camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

Repertoriul legislativ 2020

Nr. 137 - Privind declanşarea procedurii prealabile către Ministerul Finanţelor Publice şi unităţilor subordonate acestuia, în legătură cu formularea unei cereri scrise prin care să aprobe plata integrală a sumelor defalcate din impozitul pe venitul estimat încasat la bugetul de stat, la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale a Oraşului Mioveni pe al cărei teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit şi rămasă restantă pentru anul 2020

Nr. 136 - privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2020

Nr. 135 - cu privire la modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Mioveni nr. 59/19.05.2016 privind "Aderarea oraşului Mioveni la Asociaţia Europeană pentru Democraţie Locală (ALDA)"

Nr. 134 - Privind aprobarea contului de execuţie al oraşului Mioveni pe trimestrul II al anului 2020

Nr. 133 - Privind ”analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru trimestrul I şi II al anului 2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi

Nr. 132 - privind modalitatea de întocmire a registrului agricol al oraşului Mioveni pentru perioada 2020-2024

Nr. 131 - cu privire la aprobarea investiţiei - extindere conductă de distribuţie gaze naturale pe strada Dealul lui Dună, oraşul Mioveni, judeţul Argeş.

Nr. 130 - privind acceptarea unei donaţii având ca obiect terenul în suprafaţă de 726 mp situat în oraşul Mioveni, strada Inginer Vasile Costescu nr. 24B, punct "Curăţătura, judeţul Argeş, identificat cu nr. cadastral 86057

Nr. 129 - privind acceptarea unei donaţii având ca obiect terenul în suprafaţă de 1499 mp situat în oraşul Mioveni, punct ”Curăţătura, judeţul Argeş, identificat cu nr. cadastral 85668

Nr. 128 - privind încheierea unui act adiţional la contractul nr. 19125/04.10.2011 încheiat între Unitatea Administrativ - Teritorială a Oraşului Mioveni şi S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L.

Nr. 127 - privind modificarea Hotărârii nr.76/27.08.2015 privind aprobarea contractului de transmitere în administrare către Centrul Cultural Mioveni a unor imobile din proprietatea oraşului Mioveni şi a dotărilor aferente acestora şi prelungirea contractului de administrare nr.22840/30.09.2015

Nr. 126 - Privind „Menţinerea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană, a costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere, suportate de părinte/reprezentant legal pentru copiii care frecventează creşa în oraşul Mioveni în anul şcolar 2020- 2021, la nivelul calculat pentru anul şcolar anterior”.

Nr. 125 - Cu privire la modificarea şi completarea articolului nr. 6 din Regulamentul privind acordarea distincţiei «Diploma de aur» şi a unui premiu, familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul acordării distincţiei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Mioveni nr. 156/30.08.2018

Nr. 124 - privind aprobarea accesării finanţării pentru echipamente, necesare protejării sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate COVID-19, prin proiectul "Consolidarea capacităţii sistemului medical public de gestionare a situaţiei de urgenţă cauzată de criza COVID-19, în judeţul Argeş"

Nr. 123 - privind aprobarea accesării finanţării pentru echipamente COVID-19, prin proiectul „Consolidarea capacităţii sistemului medical public de gestionare a situaţiei de urgenţă cauzată de criza COVID-19, în judeţul Argeş"

Nr. 122 - Privind ”Alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului consilier local BACIUION-MARIUS începând cu luna August 2020, pe o perioadă de 2 luni consecutiv (August 2020 - Septembrie 2020).”

Nr. 121 - privind aprobarea finanţării de către Unitatea Administrativ Teritorială a Oraşului Mioveni pentru susţinerea proiectului "Reconstrucţia clădirii existente în grădiniţa de copii tip P+E din strada Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.l16, sat Măgdăceşti, raionul Criuleni” din Republica Moldova

Nr. 120 - privind "Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020.”

Nr. 119 - Privind aprobarea raportului de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul I - 2020 la nivelul oraşului Mioveni

Nr. 118 - privind mandatarea primarului oraşului Mioveni în calitatea sa de reprezentant al Unităţii Administrativ Teritoriale a oraşului Mioveni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeş, să voteze pentru aprobarea Actului adiţional nr.3 la Contractul de Concesiune nr.069/15.03.2012 pentru serviciile de colectare a deşeurilor municipale, transportul, operarea şi întreţinerea staţiei de transfer şi a punctului verde de colectare din Judeţul Argeş- Faza I (Mioveni -Topoloveni)

Nr. 117 - la proiectul de hotărâre privind aprobarea Fişei de calcul pentru stabilirea chiriei nominale pentru locuinţele sociale situate în oraşul Mioveni, a cuantumurilor chiriilor nominale pentru locuinţele sociale, precum şi a regulilor privind chiria locuinţei sociale

Nr. 116 - privind repartizarea în vederea închirierii unei locuinţe de serviciu din fondul locativ al Unităţii Administrativ-Teritoriale a oraşului Mioveni, judeţul Argeş

Nr. 115 - privind stabilirea apartenenţei unor bunuri imobile la domeniul public al Unităţii Administrativ Teritoriale a Oraşului Mioveni

Nr. 114 - privind acordarea dreptului de acces asupra imobilului Primăria Mioveni aparţinând domeniului public al oraşului Mioveni, pentru realizarea proiectului „Sistem informaţional pentru managementul integrat al apelor-etapa II” dezvoltat de către Administraţia Naţională" Apele Române

Nr. 113 - privind acordarea dreptului de acces asupra imobilului Grădiniţa Clucereasa aparţinând domeniului public al oraşului Mioveni, pentru realizarea proiectului „Sistem informaţional pentru managementul integrat al apelor-etapa II” dezvoltat de către Administraţia Naţională" Apele Române

Nr. 112 - cu privire la "Aprobarea Raportului de progres privind stadiul îndeplinirii obiectivelor din Planul Local de Acţiune pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru semestrul I al anului 2020 la nivelul oraşului Mioveni, judeţul Argeş.

Nr. 111 - Cu privire la "Aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfăşurată în semestrul I al anului 2020"

Nr. 110 - privind Aprobarea Metodogiei de aplicare a Legii nr. 35/2020 referitoare la "Acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă".

Nr. 109 - Privind actualizarea Nomenclatorului stradal al oraşului Mioveni şi a adreselor poştale

Nr. 108 - privind instituirea unor facilităţi fiscale constând în anularea unor obligaţii accesorii şi aprobarea procedurii de acordare a anulării acestora precum şi în scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020

Nr. 107 - Privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2021

Nr. 106 - Privind aprobarea Statutului Unităţii Administrativ Teritoriale a oraşului Mioveni, judeţul Argeş

Nr. 105 - privind aprobarea Acordului de parteneriat cadru între Unitatea Administrativ-Teritorială a Oraşului Mioveni, Asociaţia "Corabia pentru arhitectură" , Asociaţia "Împreună pentru oraşul Mioveni -2017” şi Parohia Mioveni II Nord - Biserica Sf. Gheorghe pentru realizarea proiectului "Consolidarea, Restaurarea şi Conservarea Bisericii Sf. Gheorghe, oraşul Mioveni, judeţul Argeş"

Nr. 104 - Privind aprobarea contractului de parteneriat - cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Mioveni prin Direcţia de Asistenţă Socială Mioveni şi Asociaţia "Zâmbeşte şi Dăruieşte” prin Centrul de zi "Aripi pentru îngeri” pentru susţinerea, îmbunătăţirea şi dezvoltarea serviciilor necesare recuperării copiilor cu nevoi speciale din cadrul comunităţii oraşului Mioveni

Nr. 103 - privind transmiterea în administrarea entităţilor competente a bunurilor rezultate ca urmare a finalizării unor obiective de investiţii de pe raza Unităţii Administrativ-Teritoriale Oraşul Mioveni

Nr. 102 - privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Oraşului Mioveni a imobilului "teren în suprafaţă de 6975 mp, cu nr.cadastral 85219”

Nr. 101 - privind repartizarea în vederea închirierii a două locuinţe de serviciu din fondul locativ al Unităţii Administrativ-Teritoriale a oraşului Mioveni, judeţul Argeş

Nr. 100 - privind "Rectificarea bugetului pe anul 2020.”

Nr. 99 - privind aprobarea Graficului de execuţie a serviciilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în oraşul Mioveni pentru perioada 03 iunie- 31 decembrie 2020

Nr. 98 - Privind aprobarea Planului de măsuri şi activităţi pentru trimestrul III, anul 2020 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni

Nr. 97 - Referitoare la prelungirea perioadei de depunere şi soluţionarea cererilor de acordare de tablete cu abonament de internet inclus pentru elevii înscrişi în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza oraşului Mioveni

Nr. 96 - privind aprobarea închirierii terenului în suprafaţă de 12,5 mp situat pe Bd.Dacia în faţa blocului P7 - pentru amenajarea unei terase.

Nr. 95 - privind concesionarea prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţă de 35,99 mp cu destinaţia de cabinet medical situat în Dispensarul Mioveni, etajul 1

Nr. 94 - privind aprobarea închirierii terenului în suprafaţă de 10 mp situat pe Bd.Dacia în faţa blocului S2 - pentru amenajarea unei terase

Nr. 93 - Privind acordarea unui ajutor de minimis în anul 2020 pentru majorarea capitalului social al firmei Servicii Generale Mioveni SRL

Nr. 92 - privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 27,15 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de medicină sportivă S.C. SANOVITA NICO MED S.R.L.

Nr. 91 - privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în vederea atribuirii contractelor de concesiune a bunurilor din patrimoniul unităţii administrativ - teritoriale Oraşul Mioveni

Nr. 90 - privind "Rectificarea bugetului Unităţii administrativ teritoriale - oraşul Mioveni pentru instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii."

Nr. 89 - privind aprobarea contului de execuţie al oraşului Mioveni pe trimestrul I al anului 2020

Nr. 88 - privind îndreptarea erorilor materiale înscrise în articolul 3 aliniatul 1 şi 2 din Hotărârea Consiliului Local al oraşului Mioveni, judeţul Argeş nr.72/16.04.2020 privind trecerea unor locuinţe din fondul locativ al Unităţii Administrativ - Teritoriale a oraşului Mioveni în fondul de locuinţe de serviciu şi aprobarea procedurii privind atribuirea unor apartamente, cu destinaţia de locuinţe de serviciu

Nr. 87 - privind "Alegerea ca preşedinte de şedintă a domnului consilier local UNGUREANU CONSTANTIN-AUREL începând cu luna Iunie 2020, pe o perioadă de 2 luni consecutiv (Iunie 2020 - Iulie 2020)."

Nr. 86 - privind aprobarea reducerii cuantumului chiriilor şi redevenţelor datorate de către locatarii şi concesionarii persoane fizice care realizează venituri din activităţi economice în mod independent, respectiv persoane juridice care desfăşoară activitate economică pe raza Unitatii - Administrativ-Teritoriale a oraşului Mioveni , care au închiriat şi concesionat bunuri din domeniul public şi privat al Unităţii administrativ - teritoriale a oraşului Mioveni

Nr. 85 - cu privire la aprobarea investiţiei - extindere conductă de distribuţie gaze naturale pe strada Dumitraşcu Brătianu, oraş Mioveni, judeţul Argeş.

Nr. 84 - privind acceptarea unei donaţii având ca obiect terenul în suprafaţă de 2.017 mp situat în oraşul Mioveni, Strada Egalităţii, punct "Brutărea ", judeţul Argeş, identificat cu nr. cadastral 85119

Nr. 83 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Andrei Elena Daniela.

Nr. 82 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Lică Mândra.

Nr. 81 - privind aprobarea protocolului de colaborare - cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Mioveni prin Direcţia de Asistenţă Socială Mioveni şi Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni

Nr. 80 - privind aprobarea protocolului de colaborare - cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Mioveni prin Direcţia de Asistenţă Socială Mioveni şi Liceul Teoretic "Julia Zamfirescu"

Nr. 79 - referitoare la aprobarea regulamentului de acordare de tablete cu abonament de internet inclus pentru asigurarea egalitatii de sanse privind finalizarea de catre elevi a anului scolar, precum si pentru continuarea procesului de invatare online

Nr. 78 - privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 50.000.000 lei, cu o maturitate de 10 ani pentru asigurarea finantarii unor investitii publice de interes local

Nr. 77 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Unitatii Administrativ Teritoriale a orasului Mioveni pe anul 2020

Nr. 76 - cu privire la aprobarea cheltuielilor specifice pentru carantină În perioada pandemiei de coronavirus COVID şi decontarea din bugetul Ministerului Sănătăţii, a cheltuielilor pentru carantină, derulate de către Unitatea Administrativ-Teritorială a oraşului Mioveni reprezentată de către Consiliul Local al oraşului Mioveni în baza contractului încheiat cu Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Argeş

Nr. 75 - privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a contribuţiei cofinanţării obiectivului de investiţii: "Extindere reţea electrică joasă tensiune pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici din oraşul Mioveni, sat Racoviţa, strada Calea Boteni, judeţul Argeş"

Nr. 74 - privind stabilirea compensaţiilor în bani cu titlu de indemnizaţie, pentru toate categoriile de personal, angajat şi voluntar pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţie şi la celelalte activităţi prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Mioveni, judeţul Argeş

Nr. 73 - privind reglementarea dreptului de acces gratuit al societăţii Telekom România Mobile Communications SA. asupra imobilului Spital Orăşenesc Mioveni în vederea construirii, instalării, operării şi întreţinerii unui sistem de telecomunicaţii

Nr. 72 - privind trecerea unor locuinţe din fondul locativ al Unităţii Administrativ-Teritoriale a oraşului Mioveni în fondul de locuinţe de serviciu şi aprobarea procedurii privind atribuirea unor apartamente, cu destinaţia locuinţe de serviciu

Nr. 71 - privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Centrului Cultural Mioveni pentru anul 2019

Nr. 70 - privind darea in administrare a bunurilor rezultate în urma finalizării unor obiective de investiţii de pe raza Unităţii Administrativ-Teritoriale Oraşul Mioveni

Nr. 69 - pentru aprobarea raportului Primarului oraşului Mioveni privind situaţia gestionării bunurilor Unităţii Administrativ Teritoriale - Oraşul Mioveni pe anul 2019

Nr. 68 - prin care se ia act de protocolul de colaborare între Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Mioveni prin Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi SC CLASIC MARKET SRL

Nr. 67 - privind "Scutirea de la plata chiriei a doamnei Stan Lăcrămioara persoană cu handicap accentuat"

Nr. 66 - prin care se ia act de Hotărârea nr. 3/27.03.2020 a Comitetului local pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Mioveni, judeţul Argeş

Nr. 65 - cu privire la aprobarea Raportului întocmit de către Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor şi programelor din domeniul sport pentru finantarea nerambursabilă alocată din fondurile bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale a Oraşului Mioveni pentru anul 2020

Nr. 64 - privind "Completarea Anexei la Hotărârea nr. 180/26.09.2019 -aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al oraşului Mioveni în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ."

Nr. 63 - privind prorogarea termenului de plată până la data de 30 iunie 2020 pentru taxele şi impozitele locale prevăzute în HCL nr.125/18.07.2019 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2020.

Nr. 62 - privind Aprobarea utilizării Fondului de rezervă bugetară pentru finanţarea cheltuielilor urgente stabilite în urma instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României

Nr. 61 - prin care se ia act de protocolul de colaborare între Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Mioveni prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia "Zâmbeşte şi Dăruieşte" prin Centrul de zi „Aripi pentru Îngeri"

Nr. 60 - privind "Alegerea ca preşedinte de şedintă a domnului consilier local Ţurlea Ciprian Mihail începând cu luna aprilie 2020, pe o perioadă de 2 luni consecutiv (Aprilie 2020 - Mai 2020)."

Nr. 59 - privind aprobarea modelului - cadru al planului de măsuri şi activităţi pentru trimestrul II, anul 2020 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni

Nr. 58 - privind "Aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Unităţii Administrativ-Teritoriale - Oraşul Mioveni, pentru anul 2020"

Nr. 57 - privind "Aprobarea indicatorilor minimali de performanţă pentru anul 2020 necesari pentru evaluarea activităfii politiei locale Mioveni"

Nr. 56 - privind transmiterea în folosinţă gratuită, prin contract de comodat, către S.C. Distribuţie Energie Oltenia S.A., a stâlpilor şi a prizelor de pământ aferente lucrării „Alimentare cu energie electrică iluminat public Aleea Mihail Sorbul 2, oraşul Mioveni, jud.Argeş"

Nr. 55 - privind "Aprobarea raportului primarului oraşului Mioveni pe anul 2019 privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale."

Nr. 54 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Mioveni prin Direcţia de Asistenţă Socială Mioveni şi Şcoala Gimnazială „George Topârceanu"

Nr. 53 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Mioveni prin Direcţia de Asistenţă Socială Mioveni şi Şcoala Gimnazială Nr. 1 Mioveni

Nr. 52 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Mioveni prin Direcţia de Asistenţă Socială Mioveni şi Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu

Nr. 51 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Mioveni prin Direcţia de Asistenţă Socială Mioveni şi grădiniţele aflate în subordinea Şcolii Gimnaziale Nr.I Mioveni

Nr. 50 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Mioveni prin Direcţia de Asistenţă Socială şi gradiniţele aflate în subordinea Şcolii Gimnaziale "Liviu Rebreanu"

Nr. 49 - privind aprobarea dării în administrare către Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni a dotărilor achiziţionate prin proiectul "Reabilitarea termică a clădirilor "Şcoală - clădire principală P+2, Atelier Şcolar - P, Sală de Sport- P ce aparţin Liceului Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni" şi majorarea valorii de inventar a obiectivului

Nr. 48 - cu privire la aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare în oraşul Mioveni - activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare prin contract de achiziţie publică de servicii şi aprobarea documentaţiei de atribuire

Nr. 47 - privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne pentru realizarea unor investiţii publice de interes local

Nr. 46 - privind încheierea unui acord-cadru de prestări servicii de pază şi protecţie la Spitalul Orăşenesc Mioveni pe o perioadă de 3 ani

Nr. 45 - pentru aprobarea modalităţii de atribuire a contractelor între persoane juridice controlate de către Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Mioveni

Nr. 44 - privind acordarea unui sprijin financiar în vederea organizării unei excursii documentare la Lagărul de exterminare Auschwitz II - Birkenau-Polonia, elevilor care au obţinut rezultate deosebite la olimpiade, concursuri şcolare şi concursuri sportive în anul 2019

Nr. 43 - privind aprobarea nivelul tarifelor practicate de Spitalul Orăşenesc Mioveni pentru serviciile medicale şi investigaţii paraclinice solicitate la cerere

Nr. 42 - privind "Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritorială a oraşului Mioveni pe anul 2020"

Nr. 41 - privind "Aprobarea Acordului de parteneriat între comuna Arcugnano, Republica Italiană şi oraşul Mioveni, judeţul Argeş, România pentru implementarea proiectului STREET ART (STAR), câştigat în cadrul programului EUROPA PENTRU CETĂŢENI"

Nr. 40 - prin care se ia act de prelungirea prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 24,78 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de medicină generală Dr. Savu Antoneta

Nr. 39 - prin care se ia act de prelungirea prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 42,24 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea Laboratorul Dentar S.C. SORA DENTISTART S.R.L.

Nr. 38 - prin care se ia act de prelungirea prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 34,18 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de medicină generală Dr. Eşanu Claudia

Nr. 37 - privind "Analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul II al anului 2019 şi menţinerea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi conform art 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 50/21.03.2019"

Nr. 36 - privind "Aprobarea programului anual privind acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale a Oraşului Mioveni, pentru activităţi nonprofit de interes local şi care cuprind proiecte şi programe sportive."

Nr. 35 - Privind aprobarea contului de execuţie al oraşului Mioveni pe trimestrul IV al anului 2019

Nr. 34 - privind aprobarea Graficului de execuţie a serviciilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în oraşul Mioveni pentru perioada O I martie - 03 iunie 2020

Nr. 33 - privind aprobarea liniilor de gardă în cadrul Spitalului Orăşenesc Mioveni

Nr. 32 - privind aprobarea protocolului de colaborare cadru între Unitatea Admnistrativ Teritorială a oraşului Mioveni prin Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Poliţia locală Mioveni

Nr. 31 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Orăşenesc Mioveni

Nr. 30 - privind "Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural Mioveni pe anul 2020."

Nr. 29 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al firmei Servicii Generale Mioveni SRL

Nr. 28 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Ştefan Adrian

Nr. 27 - privind acceptarea unei donaţii având ca obiect terenul în suprafaţă de 1614 mp situat în oraşul Mioveni, sat Clucereasa, punct "La Rudari", judeţul Argeş, identificat cu nr. cadastral 85241

Nr. 26 - privind modificarea hotărârii nr.24/25.02.2016 cu privire la darea în administrarea Şcolii Gimnaziale nr. I Mioveni a bunurilor imobile şi a dotărilor aferente aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Mioveni, în care îşi desfoşoară activitatea unitatea de învăţământ preuniversitar de stat, pe o perioadă de 10 ani.

Nr. 25 - privind modificarea Hotărârii nr. 76/27.08.2015 privind aprobarea contractului de transmitere în administrare către Centrul Cultural Mioveni a unor imobile din proprietatea oraşului Mioveni şi a dotărilor aferente acestora.

Nr. 24 - prin care se ia act de raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul II- 2019 la nivelul oraşului Mioveni

Nr. 23 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Manea Ionela.

Nr. 22 - privind „Aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din raza teritorială a Oraşului Mioveni, pentru anul şcolar 2020-2021 ".

Nr. 21 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL

Nr. 20 - privind " Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritoriale a oraşului Mioveni pe anul 2020 precum şi estimările acestora pentru anii 2021-2023."

Nr. 19 - cu privire la "Aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfăşurată în semestrul II al anului 2019"

Nr. 18 - privind "Alegerea ca preşedinte de şedintă a domnului consilier local STOICA CORNEL începând cu luna Februarie 2020, pe o perioadă de 2 luni consecutiv (Februarie 2020 - Martie 2020)."

Nr. 17 - Privind aprobarea planului de măsuri şi activităţi pentru trimestrul I, anul 2020 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni

Nr. 16 - privind "Aprobarea deplasării în Beijing - Republica Populară Chineză a unei delegaţii oficiale care va participa în luna ianuarie 2020 la Festivalul Internaţional al Primăverii din Chaoyang, Beijing."

Nr. 15 - privind stabilirea modului de acordare a normei de hrană personalului Poliţiei Locale Mioveni în anul 2020

Nr. 14 - privind "Aprobarea Planului Local de Actiune pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru anul 2020."

Nr. 13 - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Mioveni şi din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice de interes local subordonate Consiliului Local al oraşului Mioveni, în cadrul Familiei ocupaţionale "Administraţie ", începând cu data de 01.01.2020

Nr. 12 - cu privire la "Aprobarea Raportului de progres privind stadiul îndeplinirii obiectivelor din Planul Local de Acţiune pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru semestrul II al anului 2019 la nivelul oraşului Mioveni, judeţul Argeş."

Nr. 11 - privind transmiterea în folosinţă gratuită, prin contract de comodat, către S.C. Distribuţie Energie Oltenia S.A., a stâlpilor şi a prizelor de pământ aferente lucrării „ Alimentare cu energie electrică a iluminatului public DJ 741 din LEA 0,4kv Platou Făget, oraşul Mioveni, jud.Argeş"

Nr. 10 - privind transmiterea în folosinţă gratuită, prin contract de comodat, către S.C. Distribuţie Energie Oltenia S.A., a stâlpilor şi a prizelor de pământ aferente lucrării „ Alimentare cu energie electrică a iluminatului public DJ 741 din LEA 0,4kv Făget, oraşul Mioveni, jud.Argeş"

Nr. 9 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Nenciu Cătălin.

Nr. 8 - Referitoare la aprobarea planului de acţiune privind serviciile sociale la nivelul oraşului Mioveni, judeţul Argeş, pentru anul 2020

Nr. 7 - privind aprobarea listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să primească locuintă socială

Nr. 6 - cu privire la aprobarea "Planului de acţiuni şi lucrări de interes local privind repartizarea orelor de muncă beneficiarilor venitului minim garantat pe anul 2020"

Nr. 5 - privind aprobarea Regulamentului referitor la regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale a Oraşului Mioveni alocate pentru activităţi nonprofit de interes local şi care cuprind proiecte şi programe sportive

Nr. 4 - privind încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Local nr.37/08.02.2018 privind stabilirea tarifelor de închiriere a unor imobile din proprietatea oraşului Mioveni

Nr. 3 - privind aprobarea preluării contractului de concesiune nr.3/01.02.1999 de către Societatea Boromir Ind S.R.L. ca urmare a operaţiunii de fuziune prin absorbţie a societăţii absorbite Boromir Prod S.A. de către Societatea absorbantă Boromir Ind S.R.L.

Nr. 2 - privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Mioveni

Nr. 1 - Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Mioveni, judeţul Argeş