camere Ziarul de Mioveni Protectia datelor

Proiecte de hotărâri - anul 2019

Proiect hotarare nr. 1 - cu privire la "Alegerea ca preşedinte de şedintă a domnului FÎLFĂNESCU SORIN ION începând cu luna Februarie 2019, pe o perioadă de 2 luni consecutiv ( Februarie 2019 - Martie 2019 ). "

Proiect hotarare nr. 2 - cu privire la "Aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfaşurată fn semestrul II al anului 2018"

Proiect hotarare nr. 3 - Prin care se ia act de raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul II - 2018 la nivelul oraşului Mioveni

Proiect hotarare nr. 4 - Referitor la "Aprobarea modelului - cadru privind protocolul de colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş şi Unitatea Administrativ Teritorială oraşul Mioveni."

Proiect hotarare nr. 5 - referitor la "Aprobarea Programului obiectivelor de investiţii în continuare finanţate până la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Mioveni pe anul 2019"

Proiect hotarare nr. 6 - referitor la" Validarea Dispoziţiei nr. 8/09.01.2019 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare (sursa A) pe anul 2018"

Proiect hotarare nr. 10 - privind stabilirea punctajului şi a criteriilor de repartizare spre închiriere a locuinţelor construite din fondurile unitătii administrative-teritoriale orasul Mioveni din cadrul Blocului B - Grup Şcolar Colibaşi

Proiect hotarare nr. 12 - privind "Aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului - constructie situată in oraşul Mioveni sat Racoviţa Bd. Dacia nr.128 C in care a functionat Gradinita Racovita de Jos din unitate de învătământ în imobil cu alta destinatie la dispoziţia Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Mioveni, pentru o perioadă de 5 ani."

Proiect hotarare nr. 13 - privind alipirea a două imobile situate în Oraşul Mioveni, Sat Racoviţa, B-dul Dacia nr. 131A şi 128B, identificate cu numerele cadastrale 81840 şi 85520

Proiect hotarare nr. 14 - privind "Analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul II al anului 2018 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi"

Proiect hotarare nr. 15 - privind aprobarea formularului reprezentând procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor aplicate de către Serviciul de Poliţie Locală Mioveni

Proiect hotarare nr. 16 - privind "Actualizarea componenţei Grupului de Lucru Local pentru asigurarea implementării Strategiei Guvernului de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, în oraşul Mioveni, judeţul Argeş."

Proiect hotarare nr. 17 - privind "Aprobarea Planului Local de Actiune pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru anul 2019."

Proiect hotarare nr. 18 - privind "Scoaterea la licitaţie publică pentru închiriere a două terenuri aparţinând domeniului public al oraşului Mioveni, în vederea amplasării unor staţii GPL."

Proiect hotarare nr. 19 - privind "Realizarea unor activităţi de dezinfecţie la nivelul oraşului Mioveni în perioada 02-04 februarie 2019 pentru a preîntâmpina extinderea epidemiei de gripă. "

Proiect hotarare nr. 21 - privind "Acordul Unităţii administrativ - teritoriale a oraşului Mioveni prin Consiliul Local în vederea organizării unei licitaţii publice deschise pentru închirierea unui imobil situat în Mioveni, B-dul Dacia, bloc V2A, scara A, parter de către SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni Sri."

Proiect hotarare nr. 22 - privind "Cedarea cu titlu gratuit în favoarea Protoieriei Mioveni a dreptului de folosinţă a imobilului - constructie situată în oraşul Mioveni sat Racoviţa Bd. Dacia nr.128C, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani."

Proiect hotarare nr. 23 - cu privire la Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actulizaţi pentru obiectivul de investiţii "Pod peste Râul Argeşel, cartier Racoviţa - oraş Mioveni, între DN 73D şi DC 85", actualizaţi în conformitate cu ultimele reglementări legale.

Proiect hotarare nr. 24 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Cultural Mioveni

Proiect hotarare nr. 25 - privind "Aprobarea utilizării totale a excedentului bugetar al orasului Mioveni în anul 2019."

Proiect hotarare nr. 26 - privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Adminstraţiki Publice prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I. "S.A., a amplasamentelor aferente strazii Calea Racoviţa şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii "Pod peste Râul Argeşel, cartier Racoviţa - oraş Mioveni, între DN 73D şi DC 85"

Proiect hotarare nr. 27 - privind aprobarea desfiitarii unui numar de 8(opt)platforme de depozitare a deşeurilor menajere şi reciclabile situate în oraşul Mioveni, judeţul Argeş."

Proiect hotarare nr. 29 - privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi precum şi aprobarea cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii: "Construire corp grădiniţă -completare subansamblu funcţional, Grădiniţa Campionii, oraşul Mioveni,judeţul Argeş"

Proiect hotarare nr. 30 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi precum şi aprobarea cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitarea termică a clădirilor : "Şcoală- clădire principală P+2, Atelier Şcolar - P, Sală de Sport- P ce aparţin Liceului Tehnologic Construcţii de Masini Mioveni"

Proiect hotarare nr. 31 - privind aprobarea contractului de voluntariat-cadru care se va încheia între persoanele voluntare din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Mioveni şi Consiliul Local al oraşului Mioveni

Proiect hotarare nr. 32 - privind încadrarea Centrului Cultural Mioveni în categoria instituţiilor gazdă de spectacole de proiecte şi/sau concerte cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al oraşului Mioveni, precum şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

Proiect hotarare nr. 33 - pentru aprobarea raportului Primarului oraşului Mioveni privind situaţia gestionarii bunurilor Unităţii Administrativ Teritoriale- Oraşul Mioveni pe anul 2018

Proiect hotarare nr. 34 - privind "Aprobarea acordării burselor şcolare elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza oraşului Mioveni pentru anul 2019"

Proiect hotarare nr. 35 - privind "Aprobarea contului de execuţie al oraşului Mioveni pe trimestrul IV al anului 2018."

Proiect hotarare nr. 36 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Politia Locala Mioveni

Proiect hotarare nr. 37 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu

Proiect hotarare nr. 38 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Liceul Teoretic "Iulia Zamfirescu"

Proiect hotarare nr. 39 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Şcoala Gimnazială "George Toparceanu"

Proiect hotarare nr. 40 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Şcoala Gimnazială Nr. 1 Mioveni

Proiect hotarare nr. 41 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Liceul Tehnologic Constructii de Masini Mioveni

Proiect hotarare nr. 42 - privind aprobarea raportului primarului oraşului Mioveni pe anul 2018 privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Proiect hotarare nr. 43 - privind "Aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2020."

Proiect hotarare nr. 44 - pentru alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului Livezeanu Petre, începând cu luna aprilie 2019, pe o perioadă de 2 luni consecutiv (Aprilie 2019 - Mai 2019) pentru a conduce şedinţele consiliului şi pentru a semna hotărârile adoptate de acesta.

Proiect hotarare nr. 45 - cu privire la aprobarea indicatoriilor minimali de performanţă pentru anul 2019 necesari pentru evaluarea activităţii Poliţiei Locale Mioveni, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Proiect hotarare nr. 46 - prin care se aprobă Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Unităţii Administrativ Teritoriale -Oraşul Mioveni, pentru anul 2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Proiect hotarare nr. 49 - Prin care se ia act de protocolul de colaborare privind desfăşurarea campaniei "Verde pentru Viaţă!" încheiat între Unitatea administrativ -teritorială Oraşul Mioveni, Şcoala Gimnazială nr. 1 Mioveni, SC Financiar Urban SRL şi ADI Servsal Argeş

Proiect hotarare nr. 50 - Prin care se ia act de protocolul de colaborare privind desfăşurarea campaniei "Verde pentru Viaţă!" încheiat între Unitatea administrativ -teritorială Oraşul Mioveni, Liceul Teoretic Iulia Zamfirescu, SC Financiar Urban SRL şi ADI Servsal Argeş

Proiect hotarare nr. 52 - Prin care se ia act de protocolul de colaborare privind desfăşurarea campaniei "Verde pentru Viaţă!" încheiat între Unitatea administrativ -teritorială Oraşul Mioveni, Scoala Generala Liviu Rebreanu, SC Financiar Urban SRL şi ADI Servsal Argeş

Proiect hotarare nr. 53 - Prin care se ia act de protocolul de colaborare privind desfăşurarea campaniei "Verde pentru Viaţă!" încheiat între Unitatea administrativ -teritorială Oraşul Mioveni, Liceul Tehnologic Constructii de Masini Mioveni, SC Financiar Urban SRL şi ADI Servsal Argeş

Proiect hotarare nr. 54 - Referitor la "Validarea Dispoziţiei nr. 489/25.03.2019 privind modificarea sediului unei secţii de votare din oraşul Mioveni, judeţul Argeş."

Proiect hotarare nr. 55 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul VA TO Mioveni şi gradinitele aflate în subordinea Şcolii Gimnaziale "Liviu Rebreanu"

Proiect hotarare nr. 56 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Grădinita cu program prelungit "Tic Pitic" Mioveni

Proiect hotarare nr. 57 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul UATO Mioveni şi gradiniţele aflate in subordinea Şcolii Gimnaziale Nr. I Mioveni

Proiect hotarare nr. 58 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul UATO Mioveni şi Grădinita cu program normal "Florile Soarelui" Mioveni

Proiect hotarare nr. 59 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul UATO Mioveni şi Grădinita cu program normal "CAMPIONII" Mioveni

Proiect hotarare nr. 60 - prin care "Se ia act de Planul de măsuri şi activităţi pentru trimestrul II, anul 2019 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni."

Proiect hotarare nr. 61 - privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Centrului Cultural Mioveni

Proiect hotarare nr. 64 - privind " Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului Mioveni pe anul 2019 precum şi estimările acestora pentru anii 2020-2022."

Proiect hotarare nr. 66 - privind "aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL pe anul 2019."

Proiect hotarare nr. 69 - privind ''Aprobarea deplasării unei delegaţii oficiale care va participa în luna mai la sărbătorirea zilelor localităţii Petrich din Bulgaria"

Proiect hotarare nr. 70 - pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 61/22.03.2018' privind "Aprobarea înfiinţării Centrului de Excelenţă pentru Formarea Profesională în Sistemul Dual la nivelul Oraşului Mioveni".

Proiect hotarare nr. 71 - privind "Scoaterea la licitatie publică pentru închiriere a apartamentului nr. 1 din blocul G3, sc.A, oraş Mioveni"

Proiect hotarare nr. 72 - privind scoaterea la licitaţie publică pentru închiriere, a unui teren aparţinând domeniului public al oraşului Mioveni, în vederea amplasării unui chioşc pentru comercializarea florilor

Proiect hotarare nr. 73 - privind scoaterea la licitaţie publică pentru închiriere, a unui spaţiu comercial aparţinând domeniului public al oraşului Mioveni, în vederea amenajării unei săli de fitness

Proiect hotarare nr. 74 - referitor la acordul de principiu al Unităţii Administrativ - Teritoriale a oraşului Mioveni prin Consiliul Local privind utilizarea bazei sportive "Stadion Orăşenesc Mioveni" de către A.F.C. Chindia Târgovişte

Proiect hotarare nr. 75 - privind "Scutirea de la plata chiriei a domnului Bunescu Ovidiu -Pompiliu persoana cu handicap accentuat

Proiect hotarare nr. 76 - cu privire la "Alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului MANDU ION începând cu luna Iunie 2019, pe o perioadă de 2 luni consecutiv (Iunie 2019 -Iulie 2019)."

Proiect hotarare nr. 77 - privind Aprobarea Acordului de parteneriat intre comuna Gazzo, Republica Italiană şi oraşul Mioveni, judeţul Argeş, România pentru implementarea proiectului RUN4EU, câştigat in cadrul programului ERASMUS + SPORT

Proiect hotarare nr. 78 - privind "Aprobarea contului de execuţie al oraşului Mioveni pe trimestrul I al anului 2019

Proiect hotarare nr. 79 - privind repartizarea în vederea închirierii a şapte garsoniere din cadrul Blocului B al Grupului Şcolar, oraş Mioveni, judeţul Argeş

Proiect hotarare nr. 80 - privind aprobarea iniţierii demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al oraşului Mioveni, judeţul Argeş, aprobat prin HCL nr 32/15.04.2010

Proiect hotarare nr. 81 - cu privire la aprobarea Raportului întocmit de către Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor din domeniul sport pentru finantarea nerambursabilă alocată de la bugetul local al UAT Oraşul Mioveni pentru anul 2019

Proiect hotarare nr. 82 - privind aprobarea procedurii şi a criteriilor(condiţiilor) pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei publice de conducere de şef serviciu, gradul II, Poliţia Locală Mioveni

Proiect hotarare nr. 83 - privind achiziţionarea unui teren situat în Mioveni, sat Racoviţa, adiacent Spitalului Orăşenesc Mioveni

Proiect hotarare nr. 84 - privind extinderea cu 36 mp a terenului concesionat firmei S.C. PICADILLY S.R.L. pe strada Ion Pillat, lângă blocul H26

Proiect hotarare nr. 85 - privind transmiterea in folosinţă gratuită către SC. Distribuţie Energie Oltenia SA a capacităţilor energetice corespunzătoare cotei de proprietate a U.A.T. Oraşul Mioveni realizate prin cofinanţarea obiectivului de investiţii „Extindere reţea electrică JT in vederea alimentării cu energie electrică a consumatorilor casnici de pe strada Argeşelului, oraşul Mioveni, judeţul Argeş"

Proiect hotarare nr. 86 - privind transmiterea in folosinţă gratuită către SC. Distribuţie Energie Oltenia SA a capacităţilor energetice corespunzătoare cotei de proprietate a U.A.T. Oraşul Mioveni realizate prin cofinanţarea obiectivului de investiţii „Extindere reţea electrică JT in vederea alimentării cu energie electrică a consumatorilor casnici de pe strada Aleea Poienii, oraşul Mioveni, judeţul Argeş"

Proiect hotarare nr. 87 - privind "Aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului Mioveni pe anul 2019 precum şi modul de utilizare a fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Unităţii Administrativ- Teritorială a orasului Mioveni"

Proiect hotarare nr. 88 - privind anularea creanţelor fiscale datorate de persoanele fizice aflate în stare de insolvabilitate

Proiect hotarare nr. 89 - pentru modificarea art. 4 din HCL nr. 110/21.09.2017 privind „Aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea şi administrarea locuinţelor sociale aflate în proprietatea publică a oraşului Mioveni", a „Criteriilor în baza cărora se rapartizează locuinţele sociale precum şi desemnarea „Comisiei de analiză a cererilor şi de repartizare a locuinţelor"

Proiect hotarare nr. 90 - privind introducerea evenimentului "Festivalul Dogarilor/Ziua Fiilor satelor Racoviţa şi Clucereasa", în Agenda Culturală pe anul 2019, în data de 10 august 2019

Proiect hotarare nr. 91 - privind "Transmiterea în folosinţă gratuită Spitalului Orăşenesc Mioveni a unor echipamente medicale."

Proiect hotarare nr. 92 - privind aprobarea cooptării unui nou asociat prin majorarea capitalului social la firma Administrarea Domeniului Public şi Privat Mioveni SRL

Proiect hotarare nr. 93 - privind Aprobarea Acordului de parteneriat între comuna Breganze, Republica Italiană şi oraşul Mioveni, judeţul Argeş, România pentru implementarea proiectului ACHIEVE, câştigat în cadrul programului EUROPA PENTRU CETĂŢENI

Proiect hotarare nr. 94 - privind "Scutirea de la plata chiriei a domnului Radu Ion - Robert persoană cu handicap accentuat."

Proiect hotarare nr. 95 - cu privire la "Aprobarea Raportului de progres privind stadiul îndeplinirii obiectivelor din Planul Local de Acţiune pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru semestrul I al anului 2019 la nivelul oraşului Mioveni, judeţul Argeş."

Proiect hotarare nr. 96 - prin care se ia act de recepţia la terminarea lucrărilor pentru unele obiective de investiţii finanţate din bugetul local al oraşului Mioveni

Proiect hotarare nr. 97 - privind stabilirea cotei de pierderi de până la 20% din apă intrată în sistem, pentru fundamentarea preţurilor la apa distribuită în oraşul Mioveni

Proiect hotarare nr. 98 - privind "Aprobarea deplasării ansamblului «Plai de dor» la concursul internaţional «Festival des Cultures du Monde» ce va avea loc în Chambery-Franţa, în perioada 03 -18 iulie 2019."

Proiect hotarare nr. 99 - privind prelungirea mandatului domnului Ciobanu Viorel în funcţia de administrator unic şi director general la SC Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni SRL

Proiect hotarare nr. 101 - Privind "analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul I al anului 2019 şi menţinerea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi conform art 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 50/21.03.2019. "

Proiect hotarare nr. 102 - privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a unei suprafeţe de 600 mp din terasa parcării supraetajate, pentru construirea unui centru de fitness, aerobic şi wellness

Proiect hotarare nr. 103 - prin care se ia act de raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul I-2019 la nivelul oraşului Mioveni

Proiect hotarare nr. 104 - cu privire la "Aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfăşurată în semestrul I al anului 2019"

Proiect hotarare nr. 105 - prin care "Se ia act de Planul de măsuri şi activităţi pentru trimestrul III, anul 2019 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni."

Proiect hotarare nr. 106 - cu privire la "Alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului NILĂ GEORGE CONSTANTIN începând cu luna August 2019, pe o perioadă de 2 luni consecutiv (August 2019 - Septembrie 2019)."

Proiect hotarare nr. 107 - privind "Acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Tinculescu Ion pentru depăşirea situaţiei de necesitate cauzată de distrugerea locuinţei în urma incendiului din data de 20.06.2019."

Proiect hotarare nr. 108 - privind modificarea ş1 completarea anexei la Hotararea Consiliului Local Mioveni nr. 47 din 17.11.1999 -Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Mioveni

Proiect hotarare nr. 109 - privind transmiterea în folosinţă gratuită a unei autospeciale cu apă şi spumă, către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt.Puică Nicolae" al judeţului Argeş

Proiect hotarare nr. 110 - privind " Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Mioveni pe anul 2019 şi virării de credite ale Unităţii Administrativ-Teritoriale - oraşul Mioveni"

Proiect hotarare nr. 111 - privind aprobarea investiţiei - extindere conductă de distribuţie gaze naturale pe strada Argeşelului, sat Racoviţa, oraş Mioveni, judeţul Argeş.

Proiect hotarare nr. 112 - privind aprobarea investiţiei - extindere conductă de distribuţie gaze naturale pe strada Nicolae Racoviceanu, sat Racoviţa, oraş Mioveni, judeţul Argeş.

Proiect hotarare nr. 113 - privind aprobarea investiţiei - extindere conductă de distribuţie gaze naturale pe strada soldat Ungureanu Nicolae, sat Racoviţa, oraş Mioveni, judeţul Argeş.

Proiect hotarare nr. 114 - privind "Aprobarea încheierii Protocolului de Parteneriat între Universitatea Politehnică Bucuresti si U.A.T. orasul Mioveni."

Proiect hotarare nr. 115 - privind "Aderarea Unităţii Administrativ Teritoriale oraşului Mioveni, prin Consiliul Local al, orasului Mioveni la Societatea Natională de Cruce Rosie - Filiala Judeţului Argeş"

proiect hotarare nr. 116 - privind aprobarea procesului verbal de negociere a pretului de cumparare a unui teren situat in Mioveni, sat Racovita, adiacent Spitalului Orasenesc Mioveni

Proiect hotarare nr. 121 - privind stabilirea indemnizaţiei lunare pentru consilierii locali ai Consiliului Local al oraşului Mioveni, precum şi pentru delegatul sătesc, conform art. 212 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Proiect hotarare nr. 122 - Privind "Atribuirea denumirii Pascal Unguran unei străzi din oraşul Mioveni."

Proiect hotarare nr. 123 - privind transmiterea în folosinţă gratuită Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din cadrul Consiliului Judeţean Argeş a spaţiului în suprafaţă de 229,6 mp situat la parterul Şcolii Vechi din B-dul Dacia, oraş Mioveni, pentru funcţionarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, Mioveni

Proiect hotarare nr. 124 - privind "Aprobarea modificairii pretului la distributie 1a transport apa potabila si a tarifelor de canal­epurare in orasul Mioveni."

Proiect hotarare nr. 125 - privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 27,44 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de stomatologie Dr. Pătroi Petre

Proiect hotarare nr. 126 - Prin care se ia act de contractul de cooperare nr 12874/09.05.2019 pentru înfiinţarea unui Centru de Diagnosticare şi Tratament Complex de Medicină Tradiţională Chineză în Spitalul Orăşenesc Mioveni.

Proiect hotarare nr. 127 - privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 31,23 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de medicină generală - pediatrie Dr. Miloiu Silvia Ştefania

Proiect hotarare nr. 128 - privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 34,19 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de medicină generală Dr. Georgescu Marilena - Cristiana

Proiect hotarare nr. 129 - privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 24,78 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de medicină generală Dr. Stroescu Mariana

Proiect hotarare nr. 130 - privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 34,16 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de medicină generală Dr. Andrei Elena - Cristiana

Proiect hotarare nr. 131 - privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 33,15 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de pediatrie Dr. Popescu Vasilica -Silvia

Proiect hotarare nr. 132 - privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 33,6 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea laboratorul de radiografii dentare S.C. XANDRA DENT S.R.L.

Proiect hotarare nr. 133 - privind aprobarea demararii procedurilor de proiectare si executie pentru obiectivul de investitii -Statie de oxigen Spital Orasenesc Mioveni

Proiect hotarare nr. 134 - privind aprobarea implementarii de catre orasul Mioveni a pro1ectului cu finantare nerambursabila "WIFI4EU Promovarea conectivitatii la internet in comunitatile locale

Proiect hotarare nr. 135 - privind aprobarea inchirierii a trei terenuri situate pe B-dul Dacia Oras Mioveni, pentru amplasarea de panouri publicitare.

Proiect hotarare nr. 136 - privind numirea domnului Albu Alin loan in functia de administrator unic si director general la firma Administrarea Domeniului Public si Privat Mioveni SRL

Proiect hotarare nr. 137 - privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de concesiune incheiat pentru spatiul in suprafata de 29,4 mp situat in Dispensarul Mioveni in care isi desfasoara activitatea cabinetul medical de stomatologie Dr. Morlova Leonard

Proiect hotarare nr. 138 - privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de concesiune incheiat pentru spatiul in suprafata de 24,79 mp situat in Dispensarul Mioveni in care isi desfasoara activitatea cabinetul medical de medicina generala Dr. Iliescu Simona

Proiect hotarare nr. 139 - privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de concesiune incheiat pentru spatiul in suprafata de 25,56 mp situat in Dispensarul Mioveni in care isi desfasoara activitatea cabinetul medical de medicina generala Dr. Nicolaescu Simona Mihaela

Proiect hotarare nr. 140 - privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de concesiune incheiat pentru spatiul in suprafata de 25,56 mp situat in Dispensarul Mioveni in care isi desfasoara activitatea cabinetul medical de medicina generala Dr. Ratoi Genica

Proiect hotarare nr. 141 - privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de concesiune incheiat pentru spatiul in suprafata de 24,79 mp situat in Dispensarul Mioveni in care isi desfasoara activitatea cabinetul medical de medicina generala Dr. Zaharescu Iolanda Simona