camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

Repertoriul legislativ 2018

Nr. 239 - referitoare la "Validarea Dispoziţiei nr.1179/21.12.2018 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Mioveni pe anul 2018, conform Hotărârii Guvernului nr. 994/20.12.2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale."

Nr. 237 - privind modificarea Anexei nr. 1 din HCL nr. 118/21.06.2018 prin care se aprobă valorile impozabile, impozitele şi taxele locale precum şi taxele speciale ce se vor aplica în anul 2019 în Oraşul Mioveni, respectiv modificarea anexei nr. 5 la HCL nr 118/21.06.2018 privind Regulamentul încasarii taxei speciale de colectare, transport şi depozitare gunoi menajer.

Nr. 236 - privind "Încheierea Actului Adiţional nr. 3 la Contractul nr. 370/28.12.2012 încheiat între SC Financiar Urban SRL si U.A.T. Orasul Mioveni."

Nr. 235 - privind "Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al creşelor din oraşul Mioveni, judeţul Argeş"

Nr. 234 - cu privire la "Prelungirea mandatului domnului Ciobanu Viorel în functia de administrator la firma Administrarea Domeniului Public si Privat Mioveni SRL."

Nr. 233 - privind "Aprobarea deplasării În Beijing - Republica Populară Chineză a unei delegaţii oficiale care va participa în luna februarie 2019 la Festivalul Internaţional al Primăverii din Chaoyang, Beijing."

Nr. 232 - cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Pod peste Râul Argeşel, cartier Racoviţa - oraş Mioveni, Între DN 73D şi DC 85"

Nr. 231 - privind "Prelungirea mandatului domnului Ciobanu Viorel în funcţia de administrator unic şi director general la SC Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni SRL."

Nr. 230 - privind "Achiziţionarea unor servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi reprezentare juridică pentru apărarea intereselor SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL."

Nr. 229 - privind "Susţinerea financiară de la bugetul local, a cheltuielilor pentru transportul eleviilor care sunt şcolarizaţi la unităţile de învăţământ de pe raza administrativ­teritorială a oraşului Mioveni, constând în subvenţionarea cu 100% din costul transportului pentru fiecare persoană, aprobat de Consiliul local al Oraşului Moveni pentru anul calendaristic - 2019."

Nr. 228 - privind "Achiziţionarea unor servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi reprezentare juridică pentru apărarea intereselor Unităţii Administrativ Teritoriale a oraşului Mioveni în anul 2019."

Nr. 227 - privire la "Schimbarea de temă în timpul execuţiei de la imobil D+P+6E la D+P+7E", în locaţia din oraşul Mioveni, str. I.C. Brătianu, nr. 5B."

Nr. 226 - privind "Completarea şi modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Mioveni nr. 47 din 17.11.1999-Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al oraşului Mioveni."

Nr. 225 - privind "Aprobarea contului de execuţie al oraşului Mioveni pe trimestrul III al anului 2018."

Nr. 224 - cu privire la aprobarea "Planului de acţiuni şi lucrări de interes local privind repartizarea orelor de muncă beneficiarilor venitului minim garantat pe anul 2019"

Nr. 223 - privind "Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Mioveni pe anul 2018."

Nr. 222 - privind "Atestarea apartenenţei la domeniul public al Orasului Mioveni a imobilelor cu nr.cadastrale 84370 si 84373."

Nr. 221 - privind "Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Mioveni pe anul 2018."

Nr. 220 - privind repartizarea în vederea închirierii a apartamentului nr. 311 din cadrul Blocului B al Grupului Şcolar, oraş Mioveni

Nr. 219 - prin care se aprobă participarea UAT Oraşul Mioveni în calitate de co-aplicant La proiectul cu număr de referinţă TTGS/084, "Town Twinning for Pathways to Employment (TT4PEM)", în cadrul schemei de granturi Town Twinning Action between Turkey and the EU, împreună cu localitatea Locri din Italia şi oraşul Midyat Kaymakamligi, din Republica Turcia, care este şi liderul proiectului

Nr. 218 - privind organizarea şi desfăşurarea manifestărilor cultural-educative "Târgul lui Moş Crăciun - Vis de iarnă cu Moş Crăciun"

Nr. 217 - privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare" al oraşului Mioveni, judeţul Argeş domnului inginer Ciocănescu Marin.

Nr. 216 - privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare" al oraşului Mioveni, judeţul Argeş domnului inginer doctor Galeriu Constantin Antoniu

Nr. 215 - privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare" al oraşului Mioveni, judeţul Argeş domnului inginer Ion Victor Popescu

Nr. 214 - privind "Aprobarea manifestărilor prilejuite de 1 decembrie Ziua Natională a României în anul 2018 << Centenarul Marii Uniri>>."

Nr. 213 - privind aprobarea Programului de activităţii culturale, educative organizate cu ocazia evenimentului„ Târgul de Crăciun Mioveni", Ediţia a-III-a, În anul 2018, în perioada 06-25 decembrie 2018

Nr. 212 - privind "Scoaterea la licitaţie publică pentru închiriere, a unui teren aparţinând domeniului public al oraşului Mioveni, în vederea amenajării unei parcări."

Nr. 211 - privind "Aprobarea Regulamentului intern al Centrului Cultural Mioveni."

Nr. 210 - cu privire la "Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Oraşului Mioveni a imobilului construcţie - clădire fost sediu CAP Racoviţa. "

Nr. 209 - privind introducerea evenimentului "Târgul de Crăciun Mioveni", Ediţia a-III-a, în Calendarul activităţilor culturale pe anul 2018, în perioada 06-25 decembrie 2018

Nr. 208 - privind "Acceptarea unei donatii având ca obiect terenul în suprafată de 1786 mp situat în oraşul Mioveni, sat Racoviţa, str. Aleea Poienii nr.68, identificat cu nr. cadastral 85369."

Nr. 207 - privind "Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al oraşului Mioveni a imobilului "Clădire Cămin Cultural" în suprafaţă de 205 mp, situat în oraşul Mioveni, sat Colibaşi, strada Colibaşi nr. 2B,judeţul Argeş, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării."

Nr. 206 - prin care se aduc la cunoştinţă zonele publice de pe raza oraşului Mioveni unde sunt amplasate defibrilatoarele semiautomate (AED)

Nr. 205 - Privind "Alegerea ca preşedinte de şedinţă a doamnei DRAGUŞIN CLAUDIA­MARIA începând cu luna Decembrie 2018, pe o perioadă de 2 luni consecutiv ( Decembrie 2018 -Ianuarie 2019 ). "

Nr. 204 - privind Aprobarea emiterii de către CEC BANK SA. a unei scrisori de garanţie bancară de bună plată in favoarea SC Distrigaz Sud Reţele SR.L. pentru obiectivul de investiţii "Înfiinţarea sistemului de distribuţie gaze naturale in satul Clucereasa, aparţinător oraşului Mioveni, judeţul Argeş".

Nr. 203 - privind Aprobarea emiterii unei scrisori de garanţie bancară de bună plată în favoarea S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L. pentru obiectivul de investiţii "Înfiinţarea sistemului de distribuţie gaze naturale în satul Clucereasa, aparţinător oraşului Mioveni, judeţul Argeş".

Nr. 202 - Prin care se ia act de raportul de activitate al managerului de la Centrul Cultural Mioveni pentru perioada aprilie -septembrie 2018 la nivelul orasului Mioveni

Nr. 201 - prin care "Se ia act de Planul de măsuri şi activităţi pentru trimestrul IV, anul 2018 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni."

Nr. 200 - Prin care Consiliul Local Mioveni ia act de Protocolul de colaborarea dintre Agenţia Judeţeană Pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Argeş - PROIECT INTESCO POCU 135/2/3/113589 şi Primăria Oraşului Mioveni

Nr. 199 - Prin care Consiliul Local Mioveni ia act şi aprobă Protocolul pentru colaborarea în vederea implementării proiectului cu titlul " Politici alternative în economia socială, cod SIPOCA 172, cod SMIS 2014+:112122"

Nr. 198 - privind "Acordarea distincţiei « Diploma de aur» familiei Zamfira Petre şi Zamfira Constanţa care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă in anul 2018"

Nr. 197 - privind "Acordarea distincţiei « Diploma de aur» familiei Vasile Ion şi Vasile Elena care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă in anul 2018"

Nr. 196 - privind "Acordarea distincţiei « Diploma de aur» familiei Stoica Ion si Stoica Gherghina care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă in anul 2018"

Nr. 195 - privind "Acordarea distincţiei « Diploma de aur» familiei Radu Constantin si Radu Maria care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă in anul 2018"

Nr. 194 - privind "Acordarea distincţiei « Diploma de aur» familiei Manescu Constantin si Manescu Frusina care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă in anul 2018"

Nr. 193 - privind "Acordarea distincţiei « Diploma de aur» familiei Ciobanu Mihai si Ciobanu Augustina care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă in anul 2018"

Nr. 192 - privind "Acordarea distincţiei « Diploma de aur» familiei Ana Gheorghe si Ana Victoria care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă in anul 2018"

Nr. 191 - privind "Aprobarea cofinantării şi a contractului de cofinantare pentru realizarea obiectivului de investitii << Extindere retea electrică joasă tensiune în vederea alimentării cu energie electrică a abonatilor casnici de pe strada Dinicu Golescu, oraşul Mioveni, judetul Argeş>>"

Nr. 190 - Privind "Analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul I al anului 2018 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi"

Nr. 189 - prin care se ia act de recepţia la terminarea lucrărilor pentru obiective de investiţii recepţionate în cursul anului 2018

Nr. 188 - privind "Aprobarea contului de executie al orasului Mioveni pe trimestrul II al anului 2018."

Nr. 187 - privind Constituirea Consiliului Comunitar la nivelul oraşului Mioveni şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Comunitar Consultativ al orasului Mioveni

Nr. 186 - privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, precum si aprobarea cofinantarii de la bugetul local, pentru obiectivul de investitii: "Construire corp gradinita -completare subansamblu functional, Gradinita Campionii, orasul Mioveni, judetul Arges"

Nr. 185 - privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati precum si aprobarea cofinantarii de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investitii: "Reabilitarea termica a cladirilor : "Scoala - cladire principala P+2, Atelier Scolar -P, Sala de Sport-P ce apartin Liceului Tehnologic Constructii de Masini Mioveni

Nr. 184 - privind "Încadrarea d-lui Roşoagă Adrian-Ionuţ pe postul de consilier juridic, gradul I, în cadrul Aparatului permanent al Consiliului Local Mioveni, începând cu data de 28.09.2018."

Nr. 183 - privind "Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Mioveni pe anul 2018."

Nr. 182 - privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Mioveni

Nr. 181 - privind "Nominalizarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Mioveni în cadrul Consiliului de Administratie, la nivelul, Scolii Postliceale Sanitare «Christiana» Mioveni."

Nr. 180 - privind "Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistentă Socială Mioveni"

Nr. 179 - cu privire la "Încetarea contractului de închiriere nr.29805/25.11.2016 încheiat între UAT Oraşul Mioveni şi doamna Zărnoianu (actual Nedelcu) Geanina Roxana."

Nr. 178 - privind desemnarea reprezentantului Consililui Local al oraşului Mioveni în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii constituită la nivelul Grădiniţei cu program normal "Florile Soarelui" Mioveni pentru anul şcolar 2018-2019.

Nr. 177 - privind desemnarea reprezentantului Consililui Local al oraşului Mioveni în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii constituită la nivelul Liceului Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni pentru anul şcolar 2018-2019.

Nr. 176 - privind desemnarea reprezentantului Consililui Local al oraşului Mioveni în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii constituită la nivelul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Mioveni pentru anul şcolar 2018-2019.

Nr. 175 - privind „Stabilirea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană, a costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere, suportată de părinte / reprezentant legal pentru copiii care frecventează creşa în oraşul Mioveni pentru anul şcolar 2018-2019".

Nr. 174 - privind desemnarea reprezentantului Consililui Local al oraşului Mioveni în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii constituită la nivelul Grădiniţei cu program normal "Campionii" Mioveni pentru anul şcolar 2018-2019.

Nr. 173 - Privind desemnarea reprezentantului Consililui Local al oraşului Mioveni în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii constituită la nivelul Şcolii Gimnaziale "Liviu Rebreanu "Mioveni pentru anul şcolar 2018-2019.

Nr. 172 - Privind desemnarea reprezentantului Consililui Local al oraşului Mioveni în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii constituită la nivelul Grădiniţei cu program prelungit "Tic -Pitic" Mioveni pentru anul şcolar 2018-2019.

Nr. 171 - Privind desemnarea reprezentantului Consililui Local al oraşului Mioveni în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii constituită la nivelul Scolii Gimnaziale "George Toparceanu" Mioveni pentru anul şcolar 2018-2019.

Nr. 170 - Privind desemnarea reprezentantului Consililui Local al oraşului Mioveni în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii constituită la nivelul Liceului Teoretic "Iulia Zamfirescu" Mioveni pentru anul şcolar 2018-2019.

Nr. 169 - privind "Dezmembrarea imobilului situat în Oraşul Mioveni, zona blocurilor Ll-L8,judeţul Argeş, identificat cu numărul cadastral 84256."

Nr. 168 - privind "Dezmembrarea imobilului situat în Oraşul Mioveni, Sat Racovita, B-dul Dacia nr. 128B, identificat cu numărul cadastral 81877, reprezentând teren aferent Şcolii Marin Sorescu."

Nr. 167 - privind "Atribuirea denumirii unei alei din oraşul Mioveni, judeţul Argeş."

Nr. 166 - Privind completarea şi modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Mioveni nr. 47 din 17.11.1999 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Mioveni

Nr. 165 - privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului Mioveni

Nr. 164 - privind aprobarea „Metodologiei de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice"

Nr. 163 - cu privire la aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului - constructie situata in orasul Mioveni, sat Racovita, bd. Dacia nr. 128C in care a functionat Gradinita Racovita de Jos din unitate de invatamant in imobil cu alta destinatie la dispozitia Unitatii Administrativ Teritoriale Orasul Mioveni, pentru stabilirea sediului Protoeriei Mioveni

Nr. 162 - privind aprobarea investitiei - extindere conducta de distributie gaze naturale pe strada Dinicu Golescu, orasul Mioveni, judetul Arges

Nr. 161 - privind incheierea unui act aditional la contractul de cofinantare pentru obiectivul Infiintarea sistemului de distributie gaze naturale in satul Clucereasa, apartanator orasului Mioveni, judetul Arges

Nr. 160 - cu privire la aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Mioveni pe anul 2018

Nr. 159 - privind participarea orasului Mioveni la evenimentul Traditii Romanesti organizat la Parlamentul European de la Strasbourg, septembrie 2018

Nr. 158 - cu privire la aprobarea deplasarii a patru consilieri locali la Hramul satului Magdacesti, Republica Moldova, in perioada 19-23 septembrie 2018

Nr. 157 - privind constituirea Unitatii locale de sprijinirea actiunilor de lupta impotriva bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor la nivelul orasului Mioveni, judetul Arges

Nr. 156 - cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea distinctiei Diploma de aur si a unui premiu, familiilor care aniverseaza 50 de ani de casatorie neintrerupta in anul acordarii distinctiei.

Nr. 155 - privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de Cetatean de Onoare al orasului Mioveni, judetul Arges, precum si constituirea Consiliului de Onoare al orasului Mioveni

Nr. 154 - Prin care Consiliul Local Mioveni ia act de Protocolul de cooperare pentru schimbul de informaţii prin mijloace electronice interoperabile sau alte canale de comunicare, in scopul corectei inregistrarii in evidenţele fiscale locale si ale Direcţiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor a mijloacelor de transport înmatriculate sau supuse inmatricularii in Romania, precum si a radierilor sau a transmiterii dreptului de proprietate.

Nr. 153 - cu privire la desfiintarea unui numar de 4 (patru) platforme de depozitare a deseurilor menajere si reciclabile situate in oras Mioveni, judetul Arges

Nr. 152 - privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Local Mioveni nr. 47 din 17.11.1999 - Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Mioveni

Nr. 151 - privind cedarea cu titlu gratuit in favoarea Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Medias a dreptului de folosinta a terenului pe care se afla aplasata Statia de Reglare Masurare (SRMP) Colibasi, pe toata existenta acesteia

Nr. 150 - privind incetarea contractului de inchiriere nr. 31147/12.12.2014 incheiat intre SOcietatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Medias si UAT orasul Mioveni

Nr. 149 - cu privire la alegerea ca presedinte de sedinta a domnului DIDITA GHEORGHE incepand cu luna octombrie 2018, pe o perioada de 2 luni consecutiv (octombrie 2018 - noiembrie 2018)

Nr. 148 - cu privire la aprobarea participarii in calitate de partener la proiectul "Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Arges, Teleorman si Calarasi", aprobarea cheltuielilor legate de proiect si aprobarea Acordului de parteneriat

Nr. 147 - privind aprobarea participarii in calitate de partener la proiectul "Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Arges, Teleorman si Calarasi la servicii medicale de urgenta", aprobarea cheltuielilor legate de proiect si aprobarea Acordulu de parteneriat

Nr. 146 - cu privire la aprobarea capetelor de traseu si statiilor de autobuze/microbuze pentru imbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate si interjudetene, si infiintarea unor noi statii bus pentru operatorii care efectueaza transport de persoane prin curse regulate si interjudetene, precum si stabilirea programului si rutelor obligatorii de deplasare in interiorul orasului Mioveni

Nr. 145 - privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni

Nr. 144 - privind scoaterea la licitatie publica pentru inchiriere, a unui teren apartinand domeniului public al orasului Mioveni situat adiacent blocului E1"

Nr. 143 - privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru evaluarea activitatii Politiei Locale Mioveni

Nr. 142 - cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Politiei Locale Mioveni

Nr. 141 - privind schimbarea/mutarea sediului social al SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL

Nr. 140 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Mioveni pe anul 2018

Nr. 139 - cu privire la aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfasurata in semestrul I al anului 2018

Nr. 138 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: Extindere retea alimentare cu apa si canalizare menajera in orasul Mioveni, judetul Arges

Nr. 137 - prin care se ia act de raportul de evaluare a capacitatii de aprare impotriva incendiilor pentru semestrul I - 2018 la nivelul orasului Mioveni

Nr. 136 - cu privire la aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului - constructie si teren aferent situat in sat Racovita Bd. dacia nr. 128C in care a functionat Gradinita Racovita de Jos din unitate de invatamant in imobil cu alta destinatie la dispozitia Unitatii Administrativ Teritoriale Orasul Mioveni

Nr. 135 - privind realizarea unui parteneriat intre UAT Orasul Mioveni, judetul Arges si UAT comuna Cumpana, judetul Constanta in vederea dezvoltarii unor legaturi social culturale si educative pentru tineri, in anul 2018

Nr. 134 - prin care se ia act de activitatea Politiei Locale Mioveni in perioada 01.01.2018 - 31.05.2018

Nr. 133 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL

Nr. 132 - privind prelungirea valabilitatii contractului de inchiriere nr. 19049/20.08.2013 avand ca obiect spatiul in suprafata de 90mp situat in incinta scolii Racovita de Jos pentru desfasurarea activitatilor Asociatiei Filantropice Medical Crestine Christiana Filiala Pitesti

Nr. 131 - privind aprobarea deplasarii a trei consilieri locali la Zilele Orasului Istra alaturi de Primarul Orasului Mioveni

Nr. 130 - cu privire la alegerea ca presedinte de sedinta a doamnei CULCUS ARGENTINA ELENA incepand cu luna August 2018, pe o perioada de 2 luni consecutiv (august 2018 - septembrie 2018)

Nr. 129 - prin care se ia act de Planul de masuri si activitati pentru trimestrul III, anul 2018 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Mioveni

Nr. 128 - privind aprobarea planului de masuri de colectare selectiva a deseurilor reciclabile provenite de la populatie si agentii economici in orasul Mioveni

Nr. 127 - cu privire la aprobarea listei solicitantilor care indeplinesc conditiile de participare la licitatie pentru achizitionarea imobilelor din blocul T14 de pe str. 1 Decembrie - etapa a 8-a

Nr. 126 - privind prelungirea mandatului domnului Ciobanu Viorel in functia de administrator unic si director general al SC Servicii Ediliutare pentru Comunitate Mioveni SRL

Nr. 125 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: Modernizare strazi oras Mioveni, judetul Arges

Nr. 124 - privind prelungirea valabilitatii contractului de inchiriere nr. 15058/09/06/2008 avand ca obiect terenul in suprafata de 14 mp situat in curtea Scolii Liviu Rebreanu din orasul Mioveni pe care este amplasat un container metalic proprietate a SC RCS&RDS SA

Nr. 123 - cu privire la aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Mioveni pe anul 2018

Nr. 122 - privind incheierea unui act aditional privind extinderea cu 186 mp a terenului concesionat firmei SC CIU STY SERV SRL conform contractului nr. 6609/14.06.2002, teren in suprafata de 1600 mp situat in cartierul Racovita, B-dul Dacia nr. 115 bis

Nr. 121 - pentru aprobarea raportului Primarului orasului Mioveni privind situatia gestionarii bunurilor Unitatii Administrativ Teritoriale - orasul Mioveni pe anul 2017

Nr. 120 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Studiu de Solutie pentru alimentare cu energie electrica a obiectivului de investitii Sala Sporturilor orasul Mioveni, judetul Arges

Nr. 119 - prin care se aproba Intelegerea de Cooperare dintre orasul Mioveni, judetul Arges din Romania si comuna Gazzo, provincia Padova, regiunea Veneto din Republica Italia

Nr. 118 - privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2019

Nr. 117 - pentru modificarea anexei la HCL nr. 18/25.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni si a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al orasului Mioveni, in cadrul Familiei ocupationale "Administratie ",incepand cu data de 01.07.2018

Nr. 116 - privind aprobarea reactualizarii Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei locale de ordine publica a orasului Mioveni

Nr. 115 - cu privire la aprobarea contului de executie al orasului Mioveni pe trimestrul I al anului 2018

Nr. 114 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Modernizare intersectie strada Stadionului cu strada Pietei, oras Mioveni"

Nr. 113 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Extindere alimentare cu apa cartier Racovita, str. General Lacatusu, oras Mioveni, judetul Arges"

Nr. 112 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Instalare generator electric KJ55-55KVA oras Mioveni, judetul Arges"

Nr. 111 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Instalatie incalzire sala evenimente religioase biserica Egalitatii, oras Mioveni"

Nr. 110 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Balustrada din teava metalica zona bloc H6-H7, oras Mioveni, judetul Arges"

Nr. 109 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Instalatie utilizare gaze si apa calda menajera cantina sociala, oras Mioveni, judetul Arges"

Nr. 108 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Instalatii climatizare birouri sediu Primarie, oras Mioveni"

Nr. 107 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Echipamente fitness pentru dotare sala forta Grup Scolar Colibasi, oras Mioveni"

Nr. 106 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Piste pentru biciclete, oras Mioveni, judetul Arges"

Nr. 105 - privind aprobarea actualizarii Strategiei de dezvoltare durabila a orasului Mioveni, judetul Arges, 2017 - 2027"

Nr. 104 - privind aprobarea deplasarii in Serbia, orasul Boljevac a Ansamblului "Plai de dor" si a unei delegatii oficiale, in vederea participarii la festivalul de folclor, in perioada 07-10 iunie 2018

Nr. 103 - cu privire la modificarea HCL nr. 80/26.04.2018 de aprobare a accesului si a efectuarii de lucrari pe terenul proprietate a orasului Mioveni pentru introducerea retelelor de utilitati (apa, canalizare, energie electrica, gaze naturale, telefonie/internet)

Nr. 102 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Orasenesc "Sf. Spiridon" Mioveni.

Nr. 101 - privind transmiterea in folosinta gratuita, prin contract de comodat, catre S.C. Distributie Energie Oltenia S.A. a stalpilor de iluminat public si a prizei de pamant tip B3-OHM aferente lucrarii "Alimentare cu energie electrica a iluminatului public strada Aleea Poienii, orasul Mioveni"

Nr. 100 - cu privire la alegerea ca presedinte de sedinta a domnului COSTACHE AUREL incepand cu luna iunie 2018, pe o perioada de 2 luni consecutiv (iunie 2018 - iulie 2018)

Nr. 99 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Instalatie gaze naturale gradinita strada Parasti, oras Mioveni"

Nr. 98 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Regularizare parau Adancata (str. I.D. Stefanescu), cartier Faget, oras Mioveni, judetul Arges"

Nr. 97 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Alimentare cu energie electrica Centrul National de Informare si Promovare Turistica, oras Mioveni, judetul Arges"

Nr. 96 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Pictura in tehnica mozaic la catedrala cu hramul "Sfintii Apostoli Petru si Pavel", din orasul Mioveni

Nr. 95 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Extindere alimentare cu apa str. Dumitrascu Bratianu, oras Mioveni, judetul Arges".

Nr. 94 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Extindere sistem de colectare ape pluviale strada Mihail Sorbul, cartier Colibasi, oras Mioveni, judetul Arges".

Nr. 93 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Extindere retea apa si canalizare strada Radu lui Anghel, oras Mioveni, judetul Arges".

Nr. 92 - prin care se ia act de receptia obiectivelor "Platforme subterane hidrauluice de colectare selectiva a deseurilor menajere, oras Mioveni, judetul Arges".

Nr. 91 - privind aprobarea deplasarii in Republica Populara Chineza a unei delegatii condusa de Primarul orasului Mioveni, in perioada 20-27 mai 2018.

Nr. 90 - privind aprobarea efectuarii concediului de odihna restant, aferent anului 2017, de catre Viceprimarul orasului Mioveni - dl. Costache Aurel, in cursul anului 2018

Nr. 89 - privind aprobarea efectuarii concediului de odihna restant, aferent anului 2017, de catre Primarul orasului Mioveni - dl. Georgescu Ion, in cursul anului 2018

Nr. 88 - cu privire la aprobarea intocmirii Amenajamentului pastoral valabil pentru toate pajistile aflate pe raza UAT Orasul Mioveni, judetul Arges

Nr. 87 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului MIoveni pe anul 2018

Nr. 86 - privind aprobarea inlocuirii stemelor si sigiliilor existente in prezent cu noile modele ale acestora, conform dispozitiilor Legii nr. 146/2016 pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului

Nr. 85 - privind vanzarea unui apartament-garsoniera si dependintele aferente, situat in orasul Mioveni, str. Muntenia, bl. e10, sc. B, ap. 35, et. 4, judetul Arges

Nr. 84 - cu privire la aprobarea modificarii preturilor la apa potabila si a tarifelor de canal-epurare

Nr. 83 - privind aprobarea modificarii si completarii structurii organizatorice a Spitalului Orasenesc "Sf. Spiridon Mioveni"

Nr. 82 - cu privire la aprobarea infiintarii Directiei de Asistenta Sociala, precum si aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni si institutiilor si serviciilor publiice subordonate autoritatilor administratiei publice locale

Nr. 81 - cu privire la infiintarea unei firme cu raspundere limitata care urmeaza sa presteze servicii pentru functionarea serviciilor comunitare de utilitati publice de la nivelul orasului Mioveni

Nr. 80 - privind aprobarea accesului si efectuarea de lucrari pe terenul proprietate a orasului Mioveni pentru introducerea retelelor de utilitati (apa, canalizare, energie electrica, gaze naturale, telefonie/internet)

Nr. 79 - privind aprobarea investitiei - extindere conducta de distributie gaze naturale pe strada Aleea Poienii, orasul Mioveni, judetul Arges

Nr. 78 - privind aprobarea investitiei - extindere conducta de distributie gaze naturale pe strada Dealul Viilor, orasul Mioveni, judetul Arges

Nr. 77 - prin care se ia act de contractul de management incheiat pentru Centrul Cultural Mioveni

Nr. 76 - privind aprobarea Contractului de inchiriere cadru pentru suprafetele cu destinatie de locuinta sociala

Nr. 75 - privind aprobarea investitiei - extindere conducta de distributie gaze naturale pe strada Preot Constantin Ghe. Frinculescu, orasul Mioveni, judetul Arges

Nr. 74 - prin care Consiliul Local Mioveni ia act de Planul de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale pe cursurile de apa al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta - oras Mioveni 2018-2021

Nr. 73 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Centrului Cultural Mioveni

Nr. 72 - privind aprobarea acordarii burselor scolare elevilor din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza orasului Mioveni pentru anul 2018

Nr. 71 - cu privire la aprobarea unor tarife pentru serviciile publice de administrare a domeniului public si privat de interes locall in orasul Mioveni

Nr. 70 - privind aprobarea investitiei - extindere conducta de distributie gaze naturale pe strada Aleea Poienii, orasul Mioveni, judetul Arges

Nr. 69 - cu privire la aprobarea contului de executie al orasului Mioveni pe trimestrul IV al anului 2017

Nr. 68 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare in orasul Mioveni

Nr. 67 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Mioveni

Nr. 66 - Privind sustinerea financiara de la bugetul local, a cheltuielilor pentru transportul eleviilor care sunt scolarizati la unitatile de invatamant de pe raza administrativ- teritoriala a orasului Mioveni, constand in subventionarea cu 75% din costul transportului pentru fiecare persoana, aprobat de Consiliul local al Orasului Moveni pe parcursul anului calendaristic-2018.

Nr. 65 - privind indreptarea unei erori materiale existente in continutul HCL nr. 52 din 22.03.2018 referitoare la Aprobarea concesionarii suprafetei de 244,8 mp din imobilul PT4 situat pe strada Petre Zugravu din orasul Mioveni, pentru amenajarea unui laborator de patiserie si cofetarie

Nr. 64 - cu privire la aprobarea Raportului intocmit de catre Comisia de evaluare si selectie a proiectelor din domeniul sport pentru finantarea nerambursabila alocata de la bugetul local al UAT Orasul Mioveni pentru anul 2018

Nr. 63 - privind "Aprobarea organizarii si desfasurarii in cadrul Liceului Tehnologic Constructii de Masini Mioveni a concursului national «Olimpiada Nationala la disciplinele din aria curricularii. "Tehnologii", domeniul MECANICA» "

Nr. 62 - privind prelungirea mandatului domnului Ciobanu Viorel in functia de administrator unic si director general la SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL

Nr. 61 - privind Aprobarea infiintarii Centrului de Excelenta pentru Formarea Profesionala in Sistemul Dual la nivelul orasului Mioveni

Nr. 60 - privind "Aprobarea rezultatului final al concursului organizat pentru ocuparea functiei de manager la Centrul Cultural Mioveni, a proiectului de management si a duratei contractului de management."

Nr. 59 - privind Aprobarea raportului primarului orasului Mioveni pe anul 2017 privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale

Nr. 58 - privind "Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a contributiei cofinantarii si a modelului de contract privind obiectivul de investitii,, Extindere retea electrica de distributie pe strazile Dealul Viilor, Prunilor si Perilor orasul Mioveni, jud.Arges, pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor casnici. "

Nr. 57 - Cu privire la "Aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al Unitatii Administrativ Teritoriale - Orasul Mioveni, pentru anul 2018

Nr. 56 - Cu privire la "Alegerea ca presedinte de sedinta a domnului Corcodel Ionut incepand cu luna Aprilie 2018, pe o perioada de 2 luni consecutiv (Aprilie 2018 - Mai 2018)

Nr. 55 - privind "Stabilirea modului de acordare a normei de hrana personalului Politiei Locale Mioveni in anul 2018."

Nr. 54 - cu privire la "Actualizarea componentei comisiei de evaluare a ofertelor privind inchirierea bunurilor din proprietatea publica sau privata a orasului Mioveni".

Nr. 53 - privind "Constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor, a conditiilor de participare la concurs, precum si a bibliografiei pentru concursul de ocupare a postului vacant de consilier juridic, gradul I, in cadrul aparatului permanent al Consiliulul Local al orasului Mioveni."

Nr. 52 - privind "Aprobarea concesionarii suprafetei de 244,8 mp din imobilul PT4 situat pe strada Petre Zugravu din orasul Mioveni, pentru amenajarea unui laborator de patiserie si cofetarie. "

Nr. 51 - cu privire la aprobarea Contractului cadru de prestari servicii privind activitatile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie utilizat in relatia comerciala cu beneficiarii (utilizatorii) de pe raza orasului Mioveni

Nr. 50 - cu privire la "Actualizarea Regulamentului de organizare si functionare a activitatilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie din cadrul serviciului de salubrizare, in orasul Miovenl "

Nr. 49 - cu privire la "Aprobarea Acordului de parteneriat intre ALDA -Asociatia Europeana pentru Democratie Locala si orasul Mioveni, judetul Arges, pentru Proiectul WISE- While Innovating and Strenghtening Europe (inovand si consolidand Europa)

Nr. 48 - cu privire la aprobarea listei solicitantilor care indeplinesc conditiile de participare la licitatie pentru achizitionarea imobilelor din blocul T14 de pe str. 1 Decembrie - etapa a 6-a

Nr. 47 - prin care se ia act de activitatea Politiei Locale Mioveni in perioada O1.06.2017-31.12.2017

Nr. 46 - privind scoaterea la licitatie publica pentru inchiriere, a unui teren apartinand domeniului public al orasului Mioveni, in vederea amenajarii unei parcari

Nr. 45 - prin care se ia act de raportul de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pentru semestrul II -2017, la nivelul orasului Mioveni

Nr. 44 - cu privire la "Extinderea cu 150 mp a terenului concesionat firmei S.C.MARKET CIU PROSPER S.R.L."

Nr. 43 - cu privire la "incetarea contractului de concesiune nr. 32142/18.12.2008, incheiat intre Consiliul Local Mioveni si S. C. DALGY KING S.R.L."

Nr. 42 - privind validarea mandatului unui consilier local si modificarea componentei unei comisii de specialitate

Nr. 41 - prin care se ia act de demisia consilierului local Stoica V. Grigore si vacantarea mandatului de consilier local

Nr. 40 - privind aprobarea cofinantarii investitiei -Infiintarea sistemului de distributie gaze naturale in satul Clucereasa, apartinator orasului Mioveni, judetul Arges.

Nr. 39 - pentru aprobarea ghidurilor solicitantilor de finantare nerambursabila de la bugetul local al UAT Orasul Mioveni pentru activitati nonprofit de interes general si local aferente anului 2018

Nr. 38 - pentru aprobarea programului anual privind acordarea de finantari nerambursabile din fondurile bugetului local al UAT Orasul Mioveni, pentru activitati nonprofit de interes general si local aferente anului 2018

Nr. 37 - privind stabilirea tarifelor de inchiriere a unor imobile din proprietatea orasului Mioveni

Nr. 36 - cu privire la repartizarea sumelor de la bugetul local al orasului Mioveni pentru activitatile culturale ce vor fi desfasurate in anul 2018

Nr. 35 - privind incetarea contractului individual de munca al d-lui PIRVU Dumitru Cristian - consilier juridic in cadrul aparatului permanent al Consiliului Local al orasului Mioveni

Nr. 34 - privind aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investitii: "Reabilitarea termica a cladirilor: Scoala - cladire principals P+2, Atelier Scolar - P, Sala de Sport - P ce apartin Liceului Tehnologic Construtii de Masini Mioveni"

Nr. 33 - cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea termica a cladirilor: Scoala - cladire principala P+2, Atelier Scolar-P, Sala de Sport-P ce apartin Liceului Tehnologic Constructii de Masini Mioveni"

Nr. 32 - privind aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Construire Corp Gradinita - completare subansamblu functional", Gradinita Campionii, Mioveni, Judetul Arges

Nr. 31 - cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Construire Corp Gradinita - completare subansamblu functional", Gradinita Campionii, Mioveni, Judetul Arges

Nr. 30 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al al SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni pe anul 2018

Nr. 29 - cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Mioveni pentru anul 2018

Nr. 28 - privind aprobarea listei obiectivelor de investitii a orasului Mioveni pentru anul 2018

Nr. 27 - privind desemnarea conducerii interimare a Centrului Cultural Mioveni

Nr. 26 - pentru modificarea Art 3 si Art 6 din HCL nr. 123/05.10.2017 privind aprobarea documentatiilor pentru organizarea si desfasurarea concursului de proiecte de management pentru Centrul Cultural Mioveni

Nr. 25 - privind sustinerea financiara de la bugetul local, a cheltuielilor pentru transportul eleviilor care sunt scolarizati la unitatile de invatamant de pe raza administrativ - teritoriala a orasului Mioveni, constand in subventionarea cu 50% din costul transportului pentru fiecare elev, aprobat de Consiliul local al Orasului Moveni pe tot parcursul anului calendaristic-2018.

Nr. 24 - cu privire la aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfasurata in semestrul II al anului 2017

Nr. 23 - cu privire la aprobarea modelului-cadru al planului de masuri si activitati pentru trimestrul I, anul 2018 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Mioveni

Nr. 22 - privind incetarea aplicabilitatii Art. 2 din HCL nr. 96 / 16.09.2010

Nr. 21 - transmiterea in folosinta gratuita, prin contract de comodat, catre S.C. Distributie Energie Oltenia S.A a capacitatilor energetice de distributie a energiei electrice aferente lucrarii "Extindere retea electrica pentru alimentare cu energie electrica a consumatorilor casnici de pe strada General Lacatusu (Soarelui)", orasul Mioveni, judetul Arges, realizata prin cofinantare cu S.C. Distributie Energie Oltenia S.A

Nr. 20 - referitoare la aprobarea Planului de actiune privind serviciile sociale la nivelul orasului Mioveni, judetul Arges pentru anul 2018

Nr. 19 - privind incuviintarea cererii de modificare a Structurii organizatorice a Spitalului Orasenesc "Sf. Spiridon" - Mioveni

Nr. 18 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni si a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al orasului Mioveni, in cadrul Familiei ocupationale "Administratie", incepand cu data de 01.01.2018

Nr. 17 - privind aprobarea calendarului activitatilor culturale pentru anul 2018

Nr. 16 - privind aprobarea planului de actiune pentru gestionare cainilor fara stapan in orasul Mioveni pentru anul 2018

Nr. 15 - cu privire la alegerea ca presedinte de sedinta a domnului CIAUȘU Ion incapand cu luna Februarie 2018, pe o perioada de 2 luni consecutiv (Februarie 2018 - Martie 2018)

Nr. 14 - privind acceptarea donatiei imobilelor reprezentand terenurile mentionatein Hotararea AGAE nr. 13 / 14.12.2017 a SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL

Nr. 13 - privind acceptarea donatiei imobilelor reprezentand terenurile mentionatein Hotararea AGAE nr. 14 / 14.12.2017 a SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL

Nr. 12 - privind aprobarea listei cu solicitantii indreptatiti sa primeasca o locuinta sociala

Nr. 11 - privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Miovenisi serviciilor si institutiilor publice subordonate autoritatiilor administratie publice locale pentru anul 2018

Nr. 10 - privind aprobarea studiului de oportunitate in vederea concesionarii suprafetei de 244,8 mp din imobilul PT4 situat pe strada Petre Zugravu din orasul Mioveni, pentru amenajarea unui laborator de patiserie si cofetarie

Nr. 9 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Amenajare platforma cimitir str. Egalitatii, oras Mioveni, judetul Arges"

Nr. 8 - privind aprobarea unor modificari ale statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni

Nr. 7 - privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din raza teritoriala a orasului Mioveni, pentru anul scolar 2018 - 2019

Nr. 6 - privind scoaterea la licitatie publica pentru inchiriere, a unui teren apartinand domeniului public al orasului Mioveni, in vederea amenajarii unui spatiu de depozitare a ambalajelor

Nr. 5 - privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 12 mp, situat in orasul Mioveni, str. Liviu Rebreanu, judetul Arges, in fata spatiului comercial de langa blocul G1, catre SC Bogdan Stan Business SRL-D

Nr. 4 - privind aprobarea unor modificari ale organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni

Nr. 3 - cu privire la completarea art. VIII lit. H din HCL 104/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018, cu modificarile si completarile ulterioare

Nr. 2 - privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere a locuinţei aparţinând fondului locativ al Unităţii Administrativ Teritoriale a Oraşului Mioveni către actualul chiriaş cu posibilitatea de vânzare a locuinţei către actualul chiriaş

Nr. 1 - pentru aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2017