camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

Proiecte de hotărâri - anul 2022

Proiect hotarare nr. 1 - Cu privire la ”Aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav desfășurată în semestrul II al anului 2021”

Proiect hotarare nr. 2 - Prin care se ia act de raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul II – 2021 la nivelul orașului Mioveni

Proiect hotarare nr. 3 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Restaurarea și amenajarea ansamblului Bisericii Sf. Gheorghe - Mioveni”

Proiect hotarare nr. 4 - pentru modificarea art. 3 și art. 4 din Hotărârea Consiliului Local Mioveni nr. 72/16.04.2020 privind trecerea unor locuințe din fondul locativ al unității administrative-teritoriale a orașului Mioveni în fondul de locuințe de serviciu și aprobarea procedurii privind atribuirea unor apartamente, cu destinație locuință de serviciu

Proiect hotarare nr. 5 - Cu privire la modificarea articolului 3 aliniatul 1 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al orașului Mioveni nr 71/22.04.2021 privind instituirea unor facilități fiscale

Proiect hotarare nr. 6 - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Mioveni și din cadrul instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului Local al orașului Mioveni, în cadrul Familiei ocupaționale ”Administrație ”, începând cu data de 01.01.2022

Proiect hotarare nr. 7 - privind actualizarea componenței „Comisiei de analiză a cererilor și de repartizare a locuințelor sociale aflate în proprietatea publică a orașului Mioveni

Proiect hotarare nr. 8 - privind repartizarea în vederea închirierii unei locuinţe de serviciu din fondul locativ al Unităţii Administrativ-Teritoriale a oraşului Mioveni, judeţul Argeş

Proiect hotarare nr. 9 - privind propunerea de declarare a terenului în suprafață de 1015 mp situat în orașul Mioveni, sat Racovița, strada Piscul Ilinii, județul Argeș, ca bun de uz și de interes public local

Proiect hotarare nr. 10 - pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al orașului Mioveni nr. 7/19.11.2020 privind reactualizarea componenței Comisiei de analiză şi repartiţie a locuinţelor din fondul locativ

Proiect hotarare nr. 11 - privind stabilirea modului de acordare a normei de hrană personalului Poliției Locale Mioveni în anul 2022

Proiect hotarare nr. 12 - privind ”Aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza orașului Mioveni pentru anul școlar 2021-2022, semestrul al II-lea

Proiect hotarare nr. 13 - privind acceptarea ofertei de donație având ca obiect terenul intravilan în suprafață de 2.220 mp cu destinație de drum de acces, situat în orașul Mioveni, Bulevardul Dacia nr. 129, județul Argeș, identificat cu numărul cadastral 87057

Proiect hotarare nr. 14 - privind desemnarea persoanelor mandatate cu atribuții specifice pentru a verifica respectarea condițiilor de folosință și a clauzelor contractuale din contractul de dare în folosință gratuită nr.35996/03.12.2021 a imobilului Complex de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sfânta Maria Colibași” de către Parohia Colibași ( Parohia Colibași cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel)

Proiect hotarare nr. 15 - privind ”Încetarea mandatului de consilier local al domnului Minciunescu Ionuț Bogdan și vacantarea unui post de consilier local din cadrul Consiliului Local al orașului Mioveni, județul Argeș.”

Proiect hotarare nr. 16 - privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Mioveni care să facă parte din Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic ”Construcții de Mașini Mioveni” pentru perioada 2022-2024

Proiect hotarare nr. 17 - Privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Mioveni care să facă parte din Consiliul de administrație al Grădiniței cu program normal ”Florile Soarelui” pentru perioada 2022-2024

Proiect hotarare nr. 18 - privind aprobarea Graficului de execuție a serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în orașul Mioveni pentru anul 2022

Proiect hotarare nr. 19 - privind modificarea tarifelor serviciilor de salubrizare având ca obiect activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție din orașul Mioveni

Proiect hotarare nr. 20 - prin care se ia act de finalizarea unor obiective de investiții de pe raza Unității Administrativ-Teritoriale a Orașului Mioveni în perioada 12.10.2021-22.12.2021

Proiect hotarare nr. 21 - Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Societatii Servicii Generale Mioveni SRL

Proiect hotarare nr. 22 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Societati Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL

Proiect hotarare nr. 23 - privind aprobarea închirierii unui spațiu comercial de la parterul parcării supraetajate din Piața Dacia.

Proiect hotarare nr. 24 - privind aprobarea ”Planului de acțiune pentru Energia Durabilă și Climă al orașului Mioveni 2021-2030

Proiect hotarare nr. 25 - privind aprobarea închirierii a două terenuri a câte 4,5 mp situate pe Bulevardul Dacia pentru amplasarea unor chioșcuri pentru comercializarea de presă și produse complementare

Proiect hotarare nr. 26 - privind aprobarea închirierii sălii de forță din incinta Sălii Sporturilor oraș Mioveni, pentru activități sportive

Proiect hotarare nr. 27 - privind efectuarea unui schimb de imobile – terenuri situate pe strada Hanu Roșu din orașul Mioveni 

Proiect hotarare nr. 28 - Referitor la modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 2/05.11.2020 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Mioveni, pe principalele domenii de activitate

Proiect hotarare nr. 29 - entru modificarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Consiliului local nr. 182 din 28.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiție “Varianta ocolitoare a orașului Mioveni (centura)- tronson I” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”

Proiect hotarare nr. 30 - privind ”Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Cultural Mioveni pe anul 2022”

Proiect hotarare nr. 31 - privind ”Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Administrativ Teritorială a orașului Mioveni pe anul 2022 precum și estimările acestora pentru anii 2023-2025.”

Proiect hotarare nr. 32 - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului Orășenesc Mioveni

Proiect hotarare nr. 33 - privind aprobarea programului anual privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale a Orașului Mioveni pe anul 2022, pentru activități nonprofit de interes local și general care cuprind proiecte și programe sportive

Proiect hotarare nr. 34 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Mioveni în comisia de evaluarea a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director din unitatea de învățământ preuniversitar de stat – Grădinița cu program normal ” Campionii” Mioveni

Proiect hotarare nr. 35 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Mioveni în comisia de evaluarea a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director din unitatea de învățământ preuniversitar de stat – Grădinița cu program normal ” Florile Soarelui ” Mioveni

Proiect hotarare nr. 36 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Mioveni în comisia de evaluarea a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director din unitatea de învățământ preuniversitar de stat – Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Tic –Pitic’’ Mioveni

Proiect hotarare nr. 37 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Mioveni în comisia de evaluarea a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitatea de învățământ preuniversitar de stat – Școala Gimnazială ”George Topîrceanu” Mioveni

Proiect hotarare nr. 38 - privind aprobarea contului de executie al unitatii administrativ-teritoriale a orasului Mioveni pe trimestrul IV al anului 2021

Proiect hotarare nr. 39 - u privire la aprobarea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora

Proiect hotarare nr. 40 - privind aprobarea închirierii unui teren în suprafață de 1566 mp situat în zona Bemo

Proiect hotarare nr. 41 - privind acceptarea ofertei de donație având ca obiect terenul intravilan în suprafață de 44 mp cu destinație de drum de acces, situat în orașul Mioveni, satul Racovița, strada Râului, județul Argeș, identificat cu numărul cadastral 84304

Proiect hotarare nr. 42 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de Asistență Socială și Grădiniţa cu program normal “CAMPIONII” Mioveni

Proiect hotarare nr. 43 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de Asistență Socială și Grădiniţa cu program normal “Florile Soarelui” Mioveni

Proiect hotarare nr. 44 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de Asistență Socială a orașului Mioveni și Grădiniţa cu program prelungit “Tic Pitic” Mioveni

Proiect hotarare nr. 45 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de Asistență și Şcoala Gimnazială “Liviu Rebreanu” Mioveni

Proiect hotarare nr. 46 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de Asistență Socială și Şcoala Gimnazială “George Topîrceanu” Mioveni

Proiect hotarare nr. 47 - Referitor la ” Aprobarea raportului primarului orașului Mioveni pe anul 2021 privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale.”

Proiect hotarare nr. 48 - Privind aprobarea modelului – cadru al planului de măsuri și activități pentru trimestrul II, anul 2022 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni

Proiect hotarare nr. 49 - prin care se ia act de finalizarea unor obiective de investiții de pe raza Unității Administrativ-Teritoriale a Orașului Mioveni în perioada 18.01.2022-11.02.2022

Proiect hotarare nr. 50 - privind repartizarea în vederea închirierii unor locuinţe din fondul locativ al Unităţii Administrativ Teritoriale a oraşului Mioveni

Proiect hotarare nr. 51 - privind „Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Administrativ-Teritorială a orașului Mioveni pe anul 2022 precum și a estimărilor acestora pentru anii 2023-2025”

Proiect hotarare nr. 52 - privind aprobarea unor modificari organizatorice in cadrul creselor din orasul Mioveni

Proiect hotarare nr. 53 - Privind ”Alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului consilier local Năstase George Marius începând cu luna Aprilie 2022, pe o perioadă de două luni consecutiv ( Aprilie 2022 – Mai 2022).”

Proiect hotarare nr. 54 - Privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile din orașul Mioveni, județul Argeș

Proiect hotarare nr. 55 - privind prelungirea duratei de închiriere a terenului în suprafață de 1039 mp de pe strada Părăşti din oraşul Mioveni, pe care este amenajat un teren de sport cu gazon sintetic acoperit cu balon presostatic

Proiect hotarare nr. 56 - Privind ” Aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Unității Administrativ-Teritoriale - Orașul Mioveni pentru anul 2022”

Proiect hotarare nr. 57 - Privind ”Aprobarea indicatorilor minimali de performanță pentru anul 2022 necesari pentru evaluarea activităţii Poliţiei locale Mioveni”

Proiect hotarare nr. 58 - prin care se solicită preluarea în administrare a sectoarelor de drum județean din DJ 741 care se află în intravilanul Orașului Mioveni

Proiect hotarare nr. 59 - cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Mioveni nr.22/25.02.2016 privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale ”Liviu Rebreanu” Mioveni a bunurilor imobile și a dotărilor aferente aparținând domeniului public și privat al orașului Mioveni în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ preuniversitar de stat, pe o perioadă de 10 ani.

Proiect hotarare nr. 60 - privind aprobarea rezultatului final al evaluarii anuale a managerului Centrului Cultural Mioveni – domnul Călinescu Alin Marian, pentru activitatea prestată în anul 2021, în perioada 02.04.2021 – 31.12.2021

Proiect hotarare nr. 61 - privind aprobarea preluării de către dl. Ion Ion a contractului de concesiune nr.235/07.01.2008, cu modificările și completările ulterioare, a terenului în suprafață de 63 mp situat în satul Racovița, B-dul Dacia nr.131B, județul Argeș, ca urmare a încheierii contractului de vânzare – cumpărare nr. 4162/26.08.2021 având ca obiect spațiul comercial ”punct farmaceutic” din curtea Spitalului Orășenesc Mioveni

Proiect hotarare nr. 62 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Unității Administrativ Teritoriale a orașului Mioveni a terenului în suprafață de 988 mp situat în Mioveni, sat Racovița, B-dul Dacia nr.6C, județul Argeș

Proiect hotarare nr. 63 - privind aprobarea închirierii unui teren din domeniul privat al orașului Mioveni, în suprafață de 120 mp, pentru amplasarea unor echipamente de telefonie mobilă

Proiect hotarare nr. 64 - privind încetarea contractului de concesiune nr.24345/19.11.2009 încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni și Automobile Dacia S.A., având ca obiect terenul în suprafață de 60.000 mp situat în zona ICSITA

Proiect hotarare nr. 65 - privind transmiterea în folosință gratuită către Distribuție Energie Oltenia S.A. a unor bunuri care aparțin domeniului public al orașului Mioveni, situate în satul Făgetu, strada Vieroși, orașul Mioveni, județul Argeș

Proiect hotarare nr. 66 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a cotei de cofinanţare pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Alimentare cu energie electrică a echipamentelor instalate periodic în centrul civic al orașului Mioveni inclusiv tonete tip street food și food truck-uri”

Proiect hotarare nr. 67 - Privind ”analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru trimestrul I al anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.”

Proiect hotarare nr. 68 - privind aprobarea listei cu solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială

Proiect hotarare nr. 69 - privind aprobarea indemnizației lunare pentru consilierii locali ai Consiliului Local al orașului Mioveni

Proiect hotarare nr. 70 - privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 1473 mp situat în zona Bemo, pentru servicii auto

Proiect hotarare nr. 71 - privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 10281 mp situat pe B-dul Dacia nr.51B, oraș Mioveni, pentru amenajarea unui complex sportiv de tenis de câmp și servicii complementare

Proiect hotarare nr. 72 - Cu privire la noile tarife practicate de Spitalul Orășenesc Mioveni începând cu data de 01.05.2022 pentru serviciile medicale și investigații paraclinice solicitate la cerere

Proiect hotarare nr. 73 - privind aprobarea metodologiei de fundamentare a nivelului prețurilor/tarifelor pentru activităţile specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat prestate de către Societatea Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL

Proiect hotarare nr. 74 - Cu privire la modificarea articolului 1 la Hotărârea Consiliului Local al orașului Mioveni nr. 33/19.02.2020 privind aprobarea liniilor de gardă în cadrul Spitalului Orășenesc Mioveni

Proiect hotarare nr. 75 - privind înființarea celei de-a treia linii de gardă în specialitatea medicină de urgență la Spitalul Orășenesc Mioveni

Proiect hotarare nr. 76 - privind aprobarea închirierii a două spații comerciale situate în corpul nou al Pieței Dacia și la parterul parcării supraetajate

Proiect hotarare nr. 77 - Cu privire la ”Aprobarea unor tarife pentru serviciile publice executate de Societatea Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL”

Proiect hotarare nr. 78 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de Asistență Socială și Fundația „Consorțiul pentru Dezvoltare Economică Locală” Mioveni – Centrul de Zi „Șanse Egale”

Proiect hotarare nr. 79 - privind prelungirea duratei contractului de gestiune directă a serviciului de iluminat public în orașul Mioveni

Proiect hotarare nr. 80 - privind majorarea patrimoniului inițial al Fundației ”Consorțiul pentru Dezvoltare Locală Mioveni”

Proiect hotarare nr. 81 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Parc acvatic Mioveni”

Proiect hotarare nr. 82 - privind punerea la dispoziția Societății Naționale de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” S.A. cu titlu gratuit a terenului în suprafață de 311 mp situat în satul Făgetu str. Soldat I.D. Stefănescu, pe care se vor amplasa racordul de înaltă presiune, stația de reglare măsurare predare și robinetul de cuplare, aferente sistemului de distribuție gaze naturale din satul Făgetu, oraș Mioveni, județul Argeș, pe toată durata de existență a acestora

Proiect hotarare nr. 83 - pentru aprobarea raportului autorității executive privind situația gestionării bunurilor Unității Administrativ Teritoriale a orașului Mioveni pe anul 2021

Proiect hotarare nr. 84 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de Asistență Socială și Liceul Teoretic “Iulia Zamfirescu” Mioveni

Proiect hotarare nr. 85 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de Asistență Socială și Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni

Proiect hotarare nr. 86 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Adminsitrativ Teritorială a orașului Mioveni prin Direcția de Asistență Socială și Școala Gimnazială Nr. 1 Mioveni

Proiect hotarare nr. 87 - privind trecerea unei locuinţe din fondul locativ al Unităţii Administrativ Teritoriale a oraşului Mioveni în fondul de locuinţe de serviciu

Proiect hotarare nr. 88 - privind parteneriatul educațional local între Direcția de Sănătate Publică Argeș și Unitatea Administrativ – Teritorială a orașului Mioveni pentru unitățile de învățământ de pe raza orașului Mioveni, județul Argeș

Proiect hotarare nr. 89 - Privind parteneriatul educațional local între Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș și Unitatea Administrativ – Teritorială a orașului Mioveni

Proiect hotarare nr. 90 - privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Mioveni

Proiect hotarare nr. 91 - prin care se ia act de finalizarea unor obiective de investiții de pe raza Unității Administrativ-Teritoriale a Orașului Mioveni în perioada 09.03.2022-12.04.2022

Proiect hotarare nr. 92 - Privind exprimarea acordului pentru înființarea unui centru medical de permanență fix pentru asigurarea continuităţii asistenței medicale primare la nivelul orașului Mioveni, județul Argeș

Proiect hotarare nr. 93 - Privind ”Alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului consilier local Pîrvu Ovidiu începând cu luna Iunie 2022, pe o perioadă de două luni consecutiv (Iunie 2022 – Iulie 2022).”

Proiect hotarare nr. 94 - Privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din raza teritorială a Orașului Mioveni, pentru anul școlar 2022-2023

Proiect hotarare nr. 95 - privind aprobarea contului de execuție al unității administrativ-teritoriale a orașului Mioveni pe trimestrul I al anului 2022

Proiect hotarare nr. 96 - Privind actualizarea portofoliului de proiecte din cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă a oraşului Mioveni, județul Argeș pentru perioada 2021 - 2027

Proiect hotarare nr. 97 - Privind parteneriatul educațional local între Unitatea Administrativ – Teritorială a orașului Mioveni și Direcția de Sănătate Publică Argeș având ca temă ,, Efectele alcoolului, tutunului și ale drogurilor asupra sănătății”

Proiect hotarare nr. 98 - privind aprobarea emiterii de către CEC BANK S.A. a unei scrisori de garanție bancară în favoarea Distrigaz Sud Rețele S.R.L. pentru obiectivul de investiții ”Extinderea (Înființarea) sistemului de distribuție gaze naturale în satul Făgetu aparținător orașului Mioveni, județul Argeș”

Proiect hotarare nr. 99 - privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr. 3343/03.02.2020 încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni și Societatea Boromir Ind S.R.L

Proiect hotarare nr. 100 - privind propunerea de declarare a terenului în suprafață de 1630 mp situat în oraș Mioveni, sat Clucereasa, județul Argeș,ca bun de uz și de interes public local

Proiect hotarare nr. 101 - privind aprobarea participării la ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” lansat de Administrația Fondului pentru Mediu (A.F.M), prin accesarea finanțării pentru proiectul ”Stații de reîncărcare vehicule electrice în orașul Mioveni”.

Proiect hotarare nr. 102 - privind propunerea de declarare a terenului în suprafață de 289 mp situat în oraș Mioveni, sat Racovița, strada Poiana Ciubotarului, județul Argeș, ca bun de uz și de interes public local

Proiect hotarare nr. 103 - privind propunerea de declarare a terenului în suprafață de 787 mp situat în oraș Mioveni, sat Racovița, județul Argeș,ca bun de uz și de interes public local

Proiect hotarare nr. 104 - Privind organizarea unor campanii de igenizare a mediului înconjurător sub sloganul ”Mioveni, oraș verde, oraș curat!”

Proiect hotarare nr. 105 - cu privire la închiderea Centrului de vaccinare Covid 19, situat în oraș Mioveni, str. Nicolae Racoviceanu, nr. 110, în incinta Casei de Cultură Racovița, județul Argeș, potrivit deciziei nr. 30613 / 10.05.2022 emisă de Direcția de Sănătate Publică Argeș

Proiect hotarare nr. 107 - privind aprobarea unor modificări în cadrul organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Mioveni

Proiect hotarare nr. 108 - privind Aprobarea încheierii Protocolului de Parteneriat între Universitatea Politehnică București și Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni.”

Proiect hotarare nr. 109 - Privind acordul de colaborare – cadru între Unitatea Administrativ – Teritorială a orașului Mioveni și Facultatea de Științe Politice a Universității din București

Proiect hotarare nr. 110 - Privind aprobarea modelului – cadru al planului de măsuri și activități pentru trimestrul III, anul 2022 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni

Proiect hotarare nr. 111 - privind aprobarea participării în cadrul Planului Național de redresare și reziliență, componenta 10 – Fondul local, Axa de investiții I.3 Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, prin accesarea finanțării pentru proiectul ”Execuție sistem optimizare costuri cu energia electrică la sediul Primăriei orașului Mioveni”

Proiect hotarare nr. 112 - privind aprobarea ” Procedurii privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaților care participă la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție specifice de polițist local și a posturilor de paznic din cadrul Poliției locale Mioveni”

Proiect hotarare nr. 113 - Privind instituirea unei zone de promenadă pe bulevardul Dacia, tronsonul cuprins între intersecția Bulevardul Dacia/Strada 7 septembrie 1485 și intersecția Bulevardul Dacia/Strada Hanu Roșu

Proiect hotarare nr. 114 - Privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023

Proiect hotarare nr. 115 - Privind obținerea autorizației sanitare de funcționare nr. 142 din 02.06.2022 a Centrului de Permanență, situat în orașul Mioveni, sat Făgetu, strada Mănăstirii, nr. 81 B, județul Argeș, având ca obiect de activitate asigurarea continuității asistenței medicale primare

Proiect hotarare nr. 116 - privind repartizarea unei locuinţe de serviciu din fondul locativ al Unităţii Administrativ-Teritoriale a oraşului Mioveni, judeţul Argeş

Proiect hotarare nr. 117 - privind modificarea art. 7, alin.(1) din anexa nr. 5 la Regulamentul privind repartizarea, închirierea, administrarea şi exploatarea locuinţelor din cadrul Blocului B-Grup Şcolar Colibaşi, precum şi a chiriilor nominale ale acestora, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Mioveni nr. 145/17.09.2020

Proiect hotarare nr. 118 - privind „rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Administrativ Teritoriale a orașului Mioveni pe anul 2022”

Proiect hotarare nr. 119 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Pisică Elena

Proiect hotarare nr. 120 - privind transmiterea în folosință gratuită print-un contract de comodat către Asociația Națională a Caselor de Cultură a Sindicatelor din România a terenului aflat în proprietatea publică a orașului Mioveni, județul Argeș, în suprafață de 2.755 mp, înscris în Cartea funciară nr.87131 a Orașului Mioveni, cu nr. cadastral 87131

Proiect hotarare nr. 121 - privind aprobarea închirierii spațiului comercial în suprafață de 99,94 mp din corpul nou al Pieței Dacia

Proiect hotarare nr. 122 - privind dezmembrarea în trei loturi a terenului în suprafață de 988 mp, situat în Orașul Mioveni, sat Racovița, B-dul Dacia nr. 6C, județul Argeș, identificat cu numărul cadastral 87399

Proiect hotarare nr. 123 - Privind actualizarea componenței Unității locale de sprijinirea acțiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor și a zoonozelor la nivelul orașului Mioveni, județul Argeș

Proiect hotarare nr. 124 - privind aprobarea participării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta 10 – Fondul local, Axa de investiții I.1 – Mobilitatea urbană durabilă, prin accesarea finanțării pentru proiectul “Transport public local cu mijloace ecologice în Orașul Mioveni și Comuna Davidești”

Proiect hotarare nr. 125 - privind aprobarea participării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta 10 – Fondul local, Axa de investiții I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC, prin accesarea finanțării pentru proiectul “Infrastructură pentru transportul verde – ITS la nivelul Orașului Mioveni”

Proiect hotarare nr. 126 - privind acordarea pentru anul școlar 2022- 2023 a pachetului cu rechizite școlare ”Primul meu Ghiozdan” copiilor înscriși în clasa prăgătitoare la unitățile de învățământ de pe raza orașului Mioveni, județul Argeș

Proiect hotarare nr. 127 - Privind ”analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru trimestrul II al anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. ”