camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

Proiecte de hotărâri - anul 2022

Proiect hotarare nr. 1 - Cu privire la ”Aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav desfășurată în semestrul II al anului 2021”

Proiect hotarare nr. 2 - Prin care se ia act de raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul II – 2021 la nivelul orașului Mioveni

Proiect hotarare nr. 3 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Restaurarea și amenajarea ansamblului Bisericii Sf. Gheorghe - Mioveni”

Proiect hotarare nr. 4 - pentru modificarea art. 3 și art. 4 din Hotărârea Consiliului Local Mioveni nr. 72/16.04.2020 privind trecerea unor locuințe din fondul locativ al unității administrative-teritoriale a orașului Mioveni în fondul de locuințe de serviciu și aprobarea procedurii privind atribuirea unor apartamente, cu destinație locuință de serviciu

Proiect hotarare nr. 5 - Cu privire la modificarea articolului 3 aliniatul 1 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al orașului Mioveni nr 71/22.04.2021 privind instituirea unor facilități fiscale

Proiect hotarare nr. 6 - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Mioveni și din cadrul instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului Local al orașului Mioveni, în cadrul Familiei ocupaționale ”Administrație ”, începând cu data de 01.01.2022

Proiect hotarare nr. 7 - privind actualizarea componenței „Comisiei de analiză a cererilor și de repartizare a locuințelor sociale aflate în proprietatea publică a orașului Mioveni

Proiect hotarare nr. 8 - privind repartizarea în vederea închirierii unei locuinţe de serviciu din fondul locativ al Unităţii Administrativ-Teritoriale a oraşului Mioveni, judeţul Argeş

Proiect hotarare nr. 9 - privind propunerea de declarare a terenului în suprafață de 1015 mp situat în orașul Mioveni, sat Racovița, strada Piscul Ilinii, județul Argeș, ca bun de uz și de interes public local

Proiect hotarare nr. 10 - pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al orașului Mioveni nr. 7/19.11.2020 privind reactualizarea componenței Comisiei de analiză şi repartiţie a locuinţelor din fondul locativ

Proiect hotarare nr. 11 - privind stabilirea modului de acordare a normei de hrană personalului Poliției Locale Mioveni în anul 2022

Proiect hotarare nr. 12 - privind ”Aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza orașului Mioveni pentru anul școlar 2021-2022, semestrul al II-lea

Proiect hotarare nr. 13 - privind acceptarea ofertei de donație având ca obiect terenul intravilan în suprafață de 2.220 mp cu destinație de drum de acces, situat în orașul Mioveni, Bulevardul Dacia nr. 129, județul Argeș, identificat cu numărul cadastral 87057

Proiect hotarare nr. 14 - privind desemnarea persoanelor mandatate cu atribuții specifice pentru a verifica respectarea condițiilor de folosință și a clauzelor contractuale din contractul de dare în folosință gratuită nr.35996/03.12.2021 a imobilului Complex de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sfânta Maria Colibași” de către Parohia Colibași ( Parohia Colibași cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel)

Proiect hotarare nr. 15 - privind ”Încetarea mandatului de consilier local al domnului Minciunescu Ionuț Bogdan și vacantarea unui post de consilier local din cadrul Consiliului Local al orașului Mioveni, județul Argeș.”

Proiect hotarare nr. 16 - privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Mioveni care să facă parte din Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic ”Construcții de Mașini Mioveni” pentru perioada 2022-2024

Proiect hotarare nr. 17 - Privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Mioveni care să facă parte din Consiliul de administrație al Grădiniței cu program normal ”Florile Soarelui” pentru perioada 2022-2024

Proiect hotarare nr. 18 - privind aprobarea Graficului de execuție a serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în orașul Mioveni pentru anul 2022

Proiect hotarare nr. 19 - privind modificarea tarifelor serviciilor de salubrizare având ca obiect activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție din orașul Mioveni

Proiect hotarare nr. 20 - prin care se ia act de finalizarea unor obiective de investiții de pe raza Unității Administrativ-Teritoriale a Orașului Mioveni în perioada 12.10.2021-22.12.2021

Proiect hotarare nr. 21 - Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Societatii Servicii Generale Mioveni SRL

Proiect hotarare nr. 22 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Societati Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL

Proiect hotarare nr. 23 - privind aprobarea închirierii unui spațiu comercial de la parterul parcării supraetajate din Piața Dacia.

Proiect hotarare nr. 24 - privind aprobarea ”Planului de acțiune pentru Energia Durabilă și Climă al orașului Mioveni 2021-2030

Proiect hotarare nr. 25 - privind aprobarea închirierii a două terenuri a câte 4,5 mp situate pe Bulevardul Dacia pentru amplasarea unor chioșcuri pentru comercializarea de presă și produse complementare

Proiect hotarare nr. 26 - privind aprobarea închirierii sălii de forță din incinta Sălii Sporturilor oraș Mioveni, pentru activități sportive

Proiect hotarare nr. 27 - privind efectuarea unui schimb de imobile – terenuri situate pe strada Hanu Roșu din orașul Mioveni 

Proiect hotarare nr. 28 - Referitor la modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 2/05.11.2020 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Mioveni, pe principalele domenii de activitate

Proiect hotarare nr. 29 - entru modificarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Consiliului local nr. 182 din 28.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiție “Varianta ocolitoare a orașului Mioveni (centura)- tronson I” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”

Proiect hotarare nr. 30 - privind ”Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Cultural Mioveni pe anul 2022”

Proiect hotarare nr. 31 - privind ”Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Administrativ Teritorială a orașului Mioveni pe anul 2022 precum și estimările acestora pentru anii 2023-2025.”

Proiect hotarare nr. 32 - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului Orășenesc Mioveni

Proiect hotarare nr. 33 - privind aprobarea programului anual privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale a Orașului Mioveni pe anul 2022, pentru activități nonprofit de interes local și general care cuprind proiecte și programe sportive

Proiect hotarare nr. 34 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Mioveni în comisia de evaluarea a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director din unitatea de învățământ preuniversitar de stat – Grădinița cu program normal ” Campionii” Mioveni

Proiect hotarare nr. 35 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Mioveni în comisia de evaluarea a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director din unitatea de învățământ preuniversitar de stat – Grădinița cu program normal ” Florile Soarelui ” Mioveni

Proiect hotarare nr. 36 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Mioveni în comisia de evaluarea a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director din unitatea de învățământ preuniversitar de stat – Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Tic –Pitic’’ Mioveni

Proiect hotarare nr. 37 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Mioveni în comisia de evaluarea a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitatea de învățământ preuniversitar de stat – Școala Gimnazială ”George Topîrceanu” Mioveni

Proiect hotarare nr. 38 - privind aprobarea contului de executie al unitatii administrativ-teritoriale a orasului Mioveni pe trimestrul IV al anului 2021

Proiect hotarare nr. 39 - u privire la aprobarea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora

Proiect hotarare nr. 40 - privind aprobarea închirierii unui teren în suprafață de 1566 mp situat în zona Bemo

Proiect hotarare nr. 41 - privind acceptarea ofertei de donație având ca obiect terenul intravilan în suprafață de 44 mp cu destinație de drum de acces, situat în orașul Mioveni, satul Racovița, strada Râului, județul Argeș, identificat cu numărul cadastral 84304

Proiect hotarare nr. 42 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de Asistență Socială și Grădiniţa cu program normal “CAMPIONII” Mioveni

Proiect hotarare nr. 43 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de Asistență Socială și Grădiniţa cu program normal “Florile Soarelui” Mioveni

Proiect hotarare nr. 44 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de Asistență Socială a orașului Mioveni și Grădiniţa cu program prelungit “Tic Pitic” Mioveni

Proiect hotarare nr. 45 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de Asistență și Şcoala Gimnazială “Liviu Rebreanu” Mioveni

Proiect hotarare nr. 46 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de Asistență Socială și Şcoala Gimnazială “George Topîrceanu” Mioveni

Proiect hotarare nr. 47 - Referitor la ” Aprobarea raportului primarului orașului Mioveni pe anul 2021 privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale.”

Proiect hotarare nr. 48 - Privind aprobarea modelului – cadru al planului de măsuri și activități pentru trimestrul II, anul 2022 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni

Proiect hotarare nr. 49 - prin care se ia act de finalizarea unor obiective de investiții de pe raza Unității Administrativ-Teritoriale a Orașului Mioveni în perioada 18.01.2022-11.02.2022

Proiect hotarare nr. 50 - privind repartizarea în vederea închirierii unor locuinţe din fondul locativ al Unităţii Administrativ Teritoriale a oraşului Mioveni

Proiect hotarare nr. 51 - privind „Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Administrativ-Teritorială a orașului Mioveni pe anul 2022 precum și a estimărilor acestora pentru anii 2023-2025”

Proiect hotarare nr. 52 - privind aprobarea unor modificari organizatorice in cadrul creselor din orasul Mioveni

Proiect hotarare nr. 53 - Privind ”Alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului consilier local Năstase George Marius începând cu luna Aprilie 2022, pe o perioadă de două luni consecutiv ( Aprilie 2022 – Mai 2022).”

Proiect hotarare nr. 54 - Privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile din orașul Mioveni, județul Argeș

Proiect hotarare nr. 55 - privind prelungirea duratei de închiriere a terenului în suprafață de 1039 mp de pe strada Părăşti din oraşul Mioveni, pe care este amenajat un teren de sport cu gazon sintetic acoperit cu balon presostatic

Proiect hotarare nr. 56 - Privind ” Aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Unității Administrativ-Teritoriale - Orașul Mioveni pentru anul 2022”

Proiect hotarare nr. 57 - Privind ”Aprobarea indicatorilor minimali de performanță pentru anul 2022 necesari pentru evaluarea activităţii Poliţiei locale Mioveni”

Proiect hotarare nr. 58 - prin care se solicită preluarea în administrare a sectoarelor de drum județean din DJ 741 care se află în intravilanul Orașului Mioveni

Proiect hotarare nr. 59 - cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Mioveni nr.22/25.02.2016 privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale ”Liviu Rebreanu” Mioveni a bunurilor imobile și a dotărilor aferente aparținând domeniului public și privat al orașului Mioveni în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ preuniversitar de stat, pe o perioadă de 10 ani.

Proiect hotarare nr. 60 - privind aprobarea rezultatului final al evaluarii anuale a managerului Centrului Cultural Mioveni – domnul Călinescu Alin Marian, pentru activitatea prestată în anul 2021, în perioada 02.04.2021 – 31.12.2021

Proiect hotarare nr. 61 - privind aprobarea preluării de către dl. Ion Ion a contractului de concesiune nr.235/07.01.2008, cu modificările și completările ulterioare, a terenului în suprafață de 63 mp situat în satul Racovița, B-dul Dacia nr.131B, județul Argeș, ca urmare a încheierii contractului de vânzare – cumpărare nr. 4162/26.08.2021 având ca obiect spațiul comercial ”punct farmaceutic” din curtea Spitalului Orășenesc Mioveni

Proiect hotarare nr. 62 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Unității Administrativ Teritoriale a orașului Mioveni a terenului în suprafață de 988 mp situat în Mioveni, sat Racovița, B-dul Dacia nr.6C, județul Argeș

Proiect hotarare nr. 63 - privind aprobarea închirierii unui teren din domeniul privat al orașului Mioveni, în suprafață de 120 mp, pentru amplasarea unor echipamente de telefonie mobilă

Proiect hotarare nr. 64 - privind încetarea contractului de concesiune nr.24345/19.11.2009 încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni și Automobile Dacia S.A., având ca obiect terenul în suprafață de 60.000 mp situat în zona ICSITA

Proiect hotarare nr. 65 - privind transmiterea în folosință gratuită către Distribuție Energie Oltenia S.A. a unor bunuri care aparțin domeniului public al orașului Mioveni, situate în satul Făgetu, strada Vieroși, orașul Mioveni, județul Argeș

Proiect hotarare nr. 66 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a cotei de cofinanţare pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Alimentare cu energie electrică a echipamentelor instalate periodic în centrul civic al orașului Mioveni inclusiv tonete tip street food și food truck-uri”

Proiect hotarare nr. 67 - Privind ”analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru trimestrul I al anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.”

Proiect hotarare nr. 68 - privind aprobarea listei cu solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială

Proiect hotarare nr. 69 - privind aprobarea indemnizației lunare pentru consilierii locali ai Consiliului Local al orașului Mioveni

Proiect hotarare nr. 70 - privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 1473 mp situat în zona Bemo, pentru servicii auto

Proiect hotarare nr. 71 - privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 10281 mp situat pe B-dul Dacia nr.51B, oraș Mioveni, pentru amenajarea unui complex sportiv de tenis de câmp și servicii complementare

Proiect hotarare nr. 72 - Cu privire la noile tarife practicate de Spitalul Orășenesc Mioveni începând cu data de 01.05.2022 pentru serviciile medicale și investigații paraclinice solicitate la cerere

Proiect hotarare nr. 73 - privind aprobarea metodologiei de fundamentare a nivelului prețurilor/tarifelor pentru activităţile specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat prestate de către Societatea Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL

Proiect hotarare nr. 74 - Cu privire la modificarea articolului 1 la Hotărârea Consiliului Local al orașului Mioveni nr. 33/19.02.2020 privind aprobarea liniilor de gardă în cadrul Spitalului Orășenesc Mioveni

Proiect hotarare nr. 75 - privind înființarea celei de-a treia linii de gardă în specialitatea medicină de urgență la Spitalul Orășenesc Mioveni

Proiect hotarare nr. 76 - privind aprobarea închirierii a două spații comerciale situate în corpul nou al Pieței Dacia și la parterul parcării supraetajate

Proiect hotarare nr. 77 - Cu privire la ”Aprobarea unor tarife pentru serviciile publice executate de Societatea Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL”

Proiect hotarare nr. 78 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de Asistență Socială și Fundația „Consorțiul pentru Dezvoltare Economică Locală” Mioveni – Centrul de Zi „Șanse Egale”

Proiect hotarare nr. 79 - privind prelungirea duratei contractului de gestiune directă a serviciului de iluminat public în orașul Mioveni

Proiect hotarare nr. 80 - privind majorarea patrimoniului inițial al Fundației ”Consorțiul pentru Dezvoltare Locală Mioveni”

Proiect hotarare nr. 81 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Parc acvatic Mioveni”

Proiect hotarare nr. 82 - privind punerea la dispoziția Societății Naționale de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” S.A. cu titlu gratuit a terenului în suprafață de 311 mp situat în satul Făgetu str. Soldat I.D. Stefănescu, pe care se vor amplasa racordul de înaltă presiune, stația de reglare măsurare predare și robinetul de cuplare, aferente sistemului de distribuție gaze naturale din satul Făgetu, oraș Mioveni, județul Argeș, pe toată durata de existență a acestora

Proiect hotarare nr. 83 - pentru aprobarea raportului autorității executive privind situația gestionării bunurilor Unității Administrativ Teritoriale a orașului Mioveni pe anul 2021

Proiect hotarare nr. 84 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de Asistență Socială și Liceul Teoretic “Iulia Zamfirescu” Mioveni

Proiect hotarare nr. 85 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de Asistență Socială și Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni

Proiect hotarare nr. 86 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Adminsitrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de Asistență Socială și Școala Gimnazială Nr. 1 Mioveni

Proiect hotarare nr. 87 - privind trecerea unei locuinţe din fondul locativ al Unităţii Administrativ Teritoriale a oraşului Mioveni în fondul de locuinţe de serviciu

Proiect hotarare nr. 88 - privind parteneriatul educațional local între Direcția de Sănătate Publică Argeș și Unitatea Administrativ – Teritorială a orașului Mioveni pentru unitățile de învățământ de pe raza orașului Mioveni, județul Argeș

Proiect hotarare nr. 89 - Privind parteneriatul educațional local între Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș și Unitatea Administrativ – Teritorială a orașului Mioveni

Proiect hotarare nr. 90 - privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Mioveni

Proiect hotarare nr. 91 - prin care se ia act de finalizarea unor obiective de investiții de pe raza Unității Administrativ-Teritoriale a Orașului Mioveni în perioada 09.03.2022-12.04.2022

Proiect hotarare nr. 92 - Privind exprimarea acordului pentru înființarea unui centru medical de permanență fix pentru asigurarea continuităţii asistenței medicale primare la nivelul orașului Mioveni, județul Argeș

Proiect hotarare nr. 93 - Privind ”Alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului consilier local Pîrvu Ovidiu începând cu luna Iunie 2022, pe o perioadă de două luni consecutiv (Iunie 2022 – Iulie 2022).”

Proiect hotarare nr. 94 - Privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din raza teritorială a Orașului Mioveni, pentru anul școlar 2022-2023

Proiect hotarare nr. 95 - privind aprobarea contului de execuție al unității administrativ-teritoriale a orașului Mioveni pe trimestrul I al anului 2022

Proiect hotarare nr. 96 - Privind actualizarea portofoliului de proiecte din cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă a oraşului Mioveni, județul Argeș pentru perioada 2021 - 2027

Proiect hotarare nr. 97 - Privind parteneriatul educațional local între Unitatea Administrativ – Teritorială a orașului Mioveni și Direcția de Sănătate Publică Argeș având ca temă ,, Efectele alcoolului, tutunului și ale drogurilor asupra sănătății”

Proiect hotarare nr. 98 - privind aprobarea emiterii de către CEC BANK S.A. a unei scrisori de garanție bancară în favoarea Distrigaz Sud Rețele S.R.L. pentru obiectivul de investiții ”Extinderea (Înființarea) sistemului de distribuție gaze naturale în satul Făgetu aparținător orașului Mioveni, județul Argeș”

Proiect hotarare nr. 99 - privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr. 3343/03.02.2020 încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni și Societatea Boromir Ind S.R.L

Proiect hotarare nr. 100 - privind propunerea de declarare a terenului în suprafață de 1630 mp situat în oraș Mioveni, sat Clucereasa, județul Argeș,ca bun de uz și de interes public local

Proiect hotarare nr. 101 - privind aprobarea participării la ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” lansat de Administrația Fondului pentru Mediu (A.F.M), prin accesarea finanțării pentru proiectul ”Stații de reîncărcare vehicule electrice în orașul Mioveni”.

Proiect hotarare nr. 102 - privind propunerea de declarare a terenului în suprafață de 289 mp situat în oraș Mioveni, sat Racovița, strada Poiana Ciubotarului, județul Argeș, ca bun de uz și de interes public local

Proiect hotarare nr. 103 - privind propunerea de declarare a terenului în suprafață de 787 mp situat în oraș Mioveni, sat Racovița, județul Argeș,ca bun de uz și de interes public local

Proiect hotarare nr. 104 - Privind organizarea unor campanii de igenizare a mediului înconjurător sub sloganul ”Mioveni, oraș verde, oraș curat!”

Proiect hotarare nr. 105 - cu privire la închiderea Centrului de vaccinare Covid 19, situat în oraș Mioveni, str. Nicolae Racoviceanu, nr. 110, în incinta Casei de Cultură Racovița, județul Argeș, potrivit deciziei nr. 30613 / 10.05.2022 emisă de Direcția de Sănătate Publică Argeș

Proiect hotarare nr. 106 - privind aprobarea înfiinţării structurii sportive cu personalitate juridică de drept public, Clubul Sportiv Star Mioveni, instituţie de drept public şi de interes local, organizată în subordinea Consiliului Local al oraşului Mioveni, judeţul Argeş

Proiect hotarare nr. 107 - privind aprobarea unor modificări în cadrul organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Mioveni

Proiect hotarare nr. 108 - privind Aprobarea încheierii Protocolului de Parteneriat între Universitatea Politehnică București și Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni.”

Proiect hotarare nr. 109 - Privind acordul de colaborare – cadru între Unitatea Administrativ – Teritorială a orașului Mioveni și Facultatea de Științe Politice a Universității din București

Proiect hotarare nr. 110 - Privind aprobarea modelului – cadru al planului de măsuri și activități pentru trimestrul III, anul 2022 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni

Proiect hotarare nr. 111 - privind aprobarea participării în cadrul Planului Național de redresare și reziliență, componenta 10 – Fondul local, Axa de investiții I.3 Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, prin accesarea finanțării pentru proiectul ”Execuție sistem optimizare costuri cu energia electrică la sediul Primăriei orașului Mioveni”

Proiect hotarare nr. 112 - privind aprobarea ” Procedurii privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaților care participă la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție specifice de polițist local și a posturilor de paznic din cadrul Poliției locale Mioveni”

Proiect hotarare nr. 113 - Privind instituirea unei zone de promenadă pe bulevardul Dacia, tronsonul cuprins între intersecția Bulevardul Dacia/Strada 7 septembrie 1485 și intersecția Bulevardul Dacia/Strada Hanu Roșu

Proiect hotarare nr. 114 - Privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023

Proiect hotarare nr. 115 - Privind obținerea autorizației sanitare de funcționare nr. 142 din 02.06.2022 a Centrului de Permanență, situat în orașul Mioveni, sat Făgetu, strada Mănăstirii, nr. 81 B, județul Argeș, având ca obiect de activitate asigurarea continuității asistenței medicale primare

Proiect hotarare nr. 116 - privind repartizarea unei locuinţe de serviciu din fondul locativ al Unităţii Administrativ-Teritoriale a oraşului Mioveni, judeţul Argeş

Proiect hotarare nr. 117 - privind modificarea art. 7, alin.(1) din anexa nr. 5 la Regulamentul privind repartizarea, închirierea, administrarea şi exploatarea locuinţelor din cadrul Blocului B-Grup Şcolar Colibaşi, precum şi a chiriilor nominale ale acestora, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Mioveni nr. 145/17.09.2020

Proiect hotarare nr. 118 - privind „rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Administrativ Teritoriale a orașului Mioveni pe anul 2022”

Proiect hotarare nr. 119 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Pisică Elena

Proiect hotarare nr. 120 - privind transmiterea în folosință gratuită print-un contract de comodat către Asociația Națională a Caselor de Cultură a Sindicatelor din România a terenului aflat în proprietatea publică a orașului Mioveni, județul Argeș, în suprafață de 2.755 mp, înscris în Cartea funciară nr.87131 a Orașului Mioveni, cu nr. cadastral 87131

Proiect hotarare nr. 121 - privind aprobarea închirierii spațiului comercial în suprafață de 99,94 mp din corpul nou al Pieței Dacia

Proiect hotarare nr. 122 - privind dezmembrarea în trei loturi a terenului în suprafață de 988 mp, situat în Orașul Mioveni, sat Racovița, B-dul Dacia nr. 6C, județul Argeș, identificat cu numărul cadastral 87399

Proiect hotarare nr. 123 - Privind actualizarea componenței Unității locale de sprijinirea acțiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor și a zoonozelor la nivelul orașului Mioveni, județul Argeș

Proiect hotarare nr. 124 - privind aprobarea participării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta 10 – Fondul local, Axa de investiții I.1 – Mobilitatea urbană durabilă, prin accesarea finanțării pentru proiectul “Transport public local cu mijloace ecologice în Orașul Mioveni și Comuna Davidești”

Proiect hotarare nr. 125 - privind aprobarea participării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta 10 – Fondul local, Axa de investiții I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC, prin accesarea finanțării pentru proiectul “Infrastructură pentru transportul verde – ITS la nivelul Orașului Mioveni”

Proiect hotarare nr. 126 - privind acordarea pentru anul școlar 2022- 2023 a pachetului cu rechizite școlare ”Primul meu Ghiozdan” copiilor înscriși în clasa prăgătitoare la unitățile de învățământ de pe raza orașului Mioveni, județul Argeș

Proiect hotarare nr. 127 - Privind ”analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru trimestrul II al anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.”

Proiect hotarare nr. 128 - Cu privire la ”Aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav desfășurată în semestrul I al anului 2022”

Proiect hotarare nr. 129 - cu privire la ”Aprobarea Raportului de progres privind stadiul îndeplinirii obiectivelor din Planul Local de Acțiune pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru semestrul I al anului 2022 la nivelul orașului Mioveni

Proiect hotarare nr. 130 - Privind ” Alegerea ca președinte de ședință a domnului consilier local Stănel Ionuț Cosmin începând cu luna August 2022, pe o perioadă de două luni consecutiv (August 2022 – Septembrie 2022)”

Proiect hotarare nr. 131 - Privind transmiterea în administrarea Spitalului Orășenesc Mioveni a unor echipamente medicale

Proiect hotarare nr. 132 - privind înființarea unității de învățământ cu personalitate juridică Creșa ” Universul Copiilor” Mioveni, nivel antepreșcolar -APRE, cu sediul în Orașul Mioveni, str. Aleea Căminului, nr. 1

Proiect hotarare nr. 133 - Prin care se ia act de raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul I – 2022 la nivelul orașului Mioveni

Proiect hotarare nr. 134 - privind transmiterea în folosință gratuită Grădiniței cu program normal Campionii, oraș Mioveni, județul Argeș a spațiului în suprafață de 68,30 mp situat în Mioveni, strada 7  Septembrie 1485, blocul P19, scara A, apartament nr.2, parter

Proiect hotarare nr. 135 - privind „rectificarea bugetului local pe anul 2022”

Proiect hotarare nr. 136 - privind prelungirea prin act adițional a contractului de transmitere în folosință gratuită Asociației Împreună pentru orașul Mioveni – 2017 a spațiului în suprafață de 78,77 mp situat pe strada Cărănești, bloc M6, scara E, apartament nr.3, parter, oraș Mioveni, județul Argeș

Proiect hotarare nr. 137 - prin care se ia act de finalizarea unor obiective de investiții de pe raza Unității Administrativ-Teritoriale a Orașului Mioveni în perioada 06.05.2022-17.06.2022

Proiect hotarare nr. 138 - privind propunerea de declarare a terenului în suprafață de 1691 mp situat în oraș Mioveni, zona platoului Casei de Cultură a Sindicatelor Dacia, județul Argeș, ca bun de uz și de interes public local

Proiect hotarare nr. 139 - cu privire la ”Aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și a persoanelor și familiilor cu risc de marginalizare socială, precum și a Programului de măsuri pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale”

Proiect hotarare nr. 140 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Vancea Marin și Vancea Maria care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Proiect hotarare nr. 141 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Ciobanu Gheorghe și Ciobanu Elena care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Proiect hotarare nr. 142 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Iță Dumitru și Iță Gheorghița care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Proiect hotarare nr. 143 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Fulger Gheorghe și Fulger Elena care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Proiect hotarare nr. 144 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Scurtu Marin și Scurtu Steluța care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Proiect hotarare nr. 145 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Dinescu Cristea și Dinescu Niculina care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Proiect hotarare nr. 146 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Vlășceanu Ion și Vlășceanu Maria care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Proiect hotarare nr. 147 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Simion Ion și Simion Ioana care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Proiect hotarare nr. 148 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Anghel Gheorghe și Anghel Tatiana care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Proiect hotarare nr. 149 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Țurllea Constantin și Țurllea Elena care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Proiect hotarare nr. 150 - Privind ”Desemnarea reprezentantului Consililui Local al orașului Mioveni în Comisia pentru evaluare și asigurarea calității constituită la nivelul Liceului Teoretic «Iulia Zamfirescu» Mioveni pentru anul școlar 2022-2023.”

Proiect hotarare nr. 151 - Privind ”Desemnarea reprezentantului Consililui Local al orașului Mioveni în Comisia pentru evaluare și asigurarea calității constituită la nivelul Școlii Gimnaziale «Liviu Rebreanu» Mioveni pentru anul școlar 2022-2023.”

Proiect hotarare nr. 152 - Privind ”Desemnarea reprezentantului Consililui Local al orașului Mioveni în Comisia pentru evaluare și asigurarea calității constituită la nivelul Liceului Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni pentru anul școlar 2022-2023.”

Proiect hotarare nr. 153 - Privind ”Desemnarea reprezentantului Consililui Local al orașului Mioveni în Comisia pentru evaluare și asigurarea calității constituită la nivelul Grădiniței cu program prelungit «Tic-Pitic» Mioveni pentru anul școlar 2022-2023.”

Proiect hotarare nr. 154 - Privind ”Desemnarea reprezentantului Consililui Local al orașului Mioveni în Comisia pentru evaluare și asigurarea calității constituită la nivelul Grădiniței cu program normal «Campionii» Mioveni pentru anul școlar 2022-2023.”

Proiect hotarare nr. 155 - privind concesionarea prin licitație publică a imobilului „Sala de bowling” situat pe B-dul Dacia nr.53, oraș Mioveni, împreună cu terenul aferent în suprafață de 814 mp.

Proiect hotarare nr. 156 - Privind ”Desemnarea reprezentantului Consililui Local al orașului Mioveni în Comisia pentru evaluare și asigurarea calității constituită la nivelul Grădiniței cu program normal «Florile Soarelui» Mioveni pentru anul școlar 2022-2023.”

Proiect hotarare nr. 157 - Privind ”Desemnarea reprezentantului Consililui Local al orașului Mioveni în Comisia pentru evaluare și asigurarea calității constituită la nivelul Școlii Gimnaziale «George Topîrceanu» Mioveni pentru anul școlar 2022-2023.”

Proiect hotarare nr. 158 - Privind demolarea imobilului ”Clădire Cantină” situat în orașul Mioveni, strada Profesor Dumitru Mîndruță nr. 1, județul Argeș, identificat cu numărul cadastral 81300-C9

Proiect hotarare nr. 159 - privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Mioveni care să facă parte din Consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar cu nivel antepreșcolar - Creșa ”Universul Copiilor” Mioveni

Proiect hotarare nr. 160 - privind aprobarea contului de executie al orasului MIoveni pe trimestrul II al anului 2022

Proiect hotarare nr. 161 - Privind modificarea structurii rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din raza teritorială a Orașului Mioveni, pentru anul școlar 2022-2023

Proiect hotarare nr. 162 - Privind susținerea financiară de la bugetul local a cheltuielilor pentru transportul elevilor care sunt şcolarizaţi la unitățile de învățământ de pe raza administrativ- teritorială a orașului Mioveni, constând în subvenționarea cu 100% din costul transportului pentru fiecare persoană

Proiect hotarare nr. 163 - referitor la aprobarea participării Unității Administrativ Teritoriale a Orașului Mioveni la ”Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” prin accesarea finanțării pentru proiectul "Implementare sistem inteligent pentru gestiune iluminat și eficientizarea consumului energetic"

Proiect hotarare nr. 164 - privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Mioveni pe anul 2022 și diminuarea sumelor reprezentând vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare

Proiect hotarare nr. 165 - privind aprobarea închirierii a două terenuri situate pe B-dul Dacia, oraș Mioveni, pentru amplasarea de chioșcuri pentru comercializarea de flori

Proiect hotarare nr. 166 - cu privire la stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru persoanele beneficiare ale Cantinei Sociale

Proiect hotarare nr. 167 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Măndășescu Sidor și Măndășescu Elena care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Proiect hotarare nr. 168 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Tuță Ion și Tuță Ioana care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Proiect hotarare nr. 169 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Bisoiu Vasile și Bisoiu Viorelia care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Proiect hotarare nr. 170 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Chivulescu Gheorghe și Chivulescu Constantina care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Proiect hotarare nr. 171 - privind aprobarea închirierii spațiului comercial S16 de la parterul parcării supraetajate din Piața Dacia, în suprafață de 28,28 mp

Proiect hotarare nr. 172 - Cu privire la protocolul de colaborare între Agenția Națională Antidrog și Unitatea Administrativ – Teritorială a orașului Mioveni privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de droguri și al asistenței integrate a consumatorilor

Proiect hotarare nr. 173 - Privind aprobarea modelului – cadru al planului de măsuri și activități pentru trimestrul IV, anul 2022 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni

Proiect hotarare nr. 174 - privind ”Aprobarea deplasării unei delegații oficiale în satul Măgdăcești, Raionul Criuleni, Republica Moldova la ‹‹Hramul satului Măgdăcești››, în perioada 20-24 septembrie 2022”

Proiect hotarare nr. 175 - Privind ”Alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului consilier local Țurlea Ciprian Mihail începând cu luna Octombrie 2022, pe o perioadă de două luni consecutiv ( Octombrie 2022 – Noiembrie 2022).”

Proiect hotarare nr. 176 - privind repartizarea în vederea închirierii a unei locuinţe de serviciu din fondul locativ, conform procesului verbal nr. 24026/10.08.2022 întocmit de Comisia pentru analiza şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor de serviciu

Proiect hotarare nr. 177 - Privind rectificarea bugetului local și bugetului instituțiilor publice pe anul 2022

Proiect hotarare nr. 178 - privind supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la târguri, expoziții, manifestări cultural-sportive, activități de filmare și altele asemenea organizate la Sala Sporturilor Mioveni, sediul Centrului Cultural, precum și în alte locații de pe raza Unității Administrativ - Teritoriale a Orașului Mioveni

Proiect hotarare nr. 179 - privind transmiterea în folosință gratuită către Parohia Mioveni I Sud – Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel a bunurilor aparținând domeniului public și privat al Orașului Mioveni situate în curtea Catedralei Sfinții Apostoli Petru și Pavel, împreună cu terenul aferent acestora.

Proiect hotarare nr. 180 - Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Unității Administrativ- Teritoriale a orașului Mioveni a terenului în suprafață de 192 mp situat în Orașul Mioveni, strada Hanu Roșu nr. 19B , județul Argeș, identificat prin numărul cadastral 87222

Proiect hotarare nr. 181 - privind aprobarea participării Unității Administrativ Teritoriale a Orașului Mioveni în cadrul apelului de proiecte al PNRR, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, investiția 11. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, pentru subinvestiția I1.B. Construirea de insule ecologice digitalizate, pentru proiectul “Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor la nivel local

Proiect hotarare nr. 182 - Privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local Mioveni nr. 23/25.02.2016 privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale ”George Topîrceanu” Mioveni a bunurilor imobile și a dotărilor aferente aparținând domeniului public și privat a orașului Mioveni în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ preuniversitar de stat, pe o perioadă de 10 ani

Proiect hotarare nr. 183 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Nenciu Gheorghe și Nenciu Victoria care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Proiect hotarare nr. 184 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Moga Nicolae și Moga Aurelia care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Proiect hotarare nr. 185 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Pîrcălăboiu Dumitru și Pîrcălăboiu Floarea care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Proiect hotarare nr. 186 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Paraschivescu Gheorghe și Paraschivescu Florica care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Proiect hotarare nr. 187 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Iavorschi Nicolae și Iavorschi Maria care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Proiect hotarare nr. 188 - Privind aprobarea rectificării bugetului local al unității adminitrativ-teritoriale a orașului Mioveni în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1156 din 21 septembrie 2022 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute la art. 29 alin. (5) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022.

Proiect hotarare nr. 189 - privind prelungirea duratei contractului de exercitare a dreptului de acces și utilizare al S.C. Distrigaz Sud S.A. București – Punct de lucru Pitești pentru domeniul public al orașului Mioveni

Proiect hotarare nr. 190 - Privind transmiterea în administrarea Spitalului Orășenesc Mioveni a unor bunuri

Proiect hotarare nr. 191 - Privind ”analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru trimestrul III al anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.”

Proiect hotarare nr. 192 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Stoica Aurelian și Stoica Minodora care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Proiect hotarare nr. 193 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Tudor Ion și Tudor Maria care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Proiect hotarare nr. 194 - privind ”Aprobarea acordării burselor şcolare elevilor din învățământul preuniversitarde stat de pe raza orașului Mioveni pentru anul școlar 2022-2023.”

Proiect hotarare nr. 195 - privind ”Încetarea mandatului de consilier local al domnului Nicolae Octavian și vacantarea unui post de consilier local din cadrul Consiliului Local al orașului Mioveni, județul Argeș.”

Proiect hotarare nr. 196 - privind încheierea unui protocolul de colaborare în vederea implementării proiectului „Promovare și sprijin în scopul creșterii spiritului civic la nivelul Județului Argeș

Proiect hotarare nr. 197 - privind transmiterea în administrare către unitățile de învățământ din orașul Mioveni a mijloacelor fixe achiziționate în cadrul proiectului ”Echipamente de protecție personală și dezinfectanți pentru unitățile de învațământ din orașul Mioveni

Proiect hotarare nr. 198 - privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.113/09.06.2022 privind aprobarea participării în cadrul Planului Național de redresare și reziliență, componenta 10 – Fondul local, Axa de investiții I.3 Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, prin accesarea finanțării pentru proiectul ”Execuție sistem optimizare costuri cu energia electrică la sediul Primăriei orașului Mioveni”

Proiect hotarare nr. 199 - privind aprobarea participării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta 10 – Fondul local, Axa de investiții I.3 Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, prin accesarea finanțării pentru proiectul "Îmbunătățirea eficienței energetice a instituțiilor publice din orașul Mioveni

Proiect hotarare nr. 200 - Privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice faza „Studiu de soluţie” pentru alimentare cu energie electrică iluminat rutier, arhitectural și degivrare pod peste Râul Argeșel de pe strada Calea Racoviței, satul Racovița, orașul Mioveni, județul Argeș

Proiect hotarare nr. 201 - Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022

Proiect hotarare nr. 202 - privind acordarea de stimulente financiare lunare personalului de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Mioveni, județul Argeș, ce este încadrat pe funcțiile prevăzute la litera B, capitolul II, din anexa VIII la Legea nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare

Proiect hotarare nr 203 - cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Mioveni nr.135/14.08.2019 privind transmiterea în folosinţă gratuită Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din cadrul Consiliului Judeţean Argeş a spaţiului în suprafaţă de 229,6 mp situat la parterul Şcolii Vechi de pe B-dul Dacia, oraş Mioveni, pentru funcţionarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, Mioveni

Proiect hotarare nr, 204 - privind aprobarea atribuirii temporare a " Contractului de delegare a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor muncipale în zona Mioveni - Topoloveni, județul Argeș", prin procedura negocierii fără publicarea unui anunț de participare și avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate și a Documentației de atribuire aferente

Proiect hotarare nr. 205 - privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Unității AdministrativTeritoriale a orașului Mioveni

Proiect hotarare nr. 206 - prin care se ia act de finalizarea unor obiective de investiții de pe raza Unității Administrativ-Teritoriale a Orașului Mioveni în perioada 25.08.2022-30.09.2022

Proiect hotarare nr. 207 - privind actualizarea Planului de mobilitate urbană durabilă al orașului Mioveni, județul Argeș

Proiect hotarare nr. 208 - privind transmiterea în folosință gratuită Asociației Pensionarilor ”Viață lungă” a unui spațiu din proprietatea Unității Administrativ – Teritoriale a orașului Mioveni

Proiect hotarare nr. 209 - privind propunerea de declarare a terenurilor în suprafață de 1872 mp și 573 mp situate în oraș Mioveni, sat Racovița, B-dul Dacia, zona după podul peste râul Argeșel, județul Argeș, ca bunuri de uz și de interes public local

Proiect hotarare nr. 210 - Cu privire la Acordul de Parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni și Spitalul Orășenesc Mioveni, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilon V: Sănătate și reziliență instituțională - Componenta 12. Sănătate - Investiția I2, a Proiectului Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale

Proiect hotarare nr. 211 - privind vânzarea terenului în suprafață de 248 mp situat pe B-dul Dacia nr.6C, satul Racovița, oraș Mioveni

Proiect hotarare nr. 212 - privind unele modificări ale organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Mioveni

Proiect hotarare nr. 213 - privind aprobarea contului de execuție al unității administrativ-teritoriale a orașului Mioveni pe trimestrul III al anului 2022

Proiect hotarare nr. 214 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, familiei Borș Mihai și Borș Elena care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022.”

Proiect hotarare nr. 215 - Privind ”Alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului consilier local Anton Gheorghe începând cu luna Decembrie 2022, pe o perioadă de două luni consecutiv ( Decembrie 2022 – Ianuarie 2023).”

Proiect hotarare nr. 216 - privind rectificarea bugetului pentru anul 2022

Proiect hotarare nr. 217 - Privind achiziționarea unor servicii de consultanță juridică, de asistență și reprezentare juridică pentru apărarea intereselor Unității Administrativ Teritoriale a orașului Mioveni pentru anul 2023

Proiect hotarare nr. 218 - Privind achiziționarea unor servicii de consultanță juridică, de asistență și reprezentare juridică pentru apărarea intereselor Societății Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL pentru anul 2023

Proiect hotarare nr. 219 - cu privire la înfrățirea și aprobarea Acordului de Cooperare – cadru între Orașul Mioveni, Județul Argeș din România și Municipiul Meteora, Regiunea Tesalia din Grecia.

Proiect hotarare nr. 220 - privind propunerea de declarare a terenului în suprafață de 218 mp situat în Orașul Mioveni, strada Primăverii, județul Argeș, ca bun de uz și de interes public local

Proiect hotarare nr. 221 - Privind instituirea zilelor colindului în orașul Mioveni, județul Argeș, în perioada 06-31 decembrie 2022

Proiect hotarare nr. 222 - privind aprobarea proiectului „Echipamente şi materiale destinate reducerii riscului de infecţii nosocomiale în cadrul Spitalului Orăşenesc Mioveni” propus spre finanţare în cadrul apelului de proiecte aparţinând Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Cod Apel: MS-0024, Pilonul V: Sănătate şi rezilienţă instituţională, Componenta: 12- Sănătate, Investiţia: 12. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice, Investiţia specifică: 12.4. Echipamente şi materiale destinate reducerii riscului de infecţii nosocomiale.

Proiect hotarare nr. 223 - privind propunerea de declarare a terenului în suprafață de 1464 mp situat în Orașul Mioveni sat Racovița, lângă podul Getica, județul Argeș, ca bun de uz și de interes public local

Proiect hotarare nr. 224 - privind propunerea de declarare a terenurilor în suprafață de 496, respectiv 24 mp situate în Orașul Mioveni sat Făgetu, județul Argeș, ca bun de uz și de interes public local

Proiect hotarare nr. 225 - privind aprobarea ”Strategiei de transformare digitală a Orașului Mioveni, pentru perioada 2022-2027”

Proiect hotarare nr. 226 - Privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Mioveni în grupul de acțiune antibullying al Școlii Gimnaziale ”Liviu Rebreanu” Mioveni, pentru anul școlar 2022-2023

Proiect hotarare nr. 227 - Privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Mioveni în grupul de acțiune antibullying al Liceului Teoretic ”Iulia Zamfirescu” Mioveni, pentru anul școlar 2022-2023

Proiect hotarare nr. 228 - Privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Mioveni în grupul de acțiune antibullying al Liceului Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni, pentru anul școlar 2022-2023

Proiect hotarare nr. 229 - Privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Mioveni în grupul de- acțiune antibullying al Școlii Gimnaziale ”George Topîrceanu” Mioveni, pentru anul școlar 2022-2023

Proiect hotarare nr. 230 - Privind aprobarea modelului – cadru al planului de măsuri și activități pentru trimestrul I, anul 2023 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni

Proiect hotarare nr. 231 - privind transmiterea în folosinţă gratuită către S.C. Distribuţie Energie Oltenia S.A. a capacităţilor energetice corespunzătoare cotei de proprietate a Unității Administrativ Teritoriale Oraşului Mioveni realizate prin cofinanţarea obiectivului de investiţii „ Extindere reţea electrică joasă tensiune în vederea alimentării cu energie electrică a abonaților casnici din oraşul Mioveni, strada Dealul Bisericii, judeţul Argeş”

Proiect hotarare nr. 232 - privind transmiterea în folosinţă gratuită către S.C. Distribuţie Energie Oltenia S.A. a capacităţilor energetice corespunzătoare cotei de proprietate a Unității Administrativ Teritoriale Oraşului Mioveni realizate prin cofinanţarea obiectivului de investiţii „Extindere reţea electrică joasă tensiune în vederea alimentării cu energie electrică a abonaților casnici de pe Bulevardul Dacia și strada Râului, orașul Mioveni judeţul Argeş”

Proiect hotarare nr. 233 - privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativ Teritorială – Orașul Mioveni, județul Argeș având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale, în vederea implementării proiectului „HUB DE SERVICII MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963 în sensul punerii la dispoziția unității administrativ-teritoriale a infrastructurii tehnice necesare.

Proiect hotarare nr. 234 - privind „aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativ Teritorială – Orașul Mioveni, județul Argeș având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale, în vederea implementării proiectului „HUB DE SERVICII MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963 în sensul digitizării documentelor din cadrul dosarelor beneficiarilor de servicii sociale activi la momentul semnării protocolului

Proiect hotarare nr. 235 - Prin care se ia act de procesul verbal nr. 35119/28.11.2022 al Comisiei de analiză şi de repartiţie a locuinţelor din fondul locativ

Proiect hotarare nr. 236 - Privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din raza teritorială a Orașului Mioveni, pentru anul școlar 2023-2024

Proiect hotarare nr. 237 - Prin care se ia act și se aprobă procesul verbal nr. 35432/05.12.2022 privind închirierea unei locuinţe de serviciu din fondul locativ al Unităţii Administrativ-Teritoriale Oraşul Mioveni, judeţul Argeş

Proiect hotarare nr. 238 - privind aprobarea propunerii managerului Spitalului Orășenesc Mioveni cu privire la modificarea structurii organizatorice