camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

Proiecte de hotărâri - anul 2018

Proiect hotarare nr. 1 - pentru aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2017

Proiect hotarare nr. 2 - privind incetarea aplicabilitatii Art. 2 fin HCL nr. 96/16.09.2010

Proiect hotarare nr. 3 - privind aprobarea modelului-cadru al planului de masuri si activitati pentru trimestrul I, anul 2018 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Mioveni

Proiect hotarare nr. 5 - cu privire la Aprobarea Acordului de parteneriat intre ALDA - Asociatia Europeana pentru Democratie Locala si orasul Mioveni, judetul Arges, pentru proiectul WISE - While Innovating and Strengthening Europe (Inovand si consolidand Europa)

Proiect hotarare nr. 6 - cu privire la "Aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfasurata in semestrul II al anului 2017"

Proiect hotarare nr. 7 - cu privire la incetarea contractului de concesiune nr. 32142/18.12.2008, incheiat intre Consiliul Local Mioveni si SC DALGY KING SRL

Proiect hotarare nr. 8 - cu privire la "Extinderea cu 150mp a terenului concesionat firmei SC MARKET CIU PROSPER SRL

Proiect hotarare nr. 9 - prin care se ia act de raportul de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pentru semestrul II - 2017, la nivelul orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 10 - pentru modificarea art. 3 si art. 6 din HCL nr. 123 / 05.10.2017 privind aprobarea documentatiilor pentru organizarea si desfasurarea concursului de proiecte de management pentru Centrul Cultural Mioveni

Proiect hotarare nr. 11 - privind desemnarea conducerii interimare a Centrului Cultural Mioveni

Proiect hotarare nr. 12 - privind scoaterea la licitatie publica pentru inchiriere, a unui teren apartinand domeniului public al orasului Mioveni, in vederea amenajarii unei parcari

Proiect hotarare nr. 13 - cu privire la aprobarea Contractului cadru de prestari servicii privind activitatile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie utilizat in relatia comerciala cu beneficiarii (utilizatorii) de pe raza orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 14 - prin care se ia act de activitatea Politiei Locale Mioveni in perioada 10.06.2017 - 31.12.2017

Proiect hotarare nr. 15 - cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Construire Corp Gradinita - completare subansamblu functional", Gradinita Campionii, Mioveni, judetul Arges

Proiect hotarare nr. 16 - privind aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Construire Corp Gradinita - completare subansamblu functional", Gradinita Campionii, Mioveni, judetul Arges

Proiect hotarare nr. 17 - privind incetarea contractului individual de munca al d-lui Pirvu Dumitru Cristian - consilier juridic in cadrul aparatului permanent al Consiliului Local al orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 18 - cu privire la actualizarea Regulamentului de organizare si functionare a activitatilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie din cadrul serviciului de salubrizare, in orasul Mioveni

Proiect hotarare nr. 19 - privind aprobarea listei obiectivelor d investitii a orasului Mioveni pentru anul 2018

Proiect hotarare nr. 20 - privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Mioveni pentru anul 2018

Proiect hotarare nr. 21 - cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL pe anul 2018

Proiect hotarare nr. 22 - privind aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea termica a cladirilor: Scoala - cladire principala P+2, Atelier scolar - P, Sala de sport - P ce apartin Liceului Tehnologic Constructii de masini Mioveni"

Proiect hotarare nr. 23 - cu privire la repartizarea sumelor de la bugetul local al orasului Mioveni pentru activitatile culturale desfasurate in anul 2018

Proiect hotarare nr. 24 - privind stabilirea tarifelor de inchiriere a unor imobile din proprietatea orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 25 - pentru aprobarea programului anual privind acordarea de finantari neramburabile din fondurile bugetului local al UAT orasul Mioveni, pentru activitati nonprofit de interes general si local aferente anului 2018

Proiect hotarare nr. 26 - privind aprobarea cofinantarii investitiei "Infintarea sistemului de distributie gaze naturale in satul Clucereasa, apartinator orasului Mioveni, judetul Arges

Proiect hotarare nr. 28 - cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea termica a cladirilor: Scoala - cladire principala P+2, Atelier scolar - P, Sala de sport - P ce apartin Liceului Tehnologic Constructii de masini Mioveni"

Proiect hotarare nr. 29 - privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Mioveni

Proiect hotarare nr. 30 - pentru aprobarea concesionarii suprafetei de 244,8 mp din imobilul PT4 situat pe strada Petre Zugravu din orasul Mioveni, pentru amenajarea unui laborator de patiserie si cofetarie

Proiect hotarare nr. 31 - cu privire la aprobarea listei solicitantilor care indeplinesc conditiile de participare la licitatie pentru achizitionarea imobilelor din blocul T14 de pe strada 1 Decembrie - etapa a 6-a

Proiect hotarare nr. 32 - privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor, a conditiilor de participare la concurs, precum si a bibliografiei pentru concursul de ocupare a postului vacant de consilier juridic, gradul I, in cadrul aparatului permanent al Consiliului Local al orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 33 - prin care se ia act de demisia consilierului local Stoica V. Grigore si vacantarea mandatului de consilier local

Proiect hotarare nr. 34 - privind validarea mandatului unui consilier local si modificarea componentei unei comisii de specialitate

Proiect hotarare nr. 35 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salbrizare in orasul Mioveni

Proiect hotarare nr. 36 - cu privire la actualizarea componentei comisiei de evaluare a ofertelor privind inchirierea bunurilor din proprietatea publica sau privata a orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 37 - privind aprobarea contului de executie al orasului Mioveni pe trimestrul IV al anului 2017

Proiect hotarare nr. 38 - privind stabilirea modului de acordare a normei de hrana personalului Politiei Locale Mioveni in anul 2018

Proiect hotarare nr. 40 - cu privire la alegerea ca presedinte de sedinta a domnului Corcodel Ionut incepand cu luna aprilie 2018, pe o perioada de 2 luni consecutiv (Aprilie 2018 - Mai 2018)

Proiect hotarare nr. 41 - cu privire la aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al Unitatii Administrativ Teritoriale - Orasul Mioveni, pentru anul 2018

Proiect hotarare nr. 42 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a contributiei cofinantarii si a modelului de contract privind obiectivul de investitii "Extindere retea electrica de distributie pe strazile Dealul Viilor, Prunilor si Perilor, orasul Mioveni, judetul Arges, pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor casnici"

Proiect hotarare nr. 43 - prin care se ia act de Planul de masuri si activitati pentru trimestrul II, anul 2018 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Mioveni

Proiect hotarare nr. 44 - privind aprobarea raportului primarului orasului Mioveni pe anul 2017 privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale

Proiect hotarare nr. 45 - privind aprobarea rezultatului final al concursului organizat pentru ocuparea functiei de manager la Centrul Cultural Mioveni, a proiectului de management si a duratei contractului de management

Proiect hotarare nr. 46 - privind aprobarea infiintarii Centrului de Excelenta pentru Formarea Profesionala in Sistemul Dual la nivelul Orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 47 - cu privire la aprobarea modificarii preturilor la apa potabila si a tarifelor de canal epurare

Proiect hotarare nr. 48 - cu privire la aprobarea unor tarife pentru serviciile publice de administrare a domeniului public si privat de interes local in orasul Mioveni

Proiect hotarare nr. 49 - privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni si sinstitutiilor si serviciilor publice subordonate autoritatilor administratiei publice locale

Proiect hotarare nr. 50 - privind prelungirea mandatului domnului Ciobanu Viorel in functia de administrator unic si director general al SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL

Proiect hotarare nr. 51 - privind aprobarea organizarii si desfasurarii in cadrul Liceului Tehnologic Constructii de Masini Mioveni a concursului national "Olimpiada Nationala la disciplinele din aria curriculara "Tehnologii, domeniul Mecanica"

Proiect hotarare nr. 52 - privind vanzarea unui apartament-garsoniera si dependintele aferente, situat in orasul Mioveni, str. Muntenia, bl. E10, sc. B, ap. 35, et. 4, judetul Arges

Proiect hotarare nr. 53 - privind aprobarea acordarii burselor scolare elevilor din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza orasului Miveni pentru anul 2018

Proiect hotarare nr. 54 - privind aprobarea inlocuirii stemelor si sigiliilor existente in prezent cu noile modele ale acestora, conform dispozitiilor Legii nr. 146/2016 pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului

Proiect hotarare nr. 55 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Mioveni pe anull 2018

Proiect hotarare nr. 56 - cu privire la aprobarea organigramei si a statului de functii ale Centrului Cultural Mioveni

Proiect hotarare nr. 57 - cu privire la aprobarea raportului intocmit de catre Comisia de evaluare si selectie a proiectelor din domeniul sport pentru finantarea nerambursabila alocata de la bugetul local al UAT orasul Mioveni pentru anul 2018

Proiect hotarare nr. 58 - prin care Consiliul Local Mioveni ia act de "Planul de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale pe cursurile de apa al Comitetului LOcal pentru Situatii de Urgenta - oras Mioveni 2018-2021"

Proiect hotarare nr. 59 - privind aprobarea investitiei - extindere conducta de distributie gaze naturale pe strada Preot Constantin Ghe. Frinculescu, orasul Mioveni, judetul Arges

Proiect hotarare nr. 60 - privind indreptarea unei erori materiale existente in continutul HCL nr. 52 din 22.03.2018 referitoare la "Aprobarea concesionarii suprafetei de 244,8 mp din imobilul PT4 situat pe strada Petre Zugravu din orasul Mioveni, pentru amenajarea unui laborator de patiserie si cofetarie"

Proiect hotarare nr. 61 - privind "Aprobarea intocmirii Amenajamentului pastoral valabil pentru toate pajistile aflate pe raza UAT Orasul Mioveni, judetul Arges

Proiect hotarare nr. 63 - cu privire la aprobarea contractului de inchiriere cadru pentru suprafetele cu destinatie de locuinta sociala

Proiect hotarare nr. 64 - Privind sustinerea financiara de la bugetul local, a cheltuielilor pentru transportul eleviilor care sunt scolarizati la unitatile de invatamant de pe raza administrativ-teritoriala a orasului Mioveni, constand in subventionarea cu 75% din costul transportului pentru fiecare persoana, aprobat de Consiliul local al Orasului Moveni pe parcursul anului calendaristic-2018.

Proiect hotarare nr. 65 - prin care se ia act de contractul de management incheiat pentru Centrul Cultural Mioveni

Proiect hotarare nr. 66 - cu privire la Infiintarea unei firme cu raspundere limitata care urmeaza sa presteze servicii pentru functionarea serviciilor comunitare de utilitati publice de la nivelul orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 67 - privind aprobarea investitiei - extindere conducta de distributie gaze naturale pe strada Dealul Viilor, orasul Mioveni, judetul Arges

Proiect hotarare nr. 68 - privind aprobarea investitiei - extindere conducta de distributie gaze naturale pe strada Aleea Poenii, orasul Mioveni, judetul Arges

Proiect hotarare nr. 69 - cu privire la aprobarea accesului si efectuiarea de lucrari pe terenul proprietate a orasului Mioveni pentru introducerea retelelor de utilitati (apa, canalizare, energie electrica, gaze naturale, telefoni/internet)

Proiect hotarare nr. 70 - privind aprobarea efectuarii concediului de odihna restant, aferent anului 2017, de catre primarul orasului Mioveni - dl. Georgescu Ion, in cursul anului 2018

Proiect hotarare nr. 71 - privind aprobarea efectuarii concediului de odihna restant, aferent anului 2017, de catre viceprimarul orasului Mioveni - dl. Costache Aurel, in cursul anului 2018

Proiect hotarare nr. 72 - privind aprobarea actualizarii Strategiei de dezvoltare durabila a orasului Mioveni, judetul Arges, 2017-2027

Proiect hotarare nr. 73 - privind aprobarea deplasarii in Republica Populara Chineza a unei delegatii condusa de Primarul orasului Mioveni, in perioada 20-27 mai 2018

Proiect hotarare nr. 74 - privind aprobarea infiintarii Directiei de Asistenta Sociala, precum si aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni si institutiilor si serviciilor publice subordonate autoritatilor administratiei publice locale

Proiect hotarare nr. 75 - privind aprobarea modificarii si completarii structurii organizatorice a Spitalului Orasenesc "Sf. Spiridon Mioveni"

Proiect hotarare nr. 76 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Piste pentru biciclete, oras Mioveni, judetul Arges"

Proiect hotarare nr. 77 - prin care se ia act de receptia obiectivelor "Platforme subterane hidraulice de colectare selectiva a deseurilor menajere, oras Mioveni"

Proiect hotarare nr. 78 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Extindere retea apa si canalizare pe strada Radu lui Anghel, oras Mioveni, judetul Arges"

Proiect hotarare nr. 79 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Extindere sistem de colectare ape pluviale strada Mihail Sorbul, cartier Colibasi, oras Mioveni, judetul Arges"

Proiect hotarare nr. 80 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Extindere alimentare cu apa str. Dumitrascu Bratioanu, oras Mioveni, judetul Arges"

Proiect hotarare nr. 81 - prin care se ia act de receptia obiectivului "Echipamente fitness pentru dotare sala forta Grup Scolar Colibasi, oras Mioveni"

Proiect hotarare nr. 82 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Pictura in tehnica mozaic la catedrala cu hramul Sfintii Apostoli Petru si Pavel din orasul Mioveni"

Proiect hotarare nr. 83 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Alimentare cu energie electrica Centrul National de Informare si Promovare Turistica, oras Mioveni, judetul Arges"

Proiect hotarare nr. 84 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Regularizarea parau Adancata (str. I.D. Stefanescu), cartier Faget, oras Mioveni, judetul Arges"

Proiect hotarare nr. 85 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Instalatii climatizare birouri sediu Primarie, oras Mioveni"

Proiect hotarare nr. 86 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Instalatie gaze naturale gradinita Parasti, oras Mioveni"

Proiect hotarare nr. 87 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Instalatie utilizare gaze si apa calda menajera cantina sociala, oras Mioveni, judetul Arges"

Proiect hotarare nr. 88 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Balustrada din teava metalica zona bloc H6-H7, oras Mioveni, judetul Arges"

Proiect hotarare nr. 89 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Instalatie incalzire sala evenimente religioase biserica Egalitatii, oras Mioveni"

Proiect hotarare nr. 90 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Instalare generator electric KJ55-55KVA oras Mioveni, judetul Arges"

Proiect hotarare nr. 91 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Extindere alimentare cu apa cartier Racovita, str. General Lacatusu, oras Mioveni, judetul Arges"

Proiect hotarare nr. 92 - privind scoaterea la licitatie publica pentru inchiriere, a unui teren apartinand domeniului public al orasului Mioveni situat adiacent blocului E1"

Proiect hotarare nr. 93 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Modernizare intersectie strada Stadionului cu strada Pietei, oras Mioveni"

Proiect hotarare nr. 94 - privind aprobarea contului de executie al orasului Mioveni pe trimestrul I al anului 2018

Proiect hotarare nr. 95 - cu privire la alegerea ca presedinte de sedinta a domnului COSTACHE AUREL incepand cu luna iunie 2018, pe o perioada de 2 luni consecutiv (Iunie 2018 - Iulie 2018)

Proiect hotarare nr. 97 - pentru modificarea anexei la HCL nr. 18/25.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni si a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al orasului Mioveni, in cadrul Familiei ocupationale "Administratie ", incepand cu data de 0 1.07.2018

Proiect hotarare nr. 98 - privind transmiterea in folosinta gratuita, prin contract de comodat, catre S.C.Distributie Energie Oltenia S.A. a stalpilor de iluminat public si a prizei de pamant tip B3- OHM aferente lucrarii "Alimentare cu energie electrica a iluminatului public strada Aleea Poienii, orasul Mioveni"

Proiect hotarare nr. 99 - cu privire la aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Orasenesc "Sf. Spiridon" Mioveni

Proiect hotarare nr. 100 - cu privire la modificarea HCL nr. 80/26.04.2018 de aprobare a accesului si a efectuarii de lucrari pe terenul proprietate a orasului Mioveni pentru introducerea retelelor de utilitati (apa, canalizare, energie electrica, gaze naturale, telefonie/internet)

Proiect hotarare nr. 101 - privind aprobarea impozitelor si a taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2019

Proiect hotarare nr. 102 - cu privire la aprobarea deplasarii in Serbia, orasul Boljevac a ansamblului "Plai de dor" si a unei delegatii oficiale, in vederea participarii la festivalul de folclor, in perioada 07-10 iunie 2018

Proiect hotarare nr. 103 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza "Studiu de solutie" pentru alimentare cu energie electrica a obiectivului de investitii Sala Sporturilor, orasul Mioveni, judetul Arges

Proiect hotarare nr. 104 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare strazi oras Mioveni, judetul Arges"

Proiect hotarare nr. 105 - prin care se aproba Intelegerea de Cooperare dintre orasul Mioveni, judetul Arges din Romania si comuna Gazzo, provincia Padova, regiunea Veneto din Republica Italiana

Proiect hotarare nr. 106 - privind aprobarea planului de masuri de colectare selectiva a deseurilor reciclabile provenite de la populatie si agentii economici in orasul Mioveni

Proiect hotarare nr. 107 - pentru aprobarea raportului primarului orasului Mioveni privind situatia gestionarii bunurilor Unitatii Administrativ Teritoriale - orasul Mioveni pe anul 2017

Proiect hotarare nr. 108 - cu privire la "Incheierea unui act aditional privind extinderea ccu 186 mp a terenului concesionat firmei S.C. CIU STY SERV S.R.L. conform contractului nr. 6609/14.06.2002, teren in suprafat de 1600 mp situat in cartierul Racovita, B-dul Dacia nr. 115 bis

Proiect hotarare nr. 109 - privind "Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Mioveni pe anul 2018

Proiect hotarare nr. 110 - cu privire la "Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Pod peste Argesel, cartier Racovita - oras Mioveni, intre DN 73D si DC85"

Proiect hotarare nr. 111 - privind prelungirea valabilitatii contractului de inchiriere nr. 15058/09.06.2008 avand ca obiect terenul in suprafata de 14 mp situat in curtea scolii Liviu Rebreanu din orasul Mioveni pe care este amplasat un container metalic proprietate a S.C. RCS&RDS S.A.

Proiect hotarare nr. 112 - prin care se ia act de Planul de masuri si activitati pentru trimestrul III, anul 2018 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Mioveni

Proiect hotarare nr. 113 - cu privire la alegerea ca presedinte de sedinta a doamnei CULCUS ARGENTINA ELENA incepand cu luna August 2018, pe o perioada de 2 luni consecutiv (august 2018 - septembrie 2018)

Proiect hotarare nr. 114 - privind prelungirea mandatului domnului Ciobanu Viorel in functia de administrator unic si director general al SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL

Proiect hotarare nr. 115 - cu privire la Aprobarea listei solicitantilor care indeplinesc conditiile de participare la licitatie pentru achizitionarea imobilelor din blocul T14 de pe str. 1 Decembrie - etapa a 8-a"

Proiect hotarare nr. 116 - privind aprobarea deplasarii a trei consilieri locali la Zilele Orasului Istra alaturi de Primarul Orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 117 - privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Local Mioveni nr. 47 din 17.11.1999 - Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 118 - privind prelungirea valabilitatii contractului de inchiriere nr. 19049/20.08.2013 avand ca obiect spatiul in suprafata de 90mp situat in incinta scolii Racovita de Jos pentru desfasurarea activitatilor Asociatiei Filantropice Medical Crestine Christiana Filiala Pitesti

Proiect hotarare nr. 119 - privind aprobarea metodologiei de acordare a serviciilor de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice

Proiect hotarare nr. 120 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL

Proiect hotarare nr. 121 - prin care se ia act de activitatea Politiei Locale Mioveni in perioada 01.01.2018 - 31.05.2018

Proiect hotarare nr. 122 - privind realizarea unui parteneriat intre UAT Orasul Mioveni, judetul Arges si UAT comuna Cumpana, judetul Constanta in vederea dezvoltarii unor legaturi social culturale si educative pentru tineri, in anul 2018

Proiect hotarare nr. 123 - cu privire la aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului - constructie si teren aferent situat in sat Racovita Bd. dacia nr. 128C in care a functionat Gradinita Racovita de Jos din unitate de invatamant in imobil cu alta destinatie la dispozitia Unitatii Administrativ Teritoriale Orasul Mioveni

Proiect hotarare nr. 124 - prin vcare se ia act de raportul de evaluare a capacitatii de aprare impotriva incendiilor pentru semestrul I - 2018 la nivelul orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 125 - privind aprobarea unor modificari ale statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 126 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: Extindere retea alimentare cu apa si canalizare menajera in orasul Mioveni, judetul Arges

Proiect hotarare nr. 127 - cu privire la aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfasurata in semestrul I al anului 2018

Proiect hotarare nr. 128 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Mioveni pe anul 2018

Proiect hotarare nr. 129 - cu privire la desfiintarea unui numar de 4 (patru) platforme de depozitare a deseurilor menajere si reciclabile situate in oras Mioveni, judetul Arges

Proiect hotarare nr. 130 - privind schimbarea/mutarea sediului social al SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL

Proiect hotarare nr. 132 - cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Politiei Locale Mioveni

Proiect hotarare nr. 133 - privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru evaluarea activitatii Politiei Locale Mioveni

Proiect hotarare nr. 134 - privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 135 - cu privire la aprobarea capetelor de traseu si statiilor de autobuze/microbuze pentru imbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate si interjudetene, si infiintarea unor noi statii bus pentru operatorii care efectueaza transport de persoane prin curse regulate si interjudetene, precum si stabilirea programului si rutelor obligatorii de deplasare in interiorul orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 136 - cu privire la alegerea ca Presedinte de sedinta a domnului Didita Gheorghe incepand cu luna octombrie 2018, pe o perioada de 2 luni consecutiv (octombrie 2018 - noiembrie 2018)

Proiect hotarare nr. 137 - Prin care Consiliul Local Mioveni ia act de Protocolul de cooperare pentru schimbul de informaţii prin mijloace electronice interoperabile sau alte canale de comunicare, in scopul corectei inregistrari in evidenţele fiscale locale 1i ale Direcţiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor a mijloacelor de transport înmatriculate sau supuse inmatricularii in Romania, precum si a radierilor sau a transmiterii dreptului de proprietate.

Proiect hotarare nr. 138 - privind incetarea contractului de inchiriere nr. 31147/12.12.2014 incheiat intre Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA Medias si UAT Orasul Mioveni

Proiect hotarare nr. 139 - privind cedarea cu titlu gratuit in favoarea Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale Transgaz SA Medias a dreptului de folosinta a terenului pe care se afla amplasata Statia de Reglare Masurare (SRMP) Colibasi, pe toata durata de existenta a acesteia

Proiect hotarare nr. 140 - privind completarea si modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local Mioveni nr. 47 din 17.11.1999 - Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 141 - privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de Cetatean de Onoare al orasului Mioveni, judetul Arges, precum si constituirea Consiliului de Onoare al orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 142 - cu privire la aprobarea deplasarii a patru consilieri locali la Hramul satului Magdacesti, Republica Moldova, in perioada 19-23 septembrie 2018

Proiect hotarare nr. 143 - privind participarea orasului Mioveni la evenimentul Traditii Romanesti organizat la Parlamentul European de la Strasbourg, septembrie 2018

Proiect hotarare nr. 144 - cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea distinctiei Diploma de aur si a unui premiu, familiilor care aniverseaza 50 de ani de casatorie neintrerupta in anul acordarii distinctiei, care au incheiat casatoria la oficiul Starii Civile din orasul Mioveni

Proiect hotarare nr. 145 - privind atribuirea denumirii unei alei din orasul Mioveni, judetul Arges

Proiect hotarare nr. 146 - privind aprobarea unor masuri referitoare la circulatia vehiculelor pe unele segmente de drum public din orasul Mioveni, judetul Arges

Proiect hotarare nr. 147 - cu privire la aprobarea participarii in calitate de partener la proiectul Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Arges, Teleorman si Calarasi la servicii medicale de urgenta, aprobarea cheltuielilor legate de proiect si aprobarea Acordului de parteneriat

Proiect hotarare nr. 148 - privind aprobarea participarii in calitate de partener la proiectul Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Arges, Teleorman si Calarasi, aprobarea cheltuielilor legate de proiect si aprobarea Acordului de parteneriat

Proiect hotarare nr. 149 - privind constituirea Unitatii locale de sprijinirea actiunilor de lupta impotriva bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor la nivelul orasului Mioveni, judetul Arges

Proiect hotarare nr. 150 - privind scoaterea la licitatie pentru inchiriere, a unui teren apartinand domeniului public al orasului Mioveni, in vederea amenajarii unei parcari

Proiect hotarare nr. 151 - privind modificarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 152 - cu privire la aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Mioveni pe anul 2018

Proiect hotarare nr. 153 - privind incheierea unui act aditional la contractul de cofinantare pentru obiectivul Infiintarea sistemului de distributie gaze naturale in satul Clucereasa, apartanator orasului Mioveni, judetul Arges

Proiect hotarare nr. 154 - privind aprobarea investitiei - extindere conducta de distributie gaze naturale pe strada Dinicu Golescu, orasul Mioveni, judetul Arges

Proiect hotarare nr. 155 - cu privire la aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului - constructie situata in orasul Mioveni, sat Racovita, bd. Dacia nr. 128C in care a functionat Gradinita Racovita de Jos din unitate de invatamant in imobil cu alta destinatie la dispozitia Unitatii Administrativ Teritoriale Orasul Mioveni, pentru stabilirea sediului Protoeriei Mioveni

Proiect hotarare nr. 156 - privind dezmembrarea imobilului situat in orasul Mioveni, sat Racovita, b-dul Dacia nr. 128B, identificat cu numarul cadastral 81877, reprrezentand teren aferent Scolii Marin Sorescu

Proiect hotarare nr. 157 - privind Constituirea Consiliului Comunitar la nivelul orasului Mioveni si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Consultativ al orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 158 - cu privire la dezmembrarea imobilului situat in orasul Mioveni, zona blocurilor L1-L8, judetul Arges, identificat cu numarul cadastral 84256

Proiect hotarare nr. 159 - privind modificarea Anexei nr. 1 din HCL nr. 118/21.06.2018 prin care se aprobă valorile impozabile, impozitele şi taxele locale precum şi taxele speciale ce se vor aplica În anul 2019 în Oraşul Mioveni, respectiv modificarea anexei nr. 5 la HCL nr 118/21.06.2018 privind Regulamentul încasarii taxei speciale de colectare, transport şi depozitare gunoi menajer.

Proiect hotarare nr. 160 - privind desemnarea reprezentatntului Consiliului Local al orasului Mioveni in Comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii constituita la nivelul Liceului Teoretic "Iulia Zamfirescu" Mioveni pentru anul scolar 2018-2019

Proiect hotarare nr. 161 - privind desemnarea reprezentatntului Consiliului Local al orasului Mioveni in Comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii constituita la nivelul Scolii Gimnaziale "George Toparceanu" Mioveni pentru anul scolar 2018-2019

Proiect hotarare nr. 162 - privind desemnarea reprezentatntului Consiliului Local al orasului Mioveni in Comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii constituita la nivelul Gradinitei cu program prelungit "Tic-Pitic" Mioveni pentru anul scolar 2018-2019

Proiect hotarare nr. 163 - privind desemnarea reprezentatntului Consiliului Local al orasului Mioveni in Comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii constituita la nivelul Scolii Gimnaziale "Liviu Rebreanu" Mioveni pentru anul scolar 2018-2019

Proiect hotarare nr. 164 - privind desemnarea reprezentatntului Consiliului Local al orasului Mioveni in Comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii constituita la nivelul Gradinitei cu program normal "Campionii" Mioveni pentru anul scolar 2018-2019

Proiect hotarare nr. 165 - privind „Stabilirea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană, a costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere, suportată de părinte si reprezentant legal pentru copiii care frecventează creşa în oraşul Mioveni pentru anul şcolar 2018-2019".

Proiect hotarare nr. 166 - privind desemnarea reprezentatntului Consiliului Local al orasului Mioveni in Comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii constituita la nivelul Scolii Gimnaziale nr. 1 Mioveni pentru anul scolar 2018-2019

Proiect hotarare nr. 167 - privind desemnarea reprezentatntului Consiliului Local al orasului Mioveni in Comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii constituita la nivelul Liceului Tehnologic Constructii de Masini Mioveni pentru anul scolar 2018-2019

Proiect hotarare nr. 168 - privind desemnarea reprezentatntului Consiliului Local al orasului Mioveni in Comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii constituita la nivelul Gradinitei cu program normal "Florile Soarelui" Mioveni pentru anul scolar 2018-2019

Proiect hotarare nr. 169 - privind incetarea contractului de inchiriere nr. 29805/25.11.2016 incheiat intre UAT orasul Mioveni si doamna Zarnoianu (actual Nedelcu) Geanina Roxana

Proiect hotarare nr. 170 - privind aprobarea contului de executie al orasului Mioveni pe trimestrul II al anului 2018

Proiect hotarare nr. 171 - cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei de Asistenta Sociala Mioveni

Proiect hotarare nr. 172 - privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Local al orasului Mioveni in cadrul Consiliului de Administratie al Scolii Postliceale Sanitare "Christiana" Mioveni

Proiect hotarare nr. 173 - privind incadrarea d-lui Roșoagă Adrian-Ionuț pe postul de consilier juridic, gradul I, in cadrul Aparatului permanent al Consiliului Local Mioveni, incepand cu data de 28.09.2018

Proiect hotarare nr. 174 - cu privire la aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Mioveni pe anul 2018

Proiect hotarare nr. 175 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati precum si aprobarea cofinantarii de la bugetul local al cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investitii: Reabilitare termica a cheltuielilor Scoala - Cladire principala P+2, Atelier scolar - P, Sala de Sport - P ce apartin Liceului Tehnologic Constructii de Masini Mioveni

Proiect hotarare nr. 176 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiective de investitii receptionate in anul 2018

Proiect hotarare nr. 177 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati precum si aprobarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii: Construire Corp Gradinita - completare subansamblul functional, Gradinita Campionii, orasul Mioveni, judetul Arges4

Proiect hotarare nr. 178 - privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul I al anului 2018 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Proiect hotarare nr. 179 - privind acordarea distinctiei Diploma de aur familiei Ana Victoria si Ana Gheorghe care aniverseaza 50 de ani de casatorie neintrerupta in anul 2018

Proiect hotarare nr. 180 - privind acordarea distinctiei Diploma de aur familiei Ciobanu Mihai si Ciobanu Cristina care aniverseaza 50 de ani de casatorie neintrerupta in anul 2018

Proiect hotarare nr. 181 - privind acordarea distinctiei Diploma de aur familiei Manescu Constantin si Manescu Frusina care aniverseaza 50 de ani de casatorie neintrerupta in anul 2018

Proiect hotarare nr. 182 - privind acordarea distinctiei Diploma de aur familiei Radu Constantin si Radu Maria care aniverseaza 50 de ani de casatorie neintrerupta in anul 2018

Proiect hotarare nr. 183 - privind acordarea distinctiei Diploma de aur familiei Stoica Ion si Stoica Gherghina care aniverseaza 50 de ani de casatorie neintrerupta in anul 2018

Proiect hotarare nr. 184 - privind acordarea distinctiei Diploma de aur familiei Vasile Ion si Vasile Elena care aniverseaza 50 de ani de casatorie neintrerupta in anul 2018

Proiect hotarare nr. 185 - prin care Consiliul Local Mioveni ia act si aproba Protocolul pentru colaborarea in vederea implementarii proiectului cu titlul "Politici alternative in economia sociala, cod SIPOCA 172, cod SMIS 2014 +:112122

Proiect hotarare nr. 186 - prin care Consiliul Local Mioveni ia act de Protocolul de colaborare dintre Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Arges - PROIECT INTESCO POCU 135/2/3/113589 si Primaria Orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 187 - prin care se ia act de Planul de masuri si activitati pentru trimestrul IV, anul 2018 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Mioveni

Proiect hotarare nr. 188 - prin care se ia act de raportul de activitate al managerului de la Centrul Cultural Mioveni pentru perioada aprilie - septembrie 2018 la nivelul orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 189 - privind aprobarea cofinanţării şi a contractului de cofinanţare pentru realizarea obiectivului de investiţii „ Extindere reţea electrică joasă tensiune în vederea alimentării cu energie electrică a abonaţilor casnici de pe strada Dinicu Golescu, oraşul Mioveni, judeţul Argeş"

Proiect hotarare nr. 190 - privind "Acordarea distincţiei «Diploma de aur» familiei Zamfira Petre şi Zamfira Constanţa care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă În anul 2018"

Proiect hotarare nr. 191 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al creselor din orasul Mioveni, judetul Arges

Proiect hotarare nr. 192 - cu privire la "alegerea ca preşedinte de şedinţă a doamnei DRĂGUŞIN CLAUDIA-MARIA începând cu luna Decembrie 2018, pe o perioadă de 2 luni consecutiv ( Decembrie 2018 - Ianuarie 2019 ). "

Proiect hotarare nr. 194 - prin care se aduc la cunostinta zonele publice de pe raza orasului Mioveni unde sunt amplasate defibrilatoare semiautomate (AED)

Proiect hotarare nr. 195 - Privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al oraşului Mioveni a imobilului "Clădire Cămin Cultural" în suprafaţă de 205 mp, situat în oraşul Mioveni, sat Colibaşi, strada Colibaşi nr. 2B, judeţul Argeş, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

Proiect hotarare nr. 196 - privind "Acceptarea unei donaţii având ca obiect terenul În suprafaţă de 1786 mp situat în oraşul Mioveni, sat Racoviţa, str. Aleea Poienii nr. 68, identificat cu nr. cadastral 85369."

Proiect hotarare nr. 197 - Referitor la aprobarea "Planului de acţiune privind serviciile sociale la nivelul oraşului Mioveni,judeţul Argeş, pentru anul 2019"

Proiect hotarare nr. 198 - Privind introducerea evenimentului "Târgul de Crăciun Mioveni", Ediţia a-III-a, în Calendarul activităţilor culturale pe anul 2018, în perioada 06-25 decembrie 2018

Proiect hotarare nr. 199 - cu privire la "Atestarea apartenenţei la domeniul privat al orasului Mioveni a imobilului construcţie clădire fost sediu CAP Racoviţa."

Proiect hotarare nr. 200 - privind aprobarea Regulamentului intern al Centrului Cultural Mioveni

Proiect hotarare nr. 201 - privind Aprobarea emiterii unei scrisori de garanţie bancară de bună plată în favoarea S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L. pentru obiectivul de investiţii "Înfiinţarea sistemului de distribuţie gaze naturale în satul Clucereasa, aparţinător oraşului Mioveni, judeţul Argeş".

Proiect hotarare nr. 202 - privind scoaterea la licitaţie publică pentru închiriere, a unui teren aparţinând domeniului public al oraşului Mioveni, în vederea amenajării unei parcări

Proiect hotarare nr. 203 - privind aprobarea Programului de activităţii culturale, educative organizate cu ocazia evenimentului "Târgul de Crăciun Mioveni", Ediţia a-III-a, în anul 2018, în perioada 06-25 decembrie 2018

Proiect hotarare nr. 204 - privind aprobarea manifestărilor prilejuite de 1 decembrie Ziua Natională a României în anul 2018 "Centenarul Marii Uniri"

Proiect hotarare nr. 205 - privind Aprobarea emiterii de către CEC BANK S.A. a unei scrisori de garanţie bancară de bună plată în favoarea S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L. pentru obiectivul de investiţii "Înfiinţarea sistemului de distribuţie gaze naturale în satul Clucereasa, aparţinător oraşului Mioveni, judeţul Argeş".

Proiect hotarare nr. 206 - privind "Aprobarea virarii de credite bugetare in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului Mioveni pe anul 2018"

Proiect hotarare nr. 207 - cu privire la aprobarea "Planului de acţiuni şi lucrări de interes local privind repartizarea orelor de muncă beneficiarilor venitului minim garantat pe anul 2019"

Proiect hotarare nr. 208 - privind "Aprobarea contului de executie al orasului Mioveni pe trimestrul III al anului 2018."

Proiect hotarare nr. 209 - privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare" al oraşului Mioveni, judeţul Argeş domnului inginer Ion Victor Popescu

Proiect hotarare nr. 210 - privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare" al oraşului Mioveni, judeţul Argeş domnului inginer Galeriu Constantin Antoniu

Proiect hotarare nr. 211 - privind completarea şi modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Mioveni nr. 47 din 17.11.1999 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Mioveni

Proiect hotarare nr. 214 - privind repartizarea în vederea închirierii a apartamentului nr. 1311 din cadrul Blocului B al Grupului Şcolar, oraş Mioveni

Proiect hotarare nr. 215 - prin care se aprobă participarea UAT Oraşul Mioveni in calitate de co-aplicant la proiectul cu număr de referinfă TTGS/084, "Town Twinning for Pathways to Employment (TT4PEM)", în cadrul schemei de granturi "Town Twinning Action between Turkey and the EU, împreună cu localitatea Locri din Italia şi oraşul Midyat Kaymakamligi, din Republica Turca, care este si liderul proiectului

Proiect hotarare nr. 216 - privind organizarea şi desfăşurarea manifestărilor cultural-educative "Târgul lui Moş Crăciun -Vis de iarnă cu Moş Crăciun"

Proiect hotarare nr. 217 - privind "Achiziţionarea unor servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi reprezentare juridică pentru apărarea intereselor Unităţii Administrativ Teritoriale a oraşului Mioveni în anul 2019."

Proiect hotarare nr. 218 - privind "Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Mioveni pe anul 2018

Proiect hotarare nr. 219 - privind susţinerea financiară de la bugetul local, a cheltuielilor pentru transportul eleviilor care sunt şcolarizaţi la unităţile de învăţământ de pe raza administrativ- teritorială a oraşului Mioveni, constând în subvenţionarea cu 100% din costul transportului pentru fiecare persoană, aprobat de Consiliul local al Oraşului Moveni pentru anul calendaristic - 2019.

Proiect hotarare nr. 220 - pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 33/25.08.2016 cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Mioveni în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului Orăşenesc "Sf. Spiridon" Mioveni

Proiect hotarare nr. 221 - privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al primarului oraşului Mioveni şi al serviciilor publice subordonate fără personalitate juridică

Proiect hotarare nr. 222 - privind atestarea apartenentei la domeniul public al orasului Mioveni a imobilelor cu numerele cadastrale 84370 si 84373

Proiect hotarare nr. 224 - privind stabilirea indemnizaţiilor personalului angajat şi voluntar pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţie şi la celelalte activităţi prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Mioveni, judeţul Argeş

Proiect hotarare nr. 227 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Mioveni pe anull 2018

Proiect hotarare nr. 228 - privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din raza teritorială a Oraşului Mioveni, pentru anul şcolar 2019-2020".

Proiect hotarare nr. 229 - privind "Achiziţionarea unor servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi reprezentare juridică pentru apărarea intereselor SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL."

Proiect hotarare nr. 231 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Centrului Cultural Mioveni pentru perioada contractului de management 2018 - 2021

Proiect hotarare nr. 233 - privind completarea şi modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Mioveni nr. 47 din 17.11.1999 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Mioveni

Proiect hotarare nr. 234 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Orăşenesc „Sf. Spiridon" Mioveni

Proiect hotarare nr. 235 - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Mioveni şi din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice de interes local subordonate Consiliului Local al oraşului Mioveni, în cadrul Familiei ocupaţionale "Administraţie ", începând cu data de 01.01.2019

Proiect hotarare nr. 236 - privind "Prelungirea mandatului domnului Ciobanu Viorel în funcţia de administrator unic şi director general la SC Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni SRL."

Proiect hotarare nr. 237 - cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Pod peste Râul Argeşel, cartier Racoviţa - oraş Mioveni, între DN 73D şi DC 85"

Proiect hotarare nr. 238 - privind "Aprobarea deplasării în Beijing -Republica Populară Chineză a unei delegaţii oficiale care va participa în luna februarie 2019 la Festivalul Internaţional al Primăverii din Chaoyang, Beijing."

Proiect hotarare nr. 239 - cu privire la "Prelungirea mandatului domnului Ciobanu Viorel în functia de administrator la firma Administrarea Domeniului Public si Privat Mioveni SRL."

Proiect hotarare nr. 240 - privind incheierea Actului Aditional nr. 3 la Contractul nr. 370/2 8.12.2012 incheiat intre SC Financiar Urban SRL si U.A.T. Orasul Mioveni.

Proiect hotarare nr. 243 - privind scoaterea la licitaţie publică pentru închiriere, a unui teren aparţinând domeniului public al oraşului Mioveni, în vederea amenajării unei terase

Proiect hotarare nr. 244 - Privind aprobarea modelului - cadru al planului de măsuri şi activităţi pentru trimestrul I, anul 2019 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni

Proiect hotarere nr. 245 - Privind Aprobarea Agendei proiectelor culturale pentru anul 2019