camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred prog bebelusul Harta interactiva

Repertoriul legislativ 2022

Nr. 1 - Privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din raza teritorială a Orașului Mioveni, pentru anul școlar 2022-2023

Nr. 2 - privind modificarea numărului de posturi din cadrul Serviciului asistență medicală unități de învățământ din organigrama Primăriei orașului Mioveni

Nr. 3 - privind aprobarea închirierii unui teren în suprafață de 6 mp pentru amplasarea unei căsuțe în vederea comercializării de flori

Nr. 4 - privind aprobarea închirierii a două spații comerciale situate pe strada Stadionului

Nr. 5 - privind aprobarea închirierii unui spațiu comercial situat la etajul 1 al Pieței Dacia

Nr. 6 - Referitoare la aprobarea planului de acțiune privind serviciile sociale la nivelul orașului Mioveni, județul Argeș, pentru anul 2022

Nr. 7 - privind ”Aprobarea Planului Local de Acţiune pentru incluziunea socială a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru anul 2022.”

Nr. 8 - Cu privire la ”Aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav desfășurată în semestrul II al anului 2021”

Nr. 9 - privind aprobarea procesului verbal de negociere pentru achiziționarea terenului în suprafață de 2795 mp proprietate a Societății Automobile Dacia S.A.

Nr. 10 - Privind ”analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru trimestrul IV al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. ”

Nr. 11 - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Mioveni și din cadrul instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului Local al orașului Mioveni, în cadrul Familiei ocupaționale ”Administrație ”, începând cu data de 01.01.2022

Nr. 12 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere alimentare cu apă și rețea canalizare menajeră B-dul Dacia (Pod Getica – Valea Stânii), oraș Mioveni”

Nr. 13 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Centrului Cultural Mioveni pentru perioada contractului de management încheiat cu domnul Călinescu Alin Marian, respectiv perioada 02.04.2021 – 01.04.2026

Nr. 14 - privind aprobarea Regulamentului de finanțare nerambursabilă stabilit la nivelul Unității Administrativ Teritoriale a Orașului Mioveni pe anul 2022 din fondurile bugetului local alocate pentru activități nonprofit de interes local și care cuprind proiecte și programe sportive

Nr. 15 - Prin care se ia act de raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul II – 2021 la nivelul orașului Mioveni

Nr. 16 - pentru modificarea art. 3 și art. 4 din Hotărârea Consiliului Local Mioveni nr. 72/16.04.2020 privind trecerea unor locuințe din fondul locativ al unității administrative-teritoriale a orașului Mioveni în fondul de locuințe de serviciu și aprobarea procedurii privind atribuirea unor apartamente, cu destinație locuință de serviciu

Nr. 17 - privind actualizarea componenței „Comisiei de analiză a cererilor și de repartizare a locuințelor sociale aflate în proprietatea publică a orașului Mioveni

Nr. 18 - privind repartizarea în vederea închirierii unei locuinţe de serviciu din fondul locativ al Unităţii Administrativ-Teritoriale a oraşului Mioveni, judeţul Argeş

Nr. 19 - pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al orașului Mioveni nr. 7/19.11.2020 privind reactualizarea componenței Comisiei de analiză şi repartiţie a locuinţelor din fondul locativ

Nr. 20 - privind stabilirea modului de acordare a normei de hrană personalului Poliției Locale Mioveni în anul 2022

Nr. 21 - privind ”Aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza orașului Mioveni pentru anul școlar 2021-2022, semestrul al II-lea”

Nr. 22 - privind acceptarea ofertei de donație având ca obiect terenul intravilan în suprafață de 2.220 mp cu destinație de drum de acces, situat în orașul Mioveni, Bulevardul Dacia nr. 129, județul Argeș, identificat cu numărul cadastral 87057

Nr. 23 - privind ”Încetarea mandatului de consilier local al domnului Minciunescu Ionuț Bogdan și vacantarea unui post de consilier local din cadrul Consiliului Local al orașului Mioveni, județul Argeș.”

Nr. 24 - Privind ”Alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului consilier local Mandu Ion începând cu luna Februarie 2021, pe o perioadă de două luni consecutiv ( Februarie 2022 – Martie 2022).”

Nr. 25 - Referitoare la modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 2/05.11.2020 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al ora şului Mioveni, pe principalele domenii de activitate

Nr. 26 - privind "Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritorială a oraşului Mioveni pe anul 2022 precum şi estimările acestora pentru anii 2023-2025.

Nr. 27 - privind „Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural Mioveni pe anul 2022”

Nr. 28 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului Orăşenesc Mioveni

Nr. 29 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL

Nr. 30 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Servicii Generale Mioveni SRL

Nr. 31 - privind aprobarea programului anual privind acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale a Oraşului Mioveni pe anul 2022, pentru activităţi nonprofit de interes local şi general care cuprind proiecte şi programe sportive

Nr. 32 - pentru modificarea anexelor nr.l şi 2 la Hotărârea Consiliului local nr. 182 din 28.10.2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general pentru obiectivul de investiţie “Varianta ocolitoare a oraşului Mioveni (centura)- tronson I” în vederea depunerii în cadrul Programului Naţional de Investiţii “ Anghel Saligny

Nr. 33 - privind aprobarea Studiului de audibilitate pentru Orașul Mioveni, județul Argeș

Nr. 34 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Restaurarea și amenajarea ansamblului Bisericii Sf. Gheorghe - Mioveni”

Nr. 35 - Cu privire la modificarea articolului 3 aliniatul 1 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al orașului Mioveni nr 71/22.04.2021 privind instituirea unor facilități fiscale

Nr. 36 - privind propunerea de declarare a terenului în suprafață de 1015 mp situat în orașul Mioveni, sat Racovița, strada Piscul Ilinii, județul Argeș, ca bun de uz și de interes public local

Nr. 37 - privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Mioveni care să facă parte din Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic ”Construcții de Mașini Mioveni” pentru perioada 2022-2024

Nr. 38 - Privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Mioveni care să facă parte din Consiliul de administrație al Grădiniței cu program normal ”Florile Soarelui” pentru perioada 2022-2024

Nr. 39 - privind modificarea tarifelor serviciilor de salubrizare având ca obiect activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție din orașul Mioveni

Nr. 40 - privind aprobarea Graficului de execuție a serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în orașul Mioveni pentru anul 2022

Nr. 41 - prin care se ia act de finalizarea unor obiective de investiții de pe raza Unității Administrativ-Teritoriale a Orașului Mioveni în perioada 12.10.2021-22.12.2021

Nr. 42 - privind aprobarea închirierii unui spațiu comercial de la parterul parcării supraetajate din Piața Dacia.

Nr. 43 - privind desemnarea persoanelor mandatate cu atribuții specifice pentru a verifica respectarea condițiilor de folosință și a clauzelor contractuale din contractul de dare în folosință gratuită nr.35996/03.12.2021 a imobilului Complex de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sfânta Maria Colibași” de către Parohia Colibași ( Parohia Colibași cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel)

Nr. 44 - privind aprobarea ”Planului de acțiune pentru Energia Durabilă și Climă al orașului Mioveni 2021-2030”

Nr. 45 - privind aprobarea închirierii a două terenuri a câte 4,5 mp situate pe Bulevardul Dacia pentru amplasarea unor chioșcuri pentru comercializarea de presă și produse complementare

Nr. 46 - privind aprobarea închirierii sălii de forță din incinta Sălii Sporturilor oraș Mioveni, pentru activități sportive

Nr. 47 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Mioveni în comisia de evaluarea a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director din unitatea de învățământ preuniversitar de stat – Grădinița cu program normal ”Campionii” Mioveni

Nr. 48 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Mioveni în comisia de evaluarea a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director din unitatea de învățământ preuniversitar de stat – Grădinița cu program normal ” Florile Soarelui ” Mioveni

Nr. 49 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Mioveni în comisia de evaluarea a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director din unitatea de învățământ preuniversitar de stat – Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Tic –Pitic’’ Mioveni

Nr. 50 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Mioveni în comisia de evaluarea a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitatea de învățământ preuniversitar de stat – Școala Gimnazială ”George Topîrceanu” Mioveni

Nr. 51 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de Asistență Socială și Grădiniţa cu program normal “CAMPIONII” Mioveni

Nr. 52 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de Asistență Socială și Grădiniţa cu program normal “Florile Soarelui” Mioveni

Nr. 53 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de Asistență Socială a orașului Mioveni și Grădiniţa cu program prelungit “Tic Pitic” Mioveni

Nr. 54 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de Asistență și Şcoala Gimnazială “Liviu Rebreanu” Mioveni

Nr. 55 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de Asistență Socială și Şcoala Gimnazială “George Topîrceanu” Mioveni

Nr. 56 - Referitoare la ” Aprobarea raportului primarului orașului Mioveni pe anul 2021 privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale.”

Nr. 57 - Privind aprobarea modelului – cadru al planului de măsuri și activități pentru trimestrul II, anul 2022 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni

Nr. 58 - privind repartizarea în vederea închirerii unor locuin?e din fondul locativ al Unității Administrativ Teritoriale a orașului Mioveni

Nr. 59 - privind aprobarea contului de executie al unitatii administrativ-teritoriale a orasului Mioveni pe trimestrul IV al anului 2021

Nr. 60 - privind „Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Administrativ-Teritorială a orașului Mioveni pe anul 2022 precum și a estimărilor acestora pentru anii 2023-2025”

Nr. 61 - Cu privire la aprobarea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora

Nr. 62 - privind acceptarea ofertei de donație având ca obiect terenul intravilan în suprafață de 44 mp cu destinație de drum de acces, situat în orașul Mioveni, satul Racovița, strada Râului, județul Argeș, identificat cu numărul cadastral 84304

Nr. 63 - privind prelungirea duratei de închiriere a terenului în suprafață de 1039 mp de pe strada Părăşti din oraşul Mioveni, pe care este amenajat un teren de sport cu gazon sintetic acoperit cu balon presostatic

Nr. 64 - privind efectuarea unui schimb de imobile – terenuri situate pe strada Hanu Roșu din orașul Mioveni

Nr. 65 - privind Aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Unitatii Administrativ-Teritoriale - Orasul Mioveni pentru anul 2022

Nr. 66 - privind Aprobarea indicatorilor minimali de performanta pentru anul 2022 necesari pentru evaluarea activitatii Politiei Locale Mioveni

Nr. 67 - Privind ”Alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului consilier local Năstase George Marius începând cu luna Aprilie 2022, pe o perioadă de două luni consecutiv ( Aprilie 2022 – Mai 2022).”

Nr. 68 - prin care se ia act de finalizarea unor obiective de investiții de pe raza Unității Administrativ-Teritoriale a Orașului Mioveni în perioada 18.01.2022-11.02.2022

Nr. 69 - cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Mioveni nr.22/25.02.2016 privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale ”Liviu Rebreanu” Mioveni a bunurilor imobile și a dotărilor aferente aparținând domeniului public și privat al orașului Mioveni în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ preuniversitar de stat, pe o perioadă de 10 ani.

Nr. 70 - prin care se solicită preluarea în administrare a sectoarelor de drum județean din DJ 741 care se află în intravilanul Orașului Mioveni

Nr. 71 - privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile din orașul Mioveni, județul Argeș

Nr. 72 - privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managerului Centrului Cultural Mioveni – domnul Călinescu Alin Marian, pentru activitatea prestată în anul 2021, în perioada 02.04.2021 – 31.12.2021

Nr. 75 - privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru trimestrul I al anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.

Nr. 76 - privind aprobarea listei cu solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială

Nr. 77 - privind aprobarea indemnizației lunare pentru consilierii locali ai Consiliului Local al orașului Mioveni

Nr. 78 - privind aprobarea preluării de către dl. Ion Ion a contractului de concesiune nr.235/07.01.2008, cu modificările și completările ulterioare, a terenului în suprafață de 63 mp situat în satul Racovița, B-dul Dacia nr.131B, județul Argeș, ca urmare a încheierii contractului de vânzare – cumpărare nr.4162/26.08.2021 având ca obiect spațiul comercial ”punct farmaceutic” din curtea Spitalului Orășenesc Mioveni

Nr. 79 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Unității Administrativ Teritoriale a orașului Mioveni a terenului în suprafață de 988 mp situat în Mioveni, sat Racovița, B-dul Dacia nr.6C, județul Argeș

Nr. 80 - privind aprobarea închirierii unui teren din domeniul privat al orașului Mioveni, în suprafață de 120 mp, pentru amplasarea unor echipamente de telefonie mobilă

Nr. 81 - privind aprobarea metodologiei de fundamentare a nivelului prețurilor / tarifelor pentru activităţile specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat prestate de către Societatea Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL

Nr. 82 - Cu privire la ”Aprobarea unor tarife pentru serviciile publice executate de Societatea Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni Srl”

Nr. 83 - privind prelungirea duratei de gestiune directă a serviciului de iluminat public în orașul Mioveni, printr-un nou contract încheiat pe o perioadă de cinci ani

Nr. 84 - Cu privire la noile tarife practicate de Spitalul Orășenesc Mioveni începând cu data de 01.05.2022 pentru serviciile medicale și investigații paraclinice solicitate la cerere

Nr. 85 - Cu privire la modificarea articolului 1 la Hotărârea Consiliului Local al orașului Mioveni nr. 33/19.02.2020 privind aprobarea liniilor de gardă în cadrul Spitalului Orășenesc Mioveni

Nr. 86 - privind înființarea celei de-a treia linii de gardă în specialitatea medicină de urgență la Spitalul Orășenesc Mioveni

Nr. 87 - privind aprobarea închirierii a două spații comerciale situate în corpul nou al Pieței Dacia și la parterul parcării supraetajate

Nr. 88 - privind aprobarea unor modificări organizatorice în cadrul creșelor din orașul Mioveni

Nr. 89 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de Asistență Socială și Fundația „Consorțiul pentru Dezvoltare Locală” Mioveni – Centrul de Zi „Șanse Egale”

Nr. 90 - privind încetarea contractului de concesiune nr.24345/19.11.2009 încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni și Automobile Dacia S.A., având ca obiect terenul în suprafață de 60.000 mp situat în zona ICSITA

Nr. 91 - privind majorarea patrimoniului inițial al Fundației ”Consorțiul pentru Dezvoltare Locală Mioveni”

Nr. 92 - privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din raza teritorială a Orașului Mioveni, pentru anul școlar 2022-2023

Nr. 93 - privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 1473 mp situat în zona Bemo, pentru servicii auto

Nr. 94 - privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 10281 mp situat pe B-dul Dacia nr.51B, oraș Mioveni, pentru amenajarea unui complex sportiv de tenis de câmp și servicii complementare

Nr. 95 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Parc acvatic Mioveni”

Nr. 96 - privind punerea la dispoziția Societății Naționale de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” S.A. cu titlu gratuit a terenului în suprafață de 311 mp situat în satul Făgetu str. Soldat I.D. Stefănescu, pe care se vor amplasa racordul de înaltă presiune, stația de reglare măsurare predare și robinetul de cuplare, aferente sistemului de distribuție gaze naturale din satul Făgetu, oraș Mioveni, județul Argeș, pe toată durata de existență a acestora

Nr. 97 - pentru aprobarea raportului autorității executive privind situația gestionării bunurilor Unității Administrativ Teritoriale a orașului Mioveni pe anul 2021

Nr. 98 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de Asistență Socială și Liceul Teoretic “Iulia Zamfirescu” Mioveni

Nr. 99 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de Asistență Socială și Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni

Nr. 100 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Adminsitrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de Asistență Socială și Școala Gimnazială Nr. 1 Mioveni

Nr. 101 - privind trecerea unei locuinţe din fondul locativ al Unităţii Administrativ Teritoriale a oraşului Mioveni în fondul de locuinţe de serviciu

Nr. 102 - privind parteneriatul educațional local între Direcția de Sănătate Publică Argeș și Unitatea Administrativ – Teritorială a orașului Mioveni pentru unitățile de învățământ de pe raza orașului Mioveni, județul Argeș

Nr. 103 - Privind parteneriatul educațional local între Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș și Unitatea Administrativ – Teritorială a orașului Mioveni

Nr. 104 - privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Mioveni

Nr. 105 - Privind exprimarea acordului pentru înființarea unui centru medical de permanență fix pentru asigurarea continuităţii asistenței medicale primare la nivelul orașului Mioveni, județul Argeș

Nr. 106 - privind aprobarea contului de execuție al unității administrativ-teritoriale a orașului Mioveni pe trimestrul I al anului 2022

Nr. 107 - Privind actualizarea portofoliului de proiecte din cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă a oraşului Mioveni, județul Argeș pentru perioada 2021 - 2027

Nr. 108 - Privind parteneriatul educațional local între Unitatea Administrativ – Teritorială a orașului Mioveni și Direcția de Sănătate Publică Argeș având ca temă "Efectele alcoolului, tutunului și ale drogurilor asupra sănătății”

Nr. 109 - privind aprobarea emiterii de către CEC BANK S.A. a unei scrisori de garanție bancară în favoarea Distrigaz Sud Rețele S.R.L. pentru obiectivul de investiții ”Extinderea (Înființarea) sistemului de distribuție gaze naturale în satul Făgetu aparținător orașului Mioveni, județul Argeș”

Nr. 110 - Privind ”Alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului consilier local Pîrvu Ovidiu începând cu luna Iunie 2022, pe o perioadă de două luni consecutiv (Iunie 2022 – Iulie 2022).”

Nr. 111 - privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr. 3343/03.02.2020 încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni și Societatea Boromir Ind S.R.L.

Nr. 112 - privind aprobarea participării la ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” lansat de Administrația Fondului pentru Mediu (A.F.M), prin accesarea finanțării pentru proiectul ”Stații de reîncărcare vehicule electrice în orașul Mioveni”.

Nr. 113 - privind aprobarea participării în cadrul Planului Național de redresare și reziliență, componenta 10 – Fondul local, Axa de investiții I.3 Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, prin accesarea finanțării pentru proiectul ”Execuție sistem optimizare costuri cu energia electrică la sediul Primăriei orașului Mioveni”

Nr. 114 - prin care se ia act de finalizarea unor obiective de investiții de pe raza Unității Administrativ-Teritoriale a Orașului Mioveni în perioada 09.03.2022-12.04.2022

Nr. 115 - privind propunerea de declarare a terenului în suprafață de 1630 mp situat în oraș Mioveni, sat Clucereasa, județul Argeș,ca bun de uz și de interes public local

Nr. 116 - privind propunerea de declarare a terenului în suprafață de 289 mp situat în oraș Mioveni, sat Racovița, strada Poiana Ciubotarului, județul Argeș,ca bun de uz și de interes public local

Nr. 117 - privind propunerea de declarare a terenului în suprafață de 787 mp situat în oraș Mioveni, sat Racovița, județul Argeș,ca bun de uz și de interes public local

Nr. 118 - Privind organizarea unor campanii de igenizare a mediului înconjurător sub sloganul ” Mioveni, oraș verde, oraș curat!”

Nr. 119 - cu privire la închiderea Centrului de vaccinare Covid 19, situat în oraș Mioveni, str. Nicolae Racoviceanu, nr. 110, în incinta Casei de Cultură Racovița, județul Argeș, potrivit deciziei nr. 30613 / 10.05.2022 emisă de Direcția de Sănătate Publică Argeș

Nr. 120 - privind aprobarea unor modificări în cadrul organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Mioveni

Nr. 121 - privind ”Aprobarea încheierii Protocolului de Parteneriat între Universitatea Politehnică București și Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni.”

Nr. 122 - Privind acordul de colaborare – cadru între Unitatea Administrativ – Teritorială a orașului Mioveni și Facultatea de Științe Politice a Universității din București

Nr. 123 - Privind aprobarea modelului – cadru al planului de măsuri și activități pentru trimestrul III, anul 2022 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni

Nr. 124 - privind aprobarea ” Procedurii privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaților care participă la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție specifice de polițist local și a posturilor de paznic din cadrul Poliției locale Mioveni”

Nr. 125 - Privind instituirea unei zone de promenadă pe bulevardul Dacia, tronsonul cuprins între intersecția Bulevardul Dacia/Strada 7 septembrie 1485 și intersecția Bulevardul Dacia/Strada Hanu Roșu

Nr. 126 - Prin care se ia act de obținerea autorizației sanitare de funcționare nr. 142 din 02.06.2022 a Centrului de Permanență, situat în orașul Mioveni, sat Făgetu, strada Mănăstirii, nr. 81 B, județul Argeș, având ca obiect de activitate asigurarea continuității asistenței medicale primare

Nr. 127 - privind repartizarea unei locuinţe de serviciu din fondul locativ al Unităţii Administrativ-Teritoriale a oraşului Mioveni, judeţul Argeş

Nr. 128 - privind modificarea art. 7, alin.(1) din anexa nr. 5 la Regulamentul privind repartizarea, închirierea, administrarea şi exploatarea locuinţelor din cadrul Blocului B-Grup Şcolar Colibaşi, precum şi a chiriilor nominale ale acestora, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Mioveni nr. 145/17.09.2020

Nr. 129 - privind „Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Administrativ Teritoriale a orașului Mioveni pe anul 2022”

Nr. 130 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Pisică Elena

Nr. 131 - privind aprobarea participării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta 10 – Fondul local, Axa de investiții I.1 – Mobilitatea urbană durabilă, prin accesarea finanțării pentru proiectul “Transport public local cu mijloace ecologice în Orașul Mioveni și Comuna Davidești”

Nr. 132 - privind aprobarea participării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta 10 – Fondul local, Axa de investiții I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC, prin accesarea finanțării pentru proiectul “Infrastructură pentru transportul verde – ITS la nivelul Orașului Mioveni”

Nr. 133 - privind darea în folosință gratuită pe perioada determinată către Asociația Națională a Caselor de Cultură a Sindicatelor din România, a suprafeței de 2.755 mp teren aflat în proprietatea publică a orașului Mioveni, județul Argeș, înscris în Cartea funciară nr. 87131 a Orașului Mioveni, sub nr. cadastral 87131

Nr. 134 - Cu privire la ”Aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav desfășurată în semestrul I al anului 2022”

Nr. 135 - cu privire la ”Aprobarea Raportului de progres privind stadiul îndeplinirii obiectivelor din Planul Local de Acțiune pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru semestrul I al anului 2022 la nivelul orașului Mioveni

Nr. 136 - Prin care se ia act de raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul I – 2022 la nivelul orașului Mioveni

Nr. 137 - privind aprobarea închirierii spațiului comercial în suprafață de 99,94 mp din corpul nou al Pieței Dacia

Nr. 138 - privind dezmembrarea în trei loturi a terenului în suprafață de 988 mp, situat în Orașul Mioveni, sat Racovița, B-dul Dacia nr. 6C, județul Argeș, identificat cu numărul cadastral 87399

Nr. 139 - Privind actualizarea componenței Unității locale de sprijinirea acțiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor și a zoonozelor la nivelul orașului Mioveni, județul Argeș

Nr. 140 - privind transmiterea în folosință gratuită Grădiniței cu program normal ”Campionii”, oraș Mioveni, județul Argeș a spațiului în suprafață de 68,30 mp situat în Mioveni, strada 7 Septembrie 1485, blocul P19, scara A, apartament nr.2, parter

Nr. 141 - Privind ”analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru trimestrul II al anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.”

Nr. 142 - Privind transmiterea în administrarea Spitalului Orășenesc Mioveni a unor echipamente medicale

Nr. 143 - privind înființarea unității de învățământ cu personalitate juridică Creșa ” Universul Copiilor” Mioveni, nivel antepreșcolar -APRE, cu sediul în Orașul Mioveni, Aleea Căminului, nr. 1

Nr. 144 - privind acordarea pentru anul școlar 2022- 2023 a pachetului cu rechizite școlare ”Primul meu Ghiozdan” copiilor înscriși în clasa prăgătitoare la unitățile de învățământ de pe raza orașului Mioveni, județul Argeș

Nr. 145 - privind aprobarea înființării structurii sportive cu personalitate juridică de drept public, Clubul Sportiv Star Mioveni, instituție de drept public și de interes local, organizată în subordinea Consiliului Local al orașului Mioveni, județul Argeș

Nr. 146 - privind „rectificarea bugetului local pe anul 2022”

Nr. 147 - Privind ” Alegerea ca președinte de ședință a domnului consilier local Stănel Ionuț Cosmin începând cu luna August 2022, pe o perioadă de două luni consecutiv (August 2022 – Septembrie 2022)”

Nr. 148 - Privind ”Desemnarea reprezentantului Consililui Local al orașului Mioveni în Comisia pentru evaluare și asigurarea calității constituită la nivelul Liceului Teoretic «Iulia Zamfirescu» Mioveni pentru anul școlar 2022-2023.”

Nr. 149 - Privind ”Desemnarea reprezentantului Consililui Local al orașului Mioveni în Comisia pentru evaluare și asigurarea calității constituită la nivelul Școlii Gimnaziale «Liviu Rebreanu» Mioveni pentru anul școlar 2022-2023.”

Nr. 150 - Privind ”Desemnarea reprezentantului Consililui Local al orașului Mioveni în Comisia pentru evaluare și asigurarea calității constituită la nivelul Liceului Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni pentru anul școlar 2022-2023.”

Nr. 151 - Privind ”Desemnarea reprezentantului Consililui Local al orașului Mioveni în Comisia pentru evaluare și asigurarea calității constituită la nivelul Grădiniței cu program prelungit «Tic-Pitic» Mioveni pentru anul școlar 2022-2023.”

Nr. 152 - Privind ”Desemnarea reprezentantului Consililui Local al orașului Mioveni în Comisia pentru evaluare și asigurarea calității constituită la nivelul Grădiniței cu program normal «Campionii» Mioveni pentru anul școlar 2022-2023.”

Nr. 153 - Privind ”Desemnarea reprezentantului Consililui Local al orașului Mioveni în Comisia pentru evaluare și asigurarea calității constituită la nivelul Grădiniței cu program normal «Florile Soarelui» Mioveni pentru anul școlar 2022-2023.”

Nr. 154 - Privind ”Desemnarea reprezentantului Consililui Local al orașului Mioveni în Comisia pentru evaluare și asigurarea calității constituită la nivelul Școlii Gimnaziale «George Topîrceanu» Mioveni pentru anul școlar 2022-2023.”

Nr. 155 - privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Mioveni care să facă parte din Consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar cu nivel antepreșcolar - Creșa ”Universul Copiilor” Mioveni

Nr. 156 - privind aprobarea contului de executie al ourasului Mioveni pe trimestrul II al anului 2022

Nr. 157 - privind prelungirea prin act adițional a contractului de transmitere în folosință gratuită Asociației Împreună pentru orașul Mioveni – 2017 a spațiului în suprafață de 78,77 mp situat pe strada Cărănești, bloc M6, scara E, apartament nr. 3, parter, oraș Mioveni, județul Argeș

Nr. 158 - prin care se ia act de finalizarea unor obiective de investiții de pe raza Unității Administrativ-Teritoriale a Orașului Mioveni în perioada 06.05.2022-17.06.2022

Nr. 159 - privind propunerea de declarare a terenului în suprafață de 1691 mp situat în oraș Mioveni, zona platoului Casei de Cultură a Sindicatelor Dacia, județul Argeș, ca bun de uz și de interes public local

Nr. 160 - privind concesionarea prin licitație publică a imobilului „Sala de bowling” situat pe B-dul Dacia nr.53, oraș Mioveni, împreună cu terenul aferent în suprafață de 814 mp

Nr. 161 - Privind modificarea structurii rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din raza teritorială a Orașului Mioveni, pentru anul școlar 2022-2023

Nr. 162 - Privind susținerea financiară de la bugetul local a cheltuielilor pentru transportul elevilor care sunt şcolarizaţi la unitățile de învățământ de pe raza administrativ- teritorială a orașului Mioveni, constând în subvenționarea cu 100% din costul transportului pentru fiecare persoană

Nr. 163 - referitoare la aprobarea participării Unității Administrativ Teritoriale a Orașului Mioveni la ”Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” prin accesarea finanțării pentru proiectul "Implementare sistem inteligent pentru gestiune iluminat și eficientizarea consumului energetic".

Nr. 164 - privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Mioveni pe anul 2022 si diminuarea sumelor reprezentand varsaminte din sectiunea de functionare catre sectiunea de dezvoltare

Nr. 165 - cu privire la ”Aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și a persoanelor și familiilor cu risc de marginalizare socială, precum și a Programului de măsuri pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale”

Nr. 166 - cu privire la stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru persoanele beneficiare ale Cantinei Sociale.

Nr. 167 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Vancea Marin și Vancea Maria care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Nr. 168 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Ciobanu Gheorghe și Ciobanu Elena care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Nr. 169 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Iță Dumitru și Iță Gheorghița care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Nr. 170 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Fulger Gheorghe și Fulger Elena care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Nr. 171 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Scurtu Marin și Scurtu Steluța care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Nr. 172 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Dinescu Cristea și Dinescu Niculina care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Nr. 173 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Vlășceanu Ion și Vlășceanu Maria care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Nr. 174 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Simion Ion și Simion Ioana care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Nr. 175 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Anghel Gheorghe și Anghel Tatiana care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Nr. 176 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Țurllea Constantin și Țurllea Elena care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Nr. 177 - Privind demolarea imobilului ”Clădire Cantină” situat în orașul Mioveni, strada Profesor Dumitru Mîndruță nr. 1, județul Argeș, identificat cu numărul cadastral 81300-C9

Nr. 178 - privind aprobarea închirierii a două terenuri situate pe B-dul Dacia, oraș Mioveni, pentru amplasarea de chioșcuri pentru comercializarea de flori

Nr. 179 - privind aprobarea închirierii spațiului comercial S16 de la parterul parcării supraetajate din Piața Dacia, în suprafață de 28,28 mp

Nr. 180 - Privind aprobarea modelului – cadru al planului de măsuri și activități pentru trimestrul IV, anul 2022 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni

Nr. 181 - privind ”Aprobarea deplasării unei delegații oficiale în satul Măgdăcești, Raionul Criuleni, Republica Moldova la ‹‹Hramul satului Măgdăcești››, în perioada 20-24 septembrie 2022”

Nr. 182 - privind repartizarea în vederea închirierii a unei locuinţe de serviciu din fondul locativ, conform procesului verbal nr. 24026/10.08.2022 întocmit de Comisia pentru analiza şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor de serviciu

Nr. 183 - Privind ”Alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului consilier local Țurlea Ciprian Mihail începând cu luna Octombrie 2022, pe o perioadă de două luni consecutiv ( Octombrie 2022 – Noiembrie 2022).”

Nr. 184 - Privind rectificarea bugetului local și bugetului instituțiilor publice pe anul 2022

Nr. 185 - privind aprobarea participării Unității Administrativ Teritoriale a Orașului Mioveni în cadrul apelului de proiecte al PNRR, Componenta C3 –Managementul deșeurilor, investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, pentru subinvestiția I1.B. Construirea de insule ecologice digitalizate, pentru proiectul “Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor la nivel local

Nr. 186 - Privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local Mioveni nr. 23/25.02.2016 privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale ”George Topîrceanu” Mioveni a bunurilor imobile și a dotărilor aferente aparținând domeniului public și privat al orașului Mioveni în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ preuniversitar de stat, pe o perioadă de 10 ani

Nr. 187 - Privind aprobarea rectificării bugetului local al unității administrativ-teritoriale a orașului Mioveni în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1156 din 21 septembrie 2022 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute la art. 29 alin. (5) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022.

Nr. 188 - privind ”Încetarea mandatului de consilier local al domnului Nicolae Octavian și vacantarea unui post de consilier local din cadrul Consiliului Local al orașului Mioveni, județul Argeș.”

Nr. 189 - privind transmiterea în administrare către unitățile de învățământ din orașul Mioveni a mijloacelor fixe achiziționate în cadrul proiectului ”Echipamente de protecție personală și dezinfectanți pentru unitățile de învațământ din orașul Mioveni

Nr. 190 - privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.113/09.06.2022 privind aprobarea participării în cadrul Planului Național de redresare și reziliență, componenta 10 – Fondul local, Axa de investiții I.3 Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, prin accesarea finanțării pentru proiectul ”Execuție sistem optimizare costuri cu energia electrică la sediul Primăriei orașului Mioveni”

Nr. 191 - privind aprobarea participării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta 10 – Fondul local, Axa de investiții I.3 Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, prin accesarea finanțării pentru proiectul "Îmbunătățirea eficienței energetice a instituțiilor publice din orașul Mioveni

Nr. 192 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Măndășescu Sidor și Măndășescu Elena care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Nr. 193 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Tuță Ion și Tuță Ioana care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Nr. 194 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Bisoiu Vasile și Bisoiu Viorelia care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Nr. 195 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei,- familiei Chivulescu Gheorghe și Chivulescu Constantina care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Nr. 196 - cu privire la protocolul de colaborare între Agenția Națională Antidrog și Unitatea Administrativ – Teritorială a orașului Mioveni privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de droguri și al asistenței integrate a consumatorilor

Nr. 197 - privind supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la târguri, expoziții, manifestări cultural-sportive, activități de filmare și altele asemenea organizate la Sala Sporturilor Mioveni, sediul Centrului Cultural, precum și în alte locații de pe raza Unității Administrativ - Teritoriale a Orașului Mioveni

Nr. 198 - privind transmiterea în folosință gratuită către Parohia Mioveni I Sud – Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel a bunurilor aparținând domeniului public și privat al Orașului Mioveni situate în curtea Catedralei Sfinții Apostoli Petru și Pavel, împreună cu terenul aferent acestora.

Nr. 199 - privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Unității Administrativ- Teritoriale a orașului Mioveni a terenului în suprafață de 192 mp situat în Orașul Mioveni, strada Hanu Roșu nr. 19B, județul Argeș, identificat prin numărul cadastral 87222

Nr. 200 - privind transmiterea în administrarea Spitalului Orășenesc Mioveni a unor bunuri

Nr. 201 - Privind ”analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru trimestrul III al anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. ”

Nr. 202 - privind ”Aprobarea acordării burselor şcolare elevilor din învățământul preuniversitar de stat de pe raza orașului Mioveni pentru anul școlar 2022-2023.”

Nr. 203 - privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice faza „Studiu de soluţie” pentru alimentare cu energie electrică iluminat rutier, arhitectural și degivrare pod peste Râul Argeșel de pe strada Calea Racoviței, satul Racovița, orașul Mioveni, județul Argeș

Nr. 204 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Nr. 205 - privind acordarea de stimulente financiare lunare personalului de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Mioveni, județul Argeș, ce este încadrat pe funcțiile prevăzute la litera B, capitolul II, din anexa VIII la Legea nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

Nr. 206 - cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Mioveni nr.135/14.08.2019 privind transmiterea în folosinţă gratuită Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din cadrul Consiliului Judeţean Argeş a spaţiului în suprafaţă de 229,6 mp situat la parterul Şcolii Vechi de pe B-dul Dacia, oraş Mioveni, pentru funcţionarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, Mioveni

Nr. 207 - privind aprobarea atribuirii temporare a "Contractului de delegare a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor muncipale în zona Mioveni - Topoloveni, județul Argeș", prin procedura negocierii fără publicarea unui anunț de participare și avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate și a Documentației de atribuire aferente

Nr. 208 - privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Unității Administrativ Teritoriale a orașului Mioveni

Nr. 209 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Nenciu Gheorghe și Nenciu Victoria care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Nr. 210 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Moga Nicolae și Moga Aurelia care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Nr. 211 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Pîrcălăboiu Dumitru și Pîrcălăboiu Floarea care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Nr. 212 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Paraschivescu Gheorghe și Paraschivescu Florica care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Nr. 213 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Iavorschi Nicolae și Iavorschi Maria care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Nr. 214 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Stoica Aurelian și Stoica Minodora care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Nr. 215 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Tudor Ion și Tudor Maria care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Nr. 216 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Borș Mihai și Borș Elena care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Nr. 217 - privind prelungirea duratei contractului de exercitare a dreptului de acces și utilizare al S.C. Distrigaz Sud S.A. București – Punct de lucru Pitești pentru domeniul public al orașului Mioveni

Nr. 218 - privind încheierea unui protocolul de colaborare în vederea implementării proiectului „Promovare și sprijin în scopul creșterii spiritului civic la nivelul Județului Argeș”

Nr. 219 - prin care se ia act de finalizarea unor obiective de investiții de pe raza Unității Administrativ-Teritoriale a Orașului Mioveni în perioada 25.08.2022-30.09.2022

Nr. 220 - privind actualizarea Planului de mobilitate urbană durabilă al orașului Mioveni, județul Argeș

Nr. 221 - privind transmiterea în folosință gratuită Asociației Pensionarilor ”Viață lungă” a unui spațiu din proprietatea Unității Administrativ – Teritoriale a orașului Mioveni

Nr. 222 - cu privire la Acordul de Parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni și Spitalul Orășenesc Mioveni, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilon V: Sănătate și reziliență instituțională - Componenta 12. Sănătate - Investiția I2, a Proiectului Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale

Nr. 223 - privind unele modificări ale organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Mioveni

Nr. 224 - privind aprobarea contului de execuție al unității administrativ-teritoriale a orașului Mioveni pe trimestrul III al anului 2022

Nr. 225 - privind rectificarea bugetului pentru anul 2022

Nr. 226 - Privind ”Alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului consilier local Anton Gheorghe începând cu luna Decembrie 2022, pe o perioadă de două luni consecutiv ( Decembrie 2022 – Ianuarie 2023).”

Nr. 227 - privind aprobarea proiectului „Echipamente şi materiale destinate reducerii riscului de infecţii nosocomiale în cadrul Spitalului Orășenesc Mioveni” propus spre finantare în cadrul apelului de proiecte apartinând Planului Național de Redresare și Reziliență, Cod Apel: MS-0024, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 – Sănătate, Investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale.

Nr. 228 - Privind instituirea zilelor colindului în orașul Mioveni, județul Argeș,în perioada 06-31 decembrie 2022

Nr. 229 - privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Mioveni din luna decembrie 2022

Nr. 230 - privind aprobarea propunerii managerului Spitalului Orășenesc Mioveni cu privire la modificarea structurii organizatorice

Nr. 231 - Referitoare la modificarea articolului 3 la Hotărârea Consiliului Local al Orașului Mioveni nr. 191/12.10.2022 privind aprobarea participării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta 10 – Fondul local, Axa de investiții I.3 Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, prin accesarea finanțării pentru proiectul "Îmbunătățirea eficienței energetice a instituțiilor publice din orașul Mioveni

Nr. 232 - Privind înfiinţarea unui dispecerat pentru furnizarea serviciilor medicale de îngrijire la domiciliu în Clădirea Multifuncțională Făgetu, situată în orașul Mioveni, sat Făgetu, strada Mănăstirii, nr.81B, județul Argeș

Nr. 233 - privind propunerea de declarare a terenurilor în suprafață de 1872 mp și 573 mp situate în oraș Mioveni, sat Racovița, B-dul Dacia, zona după podul peste râul Argeșel, județul Argeș, ca bunuri de uz și de interes public local

Nr. 234 - privind vânzarea terenului în suprafață de 248 mp situat pe B-dul Dacia nr.6C, satul Racovița, oraș Mioveni

Nr. 235 - privind propunerea de declarare a terenului în suprafață de 218 mp situat în Orașul Mioveni, strada Primăverii, județul Argeș, ca bun de uz și de interes public local

Nr. 236 - Privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Mioveni în grupul de acțiune antibullying al Școlii Gimnaziale ”Liviu Rebreanu” Mioveni, pentru anul școlar 2022-2023

Nr. 237 - Privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Mioveni în grupul de acțiune antibullying al Liceului Teoretic ”Iulia Zamfirescu” Mioveni, pentru anul școlar 2022-2023

Nr. 238 - Privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Mioveni în grupul de acțiune antibullying al Liceului Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni, pentru anul școlar 2022-2023

Nr. 239 - Privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Mioveni în grupul de acțiune antibullying al Școlii Gimnaziale ”George Topîrceanu” Mioveni, pentru anul școlar 2022-2023

Nr. 240 - Privind aprobarea modelului – cadru al planului de măsuri și activități pentru trimestrul I, anul 2023 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni

Nr. 241 - privind aprobarea indemnizației lunare pentru consilierii locali ai Consiliului Local al orașului Mioveni în anul 2023

Nr. 242 - Privind achiziționarea unor servicii de consultanță juridică, de asistență și reprezentare juridică pentru apărarea intereselor Unității Administrativ Teritoriale a orașului Mioveni pentru anul 2023

Nr. 243 - Privind achiziționarea unor servicii de consultanță juridică, de asistență și reprezentare juridică pentru apărarea intereselor Societății Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL pentru anul 2023

Nr. 244 - privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativ Teritorială – Orașul Mioveni, județul Argeș având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale, în vederea implementării proiectului „HUB DE SERVICII MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963 în sensul punerii la dispoziția unității administrativ-teritoriale a infrastructurii tehnice necesare.

Nr. 245 - privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativ Teritorială – Orașul Mioveni, județul Argeș având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale, în vederea implementării proiectului „HUB DE SERVICII MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963 în sensul digitizării documentelor din cadrul dosarelor beneficiarilor de servicii sociale activi la momentul semnării protocolului.

Nr. 246 - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

Nr. 247 - Prin care se ia act de procesul verbal nr. 35119/28.11.2022 al Comisiei de analiză și de repartiție a locuințelor din fondul locativ

Nr. 248 - Prin care se ia act și se aprobă procesul verbal nr. 35432/05.12.2022 privind închirierea unei locuințe de serviciu din fondul locativ al Unității Administrativ-Teritoriale Orașul Mioveni, județul Argeș

Nr. 249 - privind aprobarea "Strategiei de transformare digitală a Orașului Mioveni, pentru perioada "2022-2027”

Nr. 250 - Privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din raza teritorială a Orașului Mioveni, pentru anul școlar 2023-2024

Nr. 251 - Referitoare la modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 2/05.11.2020 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Mioveni, pe principalele domenii de activitate, având în vedere validarea unui supleant pentru funcția de consilier local

Nr. 252 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Niculae Iulian

Nr. 253 - privind aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul IV, anul 2022

Nr. 254 - Cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Mioveni nr 133 /30.06. 2022 privind transmiterea în folosință gratuită print-un contract de comodat către Asociația Națională a Caselor de Cultură a Sindicatelor din România a terenului aflat în proprietatea publică a orașului Mioveni, județul Argeș, în suprafață de 2.755 mp, înscris în Cartea funciară nr.87131 a Orașului Mioveni, cu nr. cadastral 87131