camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

Repertoriul legislativ 2021

Nr. 1 - privind Aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din raza teritorială a Orașului Mioveni, pentru anul școlar 2021-2022”.

Nr. 2 - cu privire la ”Aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav desfășurată în semestrul II al anului 2020”

Nr. 3 - referitoare la aprobarea planului de acțiune privind serviciile sociale la nivelul orașului Mioveni, județul Argeș, pentru anul 2021

Nr. 4 - privind ”Alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului consilier local Corcodel Ionuț începând cu luna Februarie 2021, pe o perioadă de două luni consecutiv (Februarie 2021 – Martie 2021).”

Nr. 5 - privind aprobarea prelungirii până la data de 30.04.2021 a reducerii cuantumului chiriilor și redevențelor datorate de către locatarii și concesionarii persoane fizice care realizează venituri din activități economice în mod independent, respectiv persoane juridice care desfășoară activitate economică pe raza Unității administrativ – teritoriale a orașului Mioveni care au închiriat și concesionat bunuri din domeniul public și privat al Unității administrativ - teritoriale a orașului Mioveni

Nr. 6 - cu privire la modificarea articolului 3 aliniatul 1 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al orașului Mioveni nr 108/ 16.07.2020 privind instituirea unor facilități fiscale constând în anularea unor obligații accesorii și aprobarea procedurii de acordare a anulării acestora precum și în scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020

Nr. 7 - privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Mioveni nr. 15/19.11.2020 referitoare la ”Aprobarea acordării burselor şcolare elevilor din învățământul preuniversitar de stat de pe raza orașului Mioveni pentru anul școlar 2020-2021”

Nr. 8 - privind efectuarea unui schimb de imobile - terenuri

Nr. 9 - privind stabilirea apartenenței la domeniul public al Orașului Mioveni a imobilului ”teren” în suprafață de 302 mp, identificat cu număr cadastral 82372, înscris în cartea funciară nr. 82372 a orașului Mioveni

Nr. 10 - prin care se ia act de procesul verbal nr. 32684/10.12.2020 al Comisiei pentru analiza și stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor de serviciu

Nr. 11 - privind aprobarea Regulamentului de finanțare nerambursabilă stabilit la nivelul Unității Administrativ Teritoriale a Orașului Mioveni pe anul 2021 din fondurile bugetului local alocate pentru activități nonprofit de interes local și care cuprind proiecte și programe sportive

Nr. 12 - privind stabilirea modului de acordare a normei de hrană personalului Poliției Locale Mioveni în anul 2021

Nr. 13 - privind aprobarea Graficului de execuție a serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție îń orașul Mioveni pentru perioada 01 ianuarie- 31 decembrie 2021

Nr. 14 - privind aprobarea prelungirii mandatului domnului Tudose Nicolae în funcția de administrator unic și director general la Societatea Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni SRL

Nr. 15 - privind aprobarea închirierii unor bunuri din domeniul public al orașului Mioveni.

Nr. 16 - privind acceptarea unei donații având ca obiect terenul în suprafață de 469 mp situat în orașul Mioveni, strada Piscul Ilinii, județul Argeș, identificat cu nr. cadastral 81724

Nr. 17 - privind alegerea Viceprimarului orașului Mioveni, județul Argeș

Nr. 18 - cu privire la ”Aprobarea Raportului de progres privind stadiul îndeplinirii obiectivelor din Planul Local de Acțiune pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru semestrul II al anului 2020 la nivelul orașului Mioveni

Nr. 19 - Prin care se ia act de raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul II– 2020 la nivelul orașului Mioveni

Nr. 20 - privind aprobarea listei cu solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială

Nr. 21 - privind atribuirea în regim de închiriere a apartamentului nr.1 din bl. N2, sc. A, parter, oraș Mioveni către Partidului Național Liberal - Organizația Locală Mioveni, cu destinaţia de sediu de partid

Nr. 22 - Prin care se ia act de avizul favorabil și de autorizația sanitară de funcționare emise de Direcția de Sănătate Publică Argeș pentru Centrul de Vaccinare situat în orașul Mioveni, strada Nicolae Racoviceanu, numărul 110 înființat temporar pentru desfășurarea campaniei de vaccinare împotriva COVID-19

Nr. 23 - Cu privire la decontarea din bugetul Ministerului Sănătății a cheltuielilor pentru operaționalizarea centrului de vaccinare situat în orașul Mioveni, strada Nicolae Racoviceanu, numărul 110, împotriva COVID -19, în baza contractului încheiat între Unitatea Administrativ – Teritorială a orașului Mioveni și Direcția de Sănătate Publică a județului Argeș

Nr. 24 - privind desemnarea a 2 consilieri locali pentru componența comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Mioveni - domnul Badea Ionuț

Nr. 25 - cu privire la modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al orașului Mioveni nr. 187/ 18.10.2018 privind Constituirea Consiliului Comunitar la nivelul orașului Mioveni și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Comunitar Consultativ al orașului Mioveni

Nr. 26 - privind înlocuirea reprezentantului Consililui Local al orașului Mioveni desemnat conform Hotărârii Consiliului Local Mioveni nr. 29/ 19.11.2020 din Comisia pentru evaluare și asigurarea calității constituită la nivelul Școlii Gimnaziale «Liviu Rebreanu» Mioveni pentru anul școlar 2020-2021.”

Nr. 27 - cu privire la modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al orașului Mioveni nr.33/19.11.2020 privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Mioveni care să facă parte din Consiliul de administrație al Liceului Teoretic ,,Iulia Zamfirescu”

Nr. 28 - privind stabilirea apartenenței la domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale a Orașului Mioveni a terenului cu destinația de drum in suprafață de 542 mp, situat în prelungirea străzii Primăverii din orașul Mioveni, județul Argeș

Nr. 29 - privind aprobarea rezultatului evaluării finale a d-lui Călinescu Alin Marian – managerul Centrului Cultural Mioveni pentru activitatea desfășurată în perioada contractului de management 2018 -2020

Nr. 30 - privind aprobarea Caietului de obiective elaborat în vederea prezentării noului proiect de management de către dl. Călinescu Alin Marian - managerul Centrului Cultural Mioveni în urma obținerii notei 9,96 la evaluarea finală, precum și aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management, aprobarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului acestora

Nr. 31 - Privind ”analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru trimestrul III și IV al anului 2020 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. ”

Nr. 32 - privind reactualizarea componenței Comisiei locale de ordine publică

Nr. 33 - Cu privire la îndreptarea erorilor materiale din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.13/21.01.2021 privind aprobarea Graficului de execuție a serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în orașul Mioveni pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2021

Nr. 34 - prin care se ia act de finalizarea în perioada 26.11.2020 - 28.12.2020 a unor obiective de investiţii de pe raza Unităţii Administrativ-Teritoriale Oraşul Mioveni

Nr. 35 - privind aprobarea închirierii unor spații comerciale de la parterul parcării supraetajate din Piața Dacia.

Nr. 36 - privind aprobarea contului de execuție al unității administrativ-teritoriale a orașului Mioveni pe trimestrul IV al anului 2020

Nr. 37 - referitoare la “Aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare finanțate până la aprobarea Bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale a orașului Mioveni pe anul 2021"

Nr. 38 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de asistență socială și Grădiniţa cu program normal “CAMPIONII” Mioveni

Nr. 39 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de asistență Socială și Grădiniţa cu program normal “Florile Soarelui” Mioveni

Nr. 40 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Adminsitrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de asistență Socială și Școala Gimnazială Nr. 1 Mioveni

Nr. 41 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de Asistență și Şcoala Gimnazială “Liviu Rebreanu” Mioveni

Nr. 42 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de Asistență Socială

Nr. 43 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de Asistență Socială a orașului Mioveni și Grădiniţa cu program prelungit “Tic Pitic” Mioveni

Nr. 44 - privind atribuirea în regim de închiriere a apartamentului nr.3 din bl. L9, sc. A, parter, str. Mioriței, oraș Mioveni către Uniunea Salvați România și Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate – Filiala Mioveni, cu destinaţia de sediu de partid

Nr. 45 - Privind aprobarea modelului – cadru al planului de măsuri și activități pentru trimestrul II, anul 2021 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni

Nr. 46 - privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spațiu cu destinație de sediu social pentru înființarea unei asociații fără scop patrimonial

Nr. 47 - privind ” Vânzarea imobilului - garsonieră situat în orașul Mioveni, str. Muntenia, bl E10, sc A, ap. 3, parter, județul Argeș.”

Nr. 48 - privind actualizarea Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, precum și a regulamentului de funcționare al acesteia

Nr. 49 - privind ” Aprobarea raportului primarului orașului Mioveni pe anul 2020 privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale.”

Nr. 50 - Prin care se ia act de procesul verbal nr.6151/18.02.2021 al Comisiei de analiză și de repartiție a locuințelor din fondul locativ

Nr. 51 - Privind ” Aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Unității Administrativ-Teritorială - Orașul Mioveni , pentru anul 2021”

Nr. 52 - Privind ”Aprobarea indicatorilor minimali de performanță pentru anul 2021 necesari pentru evaluarea activităţii poliţiei locale Mioveni”

Nr. 53 - privind aprobarea rezultatului final al analizei noului proiect de management al domnului Călinescu Alin Marian-managerul Centrului Cultural Mioveni, precum și aprobarea noului proiect de management și a duratei contractului de management

Nr. 54 - Privind ”Alegerea ca preşedinte de şedinţă a doamnei consilier local Drăguşin Claudia-Maria începând cu luna Aprilie 2021, pe o perioadă de două luni consecutiv (Aprilie 2021 – Mai 2021).”

Nr. 55 - privind ” Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Administrativ Teritorială a orașului Mioveni pe anul 2021 precum și estimările acestora pentru anii 2022-2024.”

Nr. 56 - Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societății Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL

Nr. 57 - Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al firmei Servicii Generale Mioveni SRL

Nr. 58 - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Orășenesc Mioveni

Nr. 59 - privind ”Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Cultural Mioveni pe anul 2021”

Nr. 60 - privind aprobarea programului anual privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale a Orașului Mioveni pe anul 2021, pentru activități nonprofit de interes local și general care cuprind proiecte și programe sportive

Nr. 61 - Prin care se însușește memorandumul cu privire la analiza posibilității de concepere, realizare și funcționare a Școlii duale de învățâmânt profesional și tehnic ACAROM

Nr. 62 - Privind ”analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru trimestrul I al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.”

Nr. 63 - privind transmiterea unor bunuri în folosinţă gratuită către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș

Nr. 64 - privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a contribuţiei cofinanţării obiectivului de investiţii „ Extindere reţea electrică joasă tensiune pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici de pe Bulevardul Dacia și strada Râului din oraşul Mioveni, satul Racoviţa, județul Argeş”

Nr. 65 - privind aprobarea închirierii unui teren situat în curtea Liceului Tehnologic Construcții de Mașini Colibași

Nr. 66 - privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Mioveni

Nr. 67 - pentru aprobarea raportului autorității executive privind situația gestionării bunurilor Unității Administrativ Teritoriale - Orașul Mioveni pe anul 2020

Nr. 68 - privind acceptarea unei donații având ca obiect terenul în suprafață de 536 mp situat în orașul Mioveni, punct ”Curățătura”, județul Argeș, identificat cu nr. cadastral 86706

Nr. 69 - privind aprobarea închirierii unui teren din domeniul privat al orașului Mioveni, în suprafață de 240 mp.

Nr. 70 - privind aprobarea închirierii unor imobile din domeniul public al orașului Mioveni

Nr. 71 - privind instituirea unor măsuri fiscale

Nr. 72 - pentru aprobarea neasumării responsabilității la nivel local a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023