camere Ziarul de Mioveni Protectia datelor

Repertoriul legislativ 2020

Nr. 66 - prin care se ia act de Hotărârea nr. 3/27.03.2020 a Comitetului local pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Mioveni, judeţul Argeş

Nr. 65 - cu privire la aprobarea Raportului întocmit de către Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor şi programelor din domeniul sport pentru finantarea nerambursabilă alocată din fondurile bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale a Oraşului Mioveni pentru anul 2020

Nr. 64 - privind "Completarea Anexei la Hotărârea nr. 180/26.09.2019 -aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al oraşului Mioveni în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ."

Nr. 63 - privind prorogarea termenului de plată până la data de 30 iunie 2020 pentru taxele şi impozitele locale prevăzute în HCL nr.125/18.07.2019 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2020.

Nr. 62 - privind Aprobarea utilizării Fondului de rezervă bugetară pentru finanţarea cheltuielilor urgente stabilite în urma instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României

Nr. 61 - prin care se ia act de protocolul de colaborare între Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Mioveni prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia "Zâmbeşte şi Dăruieşte" prin Centrul de zi „Aripi pentru Îngeri"

Nr. 60 - privind "Alegerea ca preşedinte de şedintă a domnului consilier local Ţurlea Ciprian Mihail începând cu luna aprilie 2020, pe o perioadă de 2 luni consecutiv (Aprilie 2020 - Mai 2020)."

Nr. 59 - privind aprobarea modelului - cadru al planului de măsuri şi activităţi pentru trimestrul II, anul 2020 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni

Nr. 58 - privind "Aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Unităţii Administrativ-Teritoriale - Oraşul Mioveni, pentru anul 2020"

Nr. 57 - privind "Aprobarea indicatorilor minimali de performanţă pentru anul 2020 necesari pentru evaluarea activităfii politiei locale Mioveni"

Nr. 56 - privind transmiterea în folosinţă gratuită, prin contract de comodat, către S.C. Distribuţie Energie Oltenia S.A., a stâlpilor şi a prizelor de pământ aferente lucrării „Alimentare cu energie electrică iluminat public Aleea Mihail Sorbul 2, oraşul Mioveni, jud.Argeş"

Nr. 55 - privind "Aprobarea raportului primarului oraşului Mioveni pe anul 2019 privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale."

Nr. 54 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Mioveni prin Direcţia de Asistenţă Socială Mioveni şi Şcoala Gimnazială „George Topârceanu"

Nr. 53 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Mioveni prin Direcţia de Asistenţă Socială Mioveni şi Şcoala Gimnazială Nr. 1 Mioveni

Nr. 52 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Mioveni prin Direcţia de Asistenţă Socială Mioveni şi Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu

Nr. 51 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Mioveni prin Direcţia de Asistenţă Socială Mioveni şi grădiniţele aflate în subordinea Şcolii Gimnaziale Nr.I Mioveni

Nr. 50 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Mioveni prin Direcţia de Asistenţă Socială şi gradiniţele aflate în subordinea Şcolii Gimnaziale "Liviu Rebreanu"

Nr. 49 - privind aprobarea dării în administrare către Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni a dotărilor achiziţionate prin proiectul "Reabilitarea termică a clădirilor "Şcoală - clădire principală P+2, Atelier Şcolar - P, Sală de Sport- P ce aparţin Liceului Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni" şi majorarea valorii de inventar a obiectivului

Nr. 48 - cu privire la aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare în oraşul Mioveni - activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare prin contract de achiziţie publică de servicii şi aprobarea documentaţiei de atribuire

Nr. 47 - privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne pentru realizarea unor investiţii publice de interes local

Nr. 46 - privind încheierea unui acord-cadru de prestări servicii de pază şi protecţie la Spitalul Orăşenesc Mioveni pe o perioadă de 3 ani

Nr. 45 - pentru aprobarea modalităţii de atribuire a contractelor între persoane juridice controlate de către Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Mioveni

Nr. 44 - privind acordarea unui sprijin financiar în vederea organizării unei excursii documentare la Lagărul de exterminare Auschwitz II - Birkenau-Polonia, elevilor care au obţinut rezultate deosebite la olimpiade, concursuri şcolare şi concursuri sportive în anul 2019

Nr. 43 - privind aprobarea nivelul tarifelor practicate de Spitalul Orăşenesc Mioveni pentru serviciile medicale şi investigaţii paraclinice solicitate la cerere

Nr. 42 - privind "Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritorială a oraşului Mioveni pe anul 2020"

Nr. 41 - privind "Aprobarea Acordului de parteneriat între comuna Arcugnano, Republica Italiană şi oraşul Mioveni, judeţul Argeş, România pentru implementarea proiectului STREET ART (STAR), câştigat în cadrul programului EUROPA PENTRU CETĂŢENI"

Nr. 40 - prin care se ia act de prelungirea prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 24,78 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de medicină generală Dr. Savu Antoneta

Nr. 39 - prin care se ia act de prelungirea prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 42,24 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea Laboratorul Dentar S.C. SORA DENTISTART S.R.L.

Nr. 38 - prin care se ia act de prelungirea prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 34,18 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de medicină generală Dr. Eşanu Claudia

Nr. 37 - privind "Analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul II al anului 2019 şi menţinerea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi conform art 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 50/21.03.2019"

Nr. 36 - privind "Aprobarea programului anual privind acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale a Oraşului Mioveni, pentru activităţi nonprofit de interes local şi care cuprind proiecte şi programe sportive."

Nr. 35 - Privind aprobarea contului de execuţie al oraşului Mioveni pe trimestrul IV al anului 2019

Nr. 34 - privind aprobarea Graficului de execuţie a serviciilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în oraşul Mioveni pentru perioada O I martie - 03 iunie 2020

Nr. 33 - privind aprobarea liniilor de gardă în cadrul Spitalului Orăşenesc Mioveni

Nr. 32 - privind aprobarea protocolului de colaborare cadru între Unitatea Admnistrativ Teritorială a oraşului Mioveni prin Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Poliţia locală Mioveni

Nr. 31 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Orăşenesc Mioveni

Nr. 30 - privind "Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural Mioveni pe anul 2020."

Nr. 29 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al firmei Servicii Generale Mioveni SRL

Nr. 28 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Ştefan Adrian

Nr. 27 - privind acceptarea unei donaţii având ca obiect terenul în suprafaţă de 1614 mp situat în oraşul Mioveni, sat Clucereasa, punct "La Rudari", judeţul Argeş, identificat cu nr. cadastral 85241

Nr. 26 - privind modificarea hotărârii nr.24/25.02.2016 cu privire la darea în administrarea Şcolii Gimnaziale nr. I Mioveni a bunurilor imobile şi a dotărilor aferente aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Mioveni, în care îşi desfoşoară activitatea unitatea de învăţământ preuniversitar de stat, pe o perioadă de 10 ani.

Nr. 25 - privind modificarea Hotărârii nr. 76/27.08.2015 privind aprobarea contractului de transmitere în administrare către Centrul Cultural Mioveni a unor imobile din proprietatea oraşului Mioveni şi a dotărilor aferente acestora.

Nr. 24 - prin care se ia act de raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul II- 2019 la nivelul oraşului Mioveni

Nr. 23 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Manea Ionela.

Nr. 22 - privind „Aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din raza teritorială a Oraşului Mioveni, pentru anul şcolar 2020-2021 ".

Nr. 21 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL

Nr. 20 - privind " Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritoriale a oraşului Mioveni pe anul 2020 precum şi estimările acestora pentru anii 2021-2023."

Nr. 19 - cu privire la "Aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfăşurată în semestrul II al anului 2019"

Nr. 18 - privind "Alegerea ca preşedinte de şedintă a domnului consilier local STOICA CORNEL începând cu luna Februarie 2020, pe o perioadă de 2 luni consecutiv (Februarie 2020 - Martie 2020)."

Nr. 17 - Privind aprobarea planului de măsuri şi activităţi pentru trimestrul I, anul 2020 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni

Nr. 16 - privind "Aprobarea deplasării în Beijing - Republica Populară Chineză a unei delegaţii oficiale care va participa în luna ianuarie 2020 la Festivalul Internaţional al Primăverii din Chaoyang, Beijing."

Nr. 15 - privind stabilirea modului de acordare a normei de hrană personalului Poliţiei Locale Mioveni în anul 2020

Nr. 14 - privind "Aprobarea Planului Local de Actiune pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru anul 2020."

Nr. 13 - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Mioveni şi din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice de interes local subordonate Consiliului Local al oraşului Mioveni, în cadrul Familiei ocupaţionale "Administraţie ", începând cu data de 01.01.2020

Nr. 12 - cu privire la "Aprobarea Raportului de progres privind stadiul îndeplinirii obiectivelor din Planul Local de Acţiune pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru semestrul II al anului 2019 la nivelul oraşului Mioveni, judeţul Argeş."

Nr. 11 - privind transmiterea în folosinţă gratuită, prin contract de comodat, către S.C. Distribuţie Energie Oltenia S.A., a stâlpilor şi a prizelor de pământ aferente lucrării „ Alimentare cu energie electrică a iluminatului public DJ 741 din LEA 0,4kv Platou Făget, oraşul Mioveni, jud.Argeş"

Nr. 10 - privind transmiterea în folosinţă gratuită, prin contract de comodat, către S.C. Distribuţie Energie Oltenia S.A., a stâlpilor şi a prizelor de pământ aferente lucrării „ Alimentare cu energie electrică a iluminatului public DJ 741 din LEA 0,4kv Făget, oraşul Mioveni, jud.Argeş"

Nr. 9 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Nenciu Cătălin.

Nr. 8 - Referitoare la aprobarea planului de acţiune privind serviciile sociale la nivelul oraşului Mioveni, judeţul Argeş, pentru anul 2020

Nr. 7 - privind aprobarea listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să primească locuintă socială

Nr. 6 - cu privire la aprobarea "Planului de acţiuni şi lucrări de interes local privind repartizarea orelor de muncă beneficiarilor venitului minim garantat pe anul 2020"

Nr. 5 - privind aprobarea Regulamentului referitor la regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale a Oraşului Mioveni alocate pentru activităţi nonprofit de interes local şi care cuprind proiecte şi programe sportive

Nr. 4 - privind încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Local nr.37/08.02.2018 privind stabilirea tarifelor de închiriere a unor imobile din proprietatea oraşului Mioveni

Nr. 3 - privind aprobarea preluării contractului de concesiune nr.3/01.02.1999 de către Societatea Boromir Ind S.R.L. ca urmare a operaţiunii de fuziune prin absorbţie a societăţii absorbite Boromir Prod S.A. de către Societatea absorbantă Boromir Ind S.R.L.

Nr. 2 - privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Mioveni

Nr. 1 - Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Mioveni, judeţul Argeş