camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred prog bebelusul Harta interactiva

Repertoriul legislativ 2021

Nr. 1 - privind Aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din raza teritorială a Orașului Mioveni, pentru anul școlar 2021-2022”.

Nr. 2 - cu privire la ”Aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav desfășurată în semestrul II al anului 2020”

Nr. 3 - referitoare la aprobarea planului de acțiune privind serviciile sociale la nivelul orașului Mioveni, județul Argeș, pentru anul 2021

Nr. 4 - privind ”Alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului consilier local Corcodel Ionuț începând cu luna Februarie 2021, pe o perioadă de două luni consecutiv (Februarie 2021 – Martie 2021).”

Nr. 5 - privind aprobarea prelungirii până la data de 30.04.2021 a reducerii cuantumului chiriilor și redevențelor datorate de către locatarii și concesionarii persoane fizice care realizează venituri din activități economice în mod independent, respectiv persoane juridice care desfășoară activitate economică pe raza Unității administrativ – teritoriale a orașului Mioveni care au închiriat și concesionat bunuri din domeniul public și privat al Unității administrativ - teritoriale a orașului Mioveni

Nr. 6 - cu privire la modificarea articolului 3 aliniatul 1 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al orașului Mioveni nr 108/ 16.07.2020 privind instituirea unor facilități fiscale constând în anularea unor obligații accesorii și aprobarea procedurii de acordare a anulării acestora precum și în scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020

Nr. 7 - privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Mioveni nr. 15/19.11.2020 referitoare la ”Aprobarea acordării burselor şcolare elevilor din învățământul preuniversitar de stat de pe raza orașului Mioveni pentru anul școlar 2020-2021”

Nr. 8 - privind efectuarea unui schimb de imobile - terenuri

Nr. 9 - privind stabilirea apartenenței la domeniul public al Orașului Mioveni a imobilului ”teren” în suprafață de 302 mp, identificat cu număr cadastral 82372, înscris în cartea funciară nr. 82372 a orașului Mioveni

Nr. 10 - prin care se ia act de procesul verbal nr. 32684/10.12.2020 al Comisiei pentru analiza și stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor de serviciu

Nr. 11 - privind aprobarea Regulamentului de finanțare nerambursabilă stabilit la nivelul Unității Administrativ Teritoriale a Orașului Mioveni pe anul 2021 din fondurile bugetului local alocate pentru activități nonprofit de interes local și care cuprind proiecte și programe sportive

Nr. 12 - privind stabilirea modului de acordare a normei de hrană personalului Poliției Locale Mioveni în anul 2021

Nr. 13 - privind aprobarea Graficului de execuție a serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție îń orașul Mioveni pentru perioada 01 ianuarie- 31 decembrie 2021

Nr. 14 - privind aprobarea prelungirii mandatului domnului Tudose Nicolae în funcția de administrator unic și director general la Societatea Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni SRL

Nr. 15 - privind aprobarea închirierii unor bunuri din domeniul public al orașului Mioveni.

Nr. 16 - privind acceptarea unei donații având ca obiect terenul în suprafață de 469 mp situat în orașul Mioveni, strada Piscul Ilinii, județul Argeș, identificat cu nr. cadastral 81724

Nr. 17 - privind alegerea Viceprimarului orașului Mioveni, județul Argeș

Nr. 18 - cu privire la ”Aprobarea Raportului de progres privind stadiul îndeplinirii obiectivelor din Planul Local de Acțiune pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru semestrul II al anului 2020 la nivelul orașului Mioveni

Nr. 19 - Prin care se ia act de raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul II– 2020 la nivelul orașului Mioveni

Nr. 20 - privind aprobarea listei cu solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială

Nr. 21 - privind atribuirea în regim de închiriere a apartamentului nr.1 din bl. N2, sc. A, parter, oraș Mioveni către Partidului Național Liberal - Organizația Locală Mioveni, cu destinaţia de sediu de partid

Nr. 22 - Prin care se ia act de avizul favorabil și de autorizația sanitară de funcționare emise de Direcția de Sănătate Publică Argeș pentru Centrul de Vaccinare situat în orașul Mioveni, strada Nicolae Racoviceanu, numărul 110 înființat temporar pentru desfășurarea campaniei de vaccinare împotriva COVID-19

Nr. 23 - Cu privire la decontarea din bugetul Ministerului Sănătății a cheltuielilor pentru operaționalizarea centrului de vaccinare situat în orașul Mioveni, strada Nicolae Racoviceanu, numărul 110, împotriva COVID -19, în baza contractului încheiat între Unitatea Administrativ – Teritorială a orașului Mioveni și Direcția de Sănătate Publică a județului Argeș

Nr. 24 - privind desemnarea a 2 consilieri locali pentru componența comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Mioveni - domnul Badea Ionuț

Nr. 25 - cu privire la modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al orașului Mioveni nr. 187/ 18.10.2018 privind Constituirea Consiliului Comunitar la nivelul orașului Mioveni și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Comunitar Consultativ al orașului Mioveni

Nr. 26 - privind înlocuirea reprezentantului Consililui Local al orașului Mioveni desemnat conform Hotărârii Consiliului Local Mioveni nr. 29/ 19.11.2020 din Comisia pentru evaluare și asigurarea calității constituită la nivelul Școlii Gimnaziale «Liviu Rebreanu» Mioveni pentru anul școlar 2020-2021.”

Nr. 27 - cu privire la modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al orașului Mioveni nr.33/19.11.2020 privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Mioveni care să facă parte din Consiliul de administrație al Liceului Teoretic ,,Iulia Zamfirescu”

Nr. 28 - privind stabilirea apartenenței la domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale a Orașului Mioveni a terenului cu destinația de drum in suprafață de 542 mp, situat în prelungirea străzii Primăverii din orașul Mioveni, județul Argeș

Nr. 29 - privind aprobarea rezultatului evaluării finale a d-lui Călinescu Alin Marian – managerul Centrului Cultural Mioveni pentru activitatea desfășurată în perioada contractului de management 2018 -2020

Nr. 30 - privind aprobarea Caietului de obiective elaborat în vederea prezentării noului proiect de management de către dl. Călinescu Alin Marian - managerul Centrului Cultural Mioveni în urma obținerii notei 9,96 la evaluarea finală, precum și aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management, aprobarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului acestora

Nr. 31 - Privind ”analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru trimestrul III și IV al anului 2020 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. ”

Nr. 32 - privind reactualizarea componenței Comisiei locale de ordine publică

Nr. 33 - Cu privire la îndreptarea erorilor materiale din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.13/21.01.2021 privind aprobarea Graficului de execuție a serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în orașul Mioveni pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2021

Nr. 34 - prin care se ia act de finalizarea în perioada 26.11.2020 - 28.12.2020 a unor obiective de investiţii de pe raza Unităţii Administrativ-Teritoriale Oraşul Mioveni

Nr. 35 - privind aprobarea închirierii unor spații comerciale de la parterul parcării supraetajate din Piața Dacia.

Nr. 36 - privind aprobarea contului de execuție al unității administrativ-teritoriale a orașului Mioveni pe trimestrul IV al anului 2020

Nr. 37 - referitoare la “Aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare finanțate până la aprobarea Bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale a orașului Mioveni pe anul 2021"

Nr. 38 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de asistență socială și Grădiniţa cu program normal “CAMPIONII” Mioveni

Nr. 39 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de asistență Socială și Grădiniţa cu program normal “Florile Soarelui” Mioveni

Nr. 40 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Adminsitrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de asistență Socială și Școala Gimnazială Nr. 1 Mioveni

Nr. 41 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de Asistență și Şcoala Gimnazială “Liviu Rebreanu” Mioveni

Nr. 42 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de Asistență Socială

Nr. 43 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de Asistență Socială a orașului Mioveni și Grădiniţa cu program prelungit “Tic Pitic” Mioveni

Nr. 44 - privind atribuirea în regim de închiriere a apartamentului nr.3 din bl. L9, sc. A, parter, str. Mioriței, oraș Mioveni către Uniunea Salvați România și Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate – Filiala Mioveni, cu destinaţia de sediu de partid

Nr. 45 - Privind aprobarea modelului – cadru al planului de măsuri și activități pentru trimestrul II, anul 2021 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni

Nr. 46 - privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spațiu cu destinație de sediu social pentru înființarea unei asociații fără scop patrimonial

Nr. 47 - privind ” Vânzarea imobilului - garsonieră situat în orașul Mioveni, str. Muntenia, bl E10, sc A, ap. 3, parter, județul Argeș.”

Nr. 48 - privind actualizarea Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, precum și a regulamentului de funcționare al acesteia

Nr. 49 - privind ” Aprobarea raportului primarului orașului Mioveni pe anul 2020 privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale.”

Nr. 50 - Prin care se ia act de procesul verbal nr.6151/18.02.2021 al Comisiei de analiză și de repartiție a locuințelor din fondul locativ

Nr. 51 - Privind ” Aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Unității Administrativ-Teritorială - Orașul Mioveni , pentru anul 2021”

Nr. 52 - Privind ”Aprobarea indicatorilor minimali de performanță pentru anul 2021 necesari pentru evaluarea activităţii poliţiei locale Mioveni”

Nr. 53 - privind aprobarea rezultatului final al analizei noului proiect de management al domnului Călinescu Alin Marian-managerul Centrului Cultural Mioveni, precum și aprobarea noului proiect de management și a duratei contractului de management

Nr. 54 - Privind ”Alegerea ca preşedinte de şedinţă a doamnei consilier local Drăguşin Claudia-Maria începând cu luna Aprilie 2021, pe o perioadă de două luni consecutiv (Aprilie 2021 – Mai 2021).”

Nr. 55 - privind ” Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Administrativ Teritorială a orașului Mioveni pe anul 2021 precum și estimările acestora pentru anii 2022-2024.”

Nr. 56 - Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societății Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL

Nr. 57 - Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al firmei Servicii Generale Mioveni SRL

Nr. 58 - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Orășenesc Mioveni

Nr. 59 - privind ”Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Cultural Mioveni pe anul 2021”

Nr. 60 - privind aprobarea programului anual privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale a Orașului Mioveni pe anul 2021, pentru activități nonprofit de interes local și general care cuprind proiecte și programe sportive

Nr. 61 - Prin care se însușește memorandumul cu privire la analiza posibilității de concepere, realizare și funcționare a Școlii duale de învățâmânt profesional și tehnic ACAROM

Nr. 62 - Privind ”analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru trimestrul I al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.”

Nr. 63 - privind transmiterea unor bunuri în folosinţă gratuită către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș

Nr. 64 - privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a contribuţiei cofinanţării obiectivului de investiţii „ Extindere reţea electrică joasă tensiune pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici de pe Bulevardul Dacia și strada Râului din oraşul Mioveni, satul Racoviţa, județul Argeş”

Nr. 65 - privind aprobarea închirierii unui teren situat în curtea Liceului Tehnologic Construcții de Mașini Colibași

Nr. 66 - privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Mioveni

Nr. 67 - pentru aprobarea raportului autorității executive privind situația gestionării bunurilor Unității Administrativ Teritoriale - Orașul Mioveni pe anul 2020

Nr. 68 - privind acceptarea unei donații având ca obiect terenul în suprafață de 536 mp situat în orașul Mioveni, punct ”Curățătura”, județul Argeș, identificat cu nr. cadastral 86706

Nr. 69 - privind aprobarea închirierii unui teren din domeniul privat al orașului Mioveni, în suprafață de 240 mp.

Nr. 70 - privind aprobarea închirierii unor imobile din domeniul public al orașului Mioveni

Nr. 71 - privind instituirea unor măsuri fiscale

Nr. 72 - pentru aprobarea neasumării responsabilității la nivel local a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023

Nr. 73 - privind aprobarea protocolului de colaborare cadru între Unitatea AdministrativTeritorială a Orașului Mioveni prin Direcția de Asistență Socială și Poliția locală Mioveni

Nr. 74 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a Orașului Mioveni prin Direcția de Asistență Socială și Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni

Nr. 75 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Admnistrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de Asistență Socială și Liceul Teoretic “Iulia Zamfirescu” Mioveni

Nr. 76 - privind aprobarea protocolului de colaborare - cadru între Unitatea AdministrativTeritorială a Orașului Mioveni prin Direcția de Asistență Socială și Spitalul Orășenesc Mioveni

Nr. 77 - Prin care se însușește Planul de evacuare în situații de urgență la nivelul orașului Mioveni

Nr. 78 - privind stabilirea apartenenței la domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale a Orașului Mioveni a terenului în suprafață de 7111 mp, situat în orașul Mioveni, sat Racovița, județul Argeș

Nr. 79 - privind stabilirea apartenenței la domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale a Orașului Mioveni a terenului în suprafață de 855 mp, situat în orașul Mioveni, sat Colibași, județul Argeș

Nr. 80 - privind stabilirea apartenenței la domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale a Orașului Mioveni a terenului in suprafață de 1035 mp situat între strada Colibași și strada Neagoe Basarab, sat Colibași, județul Argeș

Nr. 81 - privind aprobarea procedurii și criteriilor (condițiilor) pentru organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de șef serviciu, gradul II, la Poliția locală Mioveni

Nr. 82 - privind desemnarea doamnei Ungureanu Daniela, expert local la nivelul Primăriei orașului Mioveni pentru a face parte din Grupul de Lucru mixt pe problemele romilor din cadrul Instituției Prefectului – județul Argeș

Nr. 83 - privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a contribuţiei finanţării obiectivului de investiţii „Alimentare cu energie electrică blocuri de locuințe (căminele B și C) din incinta Liceului Tehnologic de Construcții Mașini Mioveni, strada Profesor Dumitru Mîndruță nr.3-4, orașul Mioveni, județul Argeş

Nr. 84 - privind stabilirea apartenenței la domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale a Orașului Mioveni a terenului cu destinația de drum în suprafață de 139 mp, situat în orașul Mioveni, Aleea Poienii, județul Argeș

Nr. 85 - prin care se ia act de finalizarea în perioada 21.01.2021-06.04.2021 a unor obiective de investiții de pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Orașul Mioveni

Nr. 86 - Privind însușirea protocolului de predare, respectiv primire, încheiat între Unitatea Administrativ – Teritorială a orașului Mioveni și Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” – S.A

Nr. 87 - privind aprobarea contului de execuție al unității administrativ-teritoriale a orașului Mioveni pe trimestrul I al anului 2021

Nr. 88 - Privind ”Alegerea ca preşedinte de şedinţă a doamnei consilier local Drăgușinoiu Filofteia-Valentina începând cu luna Iunie 2021, pe o perioadă de două luni consecutiv ( Iunie 2021 – Iulie 2021).”

Nr. 89 - privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Mioveni nr. 8/19.11.2020 privind modificarea Hotărârii nr.76/27.08.2015 privind aprobarea contractului de transmitere în administrare către Centrul Cultural Mioveni a unor imobile din proprietatea orașului Mioveni și a dotărilor aferente acestora, în sensul completării listei bunurilor aflate în administrarea Centrului Cultural

Nr. 90 - privind completarea Listei bunurilor date în administrarea Centrului Cultural Mioveni

Nr. 91 - Privind constituirea grupului de lucru pentru elaborarea Amenajamentului pastoral

Nr. 92 - privind dezmembrarea terenului în suprafață de 3500 mp, situat în Orașul Mioveni, Sat Racovița, Strada Nicolae Racoviceanu nr. 114, județul Argeș, identificat cu numărul cadastral 86153

Nr. 93 - privind aprobarea închirierii spațiului comercial în suprafață de 219 mp situat la etajul 1 al Pieței Dacia.

Nr. 94 - Referitor la aprobarea formularelor- tip ale cererilor - declarațiilor privind înregistrarea / modificarea datelor în registrul agricol a persoanelor fizice și juridice

Nr. 95 - Privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022

Nr. 96 - privind ”Rectificarea bugetului local pe anul 2021.”

Nr. 97 - Privind aprobarea modelului – cadru al planului de măsuri și activități pentru trimestrul III, anul 2021 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni

Nr. 98 - pentru aprobarea Normelor specifice privind realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes local a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activități comerciale, căi de acces, amenajări sau instalații în orice scop.

Nr. 99 - privind aprobarea închirierii a patru suprafețe de teren din domeniul public al orașului Mioveni

Nr. 100 - privind darea în folosință gratuită către Spitalul Orășenesc Mioveni a echipamentelor medicale și a echipamentelor de protecție medicală achiziționate prin proiectul ”Consolidarea capacității sistemului medical de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19, în județul Argeș”

Nr. 101 - privind propunerea de declarare a terenului în suprafață de 723 mp situat în Orașul Mioveni, sat Racovița, Aleea Poienii, județul Argeș, ca bun de uz și de interes public local

Nr. 102 - Privind aprobarea formularului tipizat al invitației la primăria orașului Mioveni a persoanelor fizice și juridice care au obligația declarării datelor în registrul agricol

Nr. 103 - privind aprobarea modificării statului de funcții al Centrului Cultural Mioveni

Nr. 104 - Privind organizarea unei noi campanii de igienizarea a mediului înconjurător sub sloganul “MIOVENI ORAȘ CURAT”

Nr. 105 - Privind acordarea pentru anul școlar 2021- 2022 a pachetului cu rechizite școlare "Primul meu Ghiozdan” copiilor înscriși în clasa prăgătitoare la unitățile de învățământ de pe raza orașului Mioveni, județul Argeș

Nr. 106 - Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a activității de voluntariat în cadrul Primăriei orașului Mioveni și a instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al orașului Mioveni

Nr. 107 - privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare” al orașului Mioveni, județul Argeș domnului Sima Nicolae, veteran de război.

Nr. 108 - privind organizarea la nivel local a proiectului ”Luna Diasporei”, ce constă în desfășurarea unor evenimente cultural – artistice în perioada 01 august - 08 septembrie 2021

Nr. 109 - privind propunerea de declarare a terenului în suprafață de 583 mp situat în Orașul Mioveni, sat Racovița, Calea Boteni, județul Argeș, ca bun de uz și de interes public local

Nr. 110 - privind ”Scutirea de la plata chiriei a doamnei Mircea Ioana persoană cu handicap accentuat

Nr. 111 - Privind ”analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru trimestrul II al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități."

Nr. 112 - Prin care se ia act de raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul I– 2021 la nivelul orașului Mioveni

Nr. 113 - Cu privire la ”Aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav desfășurată în semestrul I al anului 2021”

Nr. 114 - privind aprobarea închirierii spațiilor comerciale situate în corpul vechi al Pieței Dacia și a celor de pe strada Stadionului

Nr. 115 - privind ”Rectificarea bugetului local și virarea de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, pe anul 2021.”

Nr. 116 - privind împuternicirea Primarului Orașului Mioveni pentru semnarea unei declarații angajament

Nr. 117 - privind aprobarea încheierii protocolului de predare-preluare a conductei de distributie gaze naturale situată la intersecția străzii Mihail Sorbul cu strada Nicolae Titulescu, conductă ce a fost deviată in cadrul obiectivului de investitii "Amenajare rigolă carosabilă pe strada Mihail Sorbul, orașul Mioveni, județul Argeș"

Nr. 118 - Privind instituirea unei zone de promenadă pe bulevardul Dacia, tronsonul cuprins între intersecția Bulevardul Dacia/Strada 7 septembrie 1485 și intersecția Bulevardul Dacia/Strada Hanu Roșu

Nr. 119 - privind ”Aprobarea deplasării unei delegații oficiale în satul Măgdăcești, Raionul Criuleni, Republica Moldova, în perioada 19- 22 august 2021”

Nr. 120 - Privind ”Alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului consilier local Fîlfănescu Sorin Ion începând cu luna August 2021, pe o perioadă de două luni consecutiv ( August 2021 – Septembrie 2021).”

Nr. 121 - privind ”Încetarea mandatului de consilier local al domnului Fulger Nicolae și vacantarea unui post de consilier local din cadrul Consiliului Local al orașului Mioveni, județul Argeș.”

Nr. 122 - Referitoare la modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 2/05.11.2020 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Mioveni, pe principalele domenii de activitate

Nr. 123 - Privind acordarea unui ajutor de minimis individual pentru majorarea capitalului social al Societății Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL

Nr. 124 - Prin care se ia act de procesul verbal nr.20108/01.07.2021 al Comisiei de analiză și de repartiție a locuințelor din fondul locativ

Nr. 125 - privind modificarea articolului 1 alineat (2) al Hotărârii Consiliului Local nr. 101/17.06.2021 privind propunerea de declarare a terenului în suprafață de 723 mp situat în Orașul Mioveni, sat Racovița, Aleea Poienii, județul Argeș, ca bun de uz și de interes public local

Nr. 126 - privind modificarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 78/20.05.2021 privind stabilirea apartenenței la domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale a Orașului Mioveni a terenului în suprafață de 7111 mp situat în orașul Mioveni, sat Racovița, județul Argeș

Nr. 127 - prin care se ia act de finalizarea a unor obiective de investiții de pe raza Unității Administrativ-Teritoriale a Orașului Mioveni în perioada 26.04.2021-07.07.2021

Nr. 128 - prin care se ia act de contractul de sponsorizare nr. 233/13.07.2021 încheiat între SC O-Mac Pădure &Grădină SRL și Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni

Nr. 129 - Prin care se ia act de contractul de schimb imobiliar între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni, prin Consiliul Local al orașului Mioveni și Societatea Automobile Dacia S.A.

Nr. 130 - privind aprobarea închirierii imobilului în suprafață de 1498 mp situat pe strada Decembrie 89 nr.11B.

Nr. 131 - Cu privire la noile tarife practicate de Spitalul Orășenesc Mioveni pentru serviciile medicale și investigații paraclinice solicitate la cerere

Nr. 132 - Prin care se ia act de contractul de sponsorizare nr. 227 / 09.07.2021 încheiat între Societatea Grup Editorial Litera S.R.L și Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni

Nr. 133 - privind repartizarea în vederea închirierii unei locuinţe de serviciu din fondul locativ al Unităţii Administrativ-Teritoriale a oraşului Mioveni, județul Argeș

Nr. 134 - Privind „Stabilirea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană, a costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere, suportată de părinte / reprezentant legal pentru copiii care frecventează creşa în oraşul Mioveni pentru anul şcolar 2021- 2022”.

Nr. 135 - privind ”Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Administrativ teritoriale a orașului Mioveni – secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare.”

Nr. 136 - privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Centrului Cultural Mioveni

Nr. 137 - privind aprobarea aderării orașului Mioveni, județul Argeș la Convenția Primarilor privind Clima și Energia

Nr. 138 - Pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Mioveni nr. 24/25.02.2016 cu privire la darea în administrarea Școlii Gimnaziale nr.1 Mioveni a bunurilor imobile și a dotărilor aferente aparținând domeniului public și privat al orașului Mioveni, în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ preuniversitar de stat, pe o perioadă de 10 ani, cu modificările ulterioare

Nr. 139 - privind aprobarea închirierii imobilului cu nr.cadastral 85519 situat pe Bd. Dacia, sat Racovița, oraș Mioveni

Nr. 140 - privind aprobarea închirierii a trei spații comerciale de la parterul parcării supraetajate din Piața Dacia.

Nr. 141 - privind transmiterea în folosință gratuită Grădiniței cu program prelungit Tic-Pitic a spaţiului cu o suprafaţă de 64,61 mp, situat în oraşul Mioveni, Bulevardul Dacia, blocul F9, scara C, apartament nr.3, parter.

Nr. 142 - privind transmiterea în folosință gratuită Grădiniței cu program normal Florile Soarelui Mioveni-Argeș a spațiului în suprafață de 74,52 mp situat în Mioveni, strada Logofăt Stanciu Mihoveanu, blocul A1, scara A, apartament nr.1, parter.

Nr. 143 - privind aprobarea închirierii unui teren situat în zona Bemo oraș Mioveni, pentru amplasarea unui panou publicitar.

Nr. 144 - privind propunerea de declarare a terenului în suprafață de 311 mp situat în orașul Mioveni, sat Făgetu, strada Soldat I.D. Ștefănescu, județul Argeș, ca bun de uz și de interes public local

Nr. 145 - privind ”Aprobarea contului de execuție al unității administrativ-teritoriale a orașului Mioveni pe trimestrul II al anului 2021.”

Nr. 146 - Privind aprobarea modelului – cadru al planului de măsuri și activități pentru trimestrul IV, anul 2021 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni

Nr. 147 - privind aprobarea suplimentării finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2021, pentru activităţi nonprofit de interes local și general, în domeniul sportiv

Nr. 148 - Privind ”Desemnarea reprezentantului Consililui Local al orașului Mioveni în Comisia pentru evaluare și asigurarea calității constituită la nivelul Liceului Teoretic «Iulia Zamfirescu» Mioveni pentru anul școlar 2021-2022.”

Nr. 149 - Privind ”Desemnarea reprezentantului Consililui Local al orașului Mioveni în Comisia pentru evaluare și asigurarea calității constituită la nivelul Școlii Gimnaziale «George Topîrceanu» Mioveni pentru anul școlar 2021-2022.”

Nr. 150 - Privind ”Desemnarea reprezentantului Consililui Local al orașului Mioveni în Comisia pentru evaluare și asigurarea calității constituită la nivelul Liceului Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni pentru anul școlar 2021-2022.”

Nr. 151 - Privind ”Desemnarea reprezentantului Consililui Local al orașului Mioveni în Comisia pentru evaluare și asigurarea calității constituită la nivelul Școlii Gimnaziale «Liviu Rebreanu» Mioveni pentru anul școlar 2021-2022.”

Nr. 152 - Privind ”Desemnarea reprezentantului Consililui Local al orașului Mioveni în Comisia pentru evaluare și asigurarea calității constituită la nivelul Grădiniței cu program prelungit «Tic-Pitic» Mioveni pentru anul școlar 2021-2022.”

Nr. 153 - Privind ”Desemnarea reprezentantului Consililui Local al orașului Mioveni în Comisia pentru evaluare și asigurarea calității constituită la nivelul Școlii Gimnaziale nr.1 Mioveni pentru anul școlar 2021-2022.”

Nr. 154 - Privind ”Desemnarea reprezentantului Consililui Local al orașului Mioveni în Comisia pentru evaluare și asigurarea calității constituită la nivelul Grădiniței cu program normal «Florile Soarelui» Mioveni pentru anul școlar 2021-2022.”

Nr. 155 - Privind ”Desemnarea reprezentantului Consililui Local al orașului Mioveni în Comisia pentru evaluare și asigurarea calității constituită la nivelul Grădiniței cu program normal «Campionii» Mioveni pentru anul școlar 2021-2022.”

Nr. 156 - Cu privire la modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al orașului Mioveni nr. 22/ 19.11.2020 privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Mioveni care să facă parte din Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic ”Construcții de Mașini Mioveni

Nr. 157 - privind ”Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Societății Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL”

Nr. 158 - privind aprobarea modificării tarifului pentru serviciul de canalizare – epurare în orașul Mioveni, județul Argeș începând cu data 01.10.2021

Nr. 159 - Privind ”Alegerea ca preşedinte de şedinţă a doamnei consilier local Gogoescu Georgiana începând cu luna octombrie 2021, pe o perioadă de două luni consecutiv (Octombrie 2021 – Noiembrie 2021).”

Nr. 160 - privind ”Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Administrativ Teritoriale a orașului Mioveni pe anul 2021”

Nr. 161 - privind asigurarea incluziunii copiilor cu dizabilității în locurile de joacă aflate pe raza orașului Mioveni, județul Argeș

Nr. 162 - privind asigurarea unui înalt nivel de protecție a mediului și sănătății populației prin instituirea de măsuri de prevenire și reducere a generării de deșeuri și de gestionare eficientă a acestora

Nr. 163 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Licsandru Constantin și Licsandru Maria care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2021.”

Nr. 164 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Mănescu Gheorghe și Mănescu Maria care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2021.”

Nr. 165 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Savu Petre și Savu Lucea care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2021.”

Nr. 166 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Dumitra Ion și Dumitra Iliana care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2021.”

Nr. 167 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Mărgescu Constantin și Mărgescu Constanța care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2021.”

Nr. 168 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Tufeanu Neculae și Tufeanu Vasalica care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2021.”

Nr. 169 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Iacob Dumitru și Iacob Elisabeta care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2021.”

Nr. 170 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Ciobanu Gheorghe și Ciobanu Maria care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2021.”

Nr. 171 - privind actualizarea Strategiei de dezvoltare durabilă a oraşului Mioveni pentru perioada 2021-2027

Nr. 172 - cu privire la înfrățirea și aprobarea Acordului de Cooperare – cadru între Orașul Mioveni, Județul Argeș din România și Satul Scoreni, Raionul Strășeni, din Republica Moldova.

Nr. 173 - privind transmiterea în folosinţă gratuită către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Argeș – Centrul Județean Argeș, a imobilului ”Clădire Dispensar Colibași”

Nr. 174 - privind aprobarea modificărilor organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Mioveni

Nr. 175 - Cu privire la participarea Unității Administrativ Teritoriale a orașului Mioveni la implementarea proiectului “Screening pentru Cancerul de Col Uterin si tratament precoce – SCCUT”, Cod SMIS 136812 prin asigurarea condițiilor organizatorice și logisticii necesare

Nr. 176 - Privind ”analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru trimestrul III al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. ”

Nr. 177 - privind propunerea de declarare a terenului în suprafață de 1840 mp situat în orașul Mioveni, sat Colibași, județul Argeș, ca bun de uz și de interes public local

Nr. 178 - privind propunerea de declarare a terenului în suprafață de 21.115 mp situat în orașul Mioveni, sat Făgetu, județul Argeș, ca bun de uz și de interes public local

Nr. 179 - privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Regulamentului serviciului și a Documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deşeurilor municipale în Zona Centrală, județul Argeș

Nr. 180 - privind acordarea unui ajutor de urgența doamnei Micu Maria Darina

Nr. 181 - privind ”Rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021”

Nr. 182 - privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiție “Varianta ocolitoare a orașului Mioveni (centura) - tronson I” în vederea depunerii în cadrul Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny"

Nr. 183 - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție ”Extinderea (Înființarea) sistemului de distribuție gaze naturale - sat Făgetu, oraș Mioveni, județul Argeș”

Nr. 184 - privind aprobarea participării la ”Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinația de unități de învățământ” prin accesarea finanțării pentru proiectul ”Îmbunătățirea eficienței energetice a Liceului Teoretic Iulia Zamfirescu, orașul Mioveni, județul Argeș”

Nr. 185 - Cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 48 / 17.12.2020 privind aprobarea accesării finanțării pentru echipamente de protecție personală și dezinfectanți necesare desfășurării procesului educațional, prin proiectul ”Echipamente de protecție personală și dezinfectanți pentru unitățile de învățământ din orașul Mioveni”

Nr. 186 - Privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Mioveni în comisia de evaluarea a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

Nr. 187 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Popa Gheorghe și Popa Păuna care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2021.”

Nr. 188 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Eremia Ion și Eremia Maria care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2021.”

Nr. 189 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Pănescu Ioan și Pănescu Melania care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2021.”

Nr. 190 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Bogdan Gheorghe și Bogdan Mariana care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2021.”

Nr. 191 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Radu Marin și Radu Irina care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2021.”

Nr. 192 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Biculeasa Gheorghe și Biculeasa Niculina care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2021.”

Nr. 193 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Ică Alexandru și Ică Viorica care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2021.”

Nr. 194 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Mitu Ion și Mitu Maximiana-Simona care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2021.”

Nr. 195 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Ana Nicolae și Ana Florina care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2021.”

Nr. 196 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Costescu Constantin și Costescu Maria care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2021.”

Nr. 197 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Ștefănescu Constantin și Ștefănescu Aurelea care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2021.”

Nr. 198 - Privind aprobarea impozitelor în cazul autovehiculelor și combinațiilor de autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone pentru anul 2022

Nr. 199 - privind ”Aprobarea acordării burselor şcolare elevilor din învățământul preuniversitar de stat de pe raza orașului Mioveni pentru anul școlar 2021-2022, semestrul al II-lea”

Nr. 200 - prin care se ia act de finalizarea unor obiective de investiții de pe raza Unității Administrativ-Teritoriale a Orașului Mioveni în perioada 19.07.2021- 06.10.2021

Nr. 201 - privind modificarea art. 1 din Hotărârea nr.145/17.09.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea, administrarea și exploatarea locuințelor din cadrul Blocului BGrup Școlar Colibași, precum și a chiriilor nominale ale acestora

Nr. 202 - Prin care se ia act de procesul verbal nr.31905/20.10.2021 al Comisiei de analiză și de repartiție a locuințelor din fondul locativ

Nr. 203 - privind aprobarea contului de execuție al unității administrativ-teritoriale a orașului Mioveni pe trimestrul III al anului 2021

Nr. 204 - privind ”Rectificarea bugetului local și a bugetelor instituțiilor publice și serviciilor finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2021”

Nr. 205 - privind organizarea și desfășurarea evenimentului cultural ”An Analogue Festival for a Digital World is coming

Nr. 206 - privind reorganizarea structurii temporare - Secția de Boli Infecțioase și A.T.I. COVID-19, din cadrul Spitalului Orășenesc Mioveni

Nr. 207 - privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială a Orașului Mioveni și Distrigaz Sud Rețele S.R.L. pentru realizarea obiectivului de investiții ”Extinderea (Înființarea) sistemului de distribuție gaze naturale în satul Făgetu aparținător orașului Mioveni, județul Argeș”

Nr. 208 - Privind darea în folosință gratuită către Parohia Colibași (Parohia Colibași cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel),a imobilului denumit Complexul de Servicii pentru Persoane în Vârstă Sfânta Maria, împreună cu toate dotările, accesoriile și terenul aferent, situat în oraș Mioveni, sat Colibași, strada Colibași, nr.90, județul Argeș

Nr. 209 - Privind ”Alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului consilier local Hodoș Dan Adrian începând cu luna Decembrie 2021, pe o perioadă de două luni consecutiv ( Decembrie 2021 – Ianuarie 2022).”

Nr. 210 - Privind aprobarea participarii la "Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public" prin accesarea finantarii pentru proiectul "Imbunatatirea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public a orasului Mioveni, judetul Arges"

Nr. 211 - pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a unității administrativ teritoriale a orașului Mioveni a imobilului ”teren” în suprafață de 193 mp, situat în orașul Mioveni, sat Racovița, Aleea Poienii nr. 68, județul Argeș identificat cu număr cadastral 85798

Nr. 212 - pentru aprobarea preluării în proprietatea privată a unității administrativ teritoriale a orașului Mioveni a imobilului ”teren” în suprafață de 1006 mp, situat în orașul Mioveni, punct ”La Pietriș”, județul Argeș identificat cu număr cadastral 83079

Nr. 213 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a cotei de cofinanţare pentru realizarea obiectivului de investiţii „Extindere reţea electrică joasă tensiune pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici de pe strada Egalității și strada Răsăritului, orașul Mioveni, județul Argeş”

Nr. 214 - cu privire la aprobarea ” Planului de acţiuni şi lucrări de interes local privind repartizarea orelor de muncă beneficiarilor venitului minim garantat pe anul 2022”

Nr. 215 - Privind aprobarea modelului – cadru al planului de măsuri și activități pentru trimestrul I, anul 2022 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni

Nr. 216 - Referitoare la modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.187/18.10.2018 privind Constituirea Consiliului Comunitar la nivelul orașului Mioveni și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Comunitar Consultativ al orașului Mioveni

Nr. 217 - Prin care se ia act de realizarea protocolului de parteneriat în vederea amenajării unor spații verzi în orașul Mioveni, județul Argeș

Nr. 218 - Prin care se ia act de procesul verbal nr. 35417/24.11.2021 al Comisiei de analiză şi de repartiţie a locuinţelor din fondul locativ

Nr. 219 - prin care se ia act de procesul verbal nr. 36442/07.12.2021 al Comisiei de analiză şi de repartiţie a locuinţelor din fondul locativ

Nr. 220 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Marangoci Alexandru Nicolae

Nr. 221 - privind achiziționarea terenului în suprafață de 2795 mp proprietate a Societății Automobile Dacia S.A.

Nr. 222 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a cotei de cofinanţare pentru realizarea obiectivului de investiţii „Extindere reţea electrică joasă tensiune pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici de pe strada Dealul Bisericii, orașul Mioveni, județul Argeş”

Nr. 223 - privind aprobarea modificării prețului pentru serviciul de alimentare cu apă în orașul Mioveni, județul Argeș

Nr. 224 - Privind achiziționarea unor servicii de consultanță juridică, de asistență și reprezentare juridică pentru apărarea intereselor Unității Administrativ Teritoriale a orașului Mioveni pentru anul 2022

Nr. 225 - Privind achiziționarea unor servicii de consultanță juridică, de asistență și reprezentare juridică pentru apărarea intereselor Societății Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL pentru anul 2022

Nr. 226 - Privind asigurarea din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale a orașului Mioveni a contribuției proprii de 2 % din valoarea totală a proiectelor ce urmează a fi depuse de Şcoala Gimnazială ”George Topârceanu”, Școala Gimnazială nr.1 Mioveni, Liceul Teoretic ”Iulia Zamfirescu”, Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni, Şcoala Gimnazială ”Liviu Rebreanu” în cadrul Programului Operațional Capital Uman, AP6/ O.S 6.3 și O.S 6.6

Nr. 227 - privind transmiterea în folosinţă gratuită către Fundația ”Consorțiul pentru Dezvoltare Locală” Mioveni a spațiului de la parterul blocului P3A

Nr. 228 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Administrativ Teritoriale a orașului Mioveni pe luna decembrie 2021

Nr. 229 - privind aprobarea rectificării bugetului local – secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pe anul 2021