camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred prog bebelusul Harta interactiva

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Primăria orașului Mioveni, cu sediul în bulevardul Dacia, nr.1, orașul Mioveni, județul Argeș, colectează și procesează datele personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite. Vă rugăm să citiți această notificare cu atenție.

Conform prevederilor în vigoare, administrația publică locală din unitățile administrativ - teritoriale se organizează și funcționează în temeiul principiilor generale ale administrației publice din ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și al principiilor generale prevăzute în Legea nr.199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale și a principiilor specifice, respectiv acela al autonomiei locale.

Autonomia locală se exercită de autoritățile administrației publice locale.

Având în vedere prevederile:

 • art.96 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 - Unitățile administrative - teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu;
 • Art.106 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 - Autoritățile administrației publice din comune, orașe și municipii sunt consiliile locale, ca autorități deliberative și primarii, ca autorități executive;
 • Art.106 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 - Autoritățile administrației publice, consiliile locale și primarii se aleg prin vor universal, egal, direct, secret și liber exprimat, în condițiile prevazute de legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale;

Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Utilizarea datelor personale în scopul prestării serviciilor publice de interes local, privind:

 1. educaţia;
 2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
 3. sănătatea;
 4. cultura;
 5. tineretul;
 6. sportul;
 7. ordinea publică;
 8. situaţiile de urgenţă;
 9. protecţia şi refacerea mediului;
 10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de  arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
 11. dezvoltarea urbană;
 12. evidenţa persoanelor;
 13. podurile şi drumurile publice;
 14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
 15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
 16. activităţile de administraţie social-comunitară;
 17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
 18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
 19. alte servicii publice stabilite prin lege;
 • Impozitele și taxele locale, amenzi contravenționale, muncă în folosul comunității,
 • Colectare debite/ recuperare creanțe,
 • Emitere autorizații/ licențe,
 • Resurse umane;
 • Fond funciar;
 • Gestiunea economico-financiară și administrativă;
 • Darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a orașului Mioveni;
 • Vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a orașului Mioveni;
 • Stare civilă,
 • Urbanism și amenajarea teritoriului;
 • Registrul electoral- evidență electorală,
 • Arhiva;
 • Registratura, Relații publice, Secretariat.

Legalitatea prelucrării (conform prevederilor art.6 din Regulamentul nr. 679/2016)
Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

 1. persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 2. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 3. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
 4. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 5. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul

 

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele cu caracter personal :
1. Autoritățile statului, inclusiv autorități fiscale;

Păstrarea datelor cu caracter personal :
Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus.

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale:
În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) , vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15);
 • Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16)
 • Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") (art.17)
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18)
 • Dreptul la portabilitatea datelor (art.20)
 • Dreptul la opoziţie (art.21)

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal. Modelul de cerere pentru fiecare drept enumerat mai sus îl găsiți la Registratura Primăriei sau îl puteți descărca de pe site-ul instituței www.emioveni.ro – secțiunea Protecția Datelor. Cererea se poate depune la Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei orașului Mioveni, poate fi transmisă la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau poate fi trimisă prin poștă la sediul instituției, bulevardul Dacia, nr. 1, orașul Mioveni, județul Argeș, cod poștal 115400.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum și dreptul la o cale de atac eficientă.
Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P. - B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, fax: +40.318.059.602, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Primăria orașului Mioveni vă informează că evaluează și îmbunătățește în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.
Detalii suplimentare precum și eventuale actualizări ale acestei notificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal puteți găsi și pe site-ul instituţiei, www.emioveni.ro – secțiunea Protecția Datelor.

SECRETARUL ORAȘULUI MIOVENI
BADEA IONUȚ

 

 

 CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA OPOZIȚIE  CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA PORTABILITATEA DATELOR  CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII
 CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII  CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA ȘTERGEREA DATELOR
(dreptul de a fi uitat)
 CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULU DE ACCES
REGULAMENT NR. 679 DIN 27 APRILIE 2016