camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred prog bebelusul Harta interactiva

Direcția Investiții, Dezvoltare, Patrimoniu, Fonduri Europene

În cadrul direcţiei, există următoarele Birouri:

 • BIROU ACHIZIŢII PUBLICE;
 • BIROU PATRIMONIU;
 • BIROU INVESTIŢII;
 • BIROU DEZVOLTARE LOCALĂ, RELAȚII INTERNAȚIONALE, MONITORIZARE SERVICII PUBLICE, care are în componenţă următoarele Compartimente:
 1. COMPARTIMENT FINANȚĂRI NERAMBURSABILE, MONITORIZARE SERVICII PUBLICE;
 2. COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI CONTROL INTERN MANAGERIAL;
 3. COMPARTIMENT INFORMARE TURISTICĂ;
 4. COMPARTIMENT GESTIONARE SISTEME INFORMATICE.

BIROU ACHIZITII PUBLICE

COMPONENŢA BIROULUI
Şef birou: Nela Bărbuță
Referent: Nenciu Catalin

LOCAŢIE: Primăria Oraşului Mioveni, B-dul Dacia, Nr. 1, Cod 115400, Etaj 2, Biroul nr. 30

CONTACT: Tel.: 0348/455444 int. 125
Fax.: 0248/260500
E-mail: achizițAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
MISIUNEA BIROULUI:
Atribuirea contractelor de achiziţii publice de furnizare produse, prestare servicii si executie lucrari.

ATRIBUTII IMPORTANTE:

 • Primeşte şi centralizează referatele de necesitate transmise de compartimentele de specialitate din cadrul institutiei şi hotarârile Consiliului Local;
 • Întocmeste Strategia anuală de achizitţii publice pe baza referatelor de necesitate întocmite şi transmise Directiei Investitii, Dezvoltare, Patrimoniu, Fonduri Europene de către Directţiile/Serviciile din cadrul instituţiei şi aprobate de către ordonatorul de credite;
 • Pune în corespondenţă cu sistemul de grupare şi codificare utilizat în Vocabularul Comun al Achiziţiilor publice, toate produsele, serviciile si lucrarile ce fac obiectul contractelor de achizitie publica;
 • Întocmeste şi actualizează Programul anual de achizitii publice, ca parte integranta din Strategia anuala de Achizitii publice;
 • Atribuirea contractelor de achizitii publice de furnizare produse, prestare servicii si executie lucrari conform prevederilor legale.

BIROU PATRIMONIU

COMPONENȚA BIROULUI
Şef birou: Miloș Ileana Antuanela
Inspector Ionescu Carmen Ionela
Inspector de specialitate: Lemnaru Georgiana
Inspector de specialitate: Aldea Gheorghe

LOCAŢIE: Primăria Oraşului Mioveni, B-dul Dacia, Nr. 1, Cod 115400, Etaj 2, Biroul nr. 32
CONTACT: Telefon: 0348 455 444, interior 113
Telefon: 0348/455113
Fax: 0248/ 260500
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

MISIUNEA BIROULUI:

Administrarea domeniului public şi privat al orașului Mioveni. Crearea sistemului unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică a tuturor imobilelor de pe întreg teritoriul administrativ al orașului Mioveni integrat pe un sistem G.I.S.

ATRIBUTII IMPORTANTE:

 • furnizează informaţii privind regimul juridic al unor bunuri care aparţin domeniului public şi privat la solicitarea instituţiilor publice, persoanelor fizice şi juridice;
 • realizează inventarul bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în vederea soluţionării unor cereri;
 • propune legalizarea situaţiilor juridice ale imobilelor (terenuri şi clădiri) aparţinând domeniului public şi privat al orașului;
 • asigură evidenţa modificărilor intervenite în structura inventarului bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al orașului, aprobat prin H.G.R. nr. 447/2002;
 • identifică, măsoară şi verifică din punct de vedere tehnic terenurile care aparţin domeniului public şi privat al orașului Mioveni;
 • efectuează, în condiţiile legii, măsurători pentru documentaţiile de carte funciară, având ca obiect imobile aparţinând domeniului public şi privat al orașului Mioveni şi asigură înscrierea imobilului în cartea funciară;
 • ţine evidenţa tehnico-operativă a cadastrului orașului Mioveni şi asigură datele cadastrale pentru inventarierea patrimoniului acestuia;
 • iniţiază procedurile pentru întocmirea documentaţiilor de carte funciară şi intabulare a dreptului de proprietate, pentru bunurile (terenuri şi clădiri) care aparţin domeniului public/privat al orașului Mioveni;
 • asigură evidenţa operativă a bunurilor, de natura terenurilor şi construcţiilor, aflate în inventarul domeniului public şi privat al orașului Mioveni, actualizează periodic evidenţa acestora, operând toate modificările intervenite (intrările şi ieşirile de bunuri în şi din domeniul public şi privat, dezmembrări, casări, etc.) cu ajutorul programelor informatice puse la dispoziţie;
 • asigură intrarea în proprietatea orașului Mioveni a terenurilor şi construcţiilor care, potrivit dispoziţiilor legale, îi aparţin;
 • asigură parcurgerea procedurilor legale privind extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale și a energiei electrice, în zonele care potrivit PUG urmează a fi dezvoltate;
 • urmărește întocmirea și derularea contractelor de cofinanțare încheiate între orașul Mioveni și operatorii concesionari ai rețelelor de distribuție de utilități (gaze naturale, energie electrică);
 • asigură obținerea avizelor solicitate prin certificatele de urbanism, pentru autorizarea lucrărilor de investiții promovate pe raza adminsitrativ-teritorială a orașului Mioveni;
 • asigură, prin S.C. SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI S.R.L. administrarea, exploatarea, conservarea şi întreţinerea domeniului public şi privat al orașului;
 • organizează licitaţii, pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea imobilelor aflate în patrimoniul orașului;

BIROU URMĂRIRE INVESTIŢII

COMPONENȚA BIROULUI:
Proca Dănuț Dumitru – Șef birou – Director executiv cu delegație
Ciuvică Florentina – Inspector
Floarea Alexandrina – Inspector
Adam Ovidiu Cătălin – Inspector

LOCAŢIE: Primăria Oraşului Mioveni, B-dul Dacia, Nr. 1, Cod 115400, Etaj 2, Biroul nr. 30

Telefon: 0348/455444 interior 125
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

MISIUNEA BIROULUI:

Implementarea obiectivelor de investiții din Strategia de Dezvoltare Durabilă a orașului Mioveni

ATRIBUŢII IMPORTANTE:

 • Participă la întocmirea programului anual și de perspectivă care se supune aprobării consiliului local, în domeniul investițiilor și reparațiilor capitale de drumuri, pasaje, clădiri, rețele etc;
 • Întocmește rapoartele privind promovarea investițiilor, având la bază documentațiile tehnice verificate și predate de către Direcțiile/Serviciile din cadrul instituției, în vederea aprobării de către consiliul local a indicatorilor tehnico-economici;
 • Întocmește și actualizează fișele obiectivelor de investiții incluse în lista/planul anual de investiții și programul anual al investițiilor publice pe surse de finanțare ce urmează a fi comunicat, prin Direcția economică către Direcția Finanțelor Publice Argeș;
 • Asigură organizarea recepțiilor la terminarea lucrărilor pentru obiectivele de investiții finalizate, conform prevederilor legale în vigoare;
 • Organizează recepții la terminarea lucrărilor de investiții şi a recepţiilor finale, urmărind respectarea prevederilor din autorizația de construire și a documentației tehnico-economice;
 • Stabilește cuantumul total al cheltuielilor de capital aferente obiectivelor de investiții recepționate.

BIROU DEZVOLTARE LOCALĂ, RELAȚII INTERNAȚIONALE, MONITORIZARE SERVICII PUBLICE

Șef birou Dezvoltare Locală - Margareta Iuliana Iordache
- CCompartiment Finanțări Nerambursabile, Monitorizare Servicii Publice,
- Compartiment Managementul Calității și Control Intern Managerial,
- Compartiment Informare Turistică,
- Compartiment Gestionare Sisteme Informatice.

LOCAŢIE: Primăria Oraşului Mioveni, B-dul Dacia, Nr. 1, Cod 115400, Etaj 2, Biroul nr. 31

Telefon. 0348.455.444, interior 118,
Telefon direct 0348/454.444
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Misiunea Biroului Dezvoltare Locală este de a contribui la dezvoltarea şi promovarea oraşului Mioveni.

COMPARTIMENT FINANŢĂRI NERAMBURSABILE;

Componența compartimentului:
Mărgescu Virginia Elena - Inspector
Telefonul
Tel. 0348.455.444, interior 118,
Tel. direct 0348/454.444
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

ATRIBUŢII IMPORTANTE – COMPARTIMENT FINANŢĂRI NERAMBURSABILE:

Cele mai importante atribuții ale Biroului Dezvoltare Locală:
- Accesarea și monitorizarea proiectelor cu finanțare europeană;
- Accesarea și implementarea proiectelor cu finanțare de la bugetul de stat;
- Lansarea de programe pentru activități sportive, prin care asociațiile și cluburile sportive din localitate pot depune proiecte în vederea obținerii de finanțări nerambursabile;
- Evaluarea și monitorizarea proiectelor sportive finanțate;
- Activități de promovare la nivel local și european;
- Participarea la evenimente și competiții de dimensiune europeană;

COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL;

Componenţă: Bejan Adrian Sorin – Inspector

Telefonul
Tel. 0348.455.444, interior 118,
Tel. direct 0348/454.444
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

MISIUNEA COMPARTIMENTULUI:
- Implementarea și monitorizarea Sistemului de Management al Calității;
- Implementarea și monitorizarea Sistemului de Control și Audit Intern Managerial;

ATRIBUŢII IMPORTANTE ALE COMPARTIMENTULUI:
- Asigurarea proceselor de management al calităţii, respectându-se prevederile aplicabile în standardul de referinţă SR EN ISO 9001:2008;
- Menţinerea integrităţii Sistemului Managerial al Calităţii la nivelul Primăriei oraşului Mioveni;
- Verificarea şi evaluarea bunei funcţionări a sistemului de control intern managerial.

COMPARTIMENT INFORMARE TURISTICĂ;
COMPONENŢĂ:
- Duţulescu Claudiu Robert – Inspector,
- Tudor Silvia Andreea – Inspector,
- Păun Bogdan Alexandru– Inspector,
- Jianu Mădălina – Elena – Muncitor necalificat

Adresa: Bulevardul Dacia Nr.51, Oraș Mioveni, Județul Argeș, 115400
Program funcționare:
Luni-Duminică 10:00-18:00, cu excepția anumitor sărbători legale.
Telefon / Fax: 0348.455.089,
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Site: www.cniptmioveni.ro

MISIUNEA COMPARTIMENTULUI:
Misiunea compartimentului este aceea de a promova obiectivele turistice prezente în orașul Mioveni și evenimentele culturale desfășurate în orașul Mioveni, dar și în vecinătatea acestuia, precum si oferirea de informații turistice de la nivel local până la nivel național.

ATRIBUŢII IMPORTANTE ALE COMPARTIMENTULUI:
- Compartimentul Informare turistică se implică în mod direct în realizarea de proiecte cu caracter touristic, activităţi, acţiuni şi evenimente culturale;
- Realizează portofoliul de oferte turistice pentru vizitatorii orașului Mioveni;
- Intocmește itinerarii turistice în zona orașului Mioveni;
- Reprezintă orașul la manifestări din domeniul turistic cum ar fi târgurile de turism;
- Caută permanent noi parteneri pentru dezvoltarea centrului de informare turistică;
- Compartimentul Informare turistică se ocupă și cu realizarea unei baze de date cu toate obiectivele turistice din țară precum și agenți economici ce iși au domeniul activității în turism, hoteluri, pensiuni, restaurante, etc.

COMPARTIMENT GESTIONARE SISTEME INFORMATICE.
COMPONENŢĂ: Ilie Rodica - Inspector

Telefonul
Tel. 0348.455.444, interior 118,
Tel. direct 0348/454.444
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

MISIUNEA COMPARTIMENTULUIGESTIONARE SISTEME INFORMATICE
- Monitorizarea sistemului informatic integrat implementat la nivelul instituției;
- Monitorizarea funcționării rețelei de internet a instituției;

ATRIBUŢII IMPORTANTE ALE COMPARTIMENTULUI GESTIONARE SISTEME INFORMATICE
- Asigură buna funcţionare a aplicaţiilor informatice care fac parte din sistemul informatic integrat,
- Întocmirea documentaţiilor pentru echipamentele informatice pentru compartimentele Primăriei oraşului Mioveni,
- Asigură funcţionarea optimă a sistemelor wireless pe teritoriul oraşului Mioveni;

Asistenta Sociala, Administratie Publica

Misiune:

Furnizare servicii si prestatii sociale

Atributii:

Identificare si evaluare, informare in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor cu handicap, persoanelor varstnice si a oricaror persoane aflate in dificultate, consiliere sociala si juridica, mediere sociala familie si comunitate, intocmire documentatii necesare acordarii beneficiilor de asistenta sociala, efectuare de anchete sociale, internare in institutii de profil pentru persoane varstnice si cu handicap, acordare de locuinte sociale, sprijin de urgenta.

Date de contact:

Sef birou: Nitu Ionela

Telefon nr. 0348457100
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Formulare utile acestui birou:

1. Adeverinta indemnizatie

2. Cerere alocatie < 18 ani

3. Cerere pentrru acordarea unor drepturi de asistenţă socială

4. Cerere indemnizatie crestere copil

5. Formular pentru copii nascuti in spatiul UE

Structura organizatorică

Secretarul orașului

Departamente/servicii/birouri subordonate:

Asistență Socială, Administrație Publică

Direcția economică

În componența Direcției Economice intră urmatoarele departamente/servicii/birouri:

Resurse Umane, Sprijin Asociații Proprietari Fond Locativ

 

 

Biroul Resurse Umane, Sprijin Asociații Proprietari, Fond Locativ

Misiune:

1. Misiunea biroului Resurse Umane constă în îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor în ceea ce priveşte procurarea de forţă de muncă necesară activităţilor instituţiei, dezvoltarea perfecţionării profesionale a salariaţilor, dezvoltarea carierei funcţionarilor publici şi personalului contractual, stabilirea şi calcularea drepturilor salariale, gestionarea dosarelor profesionale şi a dosarelor personale, evaluarea performanţelor profesionale ale salariaţilor, asigurarea organizării compartimentelor instituţiei, asistenţă în stabilirea atribuţiilor şi responsabilităţilor fiecărui post din organigrama instituţiei, centralizarea declarațiilor de avere și de interese.
2. Misiunea Compatimentului Sprijin Asociații de Proprietari: este de a administra locuințele din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale din orașul Mioveni, înscrierea persoanelor îndreptățite pe listele de priorități în vederea atribuirii unei locuințe din fondul locativ de stat sau a unei locuințe sociale, întocmirea contractelor de închiriere și păstrarea evidenței acestora, calcularea și recalcularea chiriilor conform legislației în vigoare, îndrumarea asociațiilor de locatari în vederea constituirii în asociații de proprietari, soluționarea solicitărilor pe probleme specifice compartimentului.

Cele mai importante atribuții:

1. Cele mai importante atribuții ale Biroului Resurse Umane:
a) elaborarea şi supunerea spre aprobare a organigramei, statului de funcţii şi a listei funcţiilor publice ale aparatului de specialitate a primarului şi serviciilor publice din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale;
b) întocmirea rapoartelor de specialitate către Consiliul Local privind solicitarea modificării organigramei, statului de funcţii şi a structurii funcţiilor publice, în situaţia apariţiei unor modificări legislative sau reorganizări de compartimente sau birouri;
c) întocmirea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a instituţiei şi a Regulamentului Intern.
d) întocmirea fişelor de post pentru salariaţi în colaborare cu şefii compartimentelor şi birourilor instituţiei, reactualizarea fişelor de post în cazul apariţiei de modificări legislative sau reorganizări de compartimente sau birouri;
e) organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice şi funcţiilor contractuale vacante, precum şi a celor temporar vacante din cadrul Primăriei oraşului Mioveni.
f) gestionarea şi completarea la zi a registrului general de evidenţă a salariaţilor(Revisal) în format electronic şi asigură transmiterea acestuia conform termenelor prevăzute de lege;
g) întocmirea actelor necesare(adeverinţe vechime în muncă, adeverinţe cu sporuri) în vederea completării dosarului de pensionare a salariaţilor din cadrul instituţiei.
h) asigurarea evidenţei funcţiilor publice pentru aparatul propriu de specialitate, pe clase şi grade profesionale, conform avizului acordat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi urmărirea modificărilor structurii acestora, conform hotărîrilor Consiliului Local.
i) întocmirea documentaţiei specifice privind numirea în funcţii publice a candidaţilor declaraţi admişi în urma concursurilor organizate.
j) întocmirea referatelor de promovare de la stagiul de debutant a funcţionarilor publici care au încheiat perioada de stagiu, precum şi referate de promovare a funcţionarilor care îndeplinesc condiţii în acest sens.
k) întocmirea documentaţiei necesare privind majorările salariale ce se acordă personalului instituţiei, potrivit legii.
l) întocmirea statelor de salarii conform foilor de colective de prezenţă, a drepturilor salariale stabilite prin dispoziţie;
m) întocmirea dispoziţiilor privind numiri în funcţie publică, suspendare raporturi de serviciu, stabilire drepturi salariale, dispoziţii de constituire comisii de concurs, dispoziţii pentru organizarea instituţiei;
n) efectuarea cercetărilor disciplinare prealabile a personalului contractual în situaţii în
care se constată săvârşirea de abateri disciplinare de către acesta.
o) derularea corespunzătoare a perioadei de stagiu pentru funcţionarii publici debutanţi prin desemnarea funcţionarilor publici care au calitatea de îndrumători şi evaluatori, în vederea completării documentelor specifice derulării şi ulterior finalizări perioadei de stagiu.
p) monitorizarea și îndrumarea șefilor de servicii/birouri în ceea ce privește desfășurarea evaluării performanțelor profesioanale individuale ale salariaților instituției;
r) întocmirea Planului de formare profesională la nivel de instituţie, cuprinzând
situaţia cursurilor de perfecţionare profesională pentru funcţionarii publici și personalul contractual;
s) monitorizarea completării declarațiilor de avere și de interese de către primar, viceprimar, consilierii locali și funcționarii publici din cadrul instituției.

2. Cele mai importante atribuții ale compartimentului Sprijin Asociații Proprietari
a) întocmirea și reînnoirea contractelor de închiriere, în condiţiile legii, a spaţiilor cu destinaţie de locuinţă, în conformitate cu hotărârea Consiliului local;
b) întocmirea contractelor de vânzare cumpărare cu plata în rate şi integral;
c) trimiterea de somaţii chiriaşilor restanţieri, ţinerea evidenței acestora pentru plata chiriei şi calculul majorărilor de întârziere; întocmirea documentaţiei ce va sta la baza acţionării în instanţă a chiriaşilor restanţieri;
d) calcularea chiriei datorată de chiriaşi; reactualizarea calculului chiriei, pentru cei trimişi în judecată; ţinerea evidenţei apartamentelor evacuate;
e) punerea la dispoziţia Comisiei de analiză şi repartiţie a locuinţelor din fondul locativ - proprietatea Consiliului local spre analiză, dosarele depuse de solicitanţii de locuinţe.
f) întocmirea de duplicate ale contractelor de vânzare – cumpărare, la solicitarea
proprietarilor, în situaţia în care contractele originale au fost pierdute sau deteriorate;
g) eliberarea la solicitarea locatarilor, de adeverinţe privind achitarea integrală a preţului apartamentului, adeverinţe de corectare a eventualelor erori din contractele de vânzare-compărare şi adeverinţe de cote indivize ale apartamentelor;
h) întocmirea raportului de specialitate şi proiect de hotărîre prin care se propune
repartizarea locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea Consiliului local, persoanelor îndreptăţite;
i) întocmirea situaţiei la zi a restanţelor la chirie datorate de chiriaşii care se află în
instanţă pentru a fi evacuaţi, pentru neplata la zi a chiriei;
j) urmărirea recuperării sumelor reprezentând chirii neachitate de chiriaşii care au
fost evacuaţi în urma hotărârii instanţei de judecată;
k) îndrumarea metodologică asociaţiilor de locatari în vederea transformării
acestora în asociaţii de proprietari, înfiinţarea şi înregistrarea acestora, conform legislaţiei în vigoare;
l) elaborarea de propuneri pentru atestarea persoanelor fizice care au calitatea de
administrator; întocmirea raportului de specialitate către Consiliul local pentru adoptarea hotărârii consiliului local în acest sens;
m) întocmirea raportului şi proiectul de hotărâre pentru aprobarea raportului de evaluare întocmit de expertul evaluator şi stabilirea preţului de vânzare a locuinţei din fondul locativ.

Date de contact:

Șef de birou Resurse Umane, Sprijin Asociații Proprietari Fond Locativ: Naciu Nicolae
Telefon: 0348455455
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Compartiment Inspecție Fiscală

Componenta Directia Economica, - Inspectie Fiscala

Sava Gheorghita - Director Executiv
Olaru Ovidiu - Inspector
Hiru Florin - Inspector
Sediul Primaria Mioveni, camera
Tel: 0348/455114

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.