camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

Proiecte de hotărâri - anul 2019

Proiect hotarare nr. 1 - cu privire la "Alegerea ca preşedinte de şedintă a domnului FÎLFĂNESCU SORIN ION începând cu luna Februarie 2019, pe o perioadă de 2 luni consecutiv ( Februarie 2019 - Martie 2019 ). "

Proiect hotarare nr. 2 - cu privire la "Aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfaşurată fn semestrul II al anului 2018"

Proiect hotarare nr. 3 - Prin care se ia act de raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul II - 2018 la nivelul oraşului Mioveni

Proiect hotarare nr. 4 - Referitor la "Aprobarea modelului - cadru privind protocolul de colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş şi Unitatea Administrativ Teritorială oraşul Mioveni."

Proiect hotarare nr. 5 - referitor la "Aprobarea Programului obiectivelor de investiţii în continuare finanţate până la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Mioveni pe anul 2019"

Proiect hotarare nr. 6 - referitor la" Validarea Dispoziţiei nr. 8/09.01.2019 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare (sursa A) pe anul 2018"

Proiect hotarare nr. 10 - privind stabilirea punctajului şi a criteriilor de repartizare spre închiriere a locuinţelor construite din fondurile unitătii administrative-teritoriale orasul Mioveni din cadrul Blocului B - Grup Şcolar Colibaşi

Proiect hotarare nr. 12 - privind "Aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului - constructie situată in oraşul Mioveni sat Racoviţa Bd. Dacia nr.128 C in care a functionat Gradinita Racovita de Jos din unitate de învătământ în imobil cu alta destinatie la dispoziţia Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Mioveni, pentru o perioadă de 5 ani."

Proiect hotarare nr. 13 - privind alipirea a două imobile situate în Oraşul Mioveni, Sat Racoviţa, B-dul Dacia nr. 131A şi 128B, identificate cu numerele cadastrale 81840 şi 85520

Proiect hotarare nr. 14 - privind "Analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul II al anului 2018 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi"

Proiect hotarare nr. 15 - privind aprobarea formularului reprezentând procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor aplicate de către Serviciul de Poliţie Locală Mioveni

Proiect hotarare nr. 16 - privind "Actualizarea componenţei Grupului de Lucru Local pentru asigurarea implementării Strategiei Guvernului de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, în oraşul Mioveni, judeţul Argeş."

Proiect hotarare nr. 17 - privind "Aprobarea Planului Local de Actiune pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru anul 2019."

Proiect hotarare nr. 18 - privind "Scoaterea la licitaţie publică pentru închiriere a două terenuri aparţinând domeniului public al oraşului Mioveni, în vederea amplasării unor staţii GPL."

Proiect hotarare nr. 19 - privind "Realizarea unor activităţi de dezinfecţie la nivelul oraşului Mioveni în perioada 02-04 februarie 2019 pentru a preîntâmpina extinderea epidemiei de gripă. "

Proiect hotarare nr. 21 - privind "Acordul Unităţii administrativ - teritoriale a oraşului Mioveni prin Consiliul Local în vederea organizării unei licitaţii publice deschise pentru închirierea unui imobil situat în Mioveni, B-dul Dacia, bloc V2A, scara A, parter de către SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni Sri."

Proiect hotarare nr. 22 - privind "Cedarea cu titlu gratuit în favoarea Protoieriei Mioveni a dreptului de folosinţă a imobilului - constructie situată în oraşul Mioveni sat Racoviţa Bd. Dacia nr.128C, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani."

Proiect hotarare nr. 23 - cu privire la Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actulizaţi pentru obiectivul de investiţii "Pod peste Râul Argeşel, cartier Racoviţa - oraş Mioveni, între DN 73D şi DC 85", actualizaţi în conformitate cu ultimele reglementări legale.

Proiect hotarare nr. 24 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Cultural Mioveni

Proiect hotarare nr. 25 - privind "Aprobarea utilizării totale a excedentului bugetar al orasului Mioveni în anul 2019."

Proiect hotarare nr. 26 - privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Adminstraţiki Publice prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I. "S.A., a amplasamentelor aferente strazii Calea Racoviţa şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii "Pod peste Râul Argeşel, cartier Racoviţa - oraş Mioveni, între DN 73D şi DC 85"

Proiect hotarare nr. 27 - privind aprobarea desfiitarii unui numar de 8(opt)platforme de depozitare a deşeurilor menajere şi reciclabile situate în oraşul Mioveni, judeţul Argeş."

Proiect hotarare nr. 29 - privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi precum şi aprobarea cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii: "Construire corp grădiniţă -completare subansamblu funcţional, Grădiniţa Campionii, oraşul Mioveni,judeţul Argeş"

Proiect hotarare nr. 30 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi precum şi aprobarea cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitarea termică a clădirilor : "Şcoală- clădire principală P+2, Atelier Şcolar - P, Sală de Sport- P ce aparţin Liceului Tehnologic Construcţii de Masini Mioveni"

Proiect hotarare nr. 31 - privind aprobarea contractului de voluntariat-cadru care se va încheia între persoanele voluntare din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Mioveni şi Consiliul Local al oraşului Mioveni

Proiect hotarare nr. 32 - privind încadrarea Centrului Cultural Mioveni în categoria instituţiilor gazdă de spectacole de proiecte şi/sau concerte cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al oraşului Mioveni, precum şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

Proiect hotarare nr. 33 - pentru aprobarea raportului Primarului oraşului Mioveni privind situaţia gestionarii bunurilor Unităţii Administrativ Teritoriale- Oraşul Mioveni pe anul 2018

Proiect hotarare nr. 34 - privind "Aprobarea acordării burselor şcolare elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza oraşului Mioveni pentru anul 2019"

Proiect hotarare nr. 35 - privind "Aprobarea contului de execuţie al oraşului Mioveni pe trimestrul IV al anului 2018."

Proiect hotarare nr. 36 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Politia Locala Mioveni

Proiect hotarare nr. 37 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu

Proiect hotarare nr. 38 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Liceul Teoretic "Iulia Zamfirescu"

Proiect hotarare nr. 39 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Şcoala Gimnazială "George Toparceanu"

Proiect hotarare nr. 40 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Şcoala Gimnazială Nr. 1 Mioveni

Proiect hotarare nr. 41 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Liceul Tehnologic Constructii de Masini Mioveni

Proiect hotarare nr. 42 - privind aprobarea raportului primarului oraşului Mioveni pe anul 2018 privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Proiect hotarare nr. 43 - privind "Aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2020."

Proiect hotarare nr. 44 - pentru alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului Livezeanu Petre, începând cu luna aprilie 2019, pe o perioadă de 2 luni consecutiv (Aprilie 2019 - Mai 2019) pentru a conduce şedinţele consiliului şi pentru a semna hotărârile adoptate de acesta.

Proiect hotarare nr. 45 - cu privire la aprobarea indicatoriilor minimali de performanţă pentru anul 2019 necesari pentru evaluarea activităţii Poliţiei Locale Mioveni, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Proiect hotarare nr. 46 - prin care se aprobă Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Unităţii Administrativ Teritoriale -Oraşul Mioveni, pentru anul 2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Proiect hotarare nr. 49 - Prin care se ia act de protocolul de colaborare privind desfăşurarea campaniei "Verde pentru Viaţă!" încheiat între Unitatea administrativ -teritorială Oraşul Mioveni, Şcoala Gimnazială nr. 1 Mioveni, SC Financiar Urban SRL şi ADI Servsal Argeş

Proiect hotarare nr. 50 - Prin care se ia act de protocolul de colaborare privind desfăşurarea campaniei "Verde pentru Viaţă!" încheiat între Unitatea administrativ -teritorială Oraşul Mioveni, Liceul Teoretic Iulia Zamfirescu, SC Financiar Urban SRL şi ADI Servsal Argeş

Proiect hotarare nr. 52 - Prin care se ia act de protocolul de colaborare privind desfăşurarea campaniei "Verde pentru Viaţă!" încheiat între Unitatea administrativ -teritorială Oraşul Mioveni, Scoala Generala Liviu Rebreanu, SC Financiar Urban SRL şi ADI Servsal Argeş

Proiect hotarare nr. 53 - Prin care se ia act de protocolul de colaborare privind desfăşurarea campaniei "Verde pentru Viaţă!" încheiat între Unitatea administrativ -teritorială Oraşul Mioveni, Liceul Tehnologic Constructii de Masini Mioveni, SC Financiar Urban SRL şi ADI Servsal Argeş

Proiect hotarare nr. 54 - Referitor la "Validarea Dispoziţiei nr. 489/25.03.2019 privind modificarea sediului unei secţii de votare din oraşul Mioveni, judeţul Argeş."

Proiect hotarare nr. 55 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul VA TO Mioveni şi gradinitele aflate în subordinea Şcolii Gimnaziale "Liviu Rebreanu"

Proiect hotarare nr. 56 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Grădinita cu program prelungit "Tic Pitic" Mioveni

Proiect hotarare nr. 57 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul UATO Mioveni şi gradiniţele aflate in subordinea Şcolii Gimnaziale Nr. I Mioveni

Proiect hotarare nr. 58 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul UATO Mioveni şi Grădinita cu program normal "Florile Soarelui" Mioveni

Proiect hotarare nr. 59 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul UATO Mioveni şi Grădinita cu program normal "CAMPIONII" Mioveni

Proiect hotarare nr. 60 - prin care "Se ia act de Planul de măsuri şi activităţi pentru trimestrul II, anul 2019 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni."

Proiect hotarare nr. 61 - privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Centrului Cultural Mioveni

Proiect hotarare nr. 64 - privind " Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului Mioveni pe anul 2019 precum şi estimările acestora pentru anii 2020-2022."

Proiect hotarare nr. 66 - privind "aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL pe anul 2019."

Proiect hotarare nr. 69 - privind ''Aprobarea deplasării unei delegaţii oficiale care va participa în luna mai la sărbătorirea zilelor localităţii Petrich din Bulgaria"

Proiect hotarare nr. 70 - pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 61/22.03.2018' privind "Aprobarea înfiinţării Centrului de Excelenţă pentru Formarea Profesională în Sistemul Dual la nivelul Oraşului Mioveni".

Proiect hotarare nr. 71 - privind "Scoaterea la licitatie publică pentru închiriere a apartamentului nr. 1 din blocul G3, sc.A, oraş Mioveni"

Proiect hotarare nr. 72 - privind scoaterea la licitaţie publică pentru închiriere, a unui teren aparţinând domeniului public al oraşului Mioveni, în vederea amplasării unui chioşc pentru comercializarea florilor

Proiect hotarare nr. 73 - privind scoaterea la licitaţie publică pentru închiriere, a unui spaţiu comercial aparţinând domeniului public al oraşului Mioveni, în vederea amenajării unei săli de fitness

Proiect hotarare nr. 74 - referitor la acordul de principiu al Unităţii Administrativ - Teritoriale a oraşului Mioveni prin Consiliul Local privind utilizarea bazei sportive "Stadion Orăşenesc Mioveni" de către A.F.C. Chindia Târgovişte

Proiect hotarare nr. 75 - privind "Scutirea de la plata chiriei a domnului Bunescu Ovidiu -Pompiliu persoana cu handicap accentuat

Proiect hotarare nr. 76 - cu privire la "Alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului MANDU ION începând cu luna Iunie 2019, pe o perioadă de 2 luni consecutiv (Iunie 2019 -Iulie 2019)."

Proiect hotarare nr. 77 - privind Aprobarea Acordului de parteneriat intre comuna Gazzo, Republica Italiană şi oraşul Mioveni, judeţul Argeş, România pentru implementarea proiectului RUN4EU, câştigat in cadrul programului ERASMUS + SPORT

Proiect hotarare nr. 78 - privind "Aprobarea contului de execuţie al oraşului Mioveni pe trimestrul I al anului 2019

Proiect hotarare nr. 79 - privind repartizarea în vederea închirierii a şapte garsoniere din cadrul Blocului B al Grupului Şcolar, oraş Mioveni, judeţul Argeş

Proiect hotarare nr. 80 - privind aprobarea iniţierii demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al oraşului Mioveni, judeţul Argeş, aprobat prin HCL nr 32/15.04.2010

Proiect hotarare nr. 81 - cu privire la aprobarea Raportului întocmit de către Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor din domeniul sport pentru finantarea nerambursabilă alocată de la bugetul local al UAT Oraşul Mioveni pentru anul 2019

Proiect hotarare nr. 82 - privind aprobarea procedurii şi a criteriilor(condiţiilor) pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei publice de conducere de şef serviciu, gradul II, Poliţia Locală Mioveni

Proiect hotarare nr. 83 - privind achiziţionarea unui teren situat în Mioveni, sat Racoviţa, adiacent Spitalului Orăşenesc Mioveni

Proiect hotarare nr. 84 - privind extinderea cu 36 mp a terenului concesionat firmei S.C. PICADILLY S.R.L. pe strada Ion Pillat, lângă blocul H26

Proiect hotarare nr. 85 - privind transmiterea in folosinţă gratuită către SC. Distribuţie Energie Oltenia SA a capacităţilor energetice corespunzătoare cotei de proprietate a U.A.T. Oraşul Mioveni realizate prin cofinanţarea obiectivului de investiţii „Extindere reţea electrică JT in vederea alimentării cu energie electrică a consumatorilor casnici de pe strada Argeşelului, oraşul Mioveni, judeţul Argeş"

Proiect hotarare nr. 86 - privind transmiterea in folosinţă gratuită către SC. Distribuţie Energie Oltenia SA a capacităţilor energetice corespunzătoare cotei de proprietate a U.A.T. Oraşul Mioveni realizate prin cofinanţarea obiectivului de investiţii „Extindere reţea electrică JT in vederea alimentării cu energie electrică a consumatorilor casnici de pe strada Aleea Poienii, oraşul Mioveni, judeţul Argeş"

Proiect hotarare nr. 87 - privind "Aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului Mioveni pe anul 2019 precum şi modul de utilizare a fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Unităţii Administrativ- Teritorială a orasului Mioveni"

Proiect hotarare nr. 88 - privind anularea creanţelor fiscale datorate de persoanele fizice aflate în stare de insolvabilitate

Proiect hotarare nr. 89 - pentru modificarea art. 4 din HCL nr. 110/21.09.2017 privind „Aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea şi administrarea locuinţelor sociale aflate în proprietatea publică a oraşului Mioveni", a „Criteriilor în baza cărora se rapartizează locuinţele sociale precum şi desemnarea „Comisiei de analiză a cererilor şi de repartizare a locuinţelor"

Proiect hotarare nr. 90 - privind introducerea evenimentului "Festivalul Dogarilor/Ziua Fiilor satelor Racoviţa şi Clucereasa", în Agenda Culturală pe anul 2019, în data de 10 august 2019

Proiect hotarare nr. 91 - privind "Transmiterea în folosinţă gratuită Spitalului Orăşenesc Mioveni a unor echipamente medicale."

Proiect hotarare nr. 92 - privind aprobarea cooptării unui nou asociat prin majorarea capitalului social la firma Administrarea Domeniului Public şi Privat Mioveni SRL

Proiect hotarare nr. 93 - privind Aprobarea Acordului de parteneriat între comuna Breganze, Republica Italiană şi oraşul Mioveni, judeţul Argeş, România pentru implementarea proiectului ACHIEVE, câştigat în cadrul programului EUROPA PENTRU CETĂŢENI

Proiect hotarare nr. 94 - privind "Scutirea de la plata chiriei a domnului Radu Ion - Robert persoană cu handicap accentuat."

Proiect hotarare nr. 95 - cu privire la "Aprobarea Raportului de progres privind stadiul îndeplinirii obiectivelor din Planul Local de Acţiune pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru semestrul I al anului 2019 la nivelul oraşului Mioveni, judeţul Argeş."

Proiect hotarare nr. 96 - prin care se ia act de recepţia la terminarea lucrărilor pentru unele obiective de investiţii finanţate din bugetul local al oraşului Mioveni

Proiect hotarare nr. 97 - privind stabilirea cotei de pierderi de până la 20% din apă intrată în sistem, pentru fundamentarea preţurilor la apa distribuită în oraşul Mioveni

Proiect hotarare nr. 98 - privind "Aprobarea deplasării ansamblului «Plai de dor» la concursul internaţional «Festival des Cultures du Monde» ce va avea loc în Chambery-Franţa, în perioada 03 -18 iulie 2019."

Proiect hotarare nr. 99 - privind prelungirea mandatului domnului Ciobanu Viorel în funcţia de administrator unic şi director general la SC Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni SRL

Proiect hotarare nr. 101 - Privind "analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul I al anului 2019 şi menţinerea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi conform art 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 50/21.03.2019. "

Proiect hotarare nr. 102 - privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a unei suprafeţe de 600 mp din terasa parcării supraetajate, pentru construirea unui centru de fitness, aerobic şi wellness

Proiect hotarare nr. 103 - prin care se ia act de raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul I-2019 la nivelul oraşului Mioveni

Proiect hotarare nr. 104 - cu privire la "Aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfăşurată în semestrul I al anului 2019"

Proiect hotarare nr. 105 - prin care "Se ia act de Planul de măsuri şi activităţi pentru trimestrul III, anul 2019 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni."

Proiect hotarare nr. 106 - cu privire la "Alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului NILĂ GEORGE CONSTANTIN începând cu luna August 2019, pe o perioadă de 2 luni consecutiv (August 2019 - Septembrie 2019)."

Proiect hotarare nr. 107 - privind "Acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Tinculescu Ion pentru depăşirea situaţiei de necesitate cauzată de distrugerea locuinţei în urma incendiului din data de 20.06.2019."

Proiect hotarare nr. 108 - privind modificarea ş1 completarea anexei la Hotararea Consiliului Local Mioveni nr. 47 din 17.11.1999 -Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Mioveni

Proiect hotarare nr. 109 - privind transmiterea în folosinţă gratuită a unei autospeciale cu apă şi spumă, către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt.Puică Nicolae" al judeţului Argeş

Proiect hotarare nr. 110 - privind " Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Mioveni pe anul 2019 şi virării de credite ale Unităţii Administrativ-Teritoriale - oraşul Mioveni"

Proiect hotarare nr. 111 - privind aprobarea investiţiei - extindere conductă de distribuţie gaze naturale pe strada Argeşelului, sat Racoviţa, oraş Mioveni, judeţul Argeş.

Proiect hotarare nr. 112 - privind aprobarea investiţiei - extindere conductă de distribuţie gaze naturale pe strada Nicolae Racoviceanu, sat Racoviţa, oraş Mioveni, judeţul Argeş.

Proiect hotarare nr. 113 - privind aprobarea investiţiei - extindere conductă de distribuţie gaze naturale pe strada soldat Ungureanu Nicolae, sat Racoviţa, oraş Mioveni, judeţul Argeş.

Proiect hotarare nr. 114 - privind "Aprobarea încheierii Protocolului de Parteneriat între Universitatea Politehnică Bucuresti si U.A.T. orasul Mioveni."

Proiect hotarare nr. 115 - privind "Aderarea Unităţii Administrativ Teritoriale oraşului Mioveni, prin Consiliul Local al, orasului Mioveni la Societatea Natională de Cruce Rosie - Filiala Judeţului Argeş"

proiect hotarare nr. 116 - privind aprobarea procesului verbal de negociere a pretului de cumparare a unui teren situat in Mioveni, sat Racovita, adiacent Spitalului Orasenesc Mioveni

Proiect hotarare nr. 117 - privind aprobarea Regulamentelor privind procedurile administrative ale autorităţii deliberative şi executive în cadrul sferelor de competenţă

Proiect hotarare nr. 120 - privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Mioveni în componenţa Consiliului administrativ al Centrului Cultural Mioveni

Proiect hotarare nr. 121 - privind stabilirea indemnizaţiei lunare pentru consilierii locali ai Consiliului Local al oraşului Mioveni, precum şi pentru delegatul sătesc, conform art. 212 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Proiect hotarare nr. 122 - Privind "Atribuirea denumirii Pascal Unguran unei străzi din oraşul Mioveni."

Proiect hotarare nr. 123 - privind transmiterea în folosinţă gratuită Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din cadrul Consiliului Judeţean Argeş a spaţiului în suprafaţă de 229,6 mp situat la parterul Şcolii Vechi din B-dul Dacia, oraş Mioveni, pentru funcţionarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, Mioveni

Proiect hotarare nr. 124 - privind "Aprobarea modificairii pretului la distributie 1a transport apa potabila si a tarifelor de canal­epurare in orasul Mioveni."

Proiect hotarare nr. 125 - privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 27,44 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de stomatologie Dr. Pătroi Petre

Proiect hotarare nr. 126 - Prin care se ia act de contractul de cooperare nr 12874/09.05.2019 pentru înfiinţarea unui Centru de Diagnosticare şi Tratament Complex de Medicină Tradiţională Chineză în Spitalul Orăşenesc Mioveni.

Proiect hotarare nr. 127 - privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 31,23 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de medicină generală - pediatrie Dr. Miloiu Silvia Ştefania

Proiect hotarare nr. 128 - privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 34,19 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de medicină generală Dr. Georgescu Marilena - Cristiana

Proiect hotarare nr. 129 - privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 24,78 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de medicină generală Dr. Stroescu Mariana

Proiect hotarare nr. 130 - privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 34,16 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de medicină generală Dr. Andrei Elena - Cristiana

Proiect hotarare nr. 131 - privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 33,15 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de pediatrie Dr. Popescu Vasilica -Silvia

Proiect hotarare nr. 132 - privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 33,6 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea laboratorul de radiografii dentare S.C. XANDRA DENT S.R.L.

Proiect hotarare nr. 133 - privind aprobarea demararii procedurilor de proiectare si executie pentru obiectivul de investitii -Statie de oxigen Spital Orasenesc Mioveni

Proiect hotarare nr. 134 - privind aprobarea implementarii de catre orasul Mioveni a pro1ectului cu finantare nerambursabila "WIFI4EU Promovarea conectivitatii la internet in comunitatile locale

Proiect hotarare nr. 135 - privind aprobarea inchirierii a trei terenuri situate pe B-dul Dacia Oras Mioveni, pentru amplasarea de panouri publicitare.

Proiect hotarare nr. 136 - privind numirea domnului Albu Alin loan in functia de administrator unic si director general la firma Administrarea Domeniului Public si Privat Mioveni SRL

Proiect hotarare nr. 137 - privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de concesiune incheiat pentru spatiul in suprafata de 29,4 mp situat in Dispensarul Mioveni in care isi desfasoara activitatea cabinetul medical de stomatologie Dr. Morlova Leonard

Proiect hotarare nr. 138 - privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de concesiune incheiat pentru spatiul in suprafata de 24,79 mp situat in Dispensarul Mioveni in care isi desfasoara activitatea cabinetul medical de medicina generala Dr. Iliescu Simona

Proiect hotarare nr. 139 - privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de concesiune incheiat pentru spatiul in suprafata de 25,56 mp situat in Dispensarul Mioveni in care isi desfasoara activitatea cabinetul medical de medicina generala Dr. Nicolaescu Simona Mihaela

Proiect hotarare nr. 140 - privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de concesiune incheiat pentru spatiul in suprafata de 25,56 mp situat in Dispensarul Mioveni in care isi desfasoara activitatea cabinetul medical de medicina generala Dr. Ratoi Genica

Proiect hotarare nr. 141 - privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de concesiune incheiat pentru spatiul in suprafata de 24,79 mp situat in Dispensarul Mioveni in care isi desfasoara activitatea cabinetul medical de medicina generala Dr. Zaharescu Iolanda Simona

Proiect hotarare nr. 142 - Prin care se ia act de contractele de sponsorizare încheiate între Automobile DACIA S.A şi Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Mioveni Consiliul Local al Oraşului Mioveni, judeţul Argeş, întrunit în şedinţă ordinară

Proiect hotarare nr. 143 - privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne

Proiect hotarare nr. 144 - privind " Aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului Mioveni pe anul 2019"

Proiect hotarare nr. 145 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii: "Construire corp grădiniţă - completare subansamblu funcţional, Grădinita Campionii, oraşul Mioveni, judeţul Argeş"

Proiect hotarare nr. 146 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului oraşului Mioveni

Proiect hotarare nr. 147 - privind "Scutirea de la plata chiriei a doamnei Filip Cristiana persoană cu handicap accentuat. "

Proiect hotarare nr. 148 - privind "Incetarea mandatului de consilier local al domnului Franţescu Costel şi vacantarea unui post de consilier local din cadrul Consiliului Local al oraşului Mioveni, judeţul Argeş."

Proiect hotarare nr. 149 - privind instituirea unor facilităţi fiscale în condiţiile Procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local al oraşului Mioveni

Proiect hotarare nr. 150 - privind "Desemnarea reprezentantului Consililui Local al oraşului Mioveni în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii constituită la nivelul Şcolii Gimnaziale «George Topîrceanu» Mioveni pentru anul şcolar 2019-2020."

Proiect hotarare nr. 151 - privind "Aprobarea contului de execuţie al oraşului Mioveni pe trimestrul II al anului 2019."

Proiect hotarare nr. 152 - privind "Desemnarea reprezentantului Consililui Local al oraşului Mioveni în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii constituită la nivelul Şcolii Gimnaziale «Liviu Rebreanu» Mioveni pentru anul şcolar 2019-2020."

Proiect hotarare nr. 153 - privind "Desemnarea reprezentantului Consililui Local al oraşului Mioveni în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii constituită la nivelul Şcolii Gimnaziale «Iulia Zamfirescu» Mioveni pentru anul şcolar 2019-2020."

Proiect hotarare nr. 154 - privind "Desemnarea reprezentantului Consililui Local al oraşului Mioveni în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii constituită la nivelul Liceului Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni pentru anul şcolar 2019-2020."

Proiect hotarare nr. 155 - privind "Alegerea ca preşedinte de şedinţă a doamnei consilier local NIŢOIU RAMONA CORINA începând cu luna Octombrie 2019, pe o perioadă de 2 luni consecutiv (Octombrie 2019-Noiembrie 2019)."

Proiect hotarare nr. 156 - privind "Scutirea de la plata chiriei a doamnei Udrea Victoriţa-Mihaela persoană cu handicap accentuat"

Proiect hotarare nr. 157 - privind "Desemnarea reprezentantului Consililui Local al oraşului Mioveni in Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii constituită la nivelul Grădiniţei cu program prelungit «Tic-Pitic» Mioveni pentru anul şcolar 2019-2020."

Proiect hotarare nr. 158 - privind "Desemnarea reprezentantului Consililui Local al oraşului Mioveni in Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii constituită la nivelul Grădiniţei cu program normal «Campionii» Mioveni pentru anul şcolar 2019-2020."

proiect hotarare nr. 159 - privind "Desemnarea reprezentantului Consililui Local al oraşului Mioveni in Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii constituită la nivelul Grădiniţei cu program normal «Florile Soarelui» Mioveni pentru anul şcolar 2019-2020."

Proiect hotarare nr. 160 - privind " Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Mioveni pe anul 2019"

Proiect hotarare nr. 162 - privind „ Stabilirea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană, a costului mediu lunar de întretinere şi a contributiei lunare de întretinere, suportată de părinte / reprezentant legal pentru copiii care frecventează creşa în oraşul Mioveni pentru anul şcolar 2019-2020 ".

Proiect hotarare nr. 163 - prin care Consiliul Local al, orasului Mioveni, îsi însuseste contractul de credit, si acordul de garantare încheiate între Banca Comercială Română S.A şi Unitatea Administrativ -Teritorială a orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 164 - cu privire la mărirea ariei construite supraterane a compartimentului de incendiu " Sala Sporturilor"

Proiect hotarare nr. 165 - privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 32,52 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de stomatologie Dr. Stoica Agata Maria

Proiect hotarare nr. 166 - privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 35,99 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de dermato-venerologie Dr. Ionescu Elena

Proiect hotarare nr. 168 - privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune îndl1eiat pentru spaţiul în suprafaţă de 43,15 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de medicină generală Dr. Stanciu Elena -Livia

Proiect hotarare nr. 169 - privind dezmembrarea terenului aferent Străzii 7 Septembrie 1485 (amplasament 2) în suprafaţă de 16328 mp, identificat cu numărul cadastral 83944

Proiect hotarare nr. 170 - privind "Atribuirea denumirii Pascal Unguran - Secţiei de carte în limbă franceză din cadrul Bibliotecii Orăsenesti."

Proiect hotarare nr. 171 - privind "Aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al oraşului Mioveni în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ."

Proiect hotarare nr. 172 - Privind aprobarea încetării suspendării din funcţia de director general şi administrator unic al domnului Tudose Nicolae şi de reconfirmare în funcţia de administrator unic şi director general la SC Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni SRL

Proiect hotarare nr. 173 - privind "Aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului oraşului Mioveni."

Proiect hotarare nr. 174 - privind "Validarea mandatului unui consilier local şi modificarea componenţei unei comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al oraşului Mioveni, judeţul Argeş."

Proiect hotarare nr. 175 - privind abrogarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.32/31.03.2015 pentru transmiterea în folosinţă gratuită a unor bunuri din proprietatea oraşului Mioveni

Proiect hotarare nr. 176 - privind transmiterea în folosinţă gratuită Fundaţiei "Consorţiul pentru Dezvoltare Locală" Mioveni a spaţiului în suprafaţă de 51,67 mp situat în Mioveni, str.Stadionului, bl.F6, sc.B, ap.4, parter

Proiect hotarare nr. 177 - privind transmiterea în folosinţă gratuită Fundaţiei "Consorţiul pentru Dezvoltare Locală" Mioveni a apartamentului nr.3 situat în Mioveni, str.Fraţii Goleşti bloc T6, se.D, parter, în suprafaţă de 84,57 mp

Proiect hotarare nr. 178 - privind "Acceptarea unei donatii având ca obiect terenul în suprafaţă de 1436 mp situat în oraşul Mioveni, sat Clucereasa, identificat cu nr. cadastral 2219/11."

Proiect hotarare nr. 179 - privind transmiterea în folosinţă gratuită, prin contract de comodat, către S.C.Distribuţie Energie Oltenia S.A., a stâlpilor şi a prizei de pământ aferente lucrării „Alimentare cu energie electrică a iluminatului public de pe strada Dinicu Golescu, oraşul Mioveni"

Proiect hotarare nr. 180 - prin care "Se ia act de Planul de măsuri şi activităţi pentru trimestrul IV, anul 2019 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor Mioveni."

Proiect hotarare nr. 181 - privind "Acordarea distincţiei « Diploma de aur» familiei Tudose Niculae şi Tudose Filofteia care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2019"

Proiect hotarare nr. 182 - privind "Acordarea distincţiei « Diploma de aur» familiei Darie Petre şi Darie Margareta care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2019"

Proiect hotarare nr. 183 - privind "Acordarea distincţiei « Diploma de aur» familiei Delcă Petre şi Delcă Nela care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2019"

Proiect hotarare nr. 184 - privind "Acordarea distincţiei « Diploma de aur» familiei Mocanașu Ștefan şi Mocanașu Maria care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2019"

Proiect hotarare nr. 185 - privind "Acordarea distincţiei « Diploma de aur» familiei Neață Ion şi Neață Elena care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2019"

Proiect hotarare nr. 186 - privind "Scutirea de la plata chiriei a domnului Coşereață Cristian-Marian persoană cu handicap grav"

Proiect hotarare nr. 187 - privind repartizarea în vederea închirierii unui apartament şi a cinci garsoniere din cadrul Blocului B al Grupului Şcolar, oraş Mioveni, judeţul Argeş

Proiect hotarare nr. 188 - privind "Acordarea distincţiei «Diploma de aur» familiei Costescu Nicolae şi Costescu Maria care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2019."

Proiect hotarare nr. 189 - privind "Acordarea distincţiei «Diploma de aur» familiei Rizescu Gheorghe şi Rizescu Sevasta care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2019."

Proiect hotarare nr. 190 - privind "Acordarea distincţiei «Diploma de aur» familiei Stancu Aurică şi Stancu Elena care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2019."

Proiect hotarare nr. 191 - privind "Acordarea distincţiei «Diploma de aur» familiei Damian Gheorghe şi Damian Elisabeta care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2019."

Proiect hotarare nr. 192 - privind "Aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului Mioveni pe anul 2019"

Proiect hotarare nr. 193 - privind "Acordarea distincţiei «Diploma de aur» familiei Chiliment Gheorghe şi Chiliment Lucea care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2019."

Proiect hotarare nr. 194 - privind "Aprobarea închirierii a trei terenuri situate pe B-dul Dacia, oraş Mioveni, pentru amplasarea de chioşcuri de comercializare presă şi produse complementare"

Proiect hotarare nr. 195 - cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Mioveni, judeţul Argeş

Proiect hotarare nr. 196 - privind "Aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 29,4 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de otorinolaringologie Dr. Onicel Cristian"

Proiect hotarare nr. 197 - privind aprobarea propunerii managerului Spitalului Orăşenesc Mioveni cu privire la modificarea structurii organizatorice

Proiect hotarare nr. 198 - privind punerea în aplicare a sancţiunilor corespunzătoare, ca urmare a rămânerii definitive a Raportului de evaluare al Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 21555/G/11/26.05.2015 cu privire la încălcarea regimului juridic al conflictului de interese, de către dl. Costache Aurel- viceprimar al oraşului Mioveni, în calitatea de consilier local

Proiect hotarare nr. 199 - privind aprobarea suplimentării finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2019, pentru activităţi nonprofit de interes local şi general, în domeniul sportiv

Proiect hotarare nr. 200 - privind "Acordarea distincţiei «Diploma de aur» familiei Arsene Stelian şi Arsene Olimpia care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2019."

Proiect hotarare nr. 201 - privind "Acordarea distincţiei «Diploma de aur» familiei Rusu Vasile şi Rusu Elena care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2019."

Proiect hotarare nr. 202 - privind "Acordarea distincţiei «Diploma de aur» familiei Anfimov Ioan şi Anfimov Ana care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2019."

Proiect hotarare nr. 203 - privind "Acordarea distincţiei «Diploma de aur» familiei Voiculescu Ion şi Voiculescu Verginiea care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2019."

Proiect hotarare nr. 204 - privind "Acordarea distincţiei «Diploma de aur» familiei Miu Nicolae şi Miu Maria care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2019."

Proiect hotarare nr. 205 - privind "Acordarea distincţiei «Diploma de aur» familiei Staicu Ioan şi Staicu Lucea care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2019."

Proiect hotarare nr. 206 - privind "Acordarea distincţiei «Diploma de aur» familiei Nenciu Nicolae şi Nenciu Sabina care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2019."

Proiect hotarare nr. 207 - privind constituirea echipei mobile de intervenţie în cazurile de violenţă domestică la nivelul oraşului Mioveni

Proiect hotarare nr. 208 - privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Mioveni

Proiect hotarare nr. 209 - privind "Aprobarea Protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orasului Mioveni si RATEN ICN Pitesti - Institutul de Cercetări Nucleare."

Proiect hotarare nr. 210 - privind "Aprobarea Protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orasului Mioveni si Societatea Natională Nuclearelectrica S.A. - Sucursala Fabrica de Combustibil Nuclear - Pitesti

Proiect hotarere nr. 211 - privind însuşirea raportului de evaluare întocmit în vederea acceptării de către unitatea administrativ-teritorială a unei donaţii de cărţi

Proiect hotarare nr. 212 - privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare" al oraşului Mioveni, judeţul Argeş, domnului Dridi Cristophe

Proiect hotarare nr. 213 - privind "Aprobarea contului de execuţie al oraşului Mioveni pe trimestrul III al anului 2019."

Proiect hotarare nr. 214 - privind "Aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate "Înfiinţare distribuţie gaze naturale în satul Făgetu, judeţul Argeş"

Proiect hotarare nr. 216 - privind susţinerea financiară de la bugetul local, a cheltuielilor pentru transportul eleviilor care sunt şcolarizaţi la unităţile de învăţământ de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Mioveni, constând în subvenţionarea cu 100% din costul transportului pentru fiecare persoană, aprobat de Consiliul local al Oraşului Moveni pentru anul calendaristic 2020.

Proiect hotarare nr. 217 - privind "Acordarea distincţiei «Diploma de aur» familiei Banu Aurel şi Banu Elena care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2019."

Proiect hotarare nr. 218 - privind aprobarea preluării contractului de concesiune nr.3/01.02.1999 de către Societatea Boromir lnd S.R.L. ca unnare a operaţiunii de fuziune prin absorbţie a societăţii absorbite Boromir Prod S.A. de către Societatea absorbantă Boromir Ind S.R.L.

Proiect hotarare nr. 219 - privind "Alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului consilier local POPESCU CORNEL începând cu luna Decembrie 2019, pe o perioadă de 2 luni consecutive (Decembrie 2019 -Ianuarie 2020)."

Proiect hotarare nr. 221 - privind aprobarea schimbării denumirii firmei Administrarea Domeniului Public şi Privat Mioveni SRL, în firma Servicii Generale Mioveni SRL, conform dovezii privind disponibilitatea şi rezervarea firmei eliberată de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Argeş

Proiect hotarare nr. 222 - privind " Aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului Mioveni pe anul 2019"

Proiect hotarare nr. 227 - privind acordarea titlului de Cetatean de onoare al orasului Mioveni, judetul Arges, domnului inginer Movileanu Nicolae

Proiect hotarare nr. 228 - privind transmiterea în folosinţă gratuită Asociaţiei de Părinţi şi Educatori "Florile Soarelui" Mioveni, a spaţiului în suprafaţă de 10 mp situat în incinta imobilului Grădiniţa Florile Soarelui, strada Logofăt Stanciu Mihoveanu nr. I I, oraş Mioveni, judeţul Argeş

Proiect hotarare nr. 229 - privind încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Local nr. 37/08.02.2018 privind stabilirea tarifelor de închiriere a unor imobile din proprietatea oraşului Mioveni

Proiect hotarare nr. 232 - privind aprobarea închirierii punctului termic PT2 situat pe Aleea Căminului, oraş Mioveni

Proiect hotarare nr. 233 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Marin Florina Cristina pentru depăşirea situaţiei de necesitate cauzată de îmbolnăvirea fiicei sale, Mareşi Georgiana-Alexandra

Proiect hotarare nr. 234 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a tarifului de intrare în patinoarul artificial mobil din Centrul Civic al oraşului Mioveni

Proiect hotarare nr. 238 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Zamfir Maria-Iolela domiciliată în oraşul Mioveni, str. Poiana Ciubotarului, nr.7, jud. Argeş

Proiect hotarare nr. 241 - privind " Aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului Mioveni pe anul 2019"

Proiect hotarare nr. 242 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale firmei Servicii Generale Mioveni SRL

Proiect hotarare nr. 243 - privind aprobarea Statutului Unităţii administrativ teritoriale a oţaşului Mioveni, judeţul Argeş

Proiect hotarare nr. 244 - privind „Aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din raza teritorială a Oraşului Mioveni, pentru anul şcolar 2020-2021 ".

Proiect hotarare nr. 245 - privind aprobarea Regulamentului referitor la regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale a Oraşului Mioveni alocate pentru activităţi nonprofit de interes local şi care cuprind proiecte şi programe sportive

Proiect hotarare nr. 246 - privind "Aprobarea deplasării în Beijing -Republica Populară Chineză a unei delegaţii oficiale care va participa în luna ianuarie 2020 la Festivalul Internaţional al Primăverii din Chaoyang, Beijing."

Proiect hotarare nr. 249 - cu privire la aprobarea "Planului de acţiuni şi lucrări de interes local privind repartizarea orelor de muncă beneficiarilor venitului minim garantat pe anul 2020"

Proiect hotarare nr. 250 - privind aprobarea listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să primească locuinţă socială

Proiect hotarare nr. 251 - Referitor la aprobarea planului de acţiune privind serviciile sociale la nivelul oraşului Mioveni, judeţul Argeş, pentru anul 2020

Proiect hotarare nr. 252 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Nenciu Cătălin.

Proiect hotarare nr. 253 - privind transmiterea în folosinţă gratuită, prin contract de comodat, către S.C.Distribuţie Energie Oltenia S.A., a stâlpilor şi a prizelor de pământ aferente lucrării „Alimentare cu energie electrică a iluminatului public DJ 741 din LEA 0,4kv Făget, oraşul Mioveni, jud.Argeş"

Proiect hotarare nr. 254 - privind transmiterea în folosinţă gratuită, prin contract de comodat, către S.C.Distribuţie Energie Oltenia S.A., a stâlpilor şi a prizelor de pământ aferente lucrării „Alimentare cu energie electrică a iluminatului public DJ 741 din LEA 0,4kv Platou Făget, oraşul Mioveni, jud.Argeş"

Proiect hotarare nr. 255 - cu privire la "Aprobarea Raportului de progres privind stadiul îndeplinirii obiectivelor din Planul Local de Acţiune pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru semestrul II al anului 2019 la nivelul oraşului Mioveni, judeţul Argeş."

Proiect hotarare nr. 256 - privind "Aprobarea Planului Local de Acţiune pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru anul 2020."

Proiect hotarare nr. 257 - privind stabilirea modului de acordare a normei de hrană personalului Politiei Locale Mioveni în anul 2020

Proiect hotarare nr. 258 - privind aprobarea planului de măsuri şi activităţi pentru trimestrul I, anul 2020 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni

Proiect hotarare nr. 259 - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Mioveni şi din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice de interes local subordonate Consiliului Local al oraşului Mioveni, în cadrul Familiei ocupaţionale "Administraţie", începând cu data de 01.01.2020

Proiect hotarare nr. 260 - privind "Alegerea ca preşedinte de şedintă a domnului consilier local STOICA CORNEL începând cu luna Februarie 2020, pe o perioadă de 2 luni consecutiv (Februarie 2020 - Martie 2020)."

Proiect hotarare nr. 261 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Manea Ionela.