camere Ziarul de Mioveni Protectia datelor

Proiecte de hotărâri - anul 2019

Proiect hotarare nr. 1 - cu privire la "Alegerea ca preşedinte de şedintă a domnului FÎLFĂNESCU SORIN ION începând cu luna Februarie 2019, pe o perioadă de 2 luni consecutiv ( Februarie 2019 - Martie 2019 ). "

Proiect hotarare nr. 2 - cu privire la "Aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfaşurată fn semestrul II al anului 2018"

Proiect hotarare nr. 3 - Prin care se ia act de raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul II - 2018 la nivelul oraşului Mioveni

Proiect hotarare nr. 4 - Referitor la "Aprobarea modelului - cadru privind protocolul de colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş şi Unitatea Administrativ Teritorială oraşul Mioveni."

Proiect hotarare nr. 5 - referitor la "Aprobarea Programului obiectivelor de investiţii în continuare finanţate până la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Mioveni pe anul 2019"

Proiect hotarare nr. 6 - referitor la" Validarea Dispoziţiei nr. 8/09.01.2019 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare (sursa A) pe anul 2018"

Proiect hotarare nr. 10 - privind stabilirea punctajului şi a criteriilor de repartizare spre închiriere a locuinţelor construite din fondurile unitătii administrative-teritoriale orasul Mioveni din cadrul Blocului B - Grup Şcolar Colibaşi

Proiect hotarare nr. 12 - privind "Aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului - constructie situată in oraşul Mioveni sat Racoviţa Bd. Dacia nr.128 C in care a functionat Gradinita Racovita de Jos din unitate de învătământ în imobil cu alta destinatie la dispoziţia Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Mioveni, pentru o perioadă de 5 ani."

Proiect hotarare nr. 13 - privind alipirea a două imobile situate în Oraşul Mioveni, Sat Racoviţa, B-dul Dacia nr. 131A şi 128B, identificate cu numerele cadastrale 81840 şi 85520

Proiect hotarare nr. 14 - privind "Analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul II al anului 2018 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi"

Proiect hotarare nr. 15 - privind aprobarea formularului reprezentând procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor aplicate de către Serviciul de Poliţie Locală Mioveni

Proiect hotarare nr. 16 - privind "Actualizarea componenţei Grupului de Lucru Local pentru asigurarea implementării Strategiei Guvernului de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, în oraşul Mioveni, judeţul Argeş."

Proiect hotarare nr. 17 - privind "Aprobarea Planului Local de Actiune pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru anul 2019."

Proiect hotarare nr. 18 - privind "Scoaterea la licitaţie publică pentru închiriere a două terenuri aparţinând domeniului public al oraşului Mioveni, în vederea amplasării unor staţii GPL."

Proiect hotarare nr. 19 - privind "Realizarea unor activităţi de dezinfecţie la nivelul oraşului Mioveni în perioada 02-04 februarie 2019 pentru a preîntâmpina extinderea epidemiei de gripă. "

Proiect hotarare nr. 21 - privind "Acordul Unităţii administrativ - teritoriale a oraşului Mioveni prin Consiliul Local în vederea organizării unei licitaţii publice deschise pentru închirierea unui imobil situat în Mioveni, B-dul Dacia, bloc V2A, scara A, parter de către SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni Sri."

Proiect hotarare nr. 22 - privind "Cedarea cu titlu gratuit în favoarea Protoieriei Mioveni a dreptului de folosinţă a imobilului - constructie situată în oraşul Mioveni sat Racoviţa Bd. Dacia nr.128C, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani."

Proiect hotarare nr. 23 - cu privire la Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actulizaţi pentru obiectivul de investiţii "Pod peste Râul Argeşel, cartier Racoviţa - oraş Mioveni, între DN 73D şi DC 85", actualizaţi în conformitate cu ultimele reglementări legale.

Proiect hotarare nr. 24 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Cultural Mioveni

Proiect hotarare nr. 25 - privind "Aprobarea utilizării totale a excedentului bugetar al orasului Mioveni în anul 2019."

Proiect hotarare nr. 26 - privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Adminstraţiki Publice prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I. "S.A., a amplasamentelor aferente strazii Calea Racoviţa şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii "Pod peste Râul Argeşel, cartier Racoviţa - oraş Mioveni, între DN 73D şi DC 85"

Proiect hotarare nr. 27 - privind aprobarea desfiitarii unui numar de 8(opt)platforme de depozitare a deşeurilor menajere şi reciclabile situate în oraşul Mioveni, judeţul Argeş."

Proiect hotarare nr. 29 - privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi precum şi aprobarea cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii: "Construire corp grădiniţă -completare subansamblu funcţional, Grădiniţa Campionii, oraşul Mioveni,judeţul Argeş"

Proiect hotarare nr. 30 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi precum şi aprobarea cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitarea termică a clădirilor : "Şcoală- clădire principală P+2, Atelier Şcolar - P, Sală de Sport- P ce aparţin Liceului Tehnologic Construcţii de Masini Mioveni"

Proiect hotarare nr. 31 - privind aprobarea contractului de voluntariat-cadru care se va încheia între persoanele voluntare din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Mioveni şi Consiliul Local al oraşului Mioveni

Proiect hotarare nr. 32 - privind încadrarea Centrului Cultural Mioveni în categoria instituţiilor gazdă de spectacole de proiecte şi/sau concerte cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al oraşului Mioveni, precum şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

Proiect hotarare nr. 33 - pentru aprobarea raportului Primarului oraşului Mioveni privind situaţia gestionarii bunurilor Unităţii Administrativ Teritoriale- Oraşul Mioveni pe anul 2018

Proiect hotarare nr. 35 - privind "Aprobarea contului de execuţie al oraşului Mioveni pe trimestrul IV al anului 2018."

Proiect hotarare nr. 36 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Politia Locala Mioveni

Proiect hotarare nr. 37 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu

Proiect hotarare nr. 38 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Liceul Teoretic "Iulia Zamfirescu"

Proiect hotarare nr. 39 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Şcoala Gimnazială "George Toparceanu"

Proiect hotarare nr. 40 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Şcoala Gimnazială Nr. 1 Mioveni

Proiect hotarare nr. 41 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Liceul Tehnologic Constructii de Masini Mioveni

Proiect hotarare nr. 42 - privind aprobarea raportului primarului oraşului Mioveni pe anul 2018 privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Proiect hotarare nr. 44 - pentru alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului Livezeanu Petre, începând cu luna aprilie 2019, pe o perioadă de 2 luni consecutiv (Aprilie 2019 - Mai 2019) pentru a conduce şedinţele consiliului şi pentru a semna hotărârile adoptate de acesta.

Proiect hotarare nr. 45 - cu privire la aprobarea indicatoriilor minimali de performanţă pentru anul 2019 necesari pentru evaluarea activităţii Poliţiei Locale Mioveni, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Proiect hotarare nr. 46 - prin care se aprobă Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Unităţii Administrativ Teritoriale -Oraşul Mioveni, pentru anul 2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Proiect hotarare nr. 49 - Prin care se ia act de protocolul de colaborare privind desfăşurarea campaniei "Verde pentru Viaţă!" încheiat între Unitatea administrativ -teritorială Oraşul Mioveni, Şcoala Gimnazială nr. 1 Mioveni, SC Financiar Urban SRL şi ADI Servsal Argeş

Proiect hotarare nr. 50 - Prin care se ia act de protocolul de colaborare privind desfăşurarea campaniei "Verde pentru Viaţă!" încheiat între Unitatea administrativ -teritorială Oraşul Mioveni, Liceul Teoretic Iulia Zamfirescu, SC Financiar Urban SRL şi ADI Servsal Argeş

Proiect hotarare nr. 52 - Prin care se ia act de protocolul de colaborare privind desfăşurarea campaniei "Verde pentru Viaţă!" încheiat între Unitatea administrativ -teritorială Oraşul Mioveni, Scoala Generala Liviu Rebreanu, SC Financiar Urban SRL şi ADI Servsal Argeş

Proiect hotarare nr. 53 - Prin care se ia act de protocolul de colaborare privind desfăşurarea campaniei "Verde pentru Viaţă!" încheiat între Unitatea administrativ -teritorială Oraşul Mioveni, Liceul Tehnologic Constructii de Masini Mioveni, SC Financiar Urban SRL şi ADI Servsal Argeş

Proiect hotarare nr. 54 - Referitor la "Validarea Dispoziţiei nr. 489/25.03.2019 privind modificarea sediului unei secţii de votare din oraşul Mioveni, judeţul Argeş."

Proiect hotarare nr. 55 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul VA TO Mioveni şi gradinitele aflate în subordinea Şcolii Gimnaziale "Liviu Rebreanu"

Proiect hotarare nr. 56 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Grădinita cu program prelungit "Tic Pitic" Mioveni

Proiect hotarare nr. 57 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul UATO Mioveni şi gradiniţele aflate in subordinea Şcolii Gimnaziale Nr. I Mioveni

Proiect hotarare nr. 58 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul UATO Mioveni şi Grădinita cu program normal "Florile Soarelui" Mioveni

Proiect hotarare nr. 59 - Privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul UATO Mioveni şi Grădinita cu program normal "CAMPIONII" Mioveni

Proiect hotarare nr. 60 - prin care "Se ia act de Planul de măsuri şi activităţi pentru trimestrul II, anul 2019 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni."

Proiect hotarare nr. 61 - privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Centrului Cultural Mioveni

Proiect hotarare nr. 64 - privind " Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului Mioveni pe anul 2019 precum şi estimările acestora pentru anii 2020-2022."

Proiect hotarare nr. 66 - privind "aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL pe anul 2019."

Proiect hotarare nr. 69 - privind ''Aprobarea deplasării unei delegaţii oficiale care va participa în luna mai la sărbătorirea zilelor localităţii Petrich din Bulgaria"

Proiect hotarare nr. 70 - pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 61/22.03.2018' privind "Aprobarea înfiinţării Centrului de Excelenţă pentru Formarea Profesională în Sistemul Dual la nivelul Oraşului Mioveni".

Proiect hotarare nr. 71 - privind "Scoaterea la licitatie publică pentru închiriere a apartamentului nr. 1 din blocul G3, sc.A, oraş Mioveni"

Proiect hotarare nr. 72 - privind scoaterea la licitaţie publică pentru închiriere, a unui teren aparţinând domeniului public al oraşului Mioveni, în vederea amplasării unui chioşc pentru comercializarea florilor

Proiect hotarare nr. 73 - privind scoaterea la licitaţie publică pentru închiriere, a unui spaţiu comercial aparţinând domeniului public al oraşului Mioveni, în vederea amenajării unei săli de fitness

Proiect hotarare nr. 74 - referitor la acordul de principiu al Unităţii Administrativ - Teritoriale a oraşului Mioveni prin Consiliul Local privind utilizarea bazei sportive "Stadion Orăşenesc Mioveni" de către A.F.C. Chindia Târgovişte

Proiect hotarare nr. 75 - privind "Scutirea de la plata chiriei a domnului Bunescu Ovidiu -Pompiliu persoana cu handicap accentuat

Proiect hotarare nr. 76 - cu privire la "Alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului MANDU ION începând cu luna Iunie 2019, pe o perioadă de 2 luni consecutiv (Iunie 2019 -Iulie 2019)."

Proiect hotarare nr. 77 - privind Aprobarea Acordului de parteneriat intre comuna Gazzo, Republica Italiană şi oraşul Mioveni, judeţul Argeş, România pentru implementarea proiectului RUN4EU, câştigat in cadrul programului ERASMUS + SPORT

Proiect hotarare nr. 78 - privind "Aprobarea contului de execuţie al oraşului Mioveni pe trimestrul I al anului 2019