camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

Repertoriul legislativ 2004 - 2017

Repertoriu legislativ 2017

Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4


Repertoriu legislativ 2016


Repertoriu legislativ 2015


Nr. 107 -Se stabileste impozitul si taxa pe cladiri pentru persoane fizice pentru anul fiscal 2016 dupa cum urmeaza ... - data 12.11.2015
Nr. 106 - Se aproba asigurarea transportului scolar pentru elevii din localitatile componente ale Orasului Mioveni in care nu exista unitati de invatamant, catre unitatile de invatamant din orasul Mioveni, de catre Consiliul Local Mioveni, pentru anii scolari 2015-2018, pe rutele: 1. Clucereasa - Racovita - Mioveni - dus - intors; 2. Fagetu - Colibasi - dus - intors; 3. Racovita de Sus - racovita de Jos - dus - intors. - data 12.11.2015
Nr. 105 - Se aproba darea in folosinta gratuita a apartamentuluiNr. 3 din bl. T6, sc D, parter, str Fratii Golesti, orasul Mioveni, jud Arges catre Fundatia - Consortiul pentru Dezvoltare Locala - Mioveni pentru activitati desfasurate in cadrul Centrului de Zi - Sanse Egale -, adreate copiilor cu probleme socio-economice . - data 12.11.2015
Nr. 104 - Se revocaHotararea Consiliului Local MioveniNr. 8/29.01.2015 privind - Cofinantarea de catre Consiliul Local Mioveoni a lucrarilor de extindere a conductei de gaze naturale pe str. Nicolae Racoviceanu (HOAGA), cartier Racovita, orasul Mioveni - . - data 12.11.2015
Nr. 103 - Se revocaHotararea Consiliului Local MioveniNr. 7/29.01.2015 privind - Cofinantarea de catre Consiliul Local Mioveni a lucrarilor de extindere a conductei de gaze naturale pe str. Dealul Viilor si Aleea Poienii. - data 12.11.2015
Nr. 102 - Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Mioveni pe anul 2015, prin suplimentarea atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 7404000 lei. - data 29.10.2015
Nr. 101 - Se aproba prelungirea cu trei ani a contractuluiNr. 19473/19.09.2015 privind darea in administrare a Centrului Cultural Mioveoni a autocarului proprietate privata a orasului Mioveni, marca Iveco Irisbus Domino, inscris in circulatie subNr. AG-01-CSM, autocar aflat in buna stare de functionare, care nu este sechestrat sau urmarit. - data 30.09.2015
Nr. 100 - Se aproba prelungirea cu 5 ani a contractului de inchiriereNr. 143311/10.10.2015 incheiat intre S.C. VODAFONE ROMANIA S.A. si Consiliul Local Mioveni, avand ca obiect terenul in suprafata de 240 mp, situat langa Batalul de Slam al S.C. Automobile Dacia S.A. - oras Mioveni. - data 29.10.2015
Nr. 99 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Constructii Reparatii Mioveni SRL pe anul 2015precum si a anexelor de fundamentare a acesturia, in numar de 8, la venituri in suma de 5710 mii leei si la cheltuieli in suma de 5691 mii lei, conform anexelorNr. 1-8 ce fece parte integranta din prezenta hotarare. - data 29.10.2015
Nr. 98 - Se aproba cofinantarea de catre Consiliul Local Mioveni a lucrarilor de extindere a conductei de gaze naturale pe str Parasti - Boteanu - cu cuma de 180234 lei cu TVA - data 29.10.2015
Nr. 97 - Se aproba majorarea capitalului social al S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L.. - data 29.10.2015
Nr. 96 - Se aproba preluarea contractului de concesiuneNr. 114/07.05.2003 incheiat intre Consiliul Local Mioveni si S.C. COROLA IMPEX SRL., avand ca obiect terenul in suprafata de 18 mp situat in orasul Mioveni, str Liviu Rebreanu, langa blocul G1 tronson 5, ca urmare a preluarii investitiei de pe terenul concesionat de catre S.C. NEO HOME DESIGN FBM S.R.L.- data 29.10.2015
Nr. 95 - Se aproba cofinantarea de catre Consiliul Local Mioveni a lucrarilor de extindere a conductei de gaze naturale pe str. 7 Septembrie 1485, cu suma de 19192.72 lei cu T.V.A... - data 29.10.2015
Nr. 94 - Se aproba extinderea cu 9 mp a terenului in suprafata de 27 mp concesionat de catre S.C. PATISERV EUROPAN SRL, pe B-dul Dacia in fata blocului V1 din orasul Mioveni, in vederea maririi terasei deschise construite pe trotuarul concesionat potrivit contractuluiNr. 17819/17.09.2010, conform anexei care face parte itegranta din prezenta hotarare.. - data 29.10.2015
Nr. 93 - Se alege presedinte de sedinta Dl. Neagoe Ion incepand cu data de 29.10.2015, pe o perioada de 2 luni consecutiv. - data 29.10.2015
Nr. 92 - Se aproba utilizarea de catre Ministerul pentru Societate Informationala prin S.C. Telekom Romania Mobile Comunications S.A. in cadrul proiectului Ro-NET, a suprafetei de teren de 10 mp situat in orasul Mioveni, jud. Arges, sat Faget, din domeniul public al orasului Mioveni, destinat constructiei si functionarii unui punct local de distributie pentru sistemele broadband, prin incheierea unui contract de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea publica a orasului Mioveni incheiat pentru o perioada de 20 de ani, in conditiile LegiiNr. 154/2012. - data 30.09.2015
Nr. 91 - Se infiinteaza compartimentul Informare turistica cu un numar de 4 posturi vacante, in structura biroului Proiecte Europene, in cadrul organigramei si statutul de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni. - data 30.09.2015
Nr. 90 - Se aproba repartizarea a 10 locuinte de serviciu/interventie din cadrul fondului locativ al Consiliului Local al orasului Mioveni- Bl B Grup Scolar Colibasi catre urmatoarele institutii si societati aflate in subordinea Consiliului Local al orasului Mioveni: ... - data 30.09.2015
Nr. 89 - Se modifica continutul urmatoarelor pozitii din anexa Hotararii Consiliului Local MioveniNr. 47 din 17.11.1999 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Mioveni. - data 30.09.2015
Nr. 88 - Se aproba dezmembrarea imobilului inscris in Cartea Funciara a orasului Mioveni cuNr. casastral 81915 reprezentand teren in suprafata de 104.945 mp, situat pe B-dul DaciaNr. 53, dupa cum urmeaza : ... - data 30.09.2015
Nr. 87 - Se aproba raportul de evaluare pentru estimarea chiriei datorate orasului Mioveni de catre locatarii spatiilor comerciale din zona Pietei Dacia. - data 30.09.2015
Nr. 86 - Se aproba transformarea 0.5 post ocupat de secretar II, post de secretar I, M, ca urmare a promovarii in grad sau treapta post imediat superioare, in cadrul Scolii GimnazialeNr. 1 Mioveni. - data 30.09.2015
Nr. 51 - La data prezentei hotarari isi incteaza aplicabilitteaHotarareaNr. 99/0208.2007. - data 14.05.2015
Nr. 50 - Se aproba organizarea unei licitatii publice deschise pentru inchirierea unui teren in suprafata de 12 mp situat in zona Parcul Tineretului din orasul Mioveni, pentru amplasarea unui chiosc in vederea comercializarii presei, a produselor complementare si a articolelor de presa.. - data 14.05.2015
Nr. 49 - Admite receptia la terminarea lucrarilor si inventarul privind cheltuielile de capital pentru obiectivele de investitii receptionate in perioada 01.01.2015 - 17.03.2015 si ale caror procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor aunt anexate prezentei hotarari.. - data 14.05.2015
Nr. 48 - Se aproba taxa de eliberare a atestatului de producator in cuantum de 50 lei. - data 14.05.2015
Nr. 47 - Se aproba predarea retelelor electrice de interes public de joasa tensiune realizzate si finantate integral de cotre Consiliul Local Mioveni, operatorului distributie a energiei electrice CEZ Distributie S.A., prin contractul de comodat. - data 30.04.2015
Nr. 46 - Se aproba completarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a Centrului Cultural Mioveni completat si aprobat prin HCLNr. 44/18.04.2013 la Cap. 2 -- organizarea de cursuri de educatie civica, de educatie permanenta si formare profesionala continua (cursuri de initiere, perfectionare, specializare, calificare si absolvire). - data 30.04.2015
Nr. 45 - Se aproba organizarea si desfasurarea , Editiei a XII-a, a FESTIVALULUI DE TEATRU PENTRU COPII SI TINERET LUDICUS, in Orasul Mioveni in perioada 25 - 27 Septembrie 2015. - data 30.04.2015
Nr. 44 - Se aproba organizarea si desfasurarii evenimentului cultural cu ocazia sarbatoririi Zilei de 29 IUNIE 2015 - ZIUA ORASULUI MIOVENI de catre Centrul Cultural Mioveni. - data 30.04.2015
Nr. 43 - Se aproba organizarea si desfasurarea programului cultural cu ocazia sarbatoririi zilei de 1 IUNIE - ZIUA INTERNATIONALA A COPILULUI in orasul Mioveni. - data 30.04.2015
Nr. 42 - Se aproba contul de executie al Orasului Mioveni pe anul 2014, la venituri realizate in suma de 106.993.272 lei si la plati efectuate in suma de 119.542.884 lei, cu un deficit de 12.549.612 lei.. - data 30.04.2015
Nr. 41 - Se aproba organizarea unei licitatii publice deschise pentru inscrierea a doua suprafete de teren a cate 2 mp, pentru amplasarea unor chioschri, in vederea comercializarii presei si a produselor complementare, situate astfel : .... - data 30.04.2015
Nr. 40 - Se aproba dezmembrarea pe cinci corpuri de proprietate a imobilului in suprafata de 21888 mp situat in orasul Mioveni - Sat Clucereasa - zona Baza de agrement - inscris in cartea funciara a orasului Mioveni cuNr. cadastral 82841 astfel: .... - data 30.04.2015
Nr. 39 - Se aproba Nomenclatorul stradal al orasului Mioveni si actualizarea adreselor postale, dupa cum urmeaza: .... - data 30.04.2015
Nr. 38 - Se atribuie denumiri la strazile din orasul Mioveni, dupa cum urmeaza, conform planurilor atasate.. - data 30.04.2015
Nr. 37 - Se aproba regulile si masurile specifice de aparare impotriva incendiilor corelate cu nivelul si natura riscurilor existente la nivelul orasului Mioveni, prevazute in anexa se face parte integranta sin prezenta hotarare. - data 30.04.2015
Nr. 36 - Articolul 1 din H.C.L.Nr. 150/18.12.2014 se modifica si va avea urmatorul cuprins: .... - data 30.04.2015
Nr. 35 - Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni si din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Mioveni, pe anul 2015, conform anexei la prezenta hotarare. - data 30.04.2015
Nr. 34 - Se alege presedinte de sedinta dl. FILFANESCU SORIN ION, incepand cu data de 30.04.2015, pe o perioada de 2 luni consecutiv. - data 30.04.2015
Nr. 33 - Se aproba indreparea erorii materiale a preambulului HotarariiNr. 22 in sensul inscrierii 12.02.2015 la data sedintei si nu 29.01.2015, cum din eroare a fost inscrisa. - data 31.03.2015
Nr. 32 - Consiliul Local al Orasului Mioveni accepta donatia facuta de Asociatia de Prietenie Mioveni - Landerneau. - data 31.03.2015
Nr. 31 - Se aproba organizarea si desfasurarea manifestarilor prilejuite de sarbatorirea zilei de 1 Mai 2015, Sarbatoarea Muncii, a Primaverii si a Bucuriei. - data 31.03.2015
Nr. 30 - Se aproba - Ghidul solicitantilo - privind finantarea nerambursabila din fondurile bugetului local al orasului Mioveni, alocate pentru proiecte sportive, anexa la prezenta hotarare. - data 31.03.2015
Nr. 29 - Se aproba Programul anual privind finantarea nerambursabila din fondurile bugetului local al orasului mioveni pentru activitati non-profit de interes general, aferent anului 2015, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare- data 31.03.2015
Nr. 28 - Admite receptia la terminarea lucrarilor si inventarul privind cheltuielile de capital pentru obiectivele de investitii receptionate in lunile decembrie a anului 2014 si ale caror procese- verbale de receptie la terminarea lucrarilor sunt anexate prezentei hotarari. - data 31.03.2015
Nr. 27 - Admite receptia la terminarea lucrarilor si inventarul privind cheltuielile de capital pentru obiectivele de investitii receptionate in lunile noiembrie si decembrie ale anului 2014 si ale caror procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor sunt anexate prezentei hotarari. - data 31.03.2015
Nr. 26 - Se aproba transmiterea in folosinta gratuita Serviciului Judetean de Ambulanta Arges, pe o perioada de 10 ani, a spatiului in suprafata de 60.33 mp din incinta Dispensarului Mioveni - situat in orasul Mioveni, str. Caranesti - si a dependentelor in suprafata de 165.87 mp cu destinatie de garaje pentru autosanitare, pentru desfasurarea activitatii Substatiei de Ambulanta Mioveni. - data 31.03.2015
Nr. 25 - Se modifica art. 1 din HCLNr. 4 din data de 28.01.2010 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii pot presta activitati in folosul comunitatii, .... - data 31.03.2015
Nr. 24 - Se aproba punctajul si criteriile de repartizare spre inchiriere a locuintelor construite din fondurile administratiei publice locale Mioveni in cadrul corpului B de la Grupul Scolar Colibasi - blocul B, cu exceptia celor de la parter, asa cum sunt prevazute in anexaNr. 1 parte integranta sin prezenta hotarare. - data 31.03.2015
Nr. 23 - Se aproba organigrama si statul de functii ale aparatului de specialitate al Primariei orasului Mioveni si serviciilor si institutiilor publice subordonate autoritatilor administratiei publice locale, conform anexeiNr. 1 - organigrama si anexeiNr. 2 statul de functii, la prezenta hotarare. - data 31.03.2015
Nr. 22 - Se aproba contractarea unei finantari rambursabile interne/externe de maxim 153.000.000 lei (34.000.000 euro), cu o maturitate de 10 ani. - data 12.02.2015
Nr. 21 - Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. Constructii Reparatii Mioveni S.R.L., pe anul 2015, precum si a anexelor de fundamentare a acestora, in numar de 8, la venituri in suma e 6.480 mii lei si la cheltuieli in suma de 6.330 mii lei, conform anexelorNr. 1-8 ce fac parte integranta din przenta hotaare. - data 12.02.2015
Nr. 20 - Se aproba Bugerul de venituri si cheltuieli al S.C. Servicii ediitare penteu Comunitate Mioveni SRL, pe anul 2015, la venituri in suma de 25.258 mii lei si la cheltuieli in suma de 25.003 mii lei, conform anexelor 1-8 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.- data 12.02.2015
Nr. 19 - Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Mioveni pe anul 2015, la venitrui pe capitole si subcapitole iar la cheltuieli pe part, capitole si subcapitole, titluri, articole, precum si alineate si paragrafe, dupa caz, conform anexeiNr. 1 ce face parte integranta sin prezenta hotarare, in sum de 108.916,62 mii lei. - data 12.02.2015
Nr. 18 - Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Spitalului --Sf. Spiridon -- Mioveni pe anul 2015, cu venituri totale in suma de 8.184 mii lei, din care subvenctii de la bugetul local in suma de 2063 mii lei su cu cheltuieli in suma de 8.184 mii lei, conform anexelorNr. 1.2.3.5. si 6 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.. - data 12.02.2015
Nr. 17 - Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Mioveni pe anul 2015, la venituri totale in suma de 2.646 mii lei, din care subventii de la bugetul local in suma de 2400 mii lei si cu cheltuieli in suma de 6.646 mii lei, conform enexelorNr. 1.2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare. - data 12.02.2015
Nr. 16 - Se aproba lista de lucrari de investitii publice care vor fi derulate de catre Consiliul Local Mioveni in cursul anului 2015, conform anexei la prezenta hotarare. - data 12.02.2015
Nr. 15 - Se alege presedinte de sedinta Dna. DRAGUSINOIU FILOFTEIA VALENTINA, incpand cu data de 12.02.2015, pe o periada de 2 luni consecutiv. - data 12.02.2015
Nr. 14 - Se aproba concesionara spatiilor cu destinati de cabinete medicale si laboratoare, nou create in Dispensarul Mioveni ca urmare a efectuarii lucrarilor de extindere si mansardare, in conformitate cu prevederile H.G.R.Nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale, actualizata. - data 29.01.2015
Nr. 13 - Se completeaza H..L.Nr. 161/18.12.2014 astfel: -- Se imputerniceste PRIMARUL ORASULUI MIOVENI -d-l Ion GEORGESCU, pentru perfectarea actului de alipire la Notarul Public si pentru intabularea in Cartea Fuciara a corpului de proprietate rezultat in urma alipirii --. - data 29.01.2015
Nr. 12 - Se aproba organizarea si desfasurarea celei de-a II-a editii a evenimentului -- FESTIVAL DE TEATRU -MIOVENI -- in orasul Mioveni, in perioada 1-8 martie 2015. - data 29.01.2015
Nr. 11 - Incepand cu data 01.02.2015 se aproba tarifele pentru serviciile pubice de salubrizare, spatii verzi, ecarisaj, precum si tarifele de inchiriere a autovehiculelor, utilajelor, echipamentelor si instalatiilor de lucru necesare desfasurarii activitatilor atriuite prin contractele de delegare directa, prevazute in anexaNr. 1, parte integranta din prezenta hotarare. - data 29.01.2015
Nr. 10 - Se acorda ajutor de urgena in suma de 2374 lei numitului, BUNESCU OVIDIU POMPILIU cu domiciliul inscris in orasul Mioveni, Bl C1, ET 3, AP71, jud Arges, si domiciliul de fapt in orasul Mioveni Bl. Cmin Social AP 9, pentru achizitionarea unei prteze de coapsamodulara. - data 29.01.2015
Nr. 9 - Se aprobaconcesionarea prin licitatie publica deschisa a unui teren in sprafata de 2104 mp apartinand domeniului public al orasului Mioveni, situat in orasul Mioveni - in zona Baza de Agrement - pentru amenajarea unui spatiu de prestari servicii (vulcanizare, service, spalatorie auto si alimentatie public), conform schitei anexate a prezenta hotarare. - data 29.01.2015
Nr. 8 - Se aproba cofinantarea de catre Consiliul Local Mioveni a lucrarilor e extindere a conductei de gaze naturale pe str Nicolae Racoviceanu (Hoaga) cartier Racovita cu suma de 86.967,40 lei cu T.V.A.. - data 29.01.2015
Nr. 7 - Se aproba cofinantara de catre Consiliul Local Mioveni a ucrarilor de extindere a conductei de gaze naturale pe str Dealul Viilor si Aleea Poienii cu cuma de 417.449,72 lei cu T.V.A.. - data 29.01.2015
Nr. 6 - Se aproba transmiterea sectrului de drum comunal C83, CLUCEREASA - VALEA TANII, situat pe raz administrativ teritoriala orsului Mioveni, intre km0 + 00 - km 0 +995, (str. Depozitelor, sat Cluceres, orasul Mioveni), din proprietatepublicaa orasului Mioveni, jud Arges, in proprieatea publica a statului si in domeniul Ministerului Transporturilor precum si incadrarea acestuia in categoria drumurilor de interes national, avand datee de identificare prezente in Anexa. - data 29.01.2015
Nr. 5 - Se aproba documentatia thnica pentru proiecu: -- Prc fotovoltaic de producere a energiei elctrice din conversia energiei solare (27190mp) conform anexei care faceparte integranta din prezenta hotarare. - data 29.01.2015
Nr. 4 - Se aproba rgulamentul d organizare si functionar a concursului de proiecte de management pentru incredintarea managementului Centrului ultural Mioveni, conform anexeiNr. 1 la prezenta hotarare. - data 29.01.2015
Nr. 3 - Se aproba organigrama si statul de functii a Spitaulu Oasnec -- Sf. Spiridon -- Mioveni, conform anexeiNr. 1 - statul de functii sianxa nr 2 - organigrama, care fac parte integranta dn prezenta hotarare.. - data 29.01.2015
Nr. 2 - Se aproba, Planul deactiuni si lucrari de inees local, pentru anul 2015 cu provore la repartizarea orelor d munca, beneficiarilorvenitului minim garantat, apti de munca, prevazut in anxa ce face parte integranta din prezenta hotarare. - data 29.01.2015
Nr. 1 - Se aprob acoperrea definitiva din Exedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2014, in suma de 14.039.205,00 lei. - data 29.01.2015


Repertoriu legislativ 2014


Nr. 161 - Se aproba alipirea imobilelor situate in extra vilanul orasului Mioveni, Cartier Colibasi, Punct Ferma Colibasi, donate orasului Mioveni de catre Parohia Colibasi conform contractelor de donatieNr. 2801/14.12.2010,Nr. 2005/21.10.2013 siNr. 1638/23.09.2014, identificate dupa cum urmeaza: .... - data 18.12.2014
Nr. 160 - Se aproba, incepand cu anul 2015, achizitionarea de catre Consiliul Local de servicii juridice de consultanta si de reprezentare juridica, constand in asigurarea consultantei si reprezentarii juridice a autoritatilor administratiei publice locale (orasului Mioveni, Consiliului Local, Primar, Primariei orasului Mioveni, Comisiile, Serviciile si Compartimentelor de specialitate) in fata Instantelor Judecatoresti sau Arbitrale in litigiile nascute din desfasurarea activitatii acestora.. - data 18.12.2014
Nr. 159 - Se aproba contul de executie al Orasului Mioveni pe trimestrul III al anului 2014, la venituri in suma de 91532257 lei si la cheltuieli in suma de 81994520 lei, cu un excedent de 9537737 lei. . - data 18.12.2014
Nr. 158 - Admite receptia la terminarea lucrarilor si inventarul privind cheltuielile de capital pentru obiectivele de investitii receptionate in cursul anului 2014 si ale caror procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor sunt anexate prezentei hotarari (anexele 1 - 38).. - data 18.12.2014
Nr. 157 - Se aproba asigurarea cofinantarii de la Bugetul Local al orasului Mioveni, jud Arges, pentru cheltuieli ce nu sunt eligibile prin Programul National de Dezvoltare Locala - Subprogramul --Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor --, pentru finalizarea obiectivului de investitii -- SISTEM E ALIMENTARE CU APA DIN PUTURI DE MARE ADANCIME, ORAS MIOVENI, JUD ARGES-- ,respectiv suma de 3316538.60 lei cu TVA - data 18.12.2014
Nr. 156 - Se aproba asigurarea cofinantarii de la Bugetul Local al orasului Mioveni, jud Arges, pentru cheltuieli ce nu sunt eligibile prin Programul National de Dezvoltare Locala - Subprogramul --Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor --, pentru finalizarea obiectivului de investitii -- CLADIRE MULTIFUNCTIONALA - FAGETU, SAT FAGETU, ORAS MIOVENI, JUD ARGES -- ,respectiv suma de 1519523 lei cu TVA - data 18.12.2014
Nr. 155 - Se aproba urmatorii indicatori technico-economici pentru obiectivul de investitii: SISTEM DE ALIMENTARE CU APA DIN PUTURI FORATE DE MARE ADANCIME, ORAS MIOVENI, JUD. ARGES. - data 18.12.2014
Nr. 154 - Se aproba asigurarea Cofinantarii de la Bugetul Local al orasului Mioveni, jud Arges pentru cheltuieli ce nu sunt eligibile prin Programul National de Dezvoltare Locala - Subprogramul -- Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor --, pentru finalizarea obiectivului de investitii -- CONSTRUIRE POD PESTE RAUL ARGESEL, STR. MORII (TRAFIC USOR), CARTIER RCOVITA, ORAS MIOVENI, JUD. ARGES -- , respectiv suma de 818915.60 lei cu TVA. - data 18.12.2014
Nr. 153 - Se aproba incetarea contractului de concesiuneNr. 41895/11.12.2007 incheiat intre Consiliul Local Mioveni si S.C. SIMA ARGES SRL, care are ca obiect terenul in suprafata de 31.21 mp situat pe b-dul Dacia langa bl. P22, sc B, din orasul Mioveni in fata spatiului comercial al SC SIMA ARGES SRL, incepand cu data adoptarii prezentei hotarari ca urmare a imposibilitatii concesionarului de a exploata bunul concesionat si ca urmare a adresei nr 27229/27.10.2014. - data 18.12.2014
Nr. 152 - Se aproba constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea CONTRACTULUI de delegare a gestiunii activitatilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie prin concesiune in orasul Mioveni, in urmatoarea componenta: .... - data 18.12.2014
Nr. 151 - Se aproba Regulamentul privind incasarea taxei speciale de colectare, transport si depozitare gunoi menajer, aplicabil cu 01.01.2015. - data 18.12.2014
Nr. 150 - Se aproba acordarea normei de hrana politistilor locali din cadrul Politiei Locale Mioveni, in limita bugetului aprobat, incepand cu data de 01.01.2015, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr 26/1994 privind drepturile de hrana in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. - data 18.12.2014
Nr. 149 - Paragraful de la art. 30, capitolul VII, cu privire la orarur de functionare al bibliotecii din Regulamentul de Ordine Interioara al Bibliotecii Orasenesti aprobat prin HCLNr. 38/2012, se modifica si va avea urmatorul cuptins ... . - data 18.12.2014
Nr. 148 - Se aproba Planul de actiune pentru gestionarea cainilor fara stapan in orasul Mioveni, conform anexei care face parte din prezenta hotarare.- data 18.12.2014
Nr. 147 - Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si cheltuieli al Consiliului Local Mioveni pe anul 2014, prin suplimentarea atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 3528000 lei, conform anexeiNr. 1 ce face parte din prezenta hotarare. - data 11.12.2014
Nr. 146 - Se alege presedinte de sedinta d-l Didita Gheorghe, incepand cu data de 11.12.2014 pe o perioada de 2 luni consecutiv. - data 11.12.2014
Nr. 145 - Se modifica si se completeaza HCLNr. 37/28.03.2013 cu privire la --desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Mioveni in cadrul Consiliului de Administratie de la Unitatile scolare de pe raza orasului Mioveni, in sensul desemnarii unui al treilea reprezentant al Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale -- Liviu Rebreanu -- in persoana d-lui Coman Georgica. - data 20.11.2014
Nr. 144 - Se acorda Diploma de excelenta d-lui Prof. Fusea Sorinel - DIRECTOR al LICEULUI TEORETIC IULIA ZAMFIRESCU - MIOVOENI. - data 20.11.2014
Nr. 143 - Se confera titlul de Cetatean de Onoare al orasului Mioveni, d-rei Jr. Stefanescu Maria - SECRETAR ORASUL MIOVENI- data 20.11.2014
Nr. 142 - Se confera titlul de Cetatean de Onoare al orasului Mioveni, d-lui Popa Constantin. - data 20.11.2014
Nr. 141 - Se confera titlul de Cetatean de Onoare al orasului Mioveni, d-nei Arsenescu Florica. - data 20.11.2014
Nr. 140 - Se confera titlul de Cetatean de Onoare al orasului Mioveni, d-lui Pavelescu Nicolae. - data 20.11.2014
Nr. 139 - Se confera titlul de Cetatean de Onoare al orasului Mioveni, d-lui Nicolas Maure. - data 20.11.2014
Nr. 138 - Se confera titlul de Cetatean de Onoare al orasului Mioveni, d-lui Neagu Constantin. - data 20.11.2014
Nr. 137 - Se confera titlul de Cetatean de Onoare al orasului Mioveni, d-lui Gubavu Nicolae. - data 20.11.2014
Nr. 136 - Se confera titlul de Cetatean de Onoare al orasului Mioveni, d-lui Gorun Constantin. - data 20.11.2014
Nr. 135 - Se confera titlul de Cetatean de Onoare al orasului Mioveni, d-lui Francu Ion. - data 20.11.2014
Nr. 134 - Se confera titlul de Cetatean de Onoare al orasului Mioveni, d-lui Cracanel Ginel Claudiu. - data 20.11.2014
Nr. 133 - Se confera titlul de Cetatean de Onoare al orasului Mioveni, d-lui Vacaroiu Nicolae. - data 20.11.2014
Nr. 132 - Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC SERVICII EDILITARE pentru Comunitate Mioveni SRL pe anul 2014, precum si anexele de fundamentareNr. 1,2,4,5 care fac parte integranta din prezenta hotarare. - data 20.11.2014
Nr. 131 - Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in Orasul Mioveni, precum si indicatorii de performanta ai serviciilor, conform anexeiNr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. - data 20.11.2014
Nr. 130 - Se aproba asigurarea cofinantarii de la Bugetul Local al Orasului Mioveni, jud. Arges pentru cheltuieli ce nu sunt eligibile prin Programul National de Dezvoltare Locala - Subprogramul -- Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor-- , pentru finalizarea obiectivului de investiti -- AMENAJARE TEREN SPORT, PISTA DE ATLETISM SI DREN SCURGERI APA (DEALUL VIILOR), respectiv suma de 1032443.75 lei cu TVA - data 20.11.2014
Nr. 129 - Se aproba asigurarea cofinantarii de la Bugetul Local al Orasului Mioveni, jud. Arges pentru cheltuieli ce nu sunt eligibile prin Programul National de Dezvoltare Locala - Subprogramul -- Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor-- , pentru finalizarea obiectivului de investitii -- SALA SPORTURILOR MIOVENI - 2010 locuri, Ors Mioveni, jud. Arges, respectiv suma de 6793826.88 lei cu TVA. - data 20.11.2014
Nr. 128 - Se aproba asigurarea cofinantarii de la Bugetul Local al Orasului Mioveni, jud. Arges pentru cheltuieli ce nu sunt eligibile prin Programul National de Dezvoltare Locala - Subprogramul -- Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor-- , pentru finalizarea obiectivului de investitii EXTINDERE SEDIU PRIMARIE ORAS MIOVENI, CORP B, Orasul Mioveni, jud Arges, respectiv suma de 784807.41 lei cu TVA. - data 20.11.2014
Nr. 127 - Se aproba devizul general actualizat privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii -- SALA SPORTURILOR MIOVENI-2010 locuri, Oras Mioveni, jud. Arges, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. - data 20.11.2014
Nr. 126 - Se aproba devizul general actualizat privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii -- AMENAJARE TEREN SPORT, PISTA ATLETISM SI DREN SCURGERI APA ( DEALUL VIILOR)--, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. - data 20.11.2014
Nr. 125 - Se aproba devizul general actualizat privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii -- Extindere SEDIU PRIMARIE ORAS MIOVENI, CORP B --,Orasul Mioveni, jud Arges, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. - data 20.11.2014
Nr. 122 - Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Mioveni pe anul 2014, prin suplimentarea atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 1373000 lei, conform anexeiNr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare. - data 16.10.2014
Nr. 122 - Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Mioveni pe anul 2014, prin suplimentarea atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 1373000 lei, conform anexeiNr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare. - data 16.10.2014
Nr. 121 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC ConstructII Reparatii Mioveni SRL pe anul 2014, precum si a anexei de fundamentare a acestuia, in numar de 8, la venituri in suma de 7715 mii lei si la cheltuieli in suma de 7465 mii, conform anexelorNr. 1-8 ce face parte integranta din prezenta hotarare.. - data 16.10.2014
Nr. 120 - Se aproba studiul de oportunitati in vederea concesionarii prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata de 2103,9 mp situat in zona Baza de Agrement din orasul Mioveni, pentru amenajarea unui spatiu de prestari service conform schitei.. - data 16.10.2014
Nr. 119 - Admite receptia la terminarea lucrarilor si inventarul privind cheltuielile de cpital pentru obiectivul de investitii "Complex de servicii pentru persoanele in varsta Sf. Maria, cartier Colibasi, orasul Mioveni"al carui proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor este anexat prezentei hotarari. - data 16.10.2014
Nr. 118 - Se aproba delegatia gestiunii prin concesionare a serviciului public de salubrizare - activitate de dezinsectie, deratizare si dezinfectie - pe raza administrativ-teritoriala a orasului Mioveni, pe o perioada de 5 ani.. - data 16.10.2014
Nr. 117 - Se aproba incheierea unui nou contract de inchiriere intre Orasul Mioveni si Fundatia "Consortiul pentru Dezvoltare Locala"Mioveni pentru spatiul situat in orasul Mioveni, str. Stadionului, bl F6, sc B, ap 4, pe o perioada de 5 ani incepand cu data prezentei hotarari, cu posibilitatea prelungirii. - data 16.10.2014
Nr. 116 - Se alege presedinte de sedinta DL. COSTACHE AUREL, incepand cu data de 16.10.2014, pe o perioada de 2 luni consecutiv.- data 16.10.2014
Nr. 115 - Se aproba infratirea orasului Mioveni, judetul Arges - Romania cu orasul Ligouri din Grecia. - data 18.09.2014
Nr. 114 - Se aproba urmatorii indicatori technico-economici pentru obiectivul de investitii: CONSTRUIRE CLADIRE MULTIFUNCTIONALA S+P+1E, SAT FAGETU, ORAS MIOVENI, JUD ARGES. - data 18.09.2014
Nr. 113 - Se aproba tarifele pentru serviciile prestate in cadrul activitatii deadministrare a cimitirelor practicate pentru Cimitirul orasenesc Nou, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare. - data 18.09.2014
Nr. 112 - Se aptoba contul de executie al Orasului Mioveni pe trimestrul II al anului 2014, la venituri in suma de 510536`3 lei si la cheltuieli in suma de 47228881 lei, cu un excedent de 184295 lei. - data 18.09.2014
Nr. 111 - Se stabileste destinatia spatiilor comerciale situate la parterul parcarii supraetajate din Piata Dacia, dupa cum urmeaza .... - data 18.09.2014
Nr. 110 - Se aproba organigrama si statul de functii ale aparatului de specialitate al primariei orasului Mioveni si serviciilor si institutiilor publice subordonate autoritatilor administratiei publice locale, conform anexeiNr. 1 - organigrama si anexeiNr. 2 - ststul de functii. la prezenta hotarare.. - data 18.09.2014
Nr. 107 - Se aproba urmatorii indicatori technico-economici pentru obiectivul de investitii -- CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA SI SPATIU MULTIFUNCTIONAL P+1E str. Ion Pilat, bl V2B, orasul Mioveni, jud Arges. - data 28.08.2014
Nr. 106 - Se aproba cofinantarea de catre Consiliul Local Mioveni a lucrarilor de extindere a conductei de gaze naturale pe strada Colibasi, cartier Colibasi cu suma de 77.718,24 lei cu TVA. - data 28.08.2014
Nr. 105 - Se aproba cofinantarea de catre Consiliul Local Mioveni a lucrarilor de extindere a conductei de gaze naturale pe str. Manesti, cartier Colibasi cu suma de 16.199,36 lei cu TVA - data 28.08.2014
Nr. 104 - Se aproba darea in folosinta gratuita, pe o perioada de 5 ani, incepand cu data adoptarii prezentei hotarari, a spatiului in suprafata de 229.6 mp situat la parterul Scolii Vechi de pe B-dul Dacia, orasul Mioveni, Consiliului Judetean Arges, respectiv Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, pentru functionarea Centrului de recuperare neuropsihiatrica Mioveni. - data 28.08.2014
Nr. 103 - Se modifica elementele de identificare ale imobilelor indcrise la pozitiaNr. 82 in anexa la H.C.L. nr 47 din 17.11.1999 - inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Mioveni. - data 28.08.2014
Nr. 102 - Se aproba procedutra de esalonare la plataa impozitelor, taxelor si a altor obligatii la bugetul local al orasului Mioveni si esalonarii la plata a majorarilor de intarziere de orice fel, cu exceptia majorarilor de intarziere datorate pe perioada de esalonare, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. - data 28.08.2014
Nr. 101 - Se aproba acordarea distinctiei -- Diploma de aur -- familiilor care aniverseaza 50 de ani de casatorie neintrerupti in anul 2014, prevazute in anexa la prezenta hotarare. - data 28.08.2014
Nr. 100 - Se aproba organizarea si desfasurarea, Editiei a XII-a, a FESTIVALULUI DE TEATRU PENTRU COPII SI TINERET LUDICUS, in orasul Mioveni in perioada 11 - 13 septembrie 2014. - data 28.08.2014
Nr. 99 - Se confera titlul de Cetatean de Onoare -- al orasului Mioveni d-lui Nastase C. Constantin. - data 28.08.2014
Nr. 98 - Se aproba documentatia tehnica actualizata pentru proiectul -- Centru National de Informare Turistica al orasului Mioveni, jud. Arges --. - data 28.08.2014
Nr. 97 - Se aproba intocmirea unui Raportde evaluare de catre un evaluator autorizat, in vederea stabilirii valorii terenului necesar a fi expropriat in vederearealizarii proiectului -- Varianta ocolitoare a orasului Mioveni (centura) tronson I. - data 28.08.2014
Nr. 96 - Se aproba proiectul -- Discover European Union trought civic participation -- depus in cadrul programului -- Europa pentru cetateni --. - data 28.08.2014
Nr. 95 - Se aproba folosirea domeniului public al orasului Mioveni pentru desfasurarea de activitati comerciale, precum trei zile, cu ocazia -- Zilelor Orasului Mioveni -- si/sau alte manifestari publice si/sau private ... . - data 28.08.2014
Nr. 94 - Incepand cu data de 01.09.2014 se aproba majorarea tarifului de canalizare de la 1.58 lei/mc la 1.76lei/mc fara TVA.. - data 28.08.2014
Nr. 93 - Se aproba Regulamentul cu privire la cresterea si detinerea animalelor de companie si accesul acestora in unele zone publice din orasul Mioveni, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.- data 28.08.2014
Nr. 92 - Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Mioveni pe anul 2014, prin suplimentarea atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 68.400 lei, conform anexeiNr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare. - data 14.08.2014
Nr. 91 - Se aproba transmierea sectoarelor de drum comunal DC 83, Clucereasa - Valea Stnii, situata pe raza administrativ-teritoriala a orasului Mioveni, intre km 0+000 - km 0+995 (str. Depozitelor, sat Clucereasa, orasul Mioveni), din proprietate publica a satului si in administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor, precum si incadrarea acestuia in categoria drumurilor de interes national, avand datele de identificare prezentate in Anexa.. - data 14.08.2014
Nr. 90 - Se aproba modificarea elementelor de identificare ale bunului evidentiat la pozitiaNr. 86 in anexa la H.C.L.Nr. 47/1999 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Mioveni - str Depozitelor, in vederea inscrierii imobilului in cartea funciara a orasului Mioveni. - data 14.08.2014
Nr. 89 - Se alege presedinte de sedinta Dl Berliba Marian, incepand cu data de 14.08.2014 pe o perioada de 2 luni consecutiv. - data 14.08.2014
Nr. 88 - Se aproba revocarea H.C.L.Nr. 8/30.01.2014 prin care s-au stabilit taxele pentru utilizarea domeniului public in Piata Dacia. - data 17.07.2014
Nr. 87 - Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Mioveni pe anul 2014, prin suplimentarea atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 539.330 lei , conform anexei nr 1 ce face parte din prezenta hotarare. - data 17.07.2014
Nr. 86 - . - data 19.06.2014
Nr. 85 - Se aproba contul de executie al Orasului Mioveni pe trimestrul I al anului 2014, la venituri in suma de 34.531.936 lei si la cheltuieli in suma de 18.122.038 cu un excedent de 16.4098.98 lei. - data 17.07.2014
Nr. 84 - Se aproba majorarea etapizata a pretului de productie, transport si distributie a apei potabile in cartierele Racovita si Faget, pana la uniformizarea si aplicarea unui pret unic pe aria de distributie a operatorului S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL. - data 17.07.2014
Nr. 83 - Se aproba urmatorii indicatori-economici pentru obiectivul de investitii: -- EXTINDERE SI REABILITARE CASA DE CULTURA RACOVITA -- . - data 17.07.2014
Nr. 82 - Se aproba urmatorii indicatori tehnico-economici pentu obiectivul de investitii: -- CONSTRUIRE POD PESTE RAUL ARGESEL, STR MORII (TRAFIC USOR), Cartier Racovita, orasul Mioveni, jud Arges. - data 17.07.2014
Nr. 81 - Se aproba urmatorii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii -- EXTINDERE SEDIU PRIMARIA ORASULUI MIOVENI, CORP B --, orasul Mioveni, jud Arges... . - data 17.07.2014
Nr. 80 - Se aproba valorile actualizate ale indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii --SPITAL ORASENESC -- SF. SPIRIDON ORASUL MIOVENI, JUD ARGES --, aprobati initial prinHotararea Consiliului Local al orasului MioveniNr. 94/21.07.2011, ca urmare a intocmirii Proiectului Tehnic, cod POM-21267/2014 si Devizului general actualizat al obiectivului, .... - data 17.07.2014
Nr. 79 - Se constituie colectivul de coordonare si supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune de servicii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare pe raza administrativ-teritoriala a orasului Moveni, ... . - data 17.07.2014
Nr. 78 - Se aproba incheierea unui nou contract de inchiriere cu S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L. pentru apartamentulNr. 2 din bl P19, sc A, parter, str. 7 Septembrie 1485, orasul Mioveni, jud Arges ca locuinta de serviciu. - data 17.07.2014
Nr. 77 - Se aproba organigrama si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni siserviciilor si institutiilor publice subordonate autoritatilor administratiei publice locale, pentru anul 2014, conform anexeiNr. 1 - organigrama, si anexaNr. - statul de functii la prezenta hotarare. - data 17.07.2014
Nr. 76 - Consiliul Local al Orasului Mioveni ia act de reconfirmarea in functia de Administrator al S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitare Mioveni S.R.L. de catre Adunarea Generala a societatii, pentru d-l Tudose Nicolae , cetatean romana, nascut la deata de 03.01.1968, domiciliat in Mioveni. - data 19.06.2014
Nr. 75 - Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Mioveni pe anul 2014, la venituri pe capitole si subcapitole iar la cheltuieli pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum si alineate si paragrafe dupa caz, conform anexeiNr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare, prin suplimentarea atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 250.000 lei. - data 19.06.2014
Nr. 74 - Se aproba majorarea capitalului social al S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L. cu aport in numerar prin cooptarea in structura actionarului a unitatilor administrativ teritoriale, membre fondatoare a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Valea Argesului si Muscelului 2013 in urmatoarea componenta: ... . - data 19.06.2014
Nr. 73 - Se aproba studiul de oportunitate pentru Obiectivul de Investitii: -- Muzeul Automobilului, orasul Mioveni, judetul Arges, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.. - data 19.06.2014
Nr. 72 - Se accepta donatia Parohiei sf. Apostol Petru si Pavel -- Colibasi avand ca obiect terenul in suprafata de 796 mp situat in extravilanul orasului Mioveni, cartier Colibasi, punctul -- Ferma Colibasi -- tarlaua II, parcela 262, jud. Arges, amplasat conform anexei la prezenta jotarare. - data 19.06.2014
Nr. 71 - Se aproba modificarea elementelor de identificare ale bunului evidentiat la pozitia numarul 86 in Anexa la H.C.L. nr 47/1999 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Mioveni - str. Depozitelor astfel: ... . - data 19.06.2014
Nr. 70 - Se aproba cofinantarea de catre Consiliul Local Mioveni a lucrarilor de extindere a conductei de gaze naturale pe str. Mihail Sorbu, cartier Colibasi, cu suma de 55.249,44 lei fara T.V.A.. - data 19.06.2014
Nr. 69 - Se aproba cofinantarea de catre Consiliul Local Mioveni a lucrarilor de extindere a conductei de gaze naturale pe B-dul Dacia, cartier Colibasi cu suma de 80.011 lei fara T.V.A.. - data 19.06.2014
Nr. 68 - Se aproba inchirierea panourilor din policarbonat si structura metalica in numar de 61, avand fiecare o dimensiune de 1,16m lungime x 0,76 m inaltime - cu o expunere exclusiva de 1.11 m lungime x 0,71 m inaltime - amplasate pe parapetii de protectie de pe strada I.C. Bratianu, la interdectia cu DN 73 Pitesti - Campulung - in zona Bemo, orasul Mioveoni, pentru publicitate / promovare.. - data 19.06.2014
Nr. 67 - Se acorda ajutor financiar, la nevoie dar nu mai mult de o data pe an, pentru cel pntru cel putin una din situatiile enumerate mai jos, urmatoarele categorii de persoane : ... . - data 19.06.2014
Nr. 66 - Se alege presedinte de sedinta d-l Toma Rodian Cristian, incepand cu data de 19.06.2014, pe o durata de doua luni consecutiv. - data 19.06.2014
Nr. 65 - Se modifica si complteaza art. 1. din HCLNr. 109/22.08.2013 in sensul majorarii capitalului social si cu terenul aferent cladirilor Punct TermicNr. 3 situat pe strada Al Davila si Punct TermicNr. 5 situat pe strada Mihai Eminescu din Cartier Mioveni, care va avea urmatorul cuprins ... . - data 22.05.2014
Nr. 64 - Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Mioveni pe anu 2014, la venituri pe capitole si subcapitole iar la cheltuieli pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum si alineate si paragrafe dupa caz, conform anexeiNr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare, prin suplimentarea atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 2.782.650 lei. - data 22.05.2014
Nr. 63 - Se aproba majorarea capitalului social al S. C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L.. - data 22.05.2014
Nr. 62 - Se modifica elementele de identificare ale imobilelor inscrise la pozitiileNr. 44,79 si 81 in anexa laHotararea Coonsiliului LocalNr. 47/17.11.1999 - inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Mioveni. - data 22.05.2014
Nr. 61 - Se aproba Completarea anexei laHotarareaNr. 47/ 1999 a Consiliului Local privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Mioveni ce a stat la baza emiterii Hotararii de GuvernNr. 447/2002 privind atestarea bunurilor apartinand domeniului public al judetului Arges, precum si al Municipiilor,. Oraselor si Comunelor sin judetul Arges cu imobilul ... . - data 22.05.2014
Nr. 60 - Se aproba finantarea din bugetul local a cheltuielilor ocaxionate de deplasarea unei delegaatii din partea orasului Mioveni si a Consiliului Local, compusa din 36 de persoane la LANDERNEAU - FRANTA, in perioada 01 - 14.06.2014, cu ocazia participarii la cele doua turnee internationale organizate la inceputul lunii iulie 2014, respectuv: Turneul de la Pluogonvelin si Turneul de la Dirinon, in valoare de maxim 1750 E.. - data 22.05.2014
Nr. 59 - Se aproba infratirea orasului Mioveni, jud Arges - ROAMNIA cu localitatea Merhavim - ISRAEL. - data 22.05.2014
Nr. 58 - Se aproba realizarea unui Studiu de oportunitate privind construirea Muzeului Automobilului Dacia, pe terenul aflat in proprietatea unitatii administrativ teritoriale - orasul Mioveni, suprafata de 5,591 mp, situat in vecinatatea S.C. A utomobile Dacia S.A.. - data 22.05.2014
Nr. 57 - Se aproba indicatorii technico-economici pentru obiectivul de investitii -- BLOC DE LOCUINTE - Str Parasti, zona U-uri, oras Mioveni. - data 22.05.2014
Nr. 56 - Se aproba inchirierea apartamentuluiNr. 3 din bl. F9, sc C, parter, B-dul Dacia, oras Mioveni, catre Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei (U.N.P.R.) - Mioveni, cu destinatia de sediu, pe o durata de 3 ani incepand cu data prezentei hotarari, cu posibilitatea prelungirii. - data 22.05.2014
Nr. 55 - Se aproba contul de executie al orasului Miovenipe trimestrul IV al anului 2013 la venituri in suma de 115.439.260 lei si la cheltuieli in suma de 125.684.245 lei cu un deficit de 10.244.985 lei. - data 24.04.2014
Nr. 54 - Se aproba efectuarea schimbului de teren necesar pentru finalizarea proiectelor cu finantare europeana din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbana. - data 24.04.2014
Nr. 53 - Consiliul Local al orasului Mioveni isi insuseste raportul de evaluare nr 3954/19.02.2014 intocmit de evaluator UNEVAR Ing. Cretu Cristian privind stabilirea valorii imobilului: teren in suprafata de 1584 mp situat in orasul Mioveni, zona Bemo, avandNr. cadastral 82834 conform anexei care este parte integranta din prezenta hotarare. - data 24.04.2014
Nr. 52 - Se aproba procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor - anexa nr 1 a prezentei hotarari - pentru obiectivul de investitii -- pod peste raul Argesel situat pe str. I.C. Bratianu din orasul Mioveni. - data 24.04.2014
Nr. 51 - Se aproba procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor - anexa nr 1 a prezentei hotarari - pentru obiectivul de investitii -- largirea cu doua benzi de cate 4,00 m a str. I.C.Bratianu de la sensul giratoriu la intersectia cu D.N. 73, orasul Mioveni, judetul Arges. - data 24.04.2014
Nr. 50 - Se aproba procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor - anexa nr 1 a prezentei hotarari - pentru obiectivul de investitii -- sistem iluminat public pe str I.C. Bratianu --. - data 24.04.2014
Nr. 49 - Se aproba raportul de evaluare a terenului in suprafata de 306 mp situat in orasul Mioveni, tarla 28, pct. acasa, inscris in cartea funciara a orasului MioveniNr. 6488n cuNr. de cadastral 2365, proprietatea mostenitorilor Capatana Maria. - data 24.042014
Nr. 48 - Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Mioveni in vederea scoaterii din functiune si casarii, a imobilului : Pod peste raul Argesel identificat in anexa la HCLNr. 47/1999 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Mioveni la pozitiaNr. 145. - data 24.04.2014
Nr. 47 - Consiliul Local al orasului Mioveni isi insuseste RaportulNr. 20189 / p 03.09.2013 privind evaluarea terenului in suprafata de 1584 mp situat in vecinatatea str I.C. Bratianu. - data 24.04.2014
Nr. 46 - Se modifica codul de identificare si elementele de identificareale bunului imobil str. Dinicu Golescu, nominalizat la pozitiaNr. 54 din anexa la HCLNr. 47/1999 - inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Mioveni. - data 24.04.2014
Nr. 45 - Se aproba midificarea axei HCL 47/1999 privind inventarul bunurilor apartinand domeniului public al orasului Mioveoni. - data 24.04.2014
Nr. 44 - Se aproba diminuarea cu 50% a cuantumului redeventei pentru spatiul in suprafata de 33.6 mp concesionat in Dispensarul Mioveni de catre S.C. XANDRA DENT S.R.L. (potrivit contractului cu numarul 16639/2004 si actului aditional numarul 6623/2004 cu obiect de predari servicii medicale - radiografii dentare), cu titlu de despagubire pentru perturbarea ireversibila a activitatii cabinetului prin efectuarea de lucrari de mansardare a dispensarului respectiv opturarea ferestrei spatiului, care conduce la impiedicarea iluminarii naturale si a aerisirii spatiului. - data 24.04.2014
Nr. 43 - Se aproba utilizarea de catre S.N.T.G.N. TRANS GAZ S.A. MEDIASI pentru o perioada de 5 ani a terenului in suprafata de 1679,36 mp aferent obiectivului Statie de reglare, masurare, predare (S.R.M.P.) Colibasi situat in orasul Mioveni - cartier Colibasi. - data 24.04.2014
Nr. 42 - Regulamentul intern al PRIMARIEI ORASULUI MIOVENI se modifica si se completeaza ... . - data 24.43.2014
Nr. 41 - Se aproba presedinte de sedinta D-l OLTEANU DUMITRU incepand cu data 24.04.2014 , pe o perioada de 2 luni consecutiv. - data 24.04.2014
Nr. 40 - Se aproba incetarea contractului de concesiuneNr. 16202/23.06.2008 incheiat intre CONSILIUL LOCAL MIOVENI si SC RIZEA FARM MED S.R.L., care are ca obiect terenul in suprafata de 60mp situat in orasul Mioveni, in curtea scolii Colibasi, incepand cu data aprobarii prezentei hotarari, ca urmare a nerespectarii de catre concesionar a obligatiilor contractuale. - data 24.03.2014
Nr. 39 - Se aproba deplasarea Primarului Orasului Mioveni in Landerneau - Franta in perioada 30 martie - 08 aprilie 2014. - data 24.03.2014
Nr. 38 - Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului SF. Spiridon Racovita pe anul 2014, prin suplimentarea la venituri cu suma de 5360 mii lei si cheltuieli suma de 103.49 mii lei, conform anexeiNr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare. - data 24.03.2014
Nr. 37 - Se aproba infiintarea Grupului de Lucru Local (GLL) pentru imbunatatirea situatiei romilor, conforrm anexeiNr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare - data 24.03.2014
Nr. 36 - Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al SC Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni SRL, pe anul 2014, la venitrui in suma de 23194 mii lei si la cheltuieli in suma de 22649 mii lei, conform anexelor 1-8 ce fac parte integranta din prezenta hotarare. - data 24.03.2014
Nr. 35 - Se aproba modificarea tarifelor pentru analizele de laborator a apei uzate menajer, conform anexeiNr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare. - data 24.03.2014
Nr. 34 - Se aproba Studiul de oportunitate privind atribuirea prin licitatie publica a Contractului de prestari service - deratizare, dezinfectie si dezinsectie pe raza orsului Mioveni, conform anexei 1 care fae parte integranta din prezenta hotarare. - data 24.03.2014
Nr. 33 - Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al SC Constructii Reparatii Mioveni SRL pe anul 2014, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, in numar de 8, la venituri in suma de 7715 mii lei si la cheltuieli in suma de 7465 mii lei, conform anexelorNr. 1-8 ce fac parte integrata din prezenta hotarare. - data 24.03.2014
Nr. 32 - Se infiinteaza in orasul Mioveni, Cimitirul Orasenesc Nou. - data 24.03.2014
Nr. 31 - Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investitii - AMENAJAREA TEREN SPORT, PISTA ATLETISM SI DREN SCURGERI APA(DEALUL VIILOR) -- ORASUL MIOVENI. - data 24.03.2014
Nr. 30 - Admite receptia la terminarea lucrarilor si inventarul privind cheltuielile de capital pentru obiectivele de investitii receptionate in luna ianuarie 2014 si ale caror procese - verbale de receptie la terminarea lucrarilor sunt anexate prezentei hotarari. - data 24.03.2014
Nr. 29 - Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Mioveni in vederea scoaterii din functiune si casarii a imobilelor: Parc Casa de Cultura a Sindicatelor SC AUTOMOBILE DACIA S.A., Parcare bl. F4, Fantana Caminul Cultural Racovita, Gradinita Vierosi identificate in anexa la HCLNr. 47/1999 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Mioveni la pozitiaNr. 343,374,417 si 556. - data 24.03.2014
Nr. 28 - Se aproba acordarea burselor scolare in orasul Mioveni, in limitele fondurilor aprobate in Bugetul de venituri si cheltuieli cu aceasta destinatie. - data 24.03.2014
Nr. 27 - Se aproba Studiul de cercetare privind Strategia de Dezvoltare Durabila a orasului Mioveni 2014-2020. - data 24.03.2014
Nr. 26 - Se aproba organigrama si statutul de functii ale Centrului Cultural Mioveni conform anexeiNr. 1 - organigrama siNr. 2 - statul de functii. - data 24.03.2014
Nr. 25 - Se aproba organigrama si statul fe functii ale aparatului de specialitate a primarului orasului Mioveni si serviciilor si institutiilor publice subordonate autoritatilor administratiei publice locale, conform anexeiNr. 1 - organigrama, si anexaNr. 2 statul de functii, la prezenta hotarare. - data 24.03.2014
Nr. 24 - Incepand cu anul 2014, toate categoriile de persoane stipulate in LegeaNr. 208/1997 vor beneficia la Cantina Sociala din orasul Mioveni de 2 mese pe zi. - data 24.03.2014
Nr. 23 - Consiliul Local al orasului Mioveni, judetul Arges isi insuseste inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al orasului Mioveni conform anexei 1 ce face parte integrata din prezenta hotarare. - data 24.03.2014
Nr. 22 - Se aproba dezmembrarea imobilului, proprietate privata a unitatii administrativ teritoriale orasul Mioveni, judetul Arges, in suprafata de 3479 mp, situat in zona Bemo, avand numarul cadastral 82802, in doua imobilecu numarele cadastrale: 82834, avand suprafata masurata s=1584mp si 82835, avand suprafata masurabila s=1895 mp. - data 24.03.2014
Nr. 21 - Se aproba intocmirea unui Raport de evaluare de catre un evaluator autorizat, in vederea stabilirii valorii terenuluiin suprafata de 1584mp, proprietate privata a orasului Mioveni, situat in intravilanul orasului Mioveni, zona Bemo, avandNr. cadastral 82834. - data 24.03.2014
Nr. 20 - Se aproba intocmirea unui Raport de evaluare de catre un evaluator autorizat, in vederea stabilirii valorii impbilului: teren in suprafata de 3815mp, proprietatea a domnului Mares Mihai luat in intravilanul orasului Mioveni, punctul Balti, avandNr. cadadstru 81578, in vederea achizitionarii acestuia. - data 24.03.2014
Nr. 19 - Se aproba proiectul -- Europa cetatenilor - mijloc de cunoastere si dezvoltare -- avand subventia eligibila mavima acordata de catre Comisia Europeana in valoare de 25000 Euro. - data 24.03.2014
Nr. 18 - Se aproba incheierea unui nou contractde inchiriere pentru apartamentul din bl. G3, SC 8, parter, orasul Mioveoni, pe o perioada de 3 ani, intre orasul Mioveni si Partidul Democrat Liberal Mioveni, cu destinatia de sediu, incepand cu data prezentei hotarari, cu posibilitatea prelungirii, conform legii. - data 24.03.2014
Nr. 17 - Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Mioveni pe anul 2014, la venituri pe capitole si subcapitole iar la cheltuieli pe aprti, capitole, subcaptole, titluri, articole, precum si alineate si paragrafe dupa caz, conform anexeiNr. 1 ce face parte integranta sin prezenta hotarare, la venituri in suma de 107.014 mii lei si la cheltuieli in suma de 121.639 mii lei. - data 13.02.2014
Nr. 16 - Se aproba scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe prevazute in anexaNr. 1 si a obiectelor de inventar evidentiate in anexaNr. 2, bunuri care fac parte sin patrimoniul Spitalului Orasenesc -- Sf. Spiridon -- Mioveni. - data 30.01.2014
Nr. 15 - Incepand cu anul scolar 2013 - 2014, elevii care invata in unitatile scolare preuniversitare sin orasul Mioveni beneficiaza de cursuri gratuite de inot . - data 30.01.2014
Nr. 14 - Admite receptia la terminarea lucrarilor si inventarul privind chelruielile de capital pentru obiectivele de investitii receptionate in luna noiembrie si decembrie 2013 si ale caror procese verbale de receptie la terminarea lucrarii sunt anexate prezentei hotarari (anexaNr. 1-36). - data 30.01.2014
Nr. 13 - Admite receptia la terminarea lucrarilor si inventarul privind chelruielile de capital pentru obiectivele de investitii receptionate in luna noiembrie 2013 si ale caror procese verbale de receptie la terminarea lucrarii sunt anexate prezentei hotarari (anexaNr. 1-7). - data 30.01.2014
Nr. 12 - Se aproba atribuirea in folosinta gratuita, pe o perioada de 5 ani, incepand cu data adoptarii prezentei hotarari, a spatiului in suprafata de 10mp situat in incinta Gradinitei Florile Soarelui de pe strada Logofat Stanciu Mihoveanu din orasul Mioveni, Asociatiei de parinti ai copiilor inscrisi la Gradinita Florile Soarelui, pentru stabilirea sediului asociatiei. - data 30.01.2014
Nr. 11 - Se aproba atribuirea in folosinta gratuita, pe o perioada de 5 ani, incepand su data adoptarii prezentei hotarari, a spatiului in suprafata de 10 mp situat in incinta Gradinitei Campionii de pe strada Parasti sin orasul Mioveni, Asociatiei de parinti ai copiilor inscrisi la Gradinita Campionii, pentru stabilirea sediului asociatiei. - data 30.01.2014
Nr. 10 - Se aproba atribuirea in folosinta gratuita, pe o perioada de 5 ani, incepand cu data adoptarii prezentei hotarari, a spatiului in suprafata utila de 65,16 mp situat in blocul P10, sc B, ap3 pe str Mihai Eminescu, Asociatiei de Dezvoltare Durabila pentru Tineret Mioveni, pentru stabilirea sediului asociatiei. - data 30.01.2014
Nr. 9 - Se modifica prevederile anexeiNr. 2 aprobate prin Art. III 7, la HCLNr. 81/18.07.2013, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014, incepand cu data de 01.03.2014. - data 30.01.2014
Nr. 8 - Se aproba completarea anexei laHotararea Consiliului LocalNr. 47/1999 privind insusirea inventarului bunurilor care aoartin domeniului public al orasului Mioveni, ce a stat la baza emiterii Hotararii de GuvernNr. 447/2002 privind atestarea bunurilor apartinand domeniului public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arges. - data 30.01.2014
Nr. 7 - Se aproba raportul de evaluareNr. 29107/12.12.2013 intocmit de catre expert evaluator Micuda Ion Dan privind stabilirea pretului de vanzare a locuintelor sin orasul Mioveni, strada Muntenia, Bl. M7,Sc A, Ap 24, Et III, judetul Arges, catre chiriasul Nedelcu Simion Elena. - data 30.01.2014
Nr. 6 - Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni si din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului local Mioveni, pe anul 2014, conform anexei la prezenta hotarare. - data 30.01.2014
Nr. 5 - Se modifica Regulamentul de organizare si desfasurare a evaluarii managementului Centrului Cultural Mioveni, conform anexei Nr. 1 la prezenta hotarare. - data 30.01.2014
Nr. 4 - Se aproba -- Planul de actiuni si lucrari de interes local, pentru anul 2014 cu privire la repartizarea orelor de munca, beneficiarilor venitului minim garantat, apti de munca, prevazut in anexa ce face parte integranta din hotarare. - data 30.01.2014
Nr. 3 - Se aproba transmiterea catre S.C. DISTRIGAZ SUD S.R.L. BUCURESTI - REGIONALA VEST, in vederea includerii in patrimoniul acesteia, a conductei - pe 100 sdr 11 - REZULTATE IN URMA MODIFICARII TRASEULUI retelei de distrubutie gaze naturale din zona Pieteei Dacia - orasul Mioveni, cu urmatoarele caracteristici: lungime 109ml si diametru nominal Dn 63 mm, conducta evidentiata in planul de situatie anexat.. - data 16.01.2014
Nr. 2 - Se aproba acoperirea definitiva din Excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2013, in suma de 13.589.655,63 lei. - data 09.01.2014
Nr. 1 - Se aproba lista cuprinzand investitiile publice in continuare, ce pot fi finantate pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local Mioveni, in limita a 1/12 din propunerile bugetare, a acestora, in anul 2014 si in limita disponibilitatilor, conform anexei 1 ce face parte din prezenta hotarare.. - data 09.01.2014


Repertoriu legislativ 2013


Nr. 157 - Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Mioveni pe anul 2013, prin suplimentarea atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 29.000 , conform anexei nr1. ce face parte integranta din prezenta hotarare.. - data 16.12.2013
Nr. 156 - Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Mioveni pe anul 2013, prin diminuarea atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 981.370 lei, conform anexeiNr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare. - data 09.12.2013
Nr. 155 - Se aproba proiectul tehnic actualizatNr. 7/2012 "Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Sf. Spiridon, Racovita....- data 09.12.2013
Nr. 154 - Se aproba transmiterea in folosinta gratuita de catre Arhiepiscopia Argesului si Muscelului a Catedralei Ortodoxe Sfintii Apostoli Petru si Pavel din orasul Mioveni , pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 01 ianuarie 2014....data 09.12.2013
Nr. 153 - Orasul Mioveni, cere, Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Arges, inscrierea dreptului de proprietate asupra suprafetei de teren la al carei drept de proprietate ..... - data 09.12.2013
Nr. 152 - Se aproba Completarea anexei laHotararea Consiliului Local 47/1999 privind insusirea inventarului bunurilorcare apartin domeniului public al Orasului Mioveni, ce a stat la baza...... - data 09.12.2013
Nr. 151 - Postul de secretar dactilograf, treapta I, impreuna cu ocupantul postului d-na. Didita Alina Ionela se muta de la compartimentul Secretariat Demnitari la biroul Resurse Umane....- data 09.12.2013
Nr. 150 - Se aproba repartizarea unui numar de 21 locuinte sociale din Caminul Social al orasului Mioveni, familiilor si persoanelor singure care indeplinesc criteriile legale- data 09.12.2013
Nr. 149 - Incepand cu data de 01.01.2014, se vor oficia casatorii in orasul Mioveni, in ordinea depunerii actelor de catre solicitanti, dupa urmatorul program.... - data 09.12.2013
Nr. 148 - Se aproba asigurarea transportului scolar pentru copii din cartierele orasului Mioveni in care nu exista unitati de invatamant, catre unitatile de invatamant din orasul Mioveni...- data 09.12.2013
Nr. 147 - Se aproba raportul de evaluare a terenului in suprafata de 15000 mp situat in orasul Mioveni , proprietate privata a orasului Mioveni, teren intravilan....- data 09.12.2013
Nr. 146 - Se alege presedinte de sedinta dl. NEAGOE ION , incepand cu data de 09.12.2013, pe o perioada de 2 luni consecutiv. -data 09.12.2013
Nr. 145 - Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Mioveni pe 2013, prin suplimentarea atat la venituri cat si la cheltuieli cu sume de 523.000 lei- data 21.11.2013
Nr. 144 - Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL, pe anul 2013, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia..... - data 21.11.2013
Nr. 143 - Se modifica articolul 1 al HotarariiNr. 132/2013 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al orasului Mioveni a terenului in suprafata de 11.838 m.p. situat in zona Bemo si va avea urmatorul continut.... - data 21.11.2013
Nr. 142 - Se modifica anexa 1 (planul de amplasament si delimitare a imobilului) laHotararea Consiliului LocalNr. 131/2013 privind completarea anexei laHotararea Consiliului Local 47/1999 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Orasului Mioveni, ce a stat la baza emiterii Hotararii de GuvernNr. 447/2002 privind... - data 21.11.2013
Nr. 141 - Se aproba stabilirea de responsabilitati privind efectuarea deszapezirii si combaterea poleiului la nivelul orasului Mioveni si cartierele aferente acestuia, pentru iarna 2013-2014 pentru S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL si pentru SC Constructii Reparatii Mioveni SRL, societati aflate in subordinea Consiliului Local, conform Anexelor 1-2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.. - data 21.11.2013
Nr. 140 - Admite receptia la terminarea lucrarilor si inventarul privind cheltuielile de capital pentru obiectivele de investitii receptionate in perioada septembrie 2012- octombrie 2013 si ale caror procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor sunt anexate prezentei hotarari (anexele 1-54). - data 21.11.2013
Nr. 139 - Se aproba transmiterea in folosinta gratuita Inspectoratului de Politie al Judetului Arges a spatiului in suprafata de 481,55 m.p. situat in blocul P2b de pe strada Inv. Al. Popescu, in vederea utilizarii acestuia drept sediu al Politiei orasului Mioveni .- data 21.11.2013
Nr. 138 - Se aproba "REGULAMENTUL LOCAL DE PUBLICITATE PRIVIND AMPLASAREA SI AUTORIZAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE". - data 21.11.2013
Nr. 137 - Se aproba intoducerea in domeniul public al orasului Mioveni, judetul Arges, a strazii Uzinei,in suprafata de 34 679 m.p., conform anexelor 1 si 2- data 21.11.2013
Nr. 136 - Se aproba acordarea distinctiei "Diploma de aur"familiilor care aniverseaza 50 de ani de casatorie neintrerupta in anul 2013, prevazute in anexa la prezenta hotarare- data 21.11.2013
Nr. 135 - Se aproba ca ziua de 29 iunie sa fie declarata Ziua Orasului Mioveni- data 21.11.2013
Nr. 134 - Se aproba demolarea urmatoarelor cladiri situate pe terenul aferent spitalului orasenesc Sf. Spiridon si inscrise cu Nr. C4,C5,C7-C17, C19-C23 in cartea funciaraNr. 80531 a orasului Mioveni, in vederea construirii noului spital.. - data 16.10.2013
Nr. 133 - Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Mioveni pe anul 2013, prin suplimentarea atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 2.855.000 lei. - data 16.10.2013
Nr. 132 - Se atesta apartenenta la domeniul privat al orasului Mioveni terenului in suprafata de 11838mp situat in zona Bemo, alcatuit conform anexei. - data 16.10.2013
Nr. 131 - Se aproba completarea anexei laHotararea Consiliului Local 47/1999 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Mioveni, ce a stat la baza emiterii Hotararii de GuvernNr. 447/2002 privind atestarea bunurilor apartinand domeniului public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arges, cu imobilele -- Teren zona Bemo -- ce va fi inregistrat la pozitia 867 si, respectiv -- Drum zona Bemo --ce va fi inregistrat la pozitia 868. - data 16.10.2013
Nr. 130 - Se aproba incheierea unui act aditional la contractul de concesiuneNr. 6609/14.06.2002 privind extinderea cu 300 mp a terenului concesionat de catre SC. CIU STY SERV SRL. situat in cartier Racovita vis-a-vis de SC. GETICA SA., conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.. - data 16.10.2013
Nr. 129 - Se aproba modificarea Regulamentului de incasare a taxei speciale de colectare, transport si depozitare gunoi menajer, instituite la nivelul orasului Mioveni, pentru anul 2013, prinHotararea Consiliului LocalNr. 15/17.01.2013, in sensul aducerii unor precizari suplimentare cu privire la modalitatea de declarare si incasare a taxelor, precum si la stabilirea categoriilor de persoane scutite de la plata taxei speciale. - data 16.10.2013
Nr. 128 - Se aproba modificarea art.2 a; Hotararii Consiliului Local 21 din 21.02.2013 privind Accesarea unei finantari in cadrul POR 2007-2013, Axa prioritara 5, D.M.I 5.3, care va avea urmatorul cuprins: -- Se aproba contributia proprie a Consiliului Local al orasului Mioveni, respectiv suma de 109.327,83 lei valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului--.. - data 16.10.2013
Nr. 127 - ........ - data 16.10.2013
Nr. 126 - Se alege presedintele de sedinta DL. MARTALOGU ION. incepand cu data de 16.10.2013, pe o perioada de 2 luni consecutiv. - data 16.10.2013
Nr. 125 - Se modifica si completeaza art. 1 al HCLNr. 65/20.06.2013, cu privire -- la includerea in inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al orasului Mioveni a urmatoarelor bunuri imobile: - teren statie de epurare - suprafata de 1500 mp; teren Puturi ( Statie pompare Faget) - suprafata de 2365 mp, Teren pasune impadurita Faget - suprafata de 35000 mp-- in sensul inscrierii categoriei de folosinta la pozitiaNr. 856 - teren statie de epurare astfel: ... . - data 12.09.2013
Nr. 124 - Incepand cu data de 01.10.2013 se aproba plata on-line a taxelor si impozitelor locale utilizand cadrul bancar in sistemul electronic de plati. - data 12.09.2013
Nr. 123 - Se aproba concesionarea prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata de 33 mp apartinand domeniului privat al orasului Mioveni, situat in orasul Mioveni pe b-dul Dacia, in fata bl. S1 - pentru amenajarea unei terase moderne, conform schitei (anexaNr. 1 la prezenta hotarare). - data 12.09.2013
Nr. 122 - Se aproba constituirea Compartimentului Asistenta medicala comunitara in cadrul organigramei primariei orasului Mioveni. - data 12.09.2013
Nr. 121 - Se acorda ajutor de urgentain suma de 2000 lei numitei, Receanu Ioana, domiciliata in orasul Mioveni, Bl A8 bis, sc A, ap 3, jud Arges, pentru cumpararea rechizitelor scolare, imbracaminte, naveta etc, necesare celor 2 copii minori Receanu Mariana - Florina si Receanu Valeriu Ilie, la inceperea anului scolar, 2013 - 2014. - data 12.09.2013
Nr. 120 - Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Mioveni pe anul 2013, prin suplimentarea atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 832480 lei, conform anexeiNr. 1 ce face parte integranta din prezentul hotarare. - data 12.09.2013
Nr. 119 - Se aproba Proiectul TehnicNr. 123 din 2013 si indicatorii tehnico-economici ai investitiei -- Amenajarea rampei de acces la pod, strada I.C. Bratianu, orasul Mioveni -- respectiv ... . - data 12.09.2013
Nr. 118 - Se aproba intocmirea unui raport de evaluare de catre un evaluator autorizat cu privire la stabilirea valorii urmatoarelor suprafete de teren: ... . - data 22.08.2013
Nr. 117 - Se aproba Transmiterea sectorului de drum national DN73 D situat pe raza administrativ-teritoriala a orasului Mioveni (intre km 2 + 100 si km 8 + 768), din proprietatea publica a statului in proprietatea publica a orasului Mioveni si in administrarea Consiliului Local Mioveni. - data 22.08.2013
Nr. 116 - Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Mioveni pe anul 2013, prin suplimentarea atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 2244070 lei, conform anexeiNr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare. - data 22.08.2013
Nr. 115 - Se aproba suplimentarea fondurilor alocate initial pentru executia obiectivului de investitii -- AMENAJARE LOCUINTE BL. B, GRUP SCOLAR, ORAS MIOVENI, JUD ARGES -- , cu suma de 562920,69 lei fara tva, in vederea solutionarii unor probleme tehnice aparute pe parcursul executiei lucrarilor.. - data 22.08.2013
Nr. 114 - Se aproba suplimentarea fondurilor alocate initial pentru executia obiectivului de investitii -- RESTILIZAREA PLATOU CASA DE CULTURA, ORAS MIOVENI, JUD. ARGES--, cu suma de 547017,25 lei fara TVA, in vederea solutionarii unor probleme tehnice aparute pe parcursul executiei lucrarilor. - data 22.08.2013
Nr. 113 - Se aproba suplimentarea fondurilor alocate initial pentru executia obiectivului de investitii -- Complex de servicii pentru persoane varsnice -- Sf. Maria -- Colibasi --, cu suma de 583061,32 lei fara TVA, in vederea solutionarii unor probleme tehnice aparute pe parcursul executiei lucrarilor. - data 22.08.2013
Nr. 112 - Se aproba modificarea art.1 al Hotararii Consiliului Local 22 din 21.02.2013 privind aprobarea indicatorilor tehico-economici ai investitiei -- CENTRUL DE INFORMARE TURISTICA-- Mioveni, judetul Arges, care avea urmatorul cuprins: ... . - data 22.08.2013
Nr. 111 - Se aproba Completarea anexei laHotararea Consiliului Local 47/1999 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Mioveni, ce a stat la baza emiterii Hotararii de Guvern 447/2002 privind atestarea bunurilor apartinand domeniului public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judet... . - data 22.08.2013
Nr. 110 - Se aproba majorarea capitalului social al S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L. prin aport in natura cu imobilizare corporale, constand in constructii cladiri in valoare de 109606.14 lei conform anexelorNr. 1 siNr. 2 si marirea numarului de parti sociale cu 110, in valoare de 1000 lei fiecare, ajungand la 5262 parti sociale.. - data 22.08.2013
Nr. 109 - Se aproba majorarea capitalului social al S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L. prin aport in natura cu imobilizare corporale, constand in constructii cladiri in valoare de 98417.82 lei si marirea numarului de parti sociale cu 98, avand o valoare de 1000 lei fiecare, dupa cum urmeaza: ... . - data 22.08.2013
Nr. 108 - Se accepta donatia Parohiei -- Sfintii Apostoli Petru si Pavel -- Colibasi avand ca obiect terenul in suprafata de 3834 mp,Nr. cadastral 82567, situat in extravilanul orasului Mioveni cartier Colibasi, punct -- Ferma Colibasi, tarlaua 11, parcela 262, judetul Arges.. - data 22.08.2013
Nr. 107 - Se aproba studiul de oportunitate (anexaNr. 1 la prezenta hotarare) in vederea concesionarii prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata de 33 mp situat pe B-dul Dacia - in fata blocului S1 - pentru amenajarea unei terase moderne, conform schitei ( anexaNr. 2 la prezenta hotarare). - data 22.08.2013
Nr. 106 - Se aproba raportul de evaluareNr. 15875/10.07.2013 intocmit de catre expert evaluator Micuda Ion Dan privind stabilirea pretului de vanzare a locuintei din orasul Mioveni, str Logofat Stanciu Mihoveanu, bl a30, sc C, ap 17, et IV, judetul Arges catre chiriasul Vataselu Dumitru. - data 22.08.2013
Nr. 105 - Controlul financiar-contabil la asociatiile de proprietari/locatari se efectueaza de expertii contabili sau contabilii autorizati, dupa caz, apartinand Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Arges, ;a cererea asociatiei sau a oricarui proprietar din condominiu. - data 22.08.2013
Nr. 104 - Se aproba Regulamentul intern al CreseiNr. 1, cu sediul in Aleea Caminului,Nr. 1, Mioveni, in forma prezentata in anexaNr. 1 la prezenta hotarare. - data 22.08.2013
Nr. 103 - Se aproba modificarea organigramei Primariei orasului Mioveni si a statului de functii al CreseiNr. 1, CreseiNr. 2 si creseiNr. 3, conform anexeiNr. 1 - organigrama si anexeiNr. 2 - statutul de functii. - data 22.08.2013
Nr. 102 - Se aproba statul de functii al Spitalului Orasenesc -- Sf. Spiridon -- Mioveni (anexa 1) si organigrama Spitalului Orasenesc -- Sf. Spiridon -- Mioveni (anexa 2), institutie in subordinea Consiliului Local al Orasului Mioveni, incepand cu data de 01.08.2013. - data 22.08.2013
Nr. 101 - Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni, in sensul mutarii definitiva a functiei publice de inspector, clasaI, grad profesional principal, pe care este incadrat d-na Damaschin Julieta Marcela, de la compartimentul Sprijin Asociatii Proprietari, Fond Locativ la compartimentul Buget Contabilitate, conform anexeiNr. 1 - organigrama si anexa sr. 2 - statul de functii, care fac parte integranta din prezenta hotarare.. - data 22.08.2013
Nr. 100 - Se alege presedinte de sedinta DL. MANDU ION, incepand cu data de 22.08.2013, pe o perioada de 2 luni consecutiv. - data 22.08.2013
Nr. 99 - Se confera titlul de Cetatean de Onoare al orasului Mioveni dnei Ecaterina Andronescu. - data 18.07.2013
Nr. 98 - Se confera titlul de Cetatean de Onoare al orasului Mioveni d-lui Serban Valeca. - data 18.07.2013
Nr. 97 - Se confera titlul de Cetatean de Onoare al orasului Mioveni d-lui Stanciu Ion. - data 18.07.2013
Nr. 96 - Se confera titlul de Cetatean de Onoare al orasului Mioveni d-lui Prof. Popescu Marilena. - data 18.07.2013
Nr. 95 - Se confera titlul de Cetatean de Onoare al orasului Mioveni d-lui Robea Mihai. - data 18.07.2013
Nr. 94 - Se confera titlul de Cetatean de Onoare al orasului Mioveni dnei Udrescu Evdochia. - data 18.07.2013
Nr. 93 - Se confera titlul de Cetatean de Onoare al orasului Mioveni d-lui Gradinaru Ion. - data 18.07.2013
Nr. 92 - Se confera titlul de Cetatean de Onoare al orasului Mioveni d-lui CProf. Banu Aurel. - data 18.07.2013
Nr. 91 -Se confera titlul de Cetatean de Onoare al orasului Mioveni dnei Teodoreanu Maria. - data 18.07.2013
Nr. 90 - Se aproba initierea demersurilor pentru cautarea de parteneri la nivelul altor regiuni de dezvoltare pentru implementarea proiectului depus in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. - data 18.07.2013
Nr. 89 - Se aproba organigrama si statul de functii ale aparatului de specialitate al primariei orasului Mioveni si serviciilor si institutiilor publice subordonate autoritatii administratiei publice locale, conform anexeiNr. 1 - organigrama, si anexei nr 2 - statutul de functii, la prezenta hotarare. - data 18.07.2013
Nr. 88 - Se confera titlul de Cetatean de Onoare al orasului Mioveni d-lui Chiliment Gheorghe. - data 18.07.2013
Nr. 87 - Se confera titlul de Cetatean de Onoare al orasului Mioveni d-lui Prof. Duta Adrian. - data 18.07.2013
Nr. 86 - Se confera titlul de Cetatean de Onoare al orasului Mioveni d-lui Moraru Vasile.. - data 18.07.2013
Nr. 85 - Se confera titlul de Cetatean de Onoare al orasului Mioveni d-lui Adrian Alexandru Badea, Vicepresedinte al Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania ( AOSR). - data 18.07.2013
Nr. 84 - Se confera titlul de Cetatean de Onoare al orasului Miovenid-lui Miron Zapciu, Secretar Stiintific al Sectiei de Stiinte Technice -- Academia Oamenilor de Stiinta din Romania ( AOSR). - data 18.07.2013
Nr. 83 - Se confera titlul de Cetatean de Onoare al Orasului Mioveni d-lui George Darie, Director al Centrului de Cercetari Avansate al Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania ( AOSR). - data 18.07.2013
Nr. 82 - Se aproba participarea Orasului Mioveni, in calitate de membru fondator, prin Consiliul Local al Orasului Mioveni in cadrul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de unitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si canalizare -- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara -- Valea Argesului - Muscelului 2013--. - data 18.07.2013
Nr. 81 - Se stabileşte impozitul pe clădiri pentru persoane fizice pentru anul 2014 după cum urmează: - data 18.07.2013
Nr. 80 - Incepand cu data de 01.09.2013 se interzice circulatia, in ambele sensuri, a autovehiculelor care depasesc masa maxima autorizata de 7,5 , pe B-dul Dacia, de la peco Lucky Oil, pana la bl H1, cu exceptia transportului de calatori.. - data 18.07.2013
Nr. 79 - Se aproba intocmirea unui raport de evaluare de catre un evaluator autorizat, cu privire la stabilirea valorii suprafetei de teren de 15000 mp, proprietatea orasului, situat in intravilanul orasului Mioveni. - data 18.07.2013
Nr. 78 - Incepand cu data de 01.08.2013 se aproba majorarea tarifului de canalizare de la 1.32 lei/mc la 1.58/mc fara TVA. - data 18.07.2013
Nr. 77 - Se aproba scoaterea din functiune si valorificarea prin casare conform procedurii prevazute de regulametarile legale in vigoare, a bunurilor proprietate privata a orasului Mioveni, cuprinse in AnexaNr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare, reprezentand utilaje cu o valoare de inventar de 125013.63 lei, inchiriate de catre SC CONSTRUCTII - REPARATII SRL.. - data 18.07.2013
Nr. 76 - Se aproba organizarea unei licitatii publice deschise pentru inchirierea spatiului in suprafata de 90 mp situat in incinta scolii Racovita de Jos pentru desfasurarea de activitati de invatamant. - data 18.07.2013
Nr. 75 - Se aproba modificarea contractelor de concesiune incheiat intre Consiliul Local Mioveni si Cabinetele Medicale Individuale care functioneaza in spatiile medicale din dispensarul Mioveni - care au fost afectate de lucrarile de mansardare a dispensarului desfasurate in conditii meteorologice nefavorabile - prin incheierea de acte aditionale, conform modelului anexat prezentei hotarari. - data 18.07.2013
Nr. 74 - Se aproba incheierea unui contract de asociere intre Consiliul Local Mioveni, reprezentat prin Primar, ION GEORGESCU si S.C. WHITE POINT S.R.L. Craiova, reprezentat de d-l Paul Bogdan, pentru amplasarea a patru panouri publicitare pe domeniul public din orasul Mioveni- data 18.07.2013
Nr. 73 - Consiliul Local al orasului Mioveni accepta donatia facuta de Asociatia de Prietenie Mioveni-Landerneau. - data 18.07.2013
Nr. 72 - Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Bibliotecii orasului Mioveni, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. - data 18.07.2013
Nr. 71 - Se aproba retragerea Orasului Mioveni din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Arges - A.D.I.A., avand ca obiect de activitate reglementarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare de pe raza de competenta a unitatii administrativ-teritoriale membre.- data 20.06.2013
Nr. 70 - Se aproba cofinantarea de catre Consiliul Local Mioveni a lurarilor de extindere a conductei de gaze naturale pe str Parasti, in cuantum de 86.770,24 lei fara TVA. - data 20.06.2013
Nr. 69 - Se aproba aderarea Comunei Poiana Lacului la Asociatia de Dezvoltare Intercimunitara -- SERVSAL -- Arges, avand ca obiect de activitate -- Managementul Integrat al Deseurilor Solide in Judetul Arges--. - data 20.06.2013
Nr. 68 - Se aproba contul de executie al Orasului Mioveni pe trimestrul I al anului 2013 la venituri in suma de 26.929.963 lei si la cheltuieli in suma de 18.292.660 lei, cu un excedent de 8.637.303 lei. - data 20.06.2013
Nr. 67 - Se aproba inchirierea prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata de 1000 mp, situat pe str. Parasti din orasul Mioveni, pentru realizarea unui teren sintetic de sport acoperit cu balon presostatic, conform anexei la prezenta. - data 20.06.2013
Nr. 66 - Se modifica anexa la HCLNr. 47/1999 privind unventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Mioveni in senul completarii acestuia cu pozitiaNr. 860, reprezentand imobilul : teren aferent loc de joaca zona blocului L6 - L9 in suprafata de 103 mp situat in orasul Mioveni - bl L10, C3, in vederea inscrierii acestuia in cartea funciara a orasului Mioveni. - data 20.06.2013
Nr. 65 - Se aproba modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Mioveni, anexa laHotararea Consiliului Local 47/1999 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Mioven, ce a stat la baza emiterii Hotararii de Guvern 447/2002 privind atestarea bunurilor apartinand domeniului public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arges. - data 20.06.2013
Nr. 64 - Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni si din cadrul serviciilor publice din subordinea consiliului local Mioveni, pe anul 2013, conform anexei la prezenta hotarare. - data 20.06.2013
Nr. 63 - Se aproba organigrama si statul de functii ale aparatului de specialitate al primariei orasului Mioveni si serviciilor si institutiilor publice subordonate autoritatilor adiministratiei publice locale, conform anexeiNr. 1 - organigrama si anexaNr. 2 - statul de functii, la prezenta hotarare. - data 20.06.2013
Nr. 62 - Se aproba asociarea Orasului Mioveni, prin Consiliul Local Mioveni cu unitatile administrativ teritoriale in cadrul Asociatiei Localitatilor si Zonelor Istorice si de arta din Romania -- A.L.Z.I.A.R.. - data 20.06.2013
Nr. 61 - Se aproba incheierea unui acord de parteneriat intre Orasul Mioveni si Parohia Colbasi, avand ca obiect suportarea cheltuielilor, precum si stabilirea responsabilitatilor partilor contractante ce le revin cu privire la Consolidarea - restaurarea si valorificarea ansamblului -- Manastirii Vieros -- situata in sat Fagetu -- Orasul Mioveni.. - data 20.06.2013
Nr. 60 - Se aproba incheierea unui nou contract de incheiere pentru sediul Protoieriei Mioveni situat in orasul Mioveni, B-dul Dacia, bl G3, sc A incepand cu data de 27.05.2013 pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii conform legii. - data 20.06.2013
Nr. 59 - Se aproba atribuirea in folosinta gratuita, pe o perioada de 5 ani, incepand cu data adoptarii prezentei hotarari, a spatiului in suprafata de 16 mp situat in incinta Scolii Vechi - oras Mioveni, Asociatiei de Dezvoltare pentru servicii de utilitati publice - ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA -- VALEA ARGESELULUI - MUSCEL 2013 -- pentru stabilirea sediului asociatiei. - data 06.06.2013
Nr. 58 - Consiliul Local Mioveni imputerniceste Primarul Orasului Mioveni - Dl Georgescu Ion, sa reprezinte Orasul Mioveni in cadrul sedintei Adunarii Generale de constituire a Asicuatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru serviciile de apa si canalizare, de iluminat public, precum si de transport urban si interurban. - data 06.06.2013
Nr. 57 - Se alege presedinte de sedinta DL. FRANTESCU COSTEL, incepand cu data de 06.06.2013, pe o perioada de 2 luni consecutiv. - data 06.06.2013
Nr. 56 - Se aproba stingerea pe cale amiabila a litigiului, ce face obiectul dosaruluiNr. 12361/280/2012, aflat pe rolul Judecatoriei Pitasti, dosar in care Consiliul Local Mioveni are calitatea de reclament, formuland actiunea in constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzzare-cumparareNr. 970/2006 a spatiului comercial situat in Mioveni, str Dacia, bl D1, jud Arges, incheiat de SC Regom Serv SA, prin lichidatorul judiciar, cu SC ALIN Daniel SRL. - data 23.05.2013
Nr. 55 - Se acorda ajutor de urgenta in suma de 2500 lei numitului TALABAU DUMITRU, domiciliat in orasul Mioveni, necesar la recuperarea cheltuielilor efectuate cu achizitionarea dispozitivelor medicale destinate recupararii, tratament si investigatii medicale de specialitate.. - data 23.05.2013
Nr. 54 - Postul vacant de referent, gradul II, pe studii superioare de scurta durata (SSD),prevazut in statul de functii al Centrului Cultural Mioveni la compartimentul Monitorizare Formatii si Ansambluri Artistice, se transforma in post vacant de referent gradul debutant, pe studii superioare de lunga durata. - data 23.05.2013
Nr. 53 - Se aproba participarea orasului Mioveni, in calitare de membru asociat, prin Consiliul Local al Orasului Mioveni in cadrul Asociatiei Oamenilor de Stiinta din Romania. - data 28.03.2013
Nr. 52 - Se acorda ajutor de urgenta in suma de 3000 lei numitei Stan Ionela domiciliata in orasul Mioveni, Bl. M8, sc. D, ap 19, jud Arges, necesar la achitarea ratelor lunare restante la Banca Raiffeisen Bank. - data 18.04.2013
Nr. 51 - Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL pe anul 2013, precum si a anexelor de fundamentare a acestora, in numar de 7, la venituri in suma de 7.100 mii lei si la cheltuieli in suma de 6.800 mii lei, conform anexelor 1 ce fac parte integranta din prezenta hotarare. - data 18.04.2013
Nr. 50 - Se aproba organizarea unei licitatii publice deschise in vederea inchirierii spatiului in suptafata de 210 mp situat la etajul 1 al pietei Dacia, pentru amenajarea unei sali de fitnes. - data 18.04.2013
Nr. 49 - Se aproba procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor - anexaNr. 1 a prezentei hotarari - pentru obiectivul de investitii -- implementarea unui sistem de supraveghere video pentru creterea sigurantei cetatenilor din orasul Mioveni --. - data 18.04.2013
Nr. 48 - Se aproba indicatorii technico-econimici pentru urmatoarele obiective de investitii: ... - data 18.04.2013
Nr. 47 - Se aproba incetarea contractului de concesionareNr. 16702/29.12.2004 incheiat intre Consiliul Local Mioveni si CMI DR. BADEA LUCIA, care are ca obiect spatiul in suprafata de 29,4 mp din Dispensarul Mioveni cu Destinatie de cabinet medical - medicina generala, incepand cu data de 01.05.2013, ca urmare a incetarii activitatii de prestare servicii medicale. - data 18.04.2013
Nr. 46 - Se aproba extinderea cu 12 mp a terenului concesionat de catre S.C. MADI SUPER TOYS S.R.L. pe strada Radu cel Frumos - langa blocul V2e, pentru realizarea accesului la etajul cladirii construite pe terenul concesionat, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. - data 18.04.2013
Nr. 45 - Se aproba rezultatul final al valuarii anuale, aferente anului 2012, a managementului Centrului Cultural Mioveni, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.. - data 18.04.2013
Nr. 44 - Se aproba completarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a Centrului Cultural al orasului Mioveni completat si aprobat prin HCLNr. 34/19.04.2012 la Cap. -- Scopul si obiectul de activitate --, art. 5, cu punctul --i-- care va avea urmatorul continut -- desfasurarea activitatii de editare carte--.. - data 18.04.2013
Nr. 43 - Se aproba inchitierea apartamentuluiNr. 3 din bl. P10, sc B, parter, str Mihai Eminescu, oras Mioveni, Jud Arges, catre Fundatia -- Consortiu pentru Dezvoltare Locala -- Mioveni in vederea organizarii Programului --Scoala dupa Scoala --. - data 18.04.2013
Nr. 42 - Se aproba inchirierea apartamentuluiNr. 2 din bl. P19, sc A, parter, str. 7Septembrie 1485, oras Mioveni, jud Arges, catre S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L.. - data 18.04.2013
Nr. 41 - Se aproba infratirea orasului Mioveni, judetul Arges - ROMANIA cu orasul Abrantes - PORTUGALIA. - data 18.04.2013
Nr. 40 - Se alege presedinte de sedinta Dna. DRAGUSINOIU FILOFTEIA-VALENTIN, incepand cu data de 18.04.2013, pe o perioada de 2 luni consecutiv. - data 18.04.2013
Nr. 39 - Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL pe anul 2013, la venituri in suma de 19.900 mii lei si la cheltuieli in suma de 19660 mii lei, conform anexelor 1-9 ce fac parte integranta din prezenta hotarare. - data 28.03.2013
Nr. 38 - Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Mioveni pe anul 2013, la venituri pe capitole si subcapitole iar la cheltuieli pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum si alineate si paragrafe dupa caz, la venituri in suma de 114.249,30 mii lei si la cheltuieli in suma de 139.119,50 lei, conform anexeiNr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.. - data 28.03.2013
Nr. 37 - Se desemneaza ca reprezentanti ai Consiliului Local al orasului Mioveni in cadrul Consiliului de Administrare de la unitatea scolara de pe raza orasului Mioveni, urmatorii consilieri locali; ... .. - data 28.03.2013
Nr. 36 - Consiliul Local al orasului Mioveni accepta donatii facute de COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVELOR NUCLEARE. Obiectul donatiei il constituie autovehicului marca DAEWO, tipul DAMAS, culoarea Alb-Casablanca, an fabricatie 1999, numar identificare KLY7T11YDXCO43377, cu valoare de 47.409.97 lei, conform procesului verbal de predare primireNr. 7243/27.11.2012. - data 28.03.2013
Nr. 35 - Se aproba contul de executie al Orasului Mioveni pe trimestrul IV al anului 2012, la venituri in suma de 94.773.911 lei si la cheltuieli in suma de 100.423.504 lei, cu un deficit de 5.649.510 lei - data 28.03.2013
Nr. 34 - Se aproba completarea anexei laHotararea Consiliului Local 47/1999 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al oarsului Mioveni, ce a stat la baza emiterii Hotararii de GuvernNr. 447/2002 privind atestarea bunurilor apartinand domeniului public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arges, cu imobilul -- Teren -- ce va fi inregistrat la pozitia 856, ... .. - data 28.03.2013
Nr. 33 - Se aproba intocmirea unui studiu de prefezabilitate in vederea stabilirii necesitatii si oportunitatii realizarii obiectivului de investitii Parc Industiral (/Parc tehnologic si industrial/ Parc stiintific si tehnologic) in zona Bemo, in orasul Mioveni, judetul Arges. - data 28.03.2013
Nr. 32 - Se aproba Regulamentul pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale, ce constituie anexa la prezenta hotarare. - data 28.03.2013
Nr. 31 - Se aproba Regulamentul de vanzare a locuintelor din fondul locativ de stat catre chiriasi, persoane fizice, anexata la prezenta . - data 28.03.2013
Nr. 30 - Incepand cu data de 01.06.2013 se interzice circulatia , in ambele sensuri, a autovehiculelor care depasesc masa maxima autorizata de 7.5t, pe b-dul Dacia, de la PECO LUCKY OIL, pana la bl. H1, cu exceptia transportului de calatori (mazi-taxi, curse ocazionale). - data 28.03.2013
Nr. 29 - Se aproba participarea Orasului Mioveni, in calitate de membru fondator, prin Consiliul Local Mioveni in cadrul Asociatiei Localitatilor cu Unitati Nucleare - A.L.U.N.. - data 28.03.2013
Nr. 27 - Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Mioveni a imobilelor: 8 centrale termice cu terenul aferent si instalatii, identificare inHotararea Guvernului Romaniei nr 447/2002, privind atestarea bunurilor apartinand domeniului public al judetului Arges precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetului Arges, AnexaNr. 5 Inventarul bunurilor care apartin domeniuluipublic al orasului Mioveni, astfel: ... . - data 21.02.2013
Nr. 27 - Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Mioveni a imobilelor: 8 centrale termice cu terenul aferent si instalatii, identificare inHotararea Guvernului Romaniei nr 447/2002, privind atestarea bunurilor apartinand domeniului public al judetului Arges precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetului Arges, AnexaNr. 5 Inventarul bunurilor care apartin domeniuluipublic al orasului Mioveni, astfel: ... . - data 21.02.2013
Nr. 26 - Se aproba procesu verbal de receptie al lucrarilor pentru obiectivele de investitii realizate pe raza administrativ teritoriala a orasului Mioveni, finalizate si receptionate in cursul anului 2012, evidentiate in anexaNr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare. - data 21.02.2013
Nr. 25 - Se aproba incheierea unui act aditional la contractul de concesiuneNr. 41895/11.12.2007 incheiat intre Consiliul Local Mioveni si S.C. Sima Arges SRL pentru diminuarea cu 12,5 a suprafetei de teren concesionate in fata bl VP22 de pe B-lui Dacia, pentru extinderea spatiului comercial existent. - data 21.02.2013
Nr. 24 - Se aproba modificarile organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Orasului Mioveni, si serviciilor si institutiilor subordonate autoritatilor administratiei publice locale, dupa cum urmeaza: ..., . - data 21.02.2013
Nr. 23 - Articolul 2 al HotarariiNr. 18/23.02.2013 a Consiliului Local Mioveni, se modifica si va avea urmatorul cuprins .... - data 21.02.2013
Nr. 22 - Se aproba indicatorii technico-economici ai investitiei -- CENTRUL DE INFORMARE TURISTICA -- MIOVENI, Judetul Arges. - data 21.02.2013
Nr. 21 - Se aproba Accesarea unei finantari in cadrul Programului Operational Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 5, Domeniul Major de Interventie 5.3, -- Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii capacitatii activitatii Romaniei ca destinatie turistica. - data 21.02.2013
Nr. 20 - Se aproba dezmembrarea pe doua loturi a imobilului -- teren -- apartinand domeniului public al orasului Mioveni, inscris in Cartea Funciara nr 80531 a orasului Mioveni, cu nr cadastral 1961/1. - data 21.02.2013
Nr. 19 - Se aproba acoperirea definitiva din Excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2012 in suma de 14.493.398,90. - data 21.02.2013
Nr. 18 - Se alege presedinte de sedinta Dl. DIDITA GHEORGHE, incepand cu data de 21.02.2013, pe o perioada de 2 luni consecutiv. - data 21.02.2013
Nr. 17 - Se aproba lista cuprinzand investitiile publice in continuare, ce pot fi finantate pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Mioveni, in limita a 1/12 din propunerile bugetare, a acestora, in anum 2013 si in limita disponibilitatilor conform anexei 1 ce face parte din prexenta hotarare. - data 17.01.2013
Nr. 16 - Se modifica si se completeaza art. 6, pct. 12 al H.C.L. nr 7/10.01.2013 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2013, cu taxa (tariful) de acces la bazinul de inot didactic/ora/persoana si taxa (tariful) de acces la bazinul de inot didactic - abonament astfel: .... - data 17.01.2013
Nr. 15 - Se aproba modificarea Regulamentului de incasare a taxei speciale de colectare, transport si depozitare gunoi menajer, institutie la nivelul orasului Mioveni prin H.C.L. nr 65/17.12.2012, in sensul aducerii unor precizari suplimentare cu privire la modalitatea de declarare si incasare a taxei precum si la stabilirea categoriilor de persoane scutite de la plata taxei speciale. - data 17.01.2013
Nr. 14 - Se aproba majorarea capitalului social alS.C “ServiciiEdilitare pentru Comunitate Mioveni “S.R.L.. - data 17.01.2013
Nr. 13 - Se aproba scoaterea din functiunesi valorificarea prin casare conform procedurii prevazute de reglementarile legalein vigoarea bunurilor proprietate privata a orasului Mioveni, cuprinse in AnexaNr. 1 , care face parte integranta din prezenta hotarare, reprezentand retelele termice cu o valoare de 16.357.193,06 lei , aflate in administrarea S.CServiciiEdilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L. - data 17.01.2013
Nr. 12 - Se aproba actualizarea “ Registrului local de evidentaaspatiilor verziin orasul Mioveni”prin introducerea de la pozitia 85 la pozitia 101 a urmatoarelor suprafete de spatiu verde amenajatin perioada 22.05.2008- 31.10.2012, dupa cum urmeaza. - data 17.01.2013
Nr. 11 - Se aproba raportul de evaluare a terenuluiin suprafata de 1600 mp, situat in Orasul Mioveni, cartier Racovita, pe latura estica a cimitirului Bisericii “Sf Nicolae “ , teren intravilan, categoria de folosinta arabil, tarla 29, cu vecinii: la N- Raul Argesel , la E – Stan Constantin, la S- dispensar si la V – cimitir, proprietatea d-lui Petre Emil, intocmit de Evaluator autorizat- Ing. Dipl. Expert Evaluator Capatana George- Tiberiu – membru titular U.N.E.A.R. , legitimatieNr. 1119. - data 17.01.2013
Nr. 10 - Se aproba raportul de evaluare a imobilului (teren in suprafata de1347 mp + constructie), situat in intravilanul Orasului Mioveni, Cartier Colibasi , punctul“Cimitir (Dealul Savului)”, str. Colibasi,Nr. 1, cu vecinii: la N- drum , la E –drum, la S – Beldie Constantin sila V –Stanca N., proprietate a d-lui Olteanu Marius Dorel, intocmit de Evaluator autorizat- Ing. Dipl. Expert Evaluator Capatana George- Tiberiu – membru titular U.N.E.A.R. , legitimatieNr. 1119. - data 17.01.2013
Nr. 9 - Se aproba organigrama si statul de functii al spitalului orasenesc “ Sf. Spiridon” Mioveni, conform anexeiNr. 1-organigrama si anexeiNr. 2- statul de functii , care fac parte integranta din prezenta hotarare. - data 17.01.2013
Nr. 8 - Persoanele indreptatite de Legea nr . 208/1997 vor beneficiade serviciile prestate de Cantina de ajutor social din orasul Mioveni, incepand cu luna februarie 2013 dupa urmatorul program. - data 17.01.2013
Nr. 7 - Valorile impozabile, impozitele, taxele locale si amenzile, in sume fixe sau cote procentule, pentru anul 2013, sunt cuprinse in anexele 1a-1e, care fac parte integranta din prezenta hotarare. - data 10.01.2013
Nr. 6 - Se aproba Bugetului actualizat al proiectului pentru investitia -- Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatorului de specialitate din cadrul spitalului -- Sf Spiridon --, oras Mioveni, jud Arges. - data 10.01.2013
Nr. 5 - Se aproba Studiul de Fezabilitate actualizat in vederea realizarii investitiei -- Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatorului de specialitate din cadrul spitalului -- Sf Spiridon --, oras Mioveni, jud Arges. - data 10.01.2013
Nr. 4 - Se aproba -- Planul de actiuni si lucrari de interes local, pentru anul 2013 cu privire la repartizarea orelor de munca, beneficiarilor venitului minim garantat, apti de munca, prevazut in anexa ce face parte integranta din hotarare. - data 10.01.2013
Nr. 3 - Se aproba Regulamentul referitor la exploatarea si intretinerea Bazei Sportive cuprinzaand bazinul de inot didacticsituat in orasul Mioveni, B-dul Dacia, prevazut in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare. - data 10.01.2013
Nr. 2 - Se aproba acoperirea definitiva din Excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2012, in suma de 14.494.004,90 lei. - data 09.01.2013
Nr. 1 - Se modifica lit. d),f) si g) ale art. 1 al hotararii Consiliului Local al orasului MioveniNr. 19/30.08.2012 prin care sunt stabilite impozitele si taxele locale pentru anul 203, articol ce prevede stabilirea valorilor impozabile, impozitele , taxele locale si amenzile, in sume fixe sau cote procentuale, pentru anul 2013, cuprinse in anexele 1A,1B,1C si 1D,. - data 03.01.2013


Repertoriu legislativ 2012Nr. 65 - Se aproba transferulu activitatii de colectare, transport si depozitare deseuri menajere a orasului Mioveni, de la operatorul S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitatea Mioveni SRL la operatorul SC Financiar Urban SRL incepand cu 01.01.2013. - data 17.12.2012
Nr. 64 - Se aproba incheierea unu act aditional la contractul de concesiune nr 19655 din 01.08.2008, incheiat intre Consiliul Local Mioveni si Parohia Sf. Martiri Brancoveni, pentru extinderea cu 100 mp a suprafetei de teren concesionate pentru construirea unei biserici ortodoxe, situata pe str. Egalitatii FN in punctul -- La Fotica--. - data 17.12.2012
Nr. 63 - Se aproba incheierea unui nou contract de inchiriere pentru apartamenuluiNr. 1 din Bl N2, sc A, parter, oras Mioveni, pe o perioada de 4 ani, intre orasul Mioveni si Partidul National Liberal Mioveni, cu destinatia de sediu, incepand cu data de 04.01.2013, cu posibilitatrea prelungirii conform legii.. - data 17.12.2012
Nr. 62 - Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Mioveni pentru anul 2012, conform anexeiNr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare, prin modificarea atat a veniturilor cat si a cheltuielilor cu suma de - 64.000 lei. - data 17.12.2012
Nr. 61 - Se aproba preluarea contractului de concesiune nr 4 / 30.07.2001 incheiat intr-e Consiliul Local Mioveni si S.C. Adi S.R.L., avand ca obiect terenul in suprafata de 100 mp situat in orasul Mioveni pe str. Tudor Musatescu- in fata spatiului comercial din Bl V2b - ca urmare a preluarii investitiei de pe terenul concesionat de catre S.C. Protocol House SRL. - data 17.12.2012
Nr. 60 - Se modifica art. 1 l. g, din H.C.L. nr 19/30.08.2012, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, incepand cu data de 01.01.2013, ce va avea urmatorul cuprins -- impozitul privind mijloacele de transport prevazute de art. 263 din LegeaNr. 571/2003, privind Codul Fiscal, se stabileste in functie de tipul mijlocului de transport, conform cotelor stabilite in anexa IC. - data 17.12.2012
Nr. 59 - Se aproba contul de executie al orasului Mioveni pe semestrul III al anului 2012, la venituri in suma de 87.617.278,14 lei si la cheltuieli in suma de 67.590.451,73 lei, cu un excedent de 20.026.826,41 lei. - data 17.12.2012
Nr. 58 - Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni si a serviciilor publice din subordinea autoritatilor administratiei publice locale, in forma prezenta in anexaNr. 1. - data 17.12.2012
Nr. 57 - Orasul Mioveni, cere, Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Arges,inscrierea dreptului pe proprietate asupra suprafetei de teren la al carei drept de proprietate a renuntat Dl Nedelcu Gheorghe, prin declaratia autentificata la notarul public.. - data 17.12.2012
Nr. 56 - Se alege presedinte de sedinta Dl. Costache Aurel, incepand cu data de 17.12.2012 pe o perioada de 2 luni consecutiv. - data 17.12.2012
Nr. 55 - Se aproba folosirea statiilor de imbarcare-debarcare calatori, de pe raza orasului Mioveni. - data 22.11.2012
Nr. 54 - Se aproba Programul activitatilor ce se vor desfasura in orasul Mioveni in ziua de 01.12.2012 - Ziua Nationala a Romaniei, program prevazut in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.. - data 22.11.2012
Nr. 53 - Se aproba cofinantarea de catre Consiliul Local Mioveni a cheltuielilor ocazionate de aprobarea extinderii retelei de distributie a gazelor naturale in satul Clucereasa, orasul Mioveni.. - data 15.11.2012
Nr. 52 - Se aproba inchirierea suprafetei de 10 mp din imobilul situat pe str. Tudor Musatescu Asociatilor Pensionarilor -- Viata Lunga -- constituita la nivelul orasului Mioveni pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii inchirierii. - data 15.11.2012
Nr. 51 - Se aproba acordarea distinctiei -- DIPLOMA DE AUR -- familiilor care aniverseaza minim 50 de ani de casatorie neintrerupti in anul 2012 . - data 15.11.2012
Nr. 50 - Se aproba achizitionarea de catre Consiliul Local de servicii juridice de consultanta si de reprezentare juridica, pe naul 2013, constand in asigurarea consultantei si reprezentarii juridice a autoritatilor administratiei publice locale in fata instantelor judecatoresti sau arbitrale in litigiile nascute din desfasurarea activitatii acestora. - data 15.11.2012
Nr. 49 - Se aproba intocmirea studiului de fezabilitate in vederea reabilitarii si modernizarii Bazei de Agrement Bemo din orasul Mioveni. - data 15.11.2012
Nr. 48 - Se aproba organizarea unei licitatii publice deschise in vederea inchirierii terenului in suprafata de 300 mp situat la iesirea din Mioveni spre Valea Stanii, dupa podul Getica, pe partea dreapta pentru amplasarea unei statii mobile de distributie carburanti. - data 15.11.2012
Nr. 47 - Se modifica art. 1 dinHotararea Consiliului LocalNr. 113/11.11.2010 privind comisia de analiza si de repartitie a locuintelor din fondul locativ de stat si a locuintelor sociale si va avea urmatorul cuprins: ... - data 15.11.2012
Nr. 46 - Se aproba scoaterea apartamentului nr 35 din Bl E10, Sc B, Ap 4, Str Muntenia, orasul Mioveni, din fondul de locuinte cu chirie in fondul de locuinte de serviciu- data 15.11.2012
Nr. 45 - Se aproba indreptarea erorii materiale a art. 1 al Hotararii Consiliului Local al Orasului MioveniNr. 32/17.09.2012, in vederea inscrierii 3 ani in loc de 2 ani, perioada de inchiriere a apartamentului nr 3 din bl L9, sc A parter, str. Mioritei, orasul Mioveni, catre Organizatia Locala Mioveni a Partidului Poporului - Dan Diaconescu - data 15.11.2012
Nr. 34 - Se aproba mandatarea Primarului orasului Mioveni - dl. Ion Georgescu - sa reprezinte orasul Mioveni la sedinta Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Arges si sa semneze actele aditionale la actul constitutiv si la statutul A.D.I.A.. - data 17.09.2012
Nr. 33 - Se aproba darea in administrarea Centrului Cultural al orasului Mioveni a autocarului proprietate privata a orasului Mioveni, marca IVECO IRISBUS DOMINO, inscris in circulatie subNr. AG-01-CSM, autocar aflat in buna stare de functionare care nu este sechestrat sau urmarit. - data 17.09.2012
Nr. 32 - Se aproba inchirierea apartamentului nr 3 din bl L9, sc A, parter, oras Miovoeni, catre Organizatia Locala Mioveni a Partidului Poporului - Dan Diaconescu, incepand cu data prezentei hotarari, pe o perioada de 2 ani cu posibilitate de prelungire, conform legii. - data 17.09.2012
Nr. 31 - Se aproba extinderea retelei de distributie a gazelor naturale in satul Clucereasa, orasul Mioveni, jud Arges. - data 17.09.2012
Nr. 30 - Se constituie comisia locala de ordine publica, conform LegiiNr. 155/2010 a politiei locale. - data 17.09.2012
Nr. 29 - Se aproba infiintarea CreseiNr. 3 Mioveni in subordinea Consiliului Local Mioveni, ca unitate fara personalitate juridica, cu un nr de 40 de locuri (paturi). - data 17.09.2012
Nr. 28 - Se aproba incetarea contractului de concesiuneNr. 6/2001 incheiat intre Consiliul Local Mioveni si S.C. MAROUSSIA SRL care au ca obiect terenurile in suprafata de 275 mp respectiv 171 mp situate in zona Baza de Agrement din orasul Mioveni, incepand cu data aprobarii prezentei hotarari ca urmare a nerespectarii de catre concesionar a obligatiilor contractuale. - data 17.09.2012
Nr. 27 - Se aproba regulamentul intern al Primariei orasului Mioveni, in forma prezentata in anexaNr. 1. - data 17.09.2012
Nr. 26 - Se aproba contul de executie al orasului Mioveni pe trimestru II al anului 2012, la venituri in suma de 53.422.256,56 lei si la cheltuieli in suma de 28.977.728,29 lei cu un excedent de 14.444.530,27 lei. - data 17.09.2012
Nr. 25 - Se aproba incheierea unui act aditional la contractul de concesiuneNr. 19655/ 2008 incheiat intre Consiliul Local Miovoeni si domnii Stefan Marius Militaru Ioana Gabriel pentru modificarea amplasamentului terenului concesionat - pentru construirea unei biserici ortodoxe - din pct La FOTICA in str. Egalitatii FN, conform schitei anexate. - data 17.09.2012
Nr. 24 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Miovoeni pe anul 2012, conform anexeiNr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare, prin suplimentarea atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 21.823.100 lei. - data 30.08.2012
Nr. 23 - Se desemneaza pentru a participa la adunarile satesti organizate de catre Primarul orasului Mioveni in satele apartinatoare orasului Mioveni, care nu au consilieri locali alesi in consiliul local, in vederea alegerii delegatului satesc, d-nii consiliei locali : Didita Gheorghe si Popa Marian. - data 30.08.2012
Nr. 22 - Se reziliaza contractul de inchiriere incheiat intre Consiliul Local al orasului Mioveni si Fundatia pentru Protectia Cainilor Comunitari in baza HCL nr 82/2003, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, precum si actul aditional al contractului de inchiriere din data de 24.07.2003, care face parte integranta din HCL nr 105/2009 - data 30.08.2012
Nr. 21 - Se aproba obiectivul de interes local ce va fi indeplinit in mandatul 2012 - 2016, in vederea asigurarii unor conditii optime de trai locuitorilor localitatilor componente ale orasului Mioveni. - data 30.08.2012
Nr. 20 - Se constitule comisia de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractelor de concesiune, in urmatoarea componenta: ... . - data 30.08.2012
Nr. 19 - Valorile impozabile, impozitele, taxele locale si amenzile, in suma fixa si cota procentuala, pentri 2013, sunt cuprinse in anexa 1a-1e, care fac parte integrantas din prezenta hotarare si se stabilesc dupa cum urmeaza: ... . - data 30.08.2012
Nr. 18 - Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Mioveni a imobilelor - identificate in anexa laHotararea Consiliului Local MioveniNr. 47/1999 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Mioveni , astfel ... . - data 30.08.2012
Nr. 17 - Se aproba urmatorii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii PARCARE SUPRATERANA - Bazin de inot didactic - sala sporturilor. - data 30.08.2012
Nr. 16 - Se alege presedinte de sedinta dl. Baciu Ion Marius, incepand cu data de 30.08.2012, pe o perioada de 2 luni consecutiv. - data 30.08.2012
Nr. 15 - Se aproba extinderea cu 46 mp a terenului in suprafata de 51,50 mp concesionat de catre S.C. MADI SUPER TOYS S.R.L. pe strada Radu cel Frumos - langa bl V2e, pentru extinderea si diversificarea activitatii desfasurate in spatiul comercial construit pe terenul concesionat, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. - data 19.07.2012
Nr. 14 - Se aproba executarea picturii in tehnica mozaic pe o suprafata de 1500 mp din interiorul Catedralei SF. Apostoli Petru si Pavel din orasul Mioveni. - data 19.07.2012
Nr. 13 - Se cu data de 01.08.2012 se aproba modificarea tarifului de salubrizare - gunoi menajer pentru popultie, de la 2,26 lei/ persoana - fara tva- la 2,94 lei/persoana - fara tva- respectiv de la 16,75 lei/m3 - fara tva- la 21,80 lei/m3 - fara tva-.. - data 19.07.2012
Nr. 12 - Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local Mioveni, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. - data 19.07.2012
Nr. 11 - Se aproba incheierea unui act aditional la contractul de concesiuneNr. 9330/02.07.2012 incheiat intre Consiliul Local al orasului Mioveni si S.C. GAZON SPORT 2005 S.R.L., pentru diminuarea cu 254 MP a suprafetei de teren concesionate in zona BEMO - in vederea amenajarii unui teren de minifotbal cu gazon sintetic si instalatie de iluminat nocturna. - data 25.06.2012
Nr. 10 - Se aproba contul de executie al orasului Mioveni pe Trimestrul I al anului, la venituri in suma de 30.458.458 si la cheltuieli in suma de 13.558.350 lei, cu un excedent de 16.900.108 lei. - data 25.06.2012
Nr. 9 - Se aproba organizarea festivitatilor de sfintire a locasului de cult - Catedrala SF. Apostoli Petru si Pavel din orasul Mioveni, avand in vedere finalizarea lucrarilor de construire si arhitectura ale acestui obiectiv de investitii al Consiliului Local al orasului Mioveni. - data 25.06.2012
Nr. 8 - Se valideaza mandatul de consilier local al dl. Popa Marian in Consiliul Local al orasului Mioveni, jud Arges. - data 25.06.2012
Nr. 7 - Consiliul Local al orasului Mioveni, ia act de cerereaNr. 12958/25.06.2012 prin care dl. Mihailescu Vasile, consilier local in Consiliul Local al orasului Mioveni, din partea Partidului Poporului - Dan Diaconescu, isi anunta demisia din functia de consilier local, inmanand-o presedintelui de sedinta.. - data 25.06.2012
Nr. 6 - Se constituie patru comisii pe comisii de specialitate cu urmatoarea componente ... . - data 21.06.2012
Nr. 5 - Se alege in functia de VICEPRIMAR al orasului Mioveni dl. consilier local Costache Aurel. - data 21.06.2012
Nr. 4 - Se alege d-l Costache Aurel presedinte de sedinta pe o perioada de 2 luni, care va conduce sedintele Consiliului Local si va semna hotararile adoptate de acesta. - data 21.06.2012
Nr. 3 - Se valideaza mandatul urmatorilor consilieri: .... - data 21.06.2012
Nr. 2 - Se valideaza mandatul urmatorilor consilieri: .... - data 21.06.2012
Nr. 1 - Se constituie comisia de validare din urmatorii membrii. - data 21.06.2012

Nr. 39 - Se aprobă "Acordarea burselor şcolare în oraşul Mioveni, pentru anul 2012, în limita fondurilor aprobate în Bugetul de venituri si cheltuieli pe 2012, cu această destinaţie. - data 19.04.2012
Nr. 38 - Se aprobă acordarea lunara a alimentatiei speciale pentru intreg personalul din cadrul Serviciul Politia Locala Mioveni, in cuantul de 12 lei/zi incepand cu 01.04.2012. - data 19.04.2012
Nr. 37 - Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L. - data 19.04.2012
Nr. 36 - Se acorda ajutor financiar de urgenta, o data pe an, pentru cel putin una din situatiile enumerate mai jos, urmatoarelor categorii de persoane: .... - data 19.04.2012
Nr. 35 - Se aprobă majorarea capitalului social al -- S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L.--. - data 19.04.2012
Nr. 34 - Se aprobă completarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a Centrului Cultural Mioveni al orasului Mioveni, aprobat prin H.C.L.Nr. 118 / 27.10.2011, la cap. 2 Scopul si obiectul de activitate, art. 5, cu pct. h, care va avea urmatorul continut : - desfasurarea activitatii de editare -tiparire - . - data 19.04.2012
Nr. 33 - Se aprobă rezultatul final al evaluarii anuale a menegementului Centrului Cultural Mioveni, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. - data 19.04.2012
Nr. 32 - Se aprobă Planul de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni si din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului local Mioveni, pe anul 2012, conform anexei la prezenta hotarare. - data 19.02.2012
Nr. 31 - Se aprobă "Achizitionarea de table scolare profesionale in unitatile de invatamant pentru prescolarii si elevii din orasul Mioveni, inNr. de 249 buc conform tabelului. - data 19.04.2012
Nr. 30 - Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli aliinstitutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii pe anul 2012, prin suplimentarea la venituri cu suma de 134,38 mii lei bugetul fiind in suma de 9.623, 98 mii lei, pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli prin suplimentarea cu suma de 268,56 mii lei, bugetul fiind in suma de 9.758,16 lei, pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum si alineatele si paragrafele dupa caz, conform anexeiNr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare. - data 19.04.2012
Nr. 29 - Se aprobă dezmembrarea pe doua corpuri de proprietate a imobilului - teren aferent - apartinand domeniului public al Orasului Mioveni, inscris in Cartea FunciaraNr. 80531 a orasului Mioveni, identificat la pozitiaNr. 559 din anexa 5 la HGR 447/16.05.2002 privind atestarea bunurilor apartinand domeniului public al judetului Arges precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arges, cuNr. cadastral 80531, astfel: .... - data 15.03.2012
Nr. 28 - Incepand cu data de 01.04.2012, beneficiaza de serviciul Cantinei de ajutor social urmatoarele categorii de persoane ... .. - data 15.03.2012
Nr. 27 - Se aprobă procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivele de investitii din Orasul Mioveni finalizate in anii 2009, 2010 si , 2011 evidentiate in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. - data 15.03.2012
Nr. 26 - Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Mioveni pe anul 2012, la venituri in suma de 88.154 mii lei, pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli in suma de 118.673,72 mii, pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole precum si alineate si paragrafe, dupa caz, conform anexeiNr. 1,ce face parte integranta din prezenta hotarare. - data 15.03.2012
Nr. 25 - Se aprobă contul anual de executie al Orasului Mioveni pe anul 2011, la venituri in suma de 88.883.805 lei si la cheltuieli in suma de 71.847.882, cu un excedent de 17.035.923 lei. - data 15.03.2012
Nr. 24 - Se aprobă Proiectul "Dezvoltarea serviciilor medicale prin implementarea unui sistem informatic in cadrul Spitalului Orasenesc Sf. Spiridon Mioveni.. - data 15.03.2012
Nr. 23 - Se alege presedinte de sedinta D-nul Mandu Ion, incepand cu data de 15.03.2012, pe o perioada de 2 luni consecutive. - data 15.03.2012
Nr. 22 - Se aprobă anularea creantelor fiscale datorate bugetului local al Orasului Mioveni, de pana la 40 lei inclusiv, aflate la data de 31.12.2011, provenite din impozite si taxe, pentru contribuabilii persoane fizice in suma maxima de 3500 lei. - data 23.02.2012
Nr. 21 - Se aprobă "Acordarea burselor şcolare în oraşul Mioveni, pentru anul 2012, în limita fondurilor aprobate în Bugetul de venituri si cheltuieli pe 2012, cu această destinaţie. - data 23.02.2012
Nr. 20 - Se aprobă acordarea lunară a normei de hrană pentruîntreg personalul din cadrulServiciului Poliţia Locală Mioveniîn cuantum de 12 lei/zi, începând cu data de 01.04.2012. - data 23.02.2012
Nr. 19 - Se aprobă Planul de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, beneficiarilor de venit minim garantat, pe anul 2011, conform anexei ataşată la prezenta hotărâre. . - data 23.02.2012
Nr. 16 - Se aproba executarea in conditiile Legii a lucrarilor de alimentare cu energie electrica si extinderea iluminatului public in orasul Mioveni in cursul anului 2012, dupa cum urmeaza: ... . - data 26.01.2012
Nr. 15 - Se aproba executarea in conditiile legii a licrarilor de modernizare si sistematizare a urmatoarelor zone din orasul Mioveni, dupa cum urmeaza: .... - data 26.01.2012
Nr. 14 - Se aproba amenajarea de parcari pe terenuri apartinand domeniului public si privat al orasului Mioveni, in conditiile legii dupa cum urmeaza : ... . - data 26.01.2012
Nr. 13 - Se aproba scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, prevazute in anexa nr 1 si a obiectelor de inventar, prevazute in anexa nr 2, bunuri care fac parte din patrimoniul Spitalului Orasenesc Sf Spiridon Mioveni; anexele fac parte integranta din prezenta Hotarare. - data 26.01.2012
Nr. 12 - Cu data prezentei hotarari inceteaza aplicabilitatea Hotararii Consiliului Local Mioveni nr 137/19.12.2011.- data 09.01.2012
Nr. 11 - Se acorda sechimbarea denumirii Grupului Scolar Constructii de Masini Colibasi, situat in orasul Mioveni, Sat Colibasi, str. Uzinei, nr 1-3, jud. Arges, in Liceul Tehnologic -- Constructii de Masini Colibasi, potrivit art. 13, pct 4, lit C, pct 5 si pct 6, din Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, respectiv: -- nivel secundar superior sau nivel liceal: LIC - Liceu, Filiera Tehnologica - Liceul tehnologic: LICTEH--; -- invatamant profesional: PROF -- si invatamant -- postliceal: POS -- incepand cu anul 2012 -2013. - data 09.01.2012
Nr. 10 - Se aproba schimbarea deumirii Gradinitei cu program normal nr 1 - Mioveni - , situat in orasul Mioveni, str. Logofat Stanciu Mihoveanu, nr 11, jud. Arges, in Gradinita -- FLORILE SOARELUI --, pptrivit art. 13, pct 1, lit. a si b, din Ordinul Minitrului Edicatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului respectiv: -- educatie timpurie: Ed T -- nivel anteprescolar: APRE -- nivel prescolar: PRE --, incepand cu anul scolar 2012 - 2013. - data 09.01.2012
Nr. 9 - Se aproba schimbarea deumirii Gradinitei cu program normal nr 2 Mioveni -- Campionii --, situat in orasul Mioveni, str. Unirii, bl T2A, sc A, ap 1, jud. Arges, in Gradinita -- CAMPIONII --, poptrivit art. 13, pct 1, lit. b, din Ordinul Minitrului Edicatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului respectiv: -- nivel prescolar : PRE --, incepand cu anul scolar 2012 - 2013. - data 09.01.2012
Nr. 8 - Se aproba schimbarea deumirii Gradinitei cu program prelungit nr 12 Mioveni -- TIC - PITIC --, situat in orasul Mioveni, str. Aleea Chaminului, nr 1, jud. Arges, in Gradinita -- TIC - PITIC --, poptrivit art. 13, pct 1, lit. a si b, din Ordinul Minitrului Edicatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului respectiv: -- nivel anteprescolar: : APRE -- si -- nivel prescolar : PRE --, incepand cu anul scolar 2012 - 2013 .- data 09.01.2012
Nr. 7 - Se aproba mentinerea denumirii Liceului Teoretic Iulia Znfirecu, situat in Orasul Mioveni, str. Petre Zugravu, nr 7, jud. Arges potrivit art. 13, pct 2, pct 3 si pct 4, lit a, din Ordinul Minitrului Edicatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului respectiv: -- nivel primar: PRI -- si -- nivel secundar inferior sau nivel gimnazial: GIM si nivel secundar superior sau nivel liceal: LIC - Liceu, Filiera Teoretica - Liceul Teoretic: LIC TEO -- incepand cu anul scolar 2012 - 2013 .- data 09.01.2012
Nr. 6 - Se aproba schimbarea denumirii Scolii cu clasele I-VIII Liviu Rebreanu - Mioveni, situat in orasul Mioveni, str. Eroilor, nr 3, jud Arges in Scoala Gimnaziala -- Liviu Rebreanu --, potrivit art 13, pct 2 si 3, din Ordinul Minitrului Edicatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului respectiv: -- nivel primar: PRI -- si -- nivel secundar inferior sau nivel gimnazial: GIM --, incepand cu anul scolar 2012 - 2013 .. - data 09.01.2012
Nr. 5 - Se aproba schimbarea denumirii Scolii cu clasele I-VIII George Toparceanu - Mioveni, situat in orasul Mioveni, str. Parasti, nr 26, jud Arges in Scoala Gimnaziala -- George Toparceanu --, potrivit art 13, pct 2 si 3, din Ordinul Minitrului Edicatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului respectiv: -- nivel primar: PRI -- si -- nivel secundar inferior sau nivel gimnazial: GIM --, incepand cu anul scolar 2012 - 2013 . - data 09.01.2012
Nr. 4 - Se aproba schimbarea denumirii Scolii cu clasele I-VIII Marin Sorescu Racovita de Jos, situata in orasul Mioveni, sat Racovita de Jos, B-dul Dacia,Nr. 128B, jud. Arges, in Scoala Gimnaziala -- Marin Sorescu -- , Racovita de Jos, potrivit art 13, pct 2 si 3, din Ordinul Minitrului Edicatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului respectiv: -- nivel primar: PRI -- si -- nivel secundar inferior sau nivel gimnazial: GIM --, incepand cu anul scolar 2012 - 2013 . - data 09.01.2012
Nr. 3 - Se aproba schimbarea bunurilor Scolii cu calsele I-VIII Colibasi, situata in orasul Mioveni, cartier Colibasi, B-dul Dacia, nr 39a bis, judetul Arges, in Scoala Gimnazial Colibasi, potrivit art. 13, pct 2 si pct 3, din Ordinul Ministrului Edicatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului respectiv: -- nivel primar: PRI -- si -- nivel secundar inferior sau nivel gimnazial: GIM --, incepand cu anul scolar 2012 - 2013. - data 09.01.2011
Nr. 2 - Se aproba acoperirea definitiva din Excenentul Bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2011, in suma de 6.451.835,67 lei. - data 09.01.2012
Nr. 1 - Se alege presedinte de sedinta d-nul LIVEZEANU PETRE incepand cu data de 09.01.2012, pe o perioada de 2 luni consecutiv. - data 09.01.2012


Repertoriu legislativ 2011


Nr. 139 - Se aproba suplimentarea numarului se functii din statul de functionare al Spitalului Orasenesc -- Sf.Spiridon-- Mioveni cu trei posturi de medici rezidenti in specializarile: anestezie si terapie intensiva, chirurgie generala si obstretica ginecologie, repartizate spitalului orasenesc in urma concursului de rezidentiat organizat de Ministerul Sanatatii. - data 19.12.2011
Nr. 138 - Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitateaHotararea Consiliului LocalNr. 84/2007. - data 19.12.2011
Nr. 137 - Se aproba -- structura retelei unitatilor scolare cu personalitate juridica din Orasul Mioveni scolare --, incepand cu anul scolar 2012 -2013, dupa cum urmeaza: ... . - data 19.12.2011
Nr. 136 - Se aproba rectificarea sectiunii de functionare a Bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate de venituri proprii si subventii -- Spitalul Sf Spiridon Racovita, pe anul 2011 --prin suplimentarea atat a veniturilor cat si a cheltuielilor cu suma de 503,08 mii lei. - data 19.12.2011
Nr. 135 - Se aproba transferul, cu justa despagubire, a sistemului de iluminat public de pe raza orasului Mioveni, din patrimoniul CEZ DISTRIBUTIE S.A. in domeniul public al orasului Mioveni. - data 19.12.2011
Nr. 134- Se aproba majorarea capitalului social la S.C. SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI S.R.L. . - data 19.12.2011
Nr. 133 - Se aproba majorarea capitalului social la S.C. CONSTRUCTII REPARATII MIOVENI S.R.L. cu suma de 2.500.000 lei aport in numerar si marirea numarului de parti sociale cu 2500, in valoare de 10000 lei fiecare. - data 19.12.2011
Nr. 132 - In vederea atribuirii contractului de servicii de paza a Fondului Forestier, ce apartine domeniului public al Orasului Mioveni, in suprafata de 80 ha se va solicita oferta de pret de la ocoalele silvice de pe raza judetului Arges.- data 19.12.2011
Nr. 131 - Se alege presedinte de sedinta d-nul IORDACHE CONSTANTIN pentru a conduce sedinta ordinara, publica din data de 19.12.2011. - data 19.12.2011
Nr. 130 - Se aproba transformarea postului temporar vacant de medic primar medicina interna in post de medic specialist medicina interna in cadrul statului de functii al Spitalului Orasenesc -- SF. Spiridon -- Mioveni. - data 17.11.2011
Nr. 129 - Se aproba rectificarea Bugetului de vrnituri si cheltuieli al Consiliului Local Mioveni pentru anul 2011, prin diminuarea atat la venituri cat si la cheltuieli cu cuma de 148 mii lei. - data 17.11.2011
Nr. 128 - Se aproba prelungirea cu 5 ani a contractuluiNr. 69/16.05.2002 incheiat intre S.C. TELEMOBIL S.A. si Consiliul Local Mioveni, privind terenul in suprafata de 120 mp situat laga BATALUL DE SLAM al S.C. Automobile Dacia S.A. . - data 17.11.2011
Nr. 127 - Se aproba realizarea unui Studiu de oportunitate privind posibilitatea privind oportunitatea crearii unui parc fotovoltaic in orasul Mioveni. - data 17.11.2011
Nr. 126 - Se alege presedinte de sedinta d-nul FULGER NICOLAE pentru a conduce sedinta ordinara, publica din data de 17.11.2011. - data 17.11.2011
Nr. 125 - Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local pentru anul 2011, conform anexeiNr. 1 ceface parte integranta din prezenta hotarare. - data 27.10.2011
Nr. 124 - Se aproba - organizarea cursurilor de masterat oferite comunitatii din orasul Mioveni de Universitatea Politechnica Bucuresti in parteneriat cu Academia Oamenilor de Stiinta din Romania -. - data 27.10.2011
Nr. 123 - Calcului impozitului datorat de persoanele juridice in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata cota impozitului pe cladiri se stabileste astfel: .... - data 27.10.2011
Nr. 122 - Incepand cu 01.01.2010 se aproba plata on-line a taxelor si impozitelor locale, utilizand cardul bancar in sistemul national electonic de plati. - data 27.10.2011
Nr. 121 - Se aproba incepand cu data prezentei se interzice comercializarea, desfacerea si consumul de bauturii alcoolice si bere, in parcarile S.C. AUTOMOBILE DACIA GRUP RENAULT S.A., in zona adiacenta a portilor de acces de pe platforma Dacia, parcurile de joaca pentru copii. - data 27.10.2011
Nr. 120 - Se aproba incheierea unui contract de comodat intre orasul Mioveni reprezentat prin Consiliul Local la orasului Mioveni si Inspectoratul pentru Situatii de urgenta al judetului Arges, pentru darea in folosinta gratuita DETASAMENULUI DE POMPIERI MILITARI MIOVENI PE O PERIOADA DE 5 ANI a autospecialei de stins incendii complet echipata cu accesoriile specifice. - data 27.10.2011
Nr. 119 - Se aproba scoaterea din domeniul public al orasului Mioveni a imobilelor: B-dul Dacia, Pod peste Raul Doamnei, Pod peste Raul Argesel, Parc, Plaje + strand, Pista de atletism - identificate in anexa nr 5 - inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Mioveni - laHotararea nr 447 privind atestarea bunurilor apartinand domeniului public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arges, la pozitiile nr 48.49,143,144,244,245,251. - data 27.10.2011
Nr. 118 - Se aproba darea i administrare a tipografiei digitale achizitionate de Consiliul Local Mioveni, Centrului Cultural Mioveni, in vedrea imbunatatirii activitatilor acestei institutii. - data 27.10.2011
Nr. 117 - Se aproba includerea in patrimoniul S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. Bucuresti - regionala vest a urmatoarelor tronsoane de conducte rezultate in urma modificarii traseului retelei de distributie gaze naturale. - data 27.10.2011
Nr. 116 - Se aproba repartizarea unui nr de 21 locuinte sociale in caminul social a orasului mioveni, familiilor care intrunesc criteriile legale pentru a beneficia de o asemenea locuinta cu chirie, mentionate in anexa la prezenta hotarare. - data 27.10.2011
Nr. 115 - Se alege presedinte de sedinta d-l IORDAN CONSTANTIN pentru a conduce sedinta ordinara, publica din data de 27.10.2011. - data 27.10.2011
Nr. 114 - Consiliul Local al Orasului Mioveni, jud Arges, da in folosinta gratuita Fundatiei - Consortiul pentru Dezvoltare Locala - spatiul din blocul P3a, parter, cu destinatia de Cantina Sociala, pentru o perioada de 5 ani, incepand cu data prezentei hotarari. - data 22.09.2011
Nr. 113 - Se confera titlul de - Cetatea de onoare - al orasului Mioveni d-l Petrescu Liviu, Profesor la Clubul Sportiv Mioveni . - data 22.09.2011
Nr. 112 - Completarea contractului de delegare a gestiunii - Serviciului de Salubrizare a localitatii catre S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L. si cu activitatea de colectare selectiva a deseurilor de ambalaje de la populatie de pe raza orasului Mioveni, astfel incat sa se realizeze o diminuare cu 15 % a cantitatilor de deseuri municiparle si asimilabile. - data 22.09.2011
Nr. 111 - Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Mioveni pe anul 2011, la venituri pe capitole si subcapitole iar la cheltuieli pe parti, capitole, subcapitole, titluri, art. precum si alineate si paragrafe dupa caz, conform anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare. - data 22.09.2011
Nr. 110 - Se aproba conditiile(criteriile) de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei publice de conducere de SEF SERVICIU in cadrul POLITIEI LOCALE MIOVENI, conform celor prezentate mai jos. .... - data 22.09.2011
Nr. 109 - Consiliul Local al Orasului Mioveni isi insuseste raportul de evaluare nr 11286 din 02.06.2011 intocnit de evaluator - INTEPRINDERE INDIVIDUALA STOICA PETRISOR - privind suprafata de 855mp teren extravilan situat in orasul Mioveni, punctul POMPE IRNE, jud. Arges, proprietatea numitului Ograzeanu Gheorghe, ce urmeaza sa fie schimbat cu suprafata de 755mp teren situat in intravilan, proprietatea orasului Mioveni, jud Arges.- data 22.09.2011
Nr. 108 - Se aproba trecerea din domeniul public al orasului Mioveni, in domeniul public al statului si in administrarea MTI - CNADNR a suprafetei totale de 51.725,10 mp, alcatuita din 35 imobile identificate conform anexei nr 1 . - data 22.09.2011
Nr. 107 - Se aproba trecerea din domeniul privat in domeniul public al orasului Mioveni a suprafetei totale de 51.725,10 mp teren, alcatuita din 35 imobile identificate conform anexei nr 1. - data 22.09.2011
Nr. 106 - Se aproba asigurarea continuitatii asistentei medicale in cadrul Spitalului Orasenesc "S.F. Spiridon"Mioveni prin doua linii de garda organizate. - data 25.08.2011
Nr. 105 - Valorile impozabile, impozitele, taxele locale, si amenzile, in sume fixe sau cote procentuale, pentru anul 2012 sunt cuprinse in anexele 1A - 1E, care fac parte integranta din prezenta hotarare si se stabilesc dupa cum urmeaza: ... - data 25.08.2011
Nr. 104 - Se aproba urmatorii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii - Sala Sporturilor Mioveni - 2010 locuri : ... . - data 25.08.2011
Nr. 103 - Se completeaza anexa la Hotararea Consiliului Local 47/1999 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Mioveni, cu noi pozitii astfel: .... - data 25.08.2011
Nr. 102 - Se accepta donatia facuta de S.C. Transporturi Dacia S.A. Orasului Mioveni. Obiectul donatiei il constituie autobuzul marca Rocar, tip 1111-192, culoarea alb-albastru, an fabricatie 1996,cu valoarea 4500 lei, conform contractului de sponsorizareNr. 233/17.05.2011. - data 25.08.2011
Nr. 101 - Se aproba organizarea unei licitatii publice deschise pentru vanzarea materialelor rezultate din dezafectarea esafodajului de la Catedrala Ortodoxa Mioveni. - data 25.08.2011
Nr. 100 - Se aproba plata din bugetul local a contravalorii cheltuielilor ocazionate de schimbarea cartii de identitate si a celorlalte documente prevazute in O.U. 97/14.07.2005. - data 25.08.2011
Nr. 99 - Se modifica art. 1 al HCL nr 9/17.07.2008 dupa cum urmeaza : se constituie comisia de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractelor de concesiune, in urmatoarea componenta: .... - data 25.08.2011
Nr. 98 - Se acorda ajutor de urgenta in suma de 5000 lei numite Gheorghe Maria domiciliata in orasul Mioveni, Str Pietei, Bl F4, sc D, ap 9, jud Arges, asistent personal pentru d-l Dumitru Mihai conf. dispozitieiNr. 1352/110.07.2006 emisa de PRIMARUL ORASULUI MIOVENI, pentru a-l insotii pe d-l Dumitru Mihai ( fiul sau ) in strainatate in vederea interventiei chirurgicale. - data 25.08.2011
Nr. 97 - Se modifica anexa 1 la HCLNr. 63/2008, in sensul ca se va inscrie in acordul de functionare si programul de functionare aprobat. - data 25.08.2011
Nr. 96 - Se alege presedinte de sedinta d-l Frantescu Costel, incepand cu data de 25.08.2011, pe o perioada de 2 luni consecutiv. - data 25.08.2011
Nr. 95 - Se aprobaasocierea dintre Orasul Mioveni si Judetul Arges in vederea realizarii in comun a lucrarilor de reabilitare si modernizare a drumului judetean DJ 741 ( Pitesti - Valea Mare- Faget - intersectia cu DN73D) pentru portiunea de drum situata in intravilanul orasului Mioveni. - data 21.07.2011
Nr. 94 - Se aproba urmatorii indicatori technico economici pentru obiectivul de investitii SPITALUL ORASENESC MIOVENI . - data 21.07.2011
Nr. 93 - Se aproba completarea contractului de delegare a gestiunii Serviciului de Salubrizare a localitatii catre S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L. si cu activitatea de deratizare, dezinfectie si dezinsectie pe raza orasului Mioveni. - data 21.07.2011
Nr. 92 - Se confera titlul de -- Cetatean de Onoare -- al orasului Mivoeoni d-lui Bat Ioana, Inginer S.C. SELCA S.A. . - data 21.07.2011
Nr. 91 - Se confera titlul de -- Cetatean de Onoare -- al orasului Mivoeoni d-lui Dumitru Vasile, Profesor la Grupul Scolar Constructii de Masini Colibasi. - data 21.07.2011
Nr. 90 - Se confera titlul de -- Cetatean de Onoare -- al orasului Mivoeoni d-lui Calin Scheau, fost Viceprimar al localitatii Grand - Saconnex . - data 21.07.2011
Nr. 89 - Se confera titlul de -- Cetatean de Onoare -- al orasului Mivoeoni d-lui Candea Vasile,Presedinte AOSR. - data 21.07.2011
Nr. 88 - Se confera titlul de -- Cetatean de Onoare -- al orasului Mivoeoni d-lui Patrick Leclerc, Primar Landerneau - Franta. - data 21.07.2011
Nr. 87 - Se confera titlul de -- Cetatean de Onoare -- al orasului Mivoeoni d-lui Chiuta Ion, Profesor Universitar Doctor, Inginer. - data 21.07.2011
Nr. 86 - Se confera titlul de -- Cetatean de Onoare -- al orasului Mivoeoni d-lui Jerome Olive, Directorul General al Grupului Renault in Romania, Director General al Automobile Dacia. - data 21.07.2011
Nr. 85 - Se confera titlul de -- Cetatean de Onoare -- al orasului Mivoeoni d-lui Gabriel Cotilaz , Primar al Localitatii Grand - Saconnex. - data 21.07.2011
Nr. 84 - Se confera titlul de -- Cetatean de Onoare -- al orasului Mivoeoni d-lui Velyo Atanasov Iliev, Primar al orasului Petrich - Bulgaria. - data 21.07.2011
Nr. 83 - Se imputerniceste Primarul Orasului Mioveni pentru alegerea unui avocat, care sa reprezinte Consiliul Local Mioveni in Dosarul 2938/10.09.2011, aflat pe rol la Tribunalul Arges. - data 21.07.2011
Nr. 82 - Se aproba demolarea anexei atelierului de la Grupul Scolar Colibasi, imobil care face parte din domeniul privat al orasului Mioveni. - data 21.07.2011
Nr. 81 - Se aproba modificarile organigramei si statului de functii ale Centrului Cultural Mioveni . - data 21.07.2011
Nr. 80 - In vederea respectarii normelor privind oprirea, parcarea si stationarea autovehiculelor si a vehiculelor de orice fel in locuri apartinand domeniului public al Orasului Mioveni, Persoanele fizice si juridice au obligatiile reglementate prin prezenta hotarare. - data 21.07.2011
Nr. 79 - Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Mioveoni pe anul 2011, la venituri pe capitole, subcapitole, titluri, articole, precum si alineate si paragrafe dupa caz, prin suplimentarea atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 47.000 lei, conform anexeiNr. 1 ce face parte integrant din prezenta hotarare. - data 21.07.2011
Nr. 78 - Se aproba urmatorii indicatori tehnico-economici prevazitu in documantatiile de avizare a lucrarilor de interventie la scoala George Toparceanu, Colibasi,Marin Sorescu si Liviu Rebreanu din Orasul Mioveni. - data 21.07.2011
Nr. 77 - Se aproba urmatorii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii AMENAJARE ZONA TEREN SPORT STRADA DINICU GOLESCU, CARTIER COLIBASI, ORAS, MIOVENI, JUD ARGES. . - data 21.07.2011
Nr. 76 - Se aproba inchirierea apartamentuluiNr. 1 din Bl A 1 sc. A , parter, Str. Logo. Stanciu Mihoveanu, oras Mioveni, pe o perioada de un an, catre Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei - Organizatia Mioveni, cu destinatia de sediu, incepand cu data prezentei hotarari. - data 21.07.2011
Nr. 75 - Pe data prezentei hotarari inceteaza aplicabilitatea art. 3 dinHotararea Consiliului LocalNr. 73/16.06.2011. - data 07.07.2011
Nr. 74 - Se aproba modificarea structurii organizatorice, Organigrama Spitalului Orasenesc Sf. Spiridon Mioveni si statul de functii al spitalului Sf. Spiridon Mioveni, institutie in subordinea Consiliului Local Mioveni, incepand cu data de 01.07.2011. - data 07.07.2011
Nr. 73 - Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Mioveni pe anul 2011, la venituri pe capitole si subcapitole iar la cheltuieli pe parti, capitole si subcapitole, titluri, articole, precum si alineate si paragrafe dupa caz prin suplimentarea atat a veniturilor cat si a cheltuielilor cu suma de 115.000 lei, conform anexeiNr. 1 ce face parte integrata din prezenta hotarare. - data 16.06.2011
Nr. 72 - Se aproba modificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Mioveoni pe anul 2011, in sensul utilizazrii fondului de rezerva constituit odata cu aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 in suma de 400.000 lei pentru lucruri de decolmatare si curatare a canalelor pluviale. - data 16.06.2011
Nr. 71 - Se modifica art 2 al HCLNr. 107/30.08.2007 dupa cum urmeaza: -- Pretul de pornire a licitatiei va fi de 0.5 lei / mp/zi pentru teren si 1leu/mp/zi pentru spatiile comerciale. - data 16.06.2011
Nr. 70 - Se aproba incetarea contractului de concesiuneNr. 22354/03.09.2008 incheiat intre Consiliul Local Mioveni si S.C. VULTURU & COMPANY S.R.L., care are ca obiect terenul in suprafata de 490 mp situat in orasul Mioveni, in zona Baza de Agrement, incepand cu data adoptarii prezentei hotarari, ca urmare a imposibilitatii concesionarului de a exploata bunul concesionat si ca urmare a adreseiNr. 9324/06.05.2011. - data 16.06.2011
Nr. 69 - Statul de functii al aparatului de specialitate al primarului se modifica in urma promovarii in grad profesional a functiilor publice, dupa cum urmeaza. - data 16.06.2011
Nr. 68 - Se aproba rezilierea contractuluiNr. 1265/22.11.2010 incheiat intre Orasul Mioveni si Clubul Copiilor Mioveni privind inchirierea apartamentuluiNr. 3 din Bl L3, sc. A, parter. - data 16.06.2011
Nr. 67 - Consiliul Local Mioveni accepta preluarea in cadrul Spitalului Orasenesc SF Spiridon Mioveni a sectiei medicale de obstretica - ginecologie, neonatologie, A.T.I. si chirurgie generala din cadrul spitalului Dr. Ioan Craciun - Calinesti, ca sectie extewrioara care va functiona temporar in Com. Clinesti, str Ioan Craciun, nr 1. - data 16.06.2011
Nr. 66 - Se alege presedinte de sedinta D-nul Didita Gheorghe, incepand cu data 16.06.2011, pe o perioada de 2 luni consecutiv. - data 16..06.2011
Nr. 65 - Se aproba constituirea la nivelul orasului Mioveni a unui Centru de formare profesionala in domeniul tehnic si uman denumit -- Universul Stiintei --. - data 19.05.2011
Nr. 64 - Se aproba alocarea de fonduri din bugetul pe 2011-2012 necesare executarii unui studiu Geotehnic in zona BL. H36 - H40 ca urmare a reactivarii alunecarii de teren. - data 19.05.2011
Nr. 63 - Compartimentul Urbanism si amenajarea teritoriului din organigrama aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni se organizeaza ca structura de serviciu, sub denumirea de Serviciul Amenajare teritoriului si urbanism, care va fi coordonat de arhitectul-sef, avand in subordine si compartimentul Patrimoniu. - data 19.05.2011
Nr. 62 - Se aproba casarea retelei termice vechi aferente PT4, cu lungimea de 1536 m, scoase din functiune in anul 1999. - data 19.05.2011
Nr. 61 - Se aproba contul anual de executie al Bugetului Local al Consiliului Local Mioveni pe anul 2010, la venituri in suma de 90.395.671,10 lei si la cheltuieli in suma de 76.952.870,02 lei, cu un excedent de 13.442.801,08 lei. - data 28.04.2011
Nr. 60 - Se aproba nivelul mediu al drepturilor banesti aferente lunii octombrie 2010, pe functii, categorii, clase, grade sau trepte profesionale, ce vor fi acordate salariatilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni, corespunzator fondului constituit in temeiul OGNr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. - data 28.04.2011
Nr. 59 - Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Mioveni imobilelor imprejmuire scoala Colibasi, imprejmuire scoala L Rebreanu si imprejmuire Scoala Generala George Toparcceanu - identificate in anexa la HCLNr. 47/1999 -- Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Mioveni -- la pozitiileNr. 532, 535 si 547.. - data 28.04.2011
Nr. 58 - Se aproba concesionarea fara licitatie publica, Parojiei Clucereasa, a terenului proprietate privata a orasului Mioveoni (conform contractului de vanzare cumparare cuNr. 3450/25.11.2010), in suprafata de 150 mp, situat n orasul Mioveni, sat Clucereasa, tarla 22, pct Clucereasa-- Uzina de apa, conform schitei pentru construirea unei biserici ortodoxa. - data 28.04.2011
Nr. 57 - Incepand cu data de 01.05.2011 se aproba majorarea tarifelor dupa cum urmeaza: .. - data 28.04.2011
Nr. 56 - Inchiderea balcoanelor existente in blocul R9, poate fi efectuat de catre proprietarii apartamentelor, numai cu tamplarie PVC, de culoare maro, inchidere realizata in totalitate, fara zidarie, cu avizul proiectantului initial al blocului. - data 28.04.2011
Nr. 55 - Se aproba marirea cotizatiei pentru Asociatia Oraselor din Romania de la 0,30 lei/locuitor/an la 0,40 lei/locuitor/an. - data 28.04.2011
Nr. 54 - Se constituie Unitatea locala de sprijin, conform O.U.G.Nr. 42/2004 privind organizarea activitatii veterinare . - data 28.04.2011
Nr. 53 - Se modifica art. 3 dinHotarareaNr. 46/29.04.2009, care va avea urmatorul cuprins: Serviciile acordate persoanelor varstnice aflate in dificultate si costurile acestor servicii sunt urmatoarele: - data 28.04.2011
Nr. 52 - Se aproba -- Actul Aditional nr 3 la Acordul de Asociere initial in sensul modificarii si completarii acestui acord semnat in data de 01.06.2005 cu noile modificari si completari ale ADI Servsal --. - data 28.04.2011
Nr. 51 - Se aproba HCLNr. 7/27.01.2011 privind -- Aprobarea Actului AditionalNr. 1 la Actul Constitutiv, a Actului AditionalNr. 1 la Statutul ADI Servsal Arges si a Actului Aditional nr 3 la Acordul de Asociere initiala--. - data 28.04.2011
Nr. 50 - Se valideaza mandatul de consilier local al d-lui Baciu Ion Marius in Consiliul Local al Orasului Mioveni, judetul Arges. - data 28.04.2011
Nr. 49 - Consiliul Local al Orasului Mioveni, judetul Arges, ia act de demisia din Consiliul Local a d-lui Udroiu Bogdan, consilier local si declara vacant locul consilierului in cauza. - data 28.04.2011
Nr. 48 - Se imputernicesc consilierii locali ai orasului Mioveni in Adunarea Generala a Asociatilor S.C. Constructii Reparatii Mioveni S.R.L., sa modifice actul constitutiv al societatii in ce priveste durata mandatului administratorului de la 4 ani la 1 an si numirea acestuia pe perioada respectiva. - data 20.04.2011
Nr. 47 - Se completeazaHotarareaNr. 3 adoptata de Consiliul Local Mioveni in data de 27.01.2011 cu un articol - data 14.04.2011
Nr. 46 - Se alege presedinte de sedinta D-ul Costache Aurel, incepand cu data de 14.04.2011, pe o perioada de doua luni. - data 1407.04.2011
Nr. 45 - Consiliul Local Mioveni este de acord cu preluarea in cadrul Spitalului Orasenesc Sf Spiridon Mioveni a Spitalului Dr. Teja Papahagi Domnesti, ca sectii exterioare ale Spitalului Orasenesc Sf. Spiridon Miovoeni - data 07.04.2011
Nr. 44 - Se aprobarea plantarea a 1500 - 2000 puieti, stejar, gorun rosu, carpen si corcodus pe o suprafata de 3.5 ha, - teren situat in punctul Faget - Armeneasa, delimitat conform schitei intocmite de S.C. ATLAS SURVEY S.R.L. - data 07.04.2011
Nr. 43 - Se aprobarea Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor finantate din venituri proprii si subventii pe anul 2011- data 17.03.2011
Nr. 42 - Se aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru incredintarea managementului la Centrul Cultural Mioveni - data 17.03.2011
Nr. 41 - Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Mioveni, in vederea dezafectarii sau conservarii, dupa caz, a urmatoarelor imobile: ... - data 17.03.2011
Nr. 40 - Se aproba urmatorii indicatori technico-economici pentru obiectivul de investitii -- Clopotnita, turn a catedralei Orasului Mioveni si corp anexa cu grupuri sanitare -- - data 17.03.2011
Nr. 39 - Se aproba demolarea vechilor grupuri sanitare de la scolile Colibasi, Racovita de jos, imobile care fac parte din domeniul privat al orasului Mioveni. - data 17.03.2011
Nr. 38 - Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Mioveni, in vederea dezafectariia urmatoarelor imobile - data 17.03.2011
Nr. 37 - Se aproba cuantumurile provenite din .... - data 17.03.2011
Nr. 36 - Se aproba Planul de actiuni si de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca, beneficiarilor de venitul minim garantat, pe anul 2011. - data 17.03.2011
Nr. 35 - Se valideaza mandatul de consilier local al d-lui Dumitru Gheorghe in Consiliul Local Mioveni - data 17.03.2011
Nr. 34 - Consiliul Local al Orasului Mioveni, ia act de cerereaNr. 2629/2011, prin care d-ul Radomir Marian trece din functia de Consilier Local PNL , in Consiliul Local, la cea de consilier independent, dar si pe adresaNr. 4698/2011a PNL, Arges, prin care d-nul Radomir Marian este exclus din partid, retragandu-i sprijinul politic si declara vacant locul consilierului in cauza. - data 17.03.2011
Nr. 33 - Se aproba procesele - verbale de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivele de investitii din orasul Mioveni finalizate in anii 2008.2009.2010 - data 24.02.2011
Nr. 32 - Se paroba trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Mioveni a imobilelor -- platforem gunoi -- identificate in anexa 5, laHotarareaNr. 447 - data 24.02.2011
Nr. 31 - Se aproba Planul Local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole la nivelul orasului Mioveni, - data 24.02.2011
Nr. 30 - Se aproba modificarea anexei HCLNr. 47/1999 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Mioveni in sensul completarii acesteia cu pozitiaNr. 658 reprezentand imobilul omis si anume terenul inravilan in suprafata de 994 mp situat in tarla 8, parcela 152, punct Olarus. - data 24.02.2011
Nr. 29 - Se aproba urmatorii indicaori technico-economici pentru obiectivul de investitii -- AMENAJARE SI RESTILIZARE ZONA INTRE DRUMURILE COLECTOARE SI CALEA FERATA UZINALA - ZONA CKD - VAMA -- - data 24.02.2011
Nr. 28 - Se aproba urmatorii indicatori technico-economici pentru obiectivul de investitii -- AMENAJARE TEREN SPORT GRUP SCOLAR CONSTRUCTII DE MASINI, COLIBASI -- - data 24.02.2011
Nr. 27 - Se aproba proiectarea si executia de parcari apartinand domeniului public si privat al orasului Mioveni, in conditiile legii. - data 24.02.2011
Nr. 26 - Se aproba aplicarea la programul sectorial COMENIUS REGIO cu proiectul -- Compararea experientelor de implementare ale educatiei informare si nonformale -- - data 09.02.2011
Nr. 25 - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Mioveni pe 2011, la venituri si cheltuieli si subcapitole iar la cheltuieli pe parti, subcapitole, capitole, titluri, articole, precum si alineate si paragrafe dupa caz. - data 09.02.2011
Nr. 24 - Consiliul local este de acord cu participarea Bibliotecii Orasului Mioveni la Programul National -- Biblionet -- - data 09.02.2011
Nr. 23 - Se aproba executarea in conditiile legii a lucrarilor de intretinere si asfaltare la urmatoarele obiective de investitii : ... - data 09.02.2011
Nr. 22 - Se aproba urmatorii indicatori technico-economici pentru obiectivul de investitii: COMPLEX DE SERVICII PENTRU PERSOANE IN VARSTA -- SFANTA MARIA -- COLIBASI - data 09.02.2011
Nr. 21 - Se modifica pozitia 15 din anexa laHotararea Consiliului Local 47/1999 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Mioveni, ce a stat la baza emiterii HG - 447/2002 privind atestarea bunurilor apartinand domeniului public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din jud. Arges - data 09.02.2011
Nr. 20 - Se alege presedintele de sedinta d-na Canuta Elena Elvira, incepand cu data de 09.02.2011, pe o perioada de 2 luni consecutiv. - data 09.02.2011
Nr. 19 - Se valideaza mandatul de consilier local al d-lui Coman Georgica in Consiliul Local Mioveni - data 27.01.2011
Nr. 18 - Consiliul Local Mioveni ia act de demisia D-lui Costache Gheorghe, consilier local si declara vacant locul consilierului in cauza. - data 27.01.2011
Nr. 17 - Se revoca HCL nr 65/22.07.2010, privind acordarea de suplimente salariale functionarilor publici care isi desfasoara activitatea in aparatul de specialitate al Primarului orasului Mioveni. - data 27.01.2011
Nr. 16 - Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Politiei Locale Mioveni . - data 27.01.2011
Nr. 15 - Se respinge contestatia formulata de Politia Locala Miovoeni, prin avocat, la procesul verbal al sedintei din data de 16.12.2010. - data 27.01.2011
Nr. 14 - Se modifica art. 1 din HCLNr. 45/2007 in sensul ca se reorganizeaza comisia de avizare al cererilor de organizare a adunarilor publice la nivelul Orasului Mioveni. - data 27.01.2011
Nr. 13 - Se aproba instituirea taxei speciale in cuantum de 500 lei pentru divortul administrativ. - data 27.01.2011
Nr. 12 - Se modifica nivelul impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, precum si a combinatiilor de autovehicule, pentru anul fiscal 2011.- data 27.01.2011
Nr. 11 - Se acorda ajutor de urgenta in suma de 3265 lei numitului Vladoi Georgeta domiciliata in orasul Mioveni, Bl M4, SC. C, AP3, jud. Arges. - data 27.01.2011
Nr. 10 - Se modifica anexa la HCL NR 47/1999 - privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Mioveni in sensul completarii acesteia cu pozitiileNr. 655 si 656, reprezentand urmatoarele imobile omise.....- data 27.01.2011
Nr. 9 - Se aproba radiereadin listele 1.2. si 3 ale contractului de inchiriereNr. 23463/23.12.2005, incheiat intre Consiliul Local Mioveni si S.C. Constructii Reparatii Mioveni, a pozitiilor privind utilajele si echipamentele care depasesc gradul de uzura de 80%, si sunt amortizate integral. - data 27.01.2011
Nr. 8 - Se aproba construirea clopotnitei, agheasmatarului si grupului sanitar de la Catedrala Sf. Apostoli Petru si Pavel, Mioveni - data 27.01.2011
Nr. 7 - Se aproba Actul AditionalNr. 1 la Actul Constitutiv al Asociatiei Intercomunitare SERVSAL - data 28.01.2010
Nr. 6 - Se aproba proiectul technic actualizatNr. 57R/2009 - Sistem de supraveghere video in orasul Mioveni. - data 27.01.2011
Nr. 5 - Se aproba proiectul technic actualizatNr. 53R/2009 - Sistem iluminat public pe str. I.C. Bratianu . - data 27.01.2011
Nr. 4 - Se aproba proiectul techinicNr. C. 11704/2010 - largirea pe 2 benzi de cate 4.00m a strazii I.C. Bratianu de la sensul giratoriu la intersectia cu DN73. . - data 27.01.2011
Nr. 3 - Se aproba proiectul technic actualizatNr. 23140/04.11.2010 - Reabilitarea, modernizarea si dotarea Cantinei sociale din orasul Mioveni si a Centrului de sprijin la domiciliul pentru persoanele varsnice. Mioveni, jud. Arges. - data 27.01.2011
Nr. 2 - Se aproba proiectul technic actualizatNr. C.6536/2009 - Pod peste raul Artges situat pe strada I.C. Bratianu - orasul Mioveni. - data 27.01.2011
Nr. 1 - Se Constituie comisia locala de ordine publica, conform LegiiNr. 155/2010 a politiei locale - data 13.01.2011


Repertoriu legislativ 2010


Nr. 134 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010, prin suplimentarea atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 1.395.000 lei, bugetul fiind in suma de 92.189.360 lei. - data 16.12.2010
Nr. 133 - Se modifica art. a din HCLNr. 109/21.10.2010 privind stabilirea indemnizatiei individuale pentru membrii consiliilor de evaluare pentru atribuirea contractwelor de achizitie publica, a contractelor de concesionare si a contractelor de inchiriere a bunurilor apartinand orasului Mioveni, in cuantum de 8lei/ora. - data 16.12.2010
Nr. 132 - Se aproba rectificarea , in sensul maririi numarului de imobile aferente strazii I.C. Bratianu, de la 27 la 30 si implicit a suprafetei de 4.186 mp . - data 16.12.2010
Nr. 131 - Se accepta donatia Prohiei SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL Colibasi avand ca obiect terenul in suprafata de 910 mp situat in extravilanul orasului Mioveni, cartier Colibasi, punctul Ferma Colibasi, tarlaua 11, parcela 262, jud Arges. - data 16.12.2010
Nr. 130 - Se aproba achizitionarea unei tipografii digitale pentru desfasurarea proceselor de productie proprii precum si pentru imprimari la cerere, in conditiile legii. - data 16.12.2010
Nr. 129 - Se aproba incheierea unui act aditional ca contractul de concesiuneNr. 15961/17.06.2008 incheiat intre Consiliul Local Mioveni si domnii Marcu Marin, Pufu Madalin si Pufu Laurentiu, pentru diminuarea cu 120 mp a suprafetei de teren concesionat unei Biserici Ortodoxe . - data 16.12.2010
Nr. 128 - Incepand cu data de 01.01.2011 se aproba infiintarea Politiei Locale Mioveni ca serviciu fara personalitate juridica, in cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni, prin reorganizarea Politiei Comunitare Mioveni precum si prin preluarea compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului ce au atributii in domeniul disciplinei in constructii, protectia mediului si control comercial. - data 16.12.2010
Nr. 127 - Se aproba Planul de ocupare al functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni si din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Mioveni, pe anul 2011. - data 16.12.2010
Nr. 126 - Se aproba transmiterea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 1679.36 mp care face parte din domeniul privat la orasului Mioveni, teren pe care este amplasat obiectivul STATIE DE REGLARE SI MASURA (SRM) COLIBASI, pentru o perioada de 3 ani, catre SNTGN - TRANSGAZ - S.A. MEDIAS. - data 16.12.2010
Nr. 125 - Se aproba inchirierea apartamentuluiNr. 1 din bl. N2, sc. A, parter, oras Mioveni, pe o perioada de 2 ani, Catre Partidul National Liberal Mioveni, cu destinatia de sediu, incepand cu data prezentei hotarari. - data 16.12.2010
Nr. 124 - Se aproba inchirierea apartamenuluiNr. 3 din bl. M6, sc. E, parter, oras Mioveni, Partidului Conservator Mioveni, cu destinatie de sediu partid, incepand cu data prezentei hotarari. - data 09.12.2010
Nr. 123 - Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010, prin suplimentarea atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 2.423.000 lei, bugetul fiind in suma de 90.794.360 lei. - data 09.12.2010
Nr. 122 - Se alege presedinte de sedinta d-l VOICULESCU DUMITRU, incepand cu data de 09.12.2010, pe o perioada de 2 luni consecutiv. - data 109.12.2010
Nr. 121 - Se aproba rectificarea bugetului de veniturii si cheltuieli pe anul 2010, atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 1.033.000 lei, bugetul fiind in suma de 88.371.360 lei. - data 11.11.2010
Nr. 120 - Se aproba contractarea finantarii si asigurarea contributiei proprii pentru proiectul - Sistem integrat de alimentare cu apa si canalizare menajera in cartier Faget - ... - data 11.11.2010
Nr. 119 - Se aproba Studiul de FezabilitateNr. 1/2010 si indicatorii technico-econoici ai investitiei - Sistem integrat de alimentare cu apa si canalizare menajera in cartier Faget - ... - data 11.11.2010
Nr. 118 - Se aproba raportul de evaluare a terenului in suprafata de pana la 5.87 ha in orasul Mioveni pe str. Egalitatii - pct, Olarus. tarla 8. - data 11.11.2010
Nr. 117 - Se aproba acordarea sumei de 500 LEI net failiilor care aniverseaza 50 ani de casatorie in anul 2010 . - data 11.11.2010
Nr. 116 - Se aproba urmatorii indicatori TECHNICO-ECONOMICI pentru obiectivul de investitii RESTILIZAREA PLATOULUI CASEI DE CULTURA - ORAS MIOVENI.. - data 11.11.2010
Nr. 115 - Se aproba regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de anagement, pentru incredintarea managementului Centrului Cultural Mioveni . - data 11.11.2010
Nr. 114 - Se modifica Planul de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al priarului orasului Mioveni si din cadrul serviciilor publice subordonate Consiliului Local Mioveni, pe anul 2010, in sensul suplimentarii cu 8 functii publice a numarului maxim de functii publice rezervate promovarii. - data 11.11.2010
Nr. 113 - Se modifica art. 1 dinHotarareaNr. 80/18.12.2008 a Consiliului Local Mioveni privind repartizarea locuintelor din fondul locativ de stat ... . - data 11.0119.2010
Nr. 112 - Se aproba - inchirierea apartaentuluiNr. 3 din bl. L9, sc A, parter, catre Clubul Copiilor Mioveni, incepand cu data de 15.11.2010 pana la darea in folosinta a Centrului Cultural Educativ Mioveni, dar nu ai ult de 2 ani. . - data 11.11.2010
Nr. 111 - Se aproba rectificarea bugetului de veniturii si cheltuieli pe anul 2010, atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de - 59.000 lei, bugetul fiind in suma de 87.271.360 lei. - data 21.10.2010
Nr. 110 - Se aproba implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli.. - data 21.10.2010
Nr. 109 - Se stabileste indemnizatia individuala pentru membrii coisiilor de evaluare pentru atriburea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesionare si a contractelor de inchiriere a bunurilor apartinand orasului Mioveni. - data 21.10.2010
Nr. 108 - Se aproba incetarea contractului de concesiuneNr. 2121/01.02.2004, incheiat intre Consiliul Local Mioveni si S.C. ANDRA S.R.L., care are ca obiect terenul in suprafata de 53.82mp situat pe B-dul Dacia.in fata blocului P4... - data 21.10.2010
Nr. 107 - Se aproba raportul de evaluare a terenului in suprafata de 3661 mp situat in orasul Mioveni, sat Racovita, tarla 22, pct. Clucereasa - Uzina de apa .... - data 21.10.2010
Nr. 106 - Se aproba dezafectarea, dezmembrarea si valorificarea ca fier vechi nefasonat a halei metalice de la Piata Parasti. - data 21.10.2010
Nr. 105 - Se aproba predarea retelelor electrice de interes public de joasa tensiune realizate si finantate integral de catre Consiliul Local Miovenim operatorului de distributie a energiei electrice CEZ Distributie S.A. . - data 21.10.2010
Nr. 104 - Se aproba procesul-verbal de receptie la terinarea lucrarilor pentru obiectivele de investitii privind extinderea retelelor electrice de joasa tensiune din orasul Mioveni, evidentiate in anexa 1. - data 21.10.2010
Nr. 103 - Se aproba transmiterea dreptului de folosinta a autobasculantei achizitionate de catre Consiliul Local Mioveni, catre S.C. Constructii Reparatii Mioveni S.R.L.. - data 21.10.2010
Nr. 102 - Se aproba darea in folosinta gratuita, pe o perioada de doi ani, incepand cu data aprobarii prezentei hotarari, a spatiului in suprafata de 229.6 mp situat la parterul Scolii Vechi de pe B-dul Dacia, Consiliului Judetean Arges .... - data 21.10.2010
Nr. 101 - Se modifica statul de functii la Spitalul Sf. Spiridon - Mioveni, in sensul transformarii urmatoarelor posturi: .... - data 14.10.2010
Nr. 100 - Se alege presedinte de sedinta d-l VALI,AREANU JAN , incepand cu data de 21.10.2010pe o perioada de 2 luni consecutive. - data 21.10.2010
Nr. 99 - Se aproba rectificarea bugetului de veniturii si cheltuieli pe anul 2010, atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de - 1.878.540 lei, bugetul fiind in suma de 87.330.360 lei. - data 16.09.2010
Nr. 98 - Se numeste comisia de negociere in vederea transferului, cu justa despagubire, a sistemului de iluminat public de pe raza orasului Mioveni, aflat in prezent in patrimoniul operatorului de furnizare si distributie a energiei electrice CEZ DISTRIBUTIE S.A. catre Consiliul Local al Orasului Mioveni, la cererea acestuia. - data 16.09.2010
Nr. 97 - Se aproba preturile si tarifele pentru furnizarea serviciului de apa - canalizare si conexe, care vor fi cele practicate de Serviciul A.D.P. inainte de reorganizare. - data 16.09.2010
Nr. 96 - Se aproba contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare( contractul de delegare), pe de o parte si S.C. SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI S.R.L. pe de alta parte . - data 16.09..2010
Nr. 95 - Se insuseste inventarul bunurilor din domeniul public si privat al orasului Mioveni care au fost date in administrare si exploatare serviciilor apa si canalizare, iluminat public si salubritate, asa cum sunt inregistrate in evidenta contabila la data de 31.08.2010. - data 16.09.2010
Nr. 94 - Se aproba Caietul de Sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in baza caruia s-a delegat gestiunea si isi va desfasura activitatea S.C. SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI S.R.L.. - data 16.09.2010
Nr. 93 - Se aproba Regulamentul de Functionare si Indicatorii de Performanta ai serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, in forma prevazuta in anexaNr. 1, la proiectul de hatarare, in baza caruia isi va desfasura activitatea S.C. SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI S.R.L. - data 16.09.2010
Nr. 92 - Se aproba atribuirea directa a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, iluminat public si salubrizare din orasul Mioveni, jud. Arges, operatorului local S.C. SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI S.R.L. cu sediul in orasul Mioveni, b-dul DaciaNr. 3. - data 16.09.2010
Nr. 91 - Se aproba valoare de 9.57E pe mp pentru terenul in suprafata de 4186mp, situat in vecinatatea Str. I.C. Bratianu, pe ambele sensuri, supus procedurii de expropriere. - data 16.09.2010
Nr. 90 - Se aproba mandatarea Primarului Orasului Mioveni, sa reprezinte localitatea in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Arges pentru a aproba in sedinta Adunariii Generale convocate pentru data de 21.09.2010 a punctelor stabilite pe ordinea de zi, comunicata conform convocatorului.. - data 16.09.2010
Nr. 89 - Se aproba regulamentul privind modul de organizare, autorizare si desfasurare a activitatii de publicitate in orasul Mioveni.. - data 16.09.2010
Nr. 88 - Se modifica art. 2, alin. 2, din H.C.L.Nr. 84/12.08.2010, in sensul ca suprafata de 13860mp va fi inlocuita cu 29507mp.. - data 16.09.2010
Nr. 87 - Se aproba oganizarea unei licitatii publice deschise pentru inchirierea unui teren in suprafata de 16mp situat pe Str. 7 Septembrie 1485 langa scarile de acces la Poarta 8 a S.C. Automobile Dacia S.A., pentru amplasarea unui chiosch din tamplarie P.V.C. si geam termopan in vederea comercializarii de fructe. - data 16.09.2010
Nr. 86 - Se aproba inchirierea prin licitatie publica deschisa a terenului de handbal in suprafata de 1035 mp, situat in incinta Grupului Scolar din orasul Mioveni, pentru realizarea unui teren sintetic de sport.. - data 16.09.2010
Nr. 85 - Se confera titlul de "Cetatean de onoare"al orasului Mioveni, domnului dr. Mihail Geana. - data 12.08.2010
Nr. 84 - Se abroga HCLNr. 29 din 17.03.2009 privindRectificarea in inventarul bunurilor apartinand domeniului public al orasului Mioveni, a dimensionarilor strazii I.C. Bratianu. - data 12.08.2010
Nr. 83 - Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe nul 2010, atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 1356.90 mii lei, bugetul fiind in suma de 89208.90 mii lei. - data 12.08.2010
Nr. 82 - Se aproba organizarea si statutul de functionare al aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor si institutiilor publice din subordinea consiliului local cu sau fara personalitate juridica . - data 12.08.2010
Nr. 81 - Se aproba contractul de arendare incheiat intre Consiliul Local Mioveni si d-ul Chiutescu Sevastian, pentru terenul in suprafata de 25 ha situat in extravilanul orasului Mioveni -cartierul Racovita- pentru pasunatul animalelor. - data 12.08.2010
Nr. 80 - Se aproba incetarea contractului de concesiuneNr. 41904/10.12.2007 incheiat intre Consiliul Local Mioveni si S.C. Med cons Instal S.A., care are ca obiect terenul in suprafata de 2400mp situat pe Str. Parasti, pentru construirea unui bloc de locuinte, incepand cu data de 01.08.2010, ca urmare a imposibilitatii concesionarului de a exploata bunul concesionat.. - data 12.08.2010
Nr. 79 - Se aproba casarea si valorificarea activelor fixe apartinand domeniului privat al orasului Mioveni - obiectivul Statia de epurare a orasului Mioveni. - data 12.08.2010
Nr. 78 - Se aproba provesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivele de investitii privind iluminatul public din orasul Mioveni.. - data 12.08.2010
Nr. 77 - Se aproba declansarea procedurii de expropiere pentru terenul in suprafata de 4186 mp, situat in vecinatatea strazii I.C. Bratianu, pe ambele sensuri. - data 12.08.2010
Nr. 76 - Se aproba strategia locala privind dezvoltarea infrastructurii serviciilor de sanatate la nivelul orasului Mioveni, pentru perioada 2010-2013. - data 12.08.2010
Nr. 75 - Se aproba strategia locala privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice la nivelul orasului Mioveni, pentru perioada 2010-2013. - data 12.08.2010
Nr. 74 - Se aproba infiintarea S.C. SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL prin reorganizarea Seviciului de Iluminat Mioveni cu personalitate juridica si a Serviciului ADP din cadrul Primariei orasului Mioveni fara personalitate juridica. - data 05.08.2010
Nr. 73 - Se alege proiectarea si executarea lucrarilor de consolidare a terenului de fundare pentru obiectivul de investitii Centru Cultural Educativ, oras Mioveni - data 08.08.2010
Nr. 72 - Se aproba modificarea actului constitutiv al S.C. Constructii Reparatii Mioveni SRL din orasul Mioveni, B-dul Dacia, jud Arges. - data 05.08.2010
Nr. 71 - Se alege presedinte de sedinta d-l Udroiu Bogdan, incepand cu data de 05.08.2010, pe o perioada de 2 luni consecutiv. - data 05.08.2010
Nr. 70 - Se aproba darea in folosinta gratuita Serviciului Administratia Domeniului Public Mioveni a spatiului situat la etajul I al Scolii vechi din B-dul DaciaNr. 3 oras Mioveni.in suprafata de 244 mp, pe o perioada de 5 ani . - data 22.07.2010
Nr. 69 - Se numesc reprezentantii Consiliului Local Mioveni in Consiliul de Administrare al Spitalului Orasenesc Sf. Spiridon Mioveni - data 22.07.2010
Nr. 68 - Se aproba contul anual de executie al Bugetului Local al Consiliului Local Mioveni pe anul 2008, la venituri in suma de 70.028.483,97 lei si la cheltuieli in suma de 70.024.952,41 lei, cu un excedent de 3.531,56 lei. - data 22.06.2010
Nr. 67 - Se aproba contul anual de executie al Bugetului Local al Consiliului Local Mioveni pe anul 2009, la venituri in suma de 74.720.535,84 lei si la cheltuieli in suma de 72.995.324,80 lei, cu un excedent de 1.725.211,04 lei. - data 22.07.2010
Nr. 66 - Se aproba concesionarea prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata de 27mp apartinand domeniului privat al orasului Mioveni, situat in fata Bl. V1 de pe B-dul Dacia, in vederea amenajarii unei terase deschise. - data 22.07.2010
Nr. 65 - Pe perioada 01.07.2010 - 31.12.2010, se aproba acordarea de suplimente salariale functionarilor publici din cadrul Directia Politiei Comunitare Mioveni si Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor Mioveni. - data 22.07.2010
Nr. 64 - Valorile impozabile, impozitele, taxele locale si amenzile, in sume fixe sau cote procentuale, pentru anul 2011, se stabilesc dupa cum urmeaza: ... .- data 22.07.2010
Nr. 63 - Se modifica art. a, lit. a), din HCLNr. 136/2009, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010, incepand cu data de 01.07.2010. - data 22.07.2010
Nr. 62 - Se nodifica art. 4 din HCL 113/2003 si va avea urmatorul text: Se aproba urmatoarele statii de asteptare pentru taximetre ... . - data 22.07.2010
Nr. 61 - Se aproba transferul managementului asistentei medicale a Spitalului Orasenesc Sf. Spiridon Mioveni catre Consiliul Locam Mioveni - data 08.07.2010
Nr. 60 - Se aproba componenta Comisiei coordonatoare la nivelul orasului Mioveni care sa asigure transferul managementului asistentei medicale a Spitalului Orasenesc Sf. Spiridon la Consiliul Local Mioveni. - data 01.07.2010
Nr. 59 - Se alege presedinte de sedinta d-ra Serban Ramona Corina, incepand cu data de 01.07.2010, pe o perioada de 2 luni consecutiv. - data 01.07.2010
Nr. 58 - Se aproba indicatorii technico - economici prevazuti in sintezele documentatiilor de avizare pentru lucrarile de interventie executate in vederea cresterii performantei energetice a blocurilor de locuit - data 24.06.2010
Nr. 57 - Se acorda ajutor de urgenta in suma de 5000 lei numitei Gheorghe Maria domiciliata in orasul Mioveni, asistent personal a d-l Dumitru Mihai . - data 24.06.2010
Nr. 56 - Se acorda ajutor de urgenta in suma de 5000 lei numitei Tudor Alexandra Madalina domiciliata in orasul Mioveni, asistent personal pentru minora Tudor Alexandra Daniela. - data 24.06.2010
Nr. 55 - Se aproba modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Arges -- ADIA - data 24.06.2010
Nr. 54 - Incepand cu data de 01.07.2010 se aproba majorarea tarifului de canalizare cu 0.11 lei de la 0.87 lei/mc fara TVA la 0.98 lei/mc fara TVA. - data 24.06.2010
Nr. 53 - Se aproba reabilitarea termica a urmatoarelor institutii publice din orasul Mioveni: scoala Racovita, Cminul Social, Liceul Iulia Zamfirescu, scoala Liviu Rebreanu, Dispensarul Mioveni, Hotelul Pietei, Scoala veche, Sediul Primariei, scoala George Toparceanu, scoala Colibasi etc - data 24.06.2010
Nr. 52 - Se aproba modificarea structurii de functii publice a Serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor Mioveni, in sensul transformarii functiei publice de referent, clasa III, gradul profesional principal, treapta I, gradatia 5, in functie publica de inspector, clasa I, grad profesional asistent, treapta I, gradatia 5. - data 24.06.2010
Nr. 51 - Se accepta donatia facuta de Ptrimaria orasului Grand-Saconnex Elvetia a autoutilitarei marca RENAULT, tip TRAFIC, destinata transportului persoanelor cu handicap. - data 24.06.2010
Nr. 50 - Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Mioveni a imobilului Piata Big situat in orasul Mioveni.- data 24.06.2010
Nr. 49 - Se aproba scoaterea din domeniul public al orasului Mioveni a imobilelor Albia raului Argesel, albia raului Targului, albia raului Doamnei. - data 24.06.2010
Nr. 48 - Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Mioveni a imobilelor: Statia de epurare, Centrala termisa statia de epurare si imprejurimile plasa de sarma. - data 24.06.2010
Nr. 47 - Se aproba scoaterea din domeniul public al orasului Mioveni a imobilelor: adapost de protectie civila si punct de comanda, adapost de protectie civila, subsol si adapost de protectie civila Casa de Cultura, subsol si adapost de protectie civila Cula de la Racovita. - data 24.06.2010
Nr. 46 - Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Mioveni, a imobilelor "retea principala dealimentare cu apa, retea secundara de alimentare cu apa, retera principala de alimentare cu energie termica, retea secundara de alimentare cu energie termica, identificate in anexaNr. 5, - data 24.06.2010
Nr. 45 - Se aproba studiul de oportunitate in vederea concesonarii prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata de 27mp situat pe B-dul Dacia in fata Bl. V1 din orasul Mioveni, pentru amenajarea unei terase deschise, conform schitei.. - data 24.06.2010
Nr. 44 - Se aproba organizarea unei licitatii publice deschise in vederea inchirierii stadionului Mioveni si a terenului de fotbal de la Grupui Scolar Mioveni, pentru desfasurarea de activitati sportive, pentru o perioada de doi ani. - data 24.06.2010
Nr. 43 - Se confera titlul de "Cetatean de onoare"al orasului Mioveni, domnului Gheorgehe Capatana - data 20.05.2010
Nr. 42 - Se aproba Nota de fundamentare referitoare la necesitatea incadrarii de persoane din randul somerilor in cadrul Primariei orasului Mioveni, Serviciul A.D.P., in baza LegiiNr. 72/2002, cu modificarile si completarii ulterioare, pe perioada 01.06.2010 - 30.11.2010, conform anexeiNr. 1 la prezenta hotarare. - data 15.04.2010
Nr. 41 - Se aproba tranzmiterea in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 600mp situat in orasul Mioveni la intersectia str. Uzinei cu str. 1 Decembrie (potrivit planului de amplasament din anexa ), catre Agentia Nationala de Locuinte, pe toata durata executarii constructiei, in vederea construirii unui bloc de locuinte pentru tineri destinate inchirierii - data 20.05.2010
Nr. 40 - Se aproba extinderea cu 10mp a terenului in suprafata de 150mp concesionat de catre S.C. Picadilly S.R.L. pe strada Ion Pillat, langa bl. H26, pentru separarea sectiei de patiserie de cea de cofetarie, in vederea obtinerii avizului ASP Arges. - data 20.05.2010
Nr. 39 - Se aproba infiintarea Cresei nr 2 Mioveni in subordinea Consiliului local al orasului Mioveni, ca unitate fara personalitate juridica, cu unNr. maxim de 40 locuri/paturi - data 20.05.2010
Nr. 38 - Se aproba indicatorii technico - economicii pentru obiectivul de investitii - Gradinita si Cresa cu program prelungit P+2E - 6 Grupe, zona Robea"- data 20.05.2010
Nr. 37 - Se aproba modificarea art. 1 din HCL nr 6/2008 privind amplasamentele pentru amenajarea a 30 de platforme in suprafata de 25mp fiecare, pentru colectarea deseurilor biodegradabile in cadrul proiectului ISPA "Managementul integrat al deseurilor solide din judetul Arges", in sensul ca amplasamentul anumitor platforme va fi modificat astfel:. - data 20.05.2010
Nr. 36 - Se aproba incheierea unui act aditional la contractul de concesiune cuNr. 4143/03.03.2010 incheiaty intre Consiliul Local Mioveni si CMI Dr Francu Vasile, pentru diminuarea cu 7 mp a suprafetei de teren concesionate pe strada Eroilor, langa bl. G3, pentru amenajarea unei sali de asteptare a cabinetului medical si extinderea activitatii laboratorului de analize medicale. - data 20.05.2010
Nr. 35 - Se aproba prelungirea contractului de inchiriere pentru sediul Protoieriei Mioveni situat in orasul Mioveni B-dul Dacia, bl. G3, sc. A, ap. 1, pe o perioada de 3 ani incepand cu data de 26.05.2010 - data 20.05.2010
Nr. 34 - Pentru unitatile de alimentatie publica asa cum sunt caracterizate de H.G.Nr. 843/1999 privind incadrarea pe tipuri a unitatilor de alimentatie publica (Restaurante - Baruri), precum si unitatilor cu profil de divertisment si recreere, cu sau fara program distractiv : discoteci, cluburi de internet, baruri-biliard, sali de jocuri mecanice si electronice, de pe raza orasului Mioveni, programele de functionare se stabilesc de catre comercianti, cu conditia respectarii linistii si ordinii publice si se aproba de catre Primaria Mioveni, anual, pana la 31 martie. - data 20.05.2010
Nr. 33 - Se alege presedinte de sedinta d-ul Stanciu Ion, incepand cu data de 20.05.2010, pe o perioada de 2 luni consecutiv. - data 20.05.2010
Nr. 32 - Se aproba Planul Urbanistic General al orasului Mioveni si Regulamentul Local de Urbanism, elaborate de S.C. PROIECT ARGES S.A. - data 15.04.2010
Nr. 31 - Se pune la dispozitia concesionarului serviciul public de distributie a gazelor naturale, cu titlul gratuir, pe toata durata concesiunii, a terenului necesar pentru realizarea obiectivelor aferente sistemului de distributie a gazelor naturale in satul Cluvereasa, oras Mioveni - data 15.04.2010
Nr. 30 - Se aproba tariful pentru analiza de laborator a apei uzate menajere. - data 15.04.2010
Nr. 29 - Se modifica art.Nr. 2 din HCLNr. 47/24.05.2010, adoptata de Consiliul Local Mioveni privind acordarea ajutorului de urgenta. - data 15.04.2010
Nr. 28 - Se aproba organigrama si statul de functii al Serviciului A.D.P. - data 15.04.2010
Nr. 27 - Se aproba organigrama si statul de functii al Serviciului Public de Iluminat Public Mioveni - data 15.04.2010
Nr. 26 - Se aproba organigrama si statul de functii ale Centrului Cultural Mioveni. - data 15.04.2010
Nr. 25 - Se aproba organigrama si statul de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Mioveni, precum organigramele si statele de functii ale serviciilor publice fara personalitate juridica si ale compartimentelor din subordinea institutiei. - data 15.04.2010
Nr. 24 -Se alege presedinte de sedinta d-ul Radomir Marian, incepand cu data de 15.04.2010, pe o perioada de 2 luni consecutiv. - data 15.04.2010
Nr. 23 - Se aproba acordarea unor ajutoare financiare din Bugetul Consiliului Local Mioveni pe anul 2010, in suma de 150 lei, pentru fiecare salariat din Primarie, A.D.P. Mioveni, Cmin Cresa, Caminul Social si Sala de Sport , Asistenti Personali, Centrul de Sprijin, Cabinetele medicale scolare, Politia comunitara, Protectia civila, S.V.S.U., Evidenta populatiei, Biblioteca precum si Serviciul de Iluminat Public si Centrul Cultural, - data 28.03.2010
Nr. 22 - Se decerneaza diploma de excelenta d-lui Mihalcea Cristian Ilie, comisar sef - Politia orasului Mioveni. - data 18.03.2010
Nr. 21 - Clubul Sportiv Mioveni poate utiliza imobilele Baza Sportiva, situat pe strada Stadionului din orasul Mioveni, in perioada 20.032010 - 20.03.2012, in vederea desfasurarii de activitati sportive. - data 18.03.2010
Nr. 20 - Se stabilesc taxele pentru Piata Dacia incepand cu data de 01.05.2010.- data 18.03.2010
Nr. 19 - Se aprobg modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010, atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 1.141 mii lei, bugetul fiind in suma de 87.852 mii lei - data 18.03.2010
Nr. 18 - Se aproba alocarea sumei de 33.550 lei necesara pentru deplasarea delegatiei din orasul Mioveni in orasul Landerneau - Franta - data 18.03.2010
Nr. 17 - Se aproba indicatorii techico-economici pentru obiectivul de investitii Amenajare Piata Publica si Baza de Agrement - Bemo - Cartier Clucereasa - data 18.03.2010
Nr. 16 - Se aproba concesionarea prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata de 3116 mp situat in orasul Mioveni, in zona Poarta 9 - Cesar - S.C. Automobile Dacia S.A. pentru construirea unuei platforme de parcare. - data 18.03.2010
Nr. 15 - Se aproba: Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte se va realiza numai cu firme specializate, care ofera un termen de garantie la lucrarea executata.. - data 18.03.2010
Nr. 14 - Consiliul Local Mioveni isi insuseste raportul de evaluare intocmit de S.C. MONDOPULS S.R.L. pentru spatiile cu destinatia de cabinete medicale din dispensarele Mioveni si Colibasi. - data 18.03.2010
Nr. 13 - Se alege presedinte de sedinta d-ul Pufu Gheorghe, incepand cu data de 18.03.2010, pe o perioada de 2 luni consecutiv. - data 18.03.2010
Nr. 12 - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010, atat la venituri cat si la cheltuieli in suma de 86711 mii lei, conform anexei 1 - data 18.02.2010
Nr. 11 - Se aproba studiul de oportunitate privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata de 3116 mp, situat adiacent drumului de acces la Poarta 9 CESAR - Automobile Dacia, pentru construirea unei platforme de parcare a autoturismelor conform schitei - data 18.02.2010
Nr. 10 - Se aproba Actul Constitutiv al Staturului Asociatiei Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de transport public local "Asociatia Transmetropolitana Arges"potrivit anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din preyenta hotarare - data 18.02.2010
Nr. 9 - Se modifica alineatul ultim (teza finala) a art. 1 al HCL nr 119/15.10.2009 in sensul ca: "Durata de realizare a investitiei de 24 de luni, potrivit HCLNr. 119/15.10.2009, va fi numai de 9 luni"- data 18.02.2010
Nr. 8 - Se aproba indicatorii technico economici pentru urmatoarele obiective de investitii - data 28.01.2010
Nr. 7 - Se aproba normativul propriu de consum lunar de carburanti - data 28.01.2010
Nr. 6 - Incepand cu data de 01.02.2010 se aproba modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local MioveniNr. 55/ 16.10.2008, privind cantitatile de gunoi minime si maxime, ce se vor aplica pentru anumite categorii de agenti, beneficiari ai serviciilori de salubrizare, conform anexei nr 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare. - data 28.01.2010
Nr. 5 - Incepand cu data de 01.02.2010 se aproba majorarea tarifului de canalizare cu 0.13 lei mc , de la 0.74 mc fara T.V.A la 0.87 mc fara T.V.A. - data 28.01.2010
Nr. 4 - Se stabilesc domeniile serviciilor publice si locurile din cadrul Seviciului A.D.P. in care contravenientii pot presta activitatii in folosul comunitatii. - data 28.01.2010
Nr. 3 - Se alege trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Mioveni a halei metalice sin Piata Parasti, in suprafata de 443.34 mp, in vederea dezafectarii. - data 28.01.2010
Nr. 2 - Se aproba lista cu lucrarile de investitii in continuare pe anul 201, conform anexei la prezenta hotarare - data 14.01.2010
Nr. 1 - Se alege presedinte de sedinta dl. Olteanu Dumitru, incepand cu data de 14.01.2010 pe o perioada de 2 luni consecutive - data 14.01.2010


Repertoriu legislativ 2009


Nr. 136 - Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2010. - data 17.12.2009
Nr. 128 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 conform anexeiNr. 1 si 2, ce fac parte integranta din prezenta hotarare atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 4.356.890 lei. - data 12.11.2009
Nr. 127 - Se aproba deymembrarea pe trei corpuri de propietate a imobilului "Teren Intravilan"apartinand domeniluli privat la orasului Mioveni, situat in zona I.C.S.I.T.A., inscris in cartea funciaraNr. 5558 a orasului Mioveni cuNr. cadastral 1901 80533. in suprafara de 21231 mp, astfel... . - data 12.11.2009
Nr. 126 - Se aproba Protocolul de colaborare intre Consiliul Local si Inspectoratul Jidetean Arges , privind infiintarea si functionarea Centralelor de Resurse pentru Educatie si Dezvoltare, cu exceptia cap. 5 Dispozitii finale pct. 5.2., in sensul - Consiliul Local nu va finanta remunera personalul CRED - data 12.11.2009
Nr. 125 - Se alege presedinte de sedinta d-l Martalogu Ion, incepand cu data de 12.11.2009, pe o perioada de 2 luni consecutiv. - data 12.11.2009
Nr. 124 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 conform anexeiNr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare, adica atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 1.300 mii lei. - data 15.10.2009
Nr. 123 - Consiliul Local Mioveni ia act de utilizarea imobilului "Sediul Primariei fostei comune Racovita"situat in cartier Racovita oras Mioveni vis-a-vis de spitalul Sf. Spiridon, de catre Fundatia Consortiului pentru Dezvoltare Lovala, pe o perioada de 5 ani, pentru desfasurarea activitatii "Centrul pentru sprijin la domiciliu a persoanelor in varsta . - data 15.10.2009
Nr. 122 - Se aproba contractul de inchiriere anexat pentru sediul Fundatiei "Consortiu Pentru Deyvoltare Locala"Mioveni situat in orasul Mioveni, str. Stadionului, bl F4, sc. B, ap 4, pe o perioada de 5 ani incepand cu data prezentri hotarari. - data 15.10.2009
Nr. 121 - Se aproba accesarea unei finantari in cadrul POS CCE, Anexa prioritara 3, DMI 2, Masura 3.2.1. pentru proiectul "Servicii On-Line in Primaria Mioveni"a valorii totale a acestuia cat si a cofinantatii. - data 15.10.2009
Nr. 120 - Se aproba aplicarea la POR, Anexa 3, DMI 3.2., "Reabilitarea Modernizarea si dotareaCantinei Sociale si a Centrului de Sprijin la domiciliu pentru persoane varsnice din Orasul Mioveni, jud. Arges". - data 15.10.2009
Nr. 119 - Se aproba indicatorii tehnico - economici ai investitiei "Reabilitarea Modernizarea si dotareaCantinei Sociale si a Centrului de Sprijin la domiciliu pentru persoane varsnice din Orasul Mioveni, jud. Arges". - data 15.10.2009
Nr. 118 - Se completeaza anexa laHotararea Consiliului Local Mioveni 47/1999 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Mioveni, cu o noua pozitie, conform anexei care face parte din prezenta hotarare. - data 15.10.2009
Nr. 117 - Se aproba concesionarea pri licitatie publica dechisa a unui teren in suprafata de de 14mp apartinand domenilului privat al orasului Mioveni, situat pe srt. Eroilor, langa bl. G1, pentru extinderea laboratorului de analize medicale si amenajarea unei sali de asteptare a cabinetului medical care functineaza in blocul G3, confotm schitei. - data 19.11.2009
Nr. 116 - Se aproba organizarea unei licitatii publice deschise in vederea inchirierii terenului in suprafata de 26m situat pe str. Postei langa spatiul comercial da la parterul blocului L10, pentru amenajarea unei terase moderne, inchisa in sistem demontabil, conform unei anexe la prezenta hotarare. - data 15.10.2009
Nr. 115 - Se aproba participarea la "Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati". - data 17.09.2009
Nr. 114 - Se aproba cuantumul cotizatiei aferenta anului 2009 la capitalul social al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Arges - A.D.I.A. in suma de 10000 lei. - data 17.09.2009
Nr. 113 - Se aproba modificarea Acutului Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Arges - A.D.I.A., prin Actul AditionalNr. 2/209, in forma prevazuta in Anexa I la prezenta hotarare. - data 17.09.2009
Nr. 112 - Se aproba desemnarea ca Operator Regional pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare a S.C. APA-CANAL 2000 S.A. Pitesti cu sediul in I.C. Bratianu,Nr. 24A, numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Arges, J03/185/2000, cod Unic de Inregistrare 13009001, persoana juridica romana infiintata ca societate pe actiuni, cu sediul in Romania. - data 17.09.2009
Nr. 111 - Incepand cu data de 01.10.2009 se aproba desfiintarea anumitor locuri de munca din cauze reale si obiective, din cadrul Orasului Mioveni - Serviciul Public A.D.P., conform anexeiNr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. - data 17.09.2009
Nr. 110 - Se aproba Aplicarea la POR, Anexa 3, dmi 3.1, pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului "Sf. Spiridon", din orasul Mioveni, jud. Arges. - data 17.09.2009
Nr. 109 - Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului "Sf. Spiridon", din orasul Mioveni, jud. Arges, respectiv .... - data 17.09.2009
Nr. 108 - Se data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea H.C.L.Nr. 92/16.07.2009. - data 17.09.2009
Nr. 107 - Se aproba noul regulament pentru conferirea titlului de "Cetarean de Onoare"si a altor titluri si distinctii personalitatilor cu merite deosebite, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. - data 17.09.2009
Nr. 106 - Se modifica pozitia 35 din anexa laHotararea Consiliului LocalNr. 47/1999 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Mioveni in sensul ca lungimea strazii nenominalizate care face legatura intre Str., Uzinei si Col. Dinu Ghiurescu 370m in loc de 37 m eronat a fost consemnat. - data 17.09.2009
Nr. 105 - Se aproba actul aditional la Contractul de incheiere intre Consiliul Local al orasului Mioveni si Fundatia pentru Protectia Cainilor Comunitari incheiat in baza H.C.L..Nr. 82/24.07.2003 prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. - data 10.09.2009
Nr. 104 - Se aproba participarea la "Programul de inlocuire sau de completare a?sist?melor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energia solara si care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului". - data 10.09.2009
Nr. 103 - Se aproba documentatia tehnico-economica, faza "Studiul de feyabilitate"privind completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energia solara si care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului pentru obiectivele Camin Cresa, Camin Social si Spitalul Orasenesc. - data 10.09.2009
Nr. 102 - Se alege presedinte de sedinta d-ul Mandu Ion, incepand cu data de 10.09.2009pe o perioada de doua luni consecutiv. - data 10.09.2009
Nr. 101 - Se aproba studiul de oportunitate (anexaNr. 1 la prezenta hotarare) in vederea concesionarii prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata de 14 mp situat pe str. Eroilor - Bl G3 - din orasul Mioveni, adiacent cabinetului medical Dr. Francu - pentru amenajarea unei sali de asteptare aferente cabinetului medical si extinderea laboratorului de analize medicale, conform schitei (anexaNr. 2 la prezenta hotarare). - data 27.08.2009
Nr. 100 - Se aproba organizarea unei licitatii publice deschise in vederea incheierii spatiului comercial de la etajul 2 al Pietei Dacia, in suprafata de 504mp, cu profil de alimentatie publica. - data 27.08.2009
Nr. 99 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 conform anexeiNr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare. - data 27.08.2009
Nr. 98 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Orasului Mioveni pe anul 2009, prin suplimentarea cu suma de 180 mii lei atat la venituri cat si la cheltuieli (30 mii cheltuieli materiele si 150 mii lei cheltuieli cu salariile pentru perioada 01.07.2009 - 31.12.2009). - data 27.08.2009
Nr. 97 - Se aproba proiectul "Extinderea cu inca 5km a retelei de canalizare menajera in cartierul Colibasi, orasul Mioveni". - data 27.08.2009
Nr. 96 - Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Pietei Dacia, conform AnexeiNr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. - data 27.08.2009
Nr. 95 - Se aproba executia lucrarii de extindere, cu lungimea de 3.580 m, a retelei de canalizare menajera din cartierul Racovita, oras Mioveni. - data 27.08.2009
Nr. 94 - Se aproba concesionarea prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata de 85mp apartinand domeniului privat al orasului Mioveni, situat pe str. Logofat Stanciu Mihoveanu, langa Bl A4, pentru amenajarea unei terase deschise, conform schitei. - data 27.08.2009
Nr. 93 - Se stabilesc impozitele si taxele locale pe anul 2010. - data 27.08.2009
Nr. 92 - Se aproba donatia facuta de d-ul Nastase I. Constantin si Nastase C. Constantin - membrii fondatori ai Colectiei Etnografice din Cula Racovita, privind intregul patrimoniu al Colectiei Etnografice alcatuite din Colectia Etnografica si din mobilierul aferent colectiei, Centrul Cultural al Orasului Mioveni, pentru orasul Mioveni. - data 16.07.2009
Nr. 91 - Se aproba Nota de fundamentare privind necesitatrea suplimentarii cu 5 a numarului de persoane care va fi incadrat in baza LegiiNr. 76/2002, pe perioada 23.07.2009 - 30.11.2009, in cadrul Primariei Mioveni - Serviciul A.D.P., conform Anexei. - data 16.07.2009
Nr. 90 - Se aproba Protocolul incheiat in data de 30.06.2009 intre Primaria orasului Mioveni si Directia de Sanatate Publica (D.S.P.) Arges, privind preluarea de la unitatile sanitare aflate in subordinea D.S.P. Arges a personalului care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza localitatii. - data 16.07.2009
Nr. 89 - Se completeaza Anexa 5 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Mioveni"laHotarareaNr. 447/2002 a Guvernului Romaniei privind "atasarea bunurilor apartinand domeniluli public al jud. Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din jud, Arges"cu imobilele identificate la pozitiileNr. 1,2,3, si 4 din Anexa la prezenta hotarare. - data 16.07.2009
Nr. 88 - Se modifica Anexa la HCLNr. 28/17.03.2009 privind @ Renuntarea in mod irevocabil a celor 20 de cetateni propietari ai terenurilor situate in punctele Balti, Zans, Cruce, La Canal, La Dragan, Sub Coasta, La Simina, la suprafata totala de 3.892.7 mp teren situat de o parte si de alta a str. I.C. Bratianu"si va avea urmatorul cuprins, conform Anexei I, care este parte integranta la prezenta hotarare. - data 16.07.2009
Nr. 87 - Se aproba elimimnarea insulelor denivelate care separa partea carosabila a drumurilor colectoare de carosabilul DN73D, de la km 3+760 pana la km 5+300, ulterior obtinerii acordului CNADNR, in calitate de administrator al DN73 D. - data 16.07.2009
Nr. 86 - Se modifica statul de functi al institutiei, in sensul transformarii postului de referent, treapta IA, pe care este incadrat d-nul Constantinescu George Tiberiu, in post de Inspector de specialitate, gradul II, pe studii superioare de lunga durata, precum si a postului de administrator, treapta I, pe care este incadrat d-nul Stanescu Mihai, in post de inspector de specialitate, gradul I, pe studii superioare de lunga durata, in scopul promovarii salariatilor mentionati. - data 16.07.2009
Nr. 85 - Se aproba concesionarea prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata de 60.000 mp, situat in orasul Mioveni, in zona I.C.S.I.T.A. - S.C. Automobile Dacia S.A., pentru construirea unui centru de stocaj autovehicule si a unor cladiri de birouri si laboratoare de incercari technice, confirm schitei. - data 16.07.2009
Nr. 84 - Incepand cu data 01.08.2009 se aproba tariful de canalizare de 0.74 lei/mc fara TVA. - data 16.07.2009
Nr. 83 - Se aproba procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor si inventarul privind cheltuielile de capital pentru obiectivul "Alimentare cu apa a cartuerului Colbasi din reteaua de apa a orasului Mioveni", cu o valoare de 1.803.305,52 lei inclusiv TVA, conform Anexei 1 si 2 la prezenta. - data 16.07.2009
Nr. 82 - Se aproba se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de interventii "Infiintare parc agrement in orasul Mioveni, jud. Arges"(parc situat pe B-dul Dacia - langa penitenciarul Mioveni). - data 16.07.2009
Nr. 81 - Se alege presedinte de comisie dl. consilier Livezeanu Petre, incepand cu data de 16.07.2009 - data 16.07.2009
Nr. 80 - Se aproba asocierea orasului Mioveni cu judetul Arges si cu unitatile administrativ-teritoriale Pitesti, Stefanesti, Bascov, Albota, Bradu, Mosoaia, Budeasa, Maracineni, Babana in vederea infiintarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Deyvoltarea unui transport public de persoane integrat. - data 18.06.2009
Nr. 79 - Se completeaza anexa 5 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Mioveni"laHotarareaNr. 447/2002 a Guvernului Romaniei privind "atestarea bunurilor apartinand domeniului public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor judetului Arges"cu imobilele identificate la pozitiileNr. 1,2 si 3, din anexa la prezenta hotarare. - data 18.06.2009
Nr. 78 Nr. 43/1999 isi inceteaza aplicabilitatea. - data 18.06.2009
Nr. 77 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Mioveni pe anul 2009, prin suplimentarea cu suma de 855 mii atat la venituri cat si la cheltuieli, conform anexei nu.1 ce face parte integranta din prezentul proiect de hotarare. - data 18.06.2009
Nr. 76 - Se aproba Strategia de Dezvoltare Locala a orasului Mioveni pe anii 2009-2010, conform anexei care este parte integranta la prezenta hotarare. - data 18.06.2009
Nr. 75 - Articolul I dinHotararea Consiliului LocalNr. 86/2006 se modifica si va avea urmatorul cuprins : .... - data 18.06.2009
Nr. 74 - Se aproba implementarea sistemului de citire de la distanta a mijloacelor de masurare (contoare de apa) in cadrul retelei de distributie a apei potabile din orasul Mioveni, in conditiile legii. - data 18.06.2009
Nr. 73 - Se aproba procedurile si criteriile pentru organizarea concursului de ocupare a functiei publice de conducere de director executiv al Politiei Comunitare ... - data 18.06.2009
Nr. 72 - Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea H.C.L. nr 40/2009 privind inchirierea a doua suprafete de teren a cate 15 mp situate in cartierele Colibasi (incurtea scolii Colibasi) si Clucereasa (la intersectia DN 73 cu str. Garii), pentru amplasarea de echipamente de telecomunicatii in vederea punerii in functie de catre S.C. ROMTELECOM S.A. a obiectului de investitii "Instalare ONU si extensie retea TC in cartierul Clucereasa si Colibasi, oras Mioveni, jud. Arges". - data 28.05.2009
Nr. 71 - Se aproba modelul contractului de transmitere in folosinta gratuita catre Agentia Nationala pentru Locuinte, a terenului ce apartine domeniului privat al orasului Mioveni, in suprafata de 600 mp, situat in orasul Mioveni la intersectia str. Uzinei cu str. 1 Decembrie, in vederea construirii unui bloc de locuinte pentru tineri in regim de inchiriere. - data 28.05.2009
Nr. 70 - Se aproba finantarea pentru anul 2009 a cheltuielilor pentru functionarea si exploatarea noului sistem public de distributie a apei potabile, in vederea acoperirii cheltuielilor technologice din retelele de distributie, din capitolul 7002 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica". - data 28.05.2009
Nr. 69 - Se aproba incetarea contractului de concesiune nr 3134/23.02.2004, incheiat intre Consiliul Local Mioveni si S.C. Prestari Servicii Gabriel S.R.L. care are ca obiect trenul in suprafata de 300 mp situat pe B-dul Dacia, vis-a-vis de Penitenciarul Mioveni, incepand cu data adoptarii prezentei hotarari. - data 28.05.2009
Nr. 68 - Se modifica art. 1 din H.C.L.Nr. 23/27.03.2008 si va avea urmatorul continut: "Unitatea de Implementare pentru proiectul "Extinderea sistemului de canalizare in orasul Mioveni, cartier Colibasi"are urmatoarea componenta: ... - data 28.05.2009
Nr. 67 - Se aproba suspendarea aplicabilitatii prevederilor art. 6 alin 6 din H.C.L.Nr. 10/2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009, in sensul renuntarii la incasarea taxei pentru intretinere si reparatii la Baza de Agrement "Bemo"stabilita la 5 lei/persoana pentru adulti si 2 lei/persoana pentru copii si studenti pentru anul 2009. - data 28.05.2009
Nr. 66 - Incepand cu data prezentei inceteaza aplicabilitatea H.C.L.Nr. 36/18.08.1999 prin care s-a instituit taxa speciale de casatorie in suma de 30000 lei pentru zilele de sambata si 50000 lei pentru zilele de duminica. - data 28.05.2009
Nr. 65 - Se aproba organizarea unei licitatii publice deschise in vederea inchirierii a trei terenuri a cate 12.5 mp, situate in zona Livezi si in zona Autogara Racovita - Pod Argesel, pentru amplasarea a 6 celule de separare aferente cablului ce va alimenta cu energie electrica Parcul Logistic Aliance Tiriac. - data 28.05.2009
Nr. 64 - Se constituie comisia tehnica de evaluare a bunurilor, materialelor aflate in magazia Seviciului A.D.P. - data 28.05.2009
Nr. 63 - Se aproba modificarea si completarea H.C.L. nr 84/2008 referitoare la respectarea normelor privind oprirea, stationarea si parcarea autovehiculelor si vehiculelor de orice fel in locurri apartinand domeniului public al orasului Mioveni, dupa cum urmeaza ... - data 28.05.2009
Nr. 62 - Se aproba Planul Urbanistic Local pentru obiectivul "Hala, productie, birouri si grup social"oras Mioveni, cartier Colibasi. - data 28.05.2009
Nr. 61 - Se aproba fuziunea prin absorbtia Asociatiei Regionale a serviciilor de Apa Arges (ARSAA) de catre Asociatia de Dezvoltarea Intercomunitara Arges (ADIA) - data 28.05.2009
Nr. 60 - Se aproba studiul de oportunitate in vederea concesionarii terenului in suprafata de 85 mp, situat pe strada Logofat Stanciu Mihoveanu - langa bl A4-, pentru amenajarea unei terase deschise. - data 28.05.2009
Nr. 59 - Se aproba organizarea unei licitatii publice deschise, in vederea inchirierii unui teren in suprafata de 110 mp apartinend domeniului privat al orasului Mioveni, situat langa Microstatia de Epurare de pe str. Inv. Gh. Nastase, pentru construirea unui atelier de tamplarie din lemn. - data 28.05.2009
Nr. 58 - Se aproba procesele - verbale de receptie la terminarea lucrarilor prevazute in anexa 2 la prezenta hotarare si inventarul privind cheltuielile de capital pentru obiectivele de investitii finalizate in cursul anului 2008 si receptionate in anul 2009. - data 28.05.2009
Nr. 57 - Se aproba procesele - verbale de receptie la terminarea lucrarilor prevazute in anexa 2 la prezenta hotarare si inventarul privind cheltuielile de capital pentru obiectivele de investitii finalizate in cursul anului 2008. - data 28.05.2009
Nr. 56 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Mioveni pe anul 2009, prin diminuarea cu suma de 988.000 lei atat la venituri cat si la cheltuieli, confoem anexei I ce face parte integranta din prezenta hotarare. - data 07.05.2009
Nr. 55 - Se aproba studiul de oportunitate privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata de 60.000 mp, situat in zona I.C.S.I.T.A. - S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A. pentru construirea unui centru de stocaj autovehicule si a unor cladiri de birouri si laboratoare de incercari technice, conform schitei. - data 07.05.2009
Nr. 54 - Se revoca H.C.L.Nr. 64/21.06.2007 privind "Concesionarea terenului in suprafata de 41974 mp situat in zona Poarta 7 - Turnatorie - S.C. Automobile Dacia S.A. pentru realiyarea unui drum in vederea fluidizarii traficului intern pe platforma Dacia". - data 07.05.2009
Nr. 53 - Se revoca H.C.L. nr 45/2904.2009 cu privire la acceptarea donatiei ambulantei tip brek de la S.C. Automobile Dacia S.A.. - data 07.05.2009
Nr. 52 - Nota de fundamentare privind necesitatea incadrarii, in baza LegiiNr. 76/2002 a unui nr de 40 persoane din randul somerilor in cadrul Primariei Mioveni - Serviciul A.D.P., aprobata prin H.C.L.Nr. 38/2009, se modifica si se completeaza in sensul includerii in structura activitatilor pe care urmeaza sa le execute persoanele angajate in baza LegiiNr. 76/2002, si a activitatilor mentionate in documentatiile anexa la licemtele Serviciului A.D.P., precum si in actele normative in vigoare privind organizarea si functionarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat. - data 07.05.2009
Nr. 51 - Se alege presedinte de sedinta dl. consilier local Iordan Constantin, incepand cu data de 07.05.2009 pe o perioada de 2 luni consecutiv. - data 07.05.2009
Nr. 50 - Se aproba alocarea sumei de aproximativ 20.000 lei necesara pentru deplasarea delegatiei din Mioveni la Petrich Bulgaria . - data 29.04.2009
Nr. 49 - Se aproba organigrama si statutul de functii ale serviciilor publice fara personalitate juridica din cadrul institutiei, asa cum sunt prevazute in anexaNr. 1-12. - data 29.04.2009
Nr. 48 - Se modifica H.C.L.Nr. 37/2008 privind acordarea accesului gratuit la S.C. Transgaz S.A. mEDIASI pentru terenul proprietate privata a orasului Mioveni, pentru realizarea lucrarilor de proiectare, executie, exploatare, intretinere si reparatii a obiectivului "Racordarea S.C. Automobile Dacia S.A. la Sitemul National de Transport Gaze Naturale"in sensul schimbarii traseului conductei de transport a gazelor naturale, conform planului de situatie 09 - 3 din documentatia 950/288 anexat prezentei hotarari. - data 29.04.2009
Nr. 47 - Se aproba Regulamentul de aplicare a LegiiNr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abonamente pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al orasului Mioveni, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare. - data 29.04.2009
Nr. 46 - Incepand cu data prezentei se aproba preluarea pe perioada nedeterminata a activitatii "Centru pentru sprijin la domiciliu a persoanelor aflate in dificultate"inclusiv a personalului aferent al acestuia, in cadrul organigramei Primariei orasului Mioveni, la Biroul Administratie Publica, Asistenta Sociala. - data 29.04.2009
Nr. 45 - Se aproba donatia facuta de S.C. Automobile Dacia S.A. oraasului Mioveni. Obiectul donatiei in constituie ambulanta - marca dacia, tip brek, culoarea alba, an de fabricatie 2004, seria fabricatiei A 008337, seria caroseriei 3430560, cu valoarea de 600 lei, conform facturiiNr. 6002300/04,03,2009. - data 29.04.2009
Nr. 44 - Se aproba modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Mioveni le anul 2009 cu suma de 954 mii lei atat la venituri cat si la cheltuieli, conform anexeiNr. 1 ce face parte integranta din prezentul proiect de hotarare - data 02.04.2009
Nr. 43 - Se alege presedinte de comisie dl. consilier Livezeanu Petre, incepand cu data de 02.04.2009 - data 02.04.2009
Nr. 42 - Se aproba studiul de oportunitate in vederea concesionarii prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata de 46210 mp apartinand domeniului privat al orasului Mioveni, situat in zona raului Trgului - in spatele bazinului de inot pentru construirea unui obiectiv de agrement tip Aqua Magic, conform schitei - data 26.03.2009
Nr. 41 - Se aproba acordarea tichetelor de cadou pe anul 2009 personalului de specialitate Primarului si al Consiliului Local Mioveni, potrivit Regulamentului intern de acordare a tichetelor cadou aprobate de ordonatorul de credite - data 26.03.2009
Nr. 40 - Se aproba organizarea unei licitatii publice deschise in vederea inchirierii a doua terenuri a cate 15mp, situate in acrtierul Colibasi si Clucereasa, pentru amplasarea unor echipamente de telecomunicatii, conform anexei 1 si 2. - data 26.03.2009
Nr. 39 - Se aproba contractul de asociere intre Consiliul Local Mioveni si clubul sportiv F.C. INTERNATIONAL Curtea de Arges, in vederea utilizarii stadionului Dacia Mioveni, pentru desfasurarea jocurilor oficiale si a celor din Cupa Romaniei in sezonul 2009-2010 - data 26.03.2009
Nr. 38 - Se aproba nota de fundamentare privind necesitatea incadrarii unuiNr. de 40 persoane din randul somerilor in cadrul Primariei orasului Mioveni - Serviciul A.D.P. pe perioada 01.04.2009-31.12.2009, in baza Legii 76/2002 - data 26.03.2009
Nr. 37 - Se aproba "Planul Integrat de Dezvoltare Urbana al Orasului Mioveni"ce va fi depus spre finantare in cadrul Axei prioritare 1. Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urban de crestere. Domeniul major de investitii 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub domeniul: Centre urbane din Programul Operational Regional. - data 26.03.2009
Nr. 36 - Se aproba prioritatea Reabilitarea infrastructurii sociale in zona de actiune urbana Mioveni cu urmatoarele proiecte individuale: - implementarea unui sistem de supraveghere video, pentru cresterea sigurantei cetatenilor din orasul Mioveni, va fi depus spre finantare in cadrul Anexei I "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor"- data 26.03.2009
Nr. 35 - Se aproba prioritatea Reabilitarea infrastructurii publice urbane, in zona de actiune urbana Mioveni, cu urmatoarele proiecte individuale: - Modernizarea str. I.C. Bratianu din orasul Mioveni, prin crearea a doua benzi suplimentare, - Modernizarea podului peste raul Argesel, prin crearea a doua benzi suplimentare de acces in orasul Mioveni, - Modernizarea de trotuare, alei pietonale si parcaje, ... - data 26.03.2009
Nr. 34 - Se aproba indicatorii tehnico-economici (prevazuti in anexa la prezenta hotarrare) pentr urmatoarele obiective de investitii : - Pod peste raul Argesel, situat pe str. I.C. Bratianu - Largirea cu doua benzi a cate 4 m a strazii I.C. Bratianu - Sistem de iluminat public pe str. I.C. Bratianu - sSistem de supraveghere video Mioveni - data 26.03.2009
Nr. 33 - Se aproba bugetul de venitul si cheltuieli al Consiliului Local Mioveni pe anul 2009, in suma de 75.196 mii lei atat la venituri cat si la cheltuieli, conform anexeiNr. 1 ce ace parte integrata din prezentul proiect de hotarare. - data 19.02.2009
Nr. 32 - Se aproba concesiunea prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata de 41 mp apartinand domeniului public al orasului Mioveni, situat pe strada Pietei, langa blocul F4, pentru extinderea scolii de asistente medicale si amenajarea unei sali de asteptare a cabinetului medical care functionaza in blocul F4, conform schitei. - data 17.03.2009
Nr. 31 - Se aproba veniturile provenite din: - valoarificarea bunurilor mobile ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate intro gospodarire, - vanzarea terenurilor, - vanzarea culturilor agricole, realizate la un ha de teren, - valorificarea animalelor - data 17.03.2009
Nr. 30 - Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice din cadrul Primariei orasului Mioveni si serviciilor publice ale institutiilor, pe anul 2009, conform anexei la prezenta hotarare. - data 19.03.2009
Nr. 29 - Se aproba rectificarea dimensiunilor strazii I.C. Bratianu inregistrata in H.G. 447/2002, Anexa 5 privind "Privind inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al orasului Mioveni", in sensul ca, in loc de L=892m ,l=6m, trebuie trecut L total = 1750m, din care .... - data 19.03.2009
Nr. 28 - Se ia act de reteinerea in mod irevocabil a celor 20 de cetateni proprietari ai terenurilor situate in punctele Balti, Zona, Cruce, La Canal, La Dragan, sub Coasta, La Simian la suprafata totala de 3892.7 mp teren situat pe o parte si pe alata a str. I.C. Bratianu incepand de la sensul giratoriu pana la soseaua Pitesti - Campulung - data 17.03.2009
Nr. 27 - Se aproba alocarea sumei de aproximativ 49.355 ron necesara pentru deplasarea delegatiei din Mioveni la Landerneau - Franta. Sumele reprezinta contravaloarea cheltuielilor ocazionate de cazare, diurna si transoprt pentru persoanele ce fac parte din delegatie. - data 17.03.2009
Nr. 26 - Se alege presedinte de comisie dl. consilier Fulger Nicolae, incepand cu data de 17.03.2009 pe o perioada de doua luni consecutiv - data 17.03.2009
Nr. 25 - Se aproba acordarea de sporuri la salariul de baza pentru categoriile de salariati care isi desfasoara activitatea in conditii vatamatoare si in conditii nedorite, stabilite de art. 8, lit. a, dupa cum urmeaza ..... - data 19.02.2009
Nr. 24 - Se aproba Planul de masuri ce sa va aplica in anul 2009 S.C. Constructii Reparatii Mioveni S.R.L., prevazute in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare - data 19.02.2009
Nr. 23 - Se aproba Planul de masuri pentru redresarea activitatii economice pentru anul 2009 a Serviciului Public ADP Mioveni, prevazut in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare - data 19.02.2009
Nr. 22 - ........
Nr. 21 - Se aproba asocierea orasului Mioveni cu alte unitatii administrativ teritoriale, in scopul construirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara SERVSAL , avand ca obiect de activitate serviciul de salubrizare a localitatilor din judetul Arges, in cadrul proiectului Managementul Integrat al deseurilor solide din judetul Arges - data 29.01.2009
Nr. 20 - Se aproba construirea fondului in suma de 60000 mii ron in vederea lansarii unui apel pentru propuneri de protectie pentru scopul implementarii Organizatiilor Nonguvernamentale in viata comunitatii - data 19.02.2009
Nr. 19 - Se aproba amenajarea de parcari pe terenuri apartinand domeiului privat al orasului Mioveni, in conditiile legii - data 19.02.2009
Nr. 18 - Se aproba incetarea contractului de concesiuneNr. 25162/02.10.2008 incheiat intre Consiliul Local Mioveni si S.C. WALTEX IMPEX S.R.L., care are ca obiect terenul in suprafata de 32.3mp din spatele blocului P7, incepand cu data de 01.03.2009 - data 29.01.2009
Nr. 17 - Se aproba efectuarea lucrarilor de reparatii, a lucrarilor de racordare la reteaua de apa, gaze naturale si canalizare, precum si montarea unei centrale termice la Caminul Cultural Racovita - data 19.02.2009
Nr. 16 - Se aproba intocmirea studiului de fezabilitate, a proiectului technic si a documentatiei de executie, in vederea construirii unei variante ocolitoare a unei portiuni de drum de pe DJ 741 Pitesti - Valea Mare - Faget - Mioveni, cu lungimea de 600m si latimea de 7m, situata la iesirea din cartierul Faget - data 19.02.2009
Nr. 15 - Se aproba indicatorii technico-economici pentru urmatoarele obiective de investitii ...... - data 22.01.2009
Nr. 14 - Se aproba modificarea AnexeiNr. 1C din H.C.L. nr 10 din data 17.07.2008 in sensul majorarii tarifelor prevazute - data 19.02.2009
Nr. 13 - Incepand cu data de 01.01.2009, salariatii nominalizati in anexa 1 la prezenta vor fi preluati in cadrul angajatorului "Centru Cultural"in urma acordarii personalitatii juridice institutiei de cultura mentionate si a indeplinitii de catre aceasta a cerintelor necesare pentru a-si exercita drepturile si obligatiile ce ii revin in calitate de persoana juridica - data 29.01.2009
Nr. 12 - Se aproba Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul "Construire Locuinte Colective S+P+9E"situat in punctul Curatatura - str. Parasti , orasul Mioveni, Arges - data 29.01.2009
Nr. 11 - Incepand cu data de 01.02.2009 se aproba tariful de canalizare de 0.56 lei/mc fara T.V.A. - data 29.01.2009
Nr. 10 - Se aproba dezmenbrarea pe doua corpuri a imobilului "Parcare"apartinand domeniului public al orasului Mioveni - data 29.01.2009
Nr. 9 - Se aproba studiul de oportunitate in vederea concesionarii prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata de 41 mp situat pe strada Pietei din orasul Mioveni - data 29.01.2009
Nr. 8 - Se aproba intocmirea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic pentru construirea unei fantani arteziene muzicale pe platoul Casei de Cultura a orasului Mioveni - data 29.01.2009
Nr. 7 - Se aproba intocmirea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic pentru construirea imobilului "Cresa si Gradinita"in zona Robea (Piata Parasti) - data 29.01.2009
Nr. 6 - Se aproba proiectarea si executarea lucrarilor pentru obiectivele de investitii "Canalizare Cartier Faget"si "Canalizare Grup Scolar"al orasului Mioveni, in conditiile legii - data 29.01.2009
Nr. 5 - Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasului Mioveni si Organigrama acestuia - data 29.01.2009
Nr. 4 - Se aproba lista obiectivelor de investitii in continuare, in vederea finantarii lor inainte de aprobarea bugetului pe anul 2009, conform anexei ce face parte integrata din prezenta hotarare - data 22.01.2009
Nr. 3 - Se alege presedinte de sedinta dl. consi;ier local Fulger Nicolae, pentru sedinta din data de 22.01.2009 - data 22.01.2009
Nr. 2 - Se aproba "Cresterea interoperabilitatii serviciilor publice electronice pentru cetatenii din orasul Mioveni prin implementarea unui sistem informatic integrat", ce va fi depus spre finantare in cadrul Programului Operational Sectorial "2007 - 2013 - data 15.01.2009
Nr. 1 - Se alege presedinte de sedinta dl. Frantescu Costel, incepand cu data de 15.01.2009 pe o perioada de 2 luni consecutive - data 15.01.2009


Repertoriu legislativ 2008


Nr. 92 - Se constituie la nivelul Consiliului Local al orasului Mioveni, in limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008 prevazute pentru functionarii publici, un fond de premiere pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primariei orasului Mioveni, precum si din institutiile si serviciile publice aferente sub autoritatea Consiliului Local al orasului Mioveni - data 18.12.2008
Nr. 91 - Se alege organizarea tombolei "Revelion 2009"in yilele de 31.12.2008 - 01.01.2009, ora 00,15 pe platoul din fata Primariei orasului Mioveni - data 18.12.2008
Nr. 90 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 cu suma de 125 mii lei reprezentand venituri suplimentare - data 18.12.2008
Nr. 89 - Se aproba comisia de licitatie pentru transportul public local de persoane - data 18.12.2008
Nr. 88 - Se aproba taxa de eliberare a avizului de bransare la reteaua de apa potabila in valoare de 35 lei/ cu T.V.A. - data 18.12.2008
Nr. 87 - Se aproba intocmirea studiului de fezabilitate in vederea sistematizarii zonei blocurilor A22-A20a si extinderea retelei de iluminat public - data 18.12.2008
Nr. 86 - Se revocaHotararea Consiliului LocalNr. 72/2006 privind "Aprobarea listei spatiilor din proprietatea orasului Mioveni, cu destinatie de cabinete medicale"- concesionate in baza Hotararii Consiliului Local 884/2004 - care urmeaza a fi vandute in conformitate cu prevederile O.U.G.Nr. 110/2005 - data 18.12.2008
Nr. 85 - Se aproba editarea unui Buletin Cultural Educativ al orasului Mioveni de catre Centrul Cultural Mioveni in colaborare cu institutiile culturale si de invatamant partenere - data 18.12.2008
Nr. 84 - Pentru a se asigura respectarea normelor privind oprirea, stationarea si parcarea autovehiculelor si vehiculelor de orice fel in locuri apartinand domeniului public al orasului Mioveni - data 18.12.2008
Nr. 83 - Se aproba modificarea si completarea Hotararii nr 15/2007, privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea localitatii precum si sanctionarea faptelor ce constituie contraventie - data 18.12.2008
Nr. 82 - Se aproba incheierea in conditiile legii a unui contract de prestari servicii, deratizare, dezinsectie pe raza orasului Mioveni - data 18.12.2008
Nr. 81 - Se aproba incheierea unui contract de comodat intre orasul Mioveni reprezentat prin Consiliul Local al orasului Mioveni si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta la judetului Arges, pentru darea in folosinta gratuita Detasamentului de Pompieri Militari Mioveni pe o perioada de 5 ani a echipamentelor de descarcerare - data 18.12.2008
Nr. 80 - Se constituie comisia de analiza si de reparatie a locuintelor din fondul locativ de stat si al locuintelor sociale - data 18.12.2008
Nr. 79 - Incepand cu anul 2009, cate doi membrii din fiecarei comisii de specialitate a Consiliului local vor participa anual la cursuri de formare si perfectionare profesionala in domeniul administratiei publice locale, alocandu-se in acest sens un fond de 20000 lei din bugetul local pe anul 2009 - data 18.12.2008
Nr. 78 - Incepand cu data de 01.01.2009 se acorda sporul pentru activitati ce solicita o incadrare psihica foarte ridicata - data 18.12.2008
Nr. 77 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 cu suma de 391 mii lei - data 08.12.2008
Nr. 76 - Se aproba concesionarea prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata de 1043 apartinand domeniului public al orasului Mioveni, situat adiacent unitatii de alimentatiei publica din zona Baza de Agrement, pentru efectuarea unor lucrari - amenajare terase, construire anexe - data 20.11.2008
Nr. 75 - Se aproba concesionarea prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata de 115 mp apartinand domeniului public al orasului Mioveni, situat intre spitalul Sf. Spiridon si scoala Racovita de Jos, pentru amenajarea unei terase - data 20.11.2008
Nr. 74 - Se aproba provesul-verbal de receptie la terminarea lucrarii si inventarul privind cheltuielile de capital pentru obiectivul "Reactualizarea sistemului de alimentare cu apa, orasul Mioveni"- data 20.11.2008
Nr. 73 - Se aproba provesul-verbal de receptie la terminarea lucrarii si inventarul privind cheltuielile de capital pentru obiectivul de investitii "Scoala cu 24 sali de clasa + sala de sport + imprejurimi, orasul Mioveni"- data 20.11.2008
Nr. 72 - Se aproba inventarul potrivit cheltuielilor de capital pentru obiectivul "Alimentare cu apa potabila in cartierul Racovita, oras Mioveni"- data 20.11.2008
Nr. 71 - Se alege modificarea articolului 2 al H.C.L.Nr. 27/2008 privind Aprobarea amenajarii unui parc in zona blocurilor H36 - H40 si stabilirea situatiei juridice a terenurilor in sensul majorarii suprafatei de teren - data 20.11..2008
Nr. 70 - Se aproba Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul "Complex Comercial orasu Mioveni"- data 20.11.2008
Nr. 69 - Se aproba transmiterea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 3000 mp situat in jud. Arges, oras Mioveni, B-dul Dacia, potrivit planului de situatie si extrasului de Carte Funiciara - data 20.11.2008
Nr. 68 - Se aproba Caietul de Srcini pentru atribuirea prin licitatie a traseelor de transport public local de persoane, prin curse regulate, efectuate cu microbuzul - data 20.11.2008
Nr. 67 - Se aproba regulamentul pentru confirmarea titlului de "Cetatean de onoare"si a altor titluri si distinctii personalitatilor cu merite deosebite, potrivit anexei care face parte integrata din prezenta hotarare. - data 20.11.2008
Nr. 66 - Se aproba completarea si modificarea potrivit prevederilor H.G.Nr. 855/2008 a Actului constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Arges, aprobate prin H.C.L.Nr. 143/2007 - data 20.11.2008
Nr. 65 - Incepand cu data prezentei, D-na Paun Iulia Baidiba Mihaela, salariate in cadrul Serviciului AD.P., promoveaza prin transformarea postului de referent, treapta IA, pe studii medii, in care sunt incadarate in prezent, in posturi de nivel de superior, respectiv in post de inspector de specialitate, gradul I, pe studii superioare de lunga durata - data 20.11.2008
Nr. 64 - Incepand cu data prezentei D-na Culcus Argentina Elena- salariata in cadrul Centrului Cultural, promoveaza prin transformarea postului de referent de specialitate, gradul II, pe studii superioare de scurta durata, in care este incadrata in prezent, in post de nivel de superior, respectiv in post de referent, gradul I, pe studii superioare de lunga durata, in urma absolvirii studiilor de nivel superior - data 20.11.2008
Nr. 63 - Agentii economici care desfasoara activitatii comerciale de productie si/sau de prestari servicii in orasul Mioveni, au obligatia obtinerii acordului autoritatilor Administratiei Publice Locale - data 20.112008
Nr. 62 - Se alege presedintele de sedinta dl. consilier local Didita Gheorghe, incepand cu data de 22.11.2008 pe o perioada de 2 luni consecutive - data 20.11.2008
Nr. 61 - Se aproba dezmembrarea imobilului "Teren in suprafata de 3000 mp apartinand domeniului privat al orasului Mioveni situat pe Bulevardul Dacia - data 21.08.2008
Nr. 60 - Se aproba alocarea in Bugetul de venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Mioveni pe anul 2008, a fondurilor necesare pentru finalizarea obiectivului "Reactualizarea Planului Urbanistic General al orasului Mioveni si a Regulamentului Local de Urbanism"- data 21.08.2008
Nr. 59 - Se aproba casarea si valorificarea cu fier vechi nefasonat a urmatoarelor utilaje - excavator S1202 - data 16.10.2008
Nr. 58 - Se aproba extinderea curtii Liceului Iulia Zamfirescu pe latura de N-E cu 102 mp prin mutarea gardului actual - data 16.10.2008
Nr. 57 - Se aproba "Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pentru orasul Mioveni"- data 16.10.2008
Nr. 56 - Se aproba alocarea de la bugetul local de venituri si cheltuieli pentru anul de 2009 a sumei de 170.000 lei, necesara achizitionarii a 2000 de pubele gunoi de 120L/bucata - data 16.10.2008
Nr. 55 - SIncepand cu data de 01.01.2009 se aproba cantitatea de 0.135 m.c. gunoi/luna stabilita de Serviciul A.D.P. Mioveni - data 16.10.2008
Nr. 54 - Se aproba concesionarea prin licitatie publica a unei teren in suprafata de 17 mp apartinand domeniul privat al orasului Mioveni, situat in fata cofetariei Giuguca de pe B-dul Dacia, in vederea amenajarii unei terase - data 16.10.2008
Nr. 53 - Se aproba concesionarea prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata de 21 apartinand domeniului privat al orasului Mioveni, situat in fata restaurantului Central de pe B-dul Dacia, in vederea amenajarii unei terase - data 16.10.2008
Nr. 52 - Se modifica articolul 1 al H.C.L.Nr. 9/2008 - data 16.10.2008
Nr. 51 - Consiliul Local al orasului Mioveni isi da acordul pentru mansardarea blocurilor unde sunt situate apartamentele aflate in proprietatea orasului Mioveni - data 16.10.2008
Nr. 50 - Transmiterea in folosinta a unui teren Agentiei Nationale de Locuinte - data 17.07.2008
Nr. 49 - Se aproba modificarea art. 3 al H.C.L.Nr. 46/2008 privind "Aprobarea completarii obiectului de activitate al Centrului Cultural Mioveni cu activitatea de transport rutier de persoane si transmiterea catre aceasta insitutie a dreptului de folosinta a autocarului acizitionat de catre Consiliul Local Mioveni"- data 08.10.2008
Nr. 48 - Acordarea sporului de conditii vatamatoare salariatilor Serviciului de Iluminat Public - data 17.07.2008
Nr. 47 - Se aproba "Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si canalizare pentru orasul Mioveni"- data 17.07.2008
Nr. 46 - Impozitele si taxele locale pentru anul 2009 - data 17.07.2008
Nr. 45 - Se aproba eschiparea cu gazon sintetic a terenurilor de sport ale scolii din orasul Mioveni - data 18.09.2008
Nr. 44 - Se aproba intocmirea studiului de fezabilitate in vederea construirii unui Club al Copiilor in orasul Mioveni - data 18.09.2008
Nr. 43 - Se aproba studiul de oportunitate in vederea concesionarii prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata de 1043 mp situat adiacent unitatii de alimentatie publica din zona Baza de Agrement din orasul Mioveni - data 18.09.2008
Nr. 42 - Se aproba intocmirea studiului de fezabilitate in vederea realizarii unei statii de alimentare cu apa potabila a orasului Mioveni din puturi forate - data 18.09.2008
Nr. 41 - Incepand cu data prezentei haoarari se aproba tariful de distributie a apei potabile in cartierul Racovita in valoare de 0.901 lei/mc fara T.V.A. - data 18.09.2008
Nr. 40 - Se aproba organizarea unei licitatii publice deschise pentru inchirierea unui teren in suprafata de 12 mp situat in zona Parcul Tineretului, langa fantana publica, pentru comercializare flori - data 18.09.2008
Nr. 39 - Se aproba executarea lucrarilor de modernizare a Bazei de Agrement din orasul Mioveni - data 18.09.2008
Nr. 38 - Se aproba organizarea unei licitatii publice deschise pentru inchirierea unui teren in suprafata de 4 mp situat in zona magazinului ETHOS, pentru amplasarea unui chiosc in vederea comercializarii de carti - data 18.09.2008
Nr. 37 - Se aproba accesul gratuit la S.C. TRANSGAZ S.A. MEDIAS pe terenul proprietate privata a orasului Mioveni pentru realizarea lucrarilor de proiectare, executie si exploatare, intretinere si reparatii a obiectivului "Racordare S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A. la Sistemul National de Transport gaze naturale"- data 18.09.2008
Nr. 36 - Se aproba reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea Caminului Cultural Racovita din orasul Mioveni prin "Programul Prioritar National pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban"- data 04.09.2008
Nr. 35 - Se alege presedintele de sedinta dl. Costache Aurel, incepand cu data de 04.09.2009, pe o perioada de doua luni consecutive - data 04.09.2008
Nr. 34 - Se aproba studiul de oportunitate in vederea concesionarii prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata de 115 mp situat pe Bulevardul Dacia intre spitalul Sf. Spiridon si Scoala Racovita de Jos, pentru extinderea spatiului comercial existent, amenajarea unei terase si construirea unor anexe, conform schitei - data 21.08.2008
Nr. 33 - Se aproba studiul de oportunitate in vederea concesionarii prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata de 17 mp situat pe Bulevardul Dacia in fata blocului P8 din orasul Mioveni, pentru amenajarea unei terase, conform schitei - data 21.08.2008
Nr. 32 - Se aproba intocmirea unui studiu de fezabilitate si proiectarea unui sistem de supraveghere video a traficului rutier pe Bulevardul Dacia, oras Mioveni - data 21.08.2008
Nr. 31 - Se aproba asocierea orasului Mioveni su S.C. Apa Arges S.A. in vederea dobandirii calitatii de actionar al acestei societatii comerciale - data 21.08.2008
Nr. 30 - Se aproba darea in administrare a Sistemului de Iluminat Public din orasul Mioveni catre Serviciul de Iluminat Public, cu personalitate juridica, infiintat in subordinea Consiliului Local al orasului Mioveni - data 21.08.2008
Nr. 29 - Se aproba programul de revizie generala si reabilitare a retelei de canalizare menajera a orasului Mioveni - data 21.08..2008
Nr. 28 - Se aproba intocmirea Studiului de Fezabilitate, a Proiectului Tehnic si a Documentatiei de Executie pentru obiectivul "Pod peste raul Argesel in zona strada Morii - punctul Olea, cartier Racovita - data 21.08.2008
Nr. 27 - Se aproba intocmirea documentatiei necesare in vederea inscrierii terenului din spatele blocului H 36, H 40 in inventarul actualizat al bunurilor apartinand domeniului public al orasului Mioveni - data 21.08..2008
Nr. 26 - Se aproba intocmirea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic in vederea realizarii unui sistem de canalizare pluviala in orasul Mioveni - data 21.08..2008
Nr. 25 - Se aproba dezmembrarea imobilului "Teren in suprafata de 3000 mp apartinand domeniului privat al orasului Mioveni situat pe Bulevardul Dacia - data 21.08.2008
Nr. 24 - Se aproba alocarea in Bugetul de venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Mioveni pe anul 2008, a fondurilor necesare pentru finalizarea obiectivului "Reactualizarea Planului Urbanistic General al orasului Mioveni si a Regulamentului Local de Urbanism"- data 21.08.2008
Nr. 23 - Se aproba infiintarea pe perioada nedeterminata a unui numar de 25 de posturi de floricultori si muncitori necalificati - data 21.08..2008
Nr. 22 - Validarea mandatelor consilierilor Consiliului Local Mioveni - data 20.06.2008
Nr. 21 - Se aproba trasformarea postului vacant de inspector de specialitate, gradul I, cu atributii de contabil sef, prevazut in cadrul statului de functii al Centrului Cultural Mioveni, in post vacant de inspector, grad debutant, cu studii superioare de lunga durata - data 21.08.2008
Nr. 20 - Se aproba virarea de credite bugetare de la un capitol la altul si in cadrul aceluiasi capitol bugetar - data 17.07.2008
Nr. 19 - Se aproba concesionarea prin licitatie publica a unei teren in suprafata de 105 mpdin domeniul privat al orasului Mioveni - data 17.07.2008
Nr. 18 - Se aproba concesionarea prin licitatie publica a unei teren in suprafata de 32,3 mp din domeniul privat al orasului Mioveni - data 17.07.2008
Nr. 17 - Se aproba concesionarea unui teren in suprafata de 200 mp situat in punctul "LA FOTICA"- data 17.07.2008
Nr. 16 - Se aproba studiul de oportunitate in vederea concesionarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 21 mp - data 17.07.2008
Nr. 15 - Modificarea art. 3 din H.C.L.Nr. 121/2007 - data 17.07.2008
Nr. 14 - Transmiterea in folosinta a unui teren Agentiei Nationale de Locuinte - data 17.07.2008
Nr. 13 - Coraportul Biroului Investitiii si Biroului Fond Funciar - data 17.07.2008
Nr. 12 - Acordarea sporului de conditii vatamatoare salariatilor Serviciului de Iluminat Public - data 17.07.2008
Nr. 11 - Aprobarea tarifului de salubrizare gunoi menajer - data 17.07.2008
Nr. 10 - Impozitele si taxele locale pentru anul 2009 - data 17.07.2008
Nr. 9 - Constituirea comisiei pentru evaluarea ofertelor in vederea atribuiriicontractelor de concesiune - data 17.07.2008
Nr. 8 - Alegerea presedintelui de sedinţă - data 17.07.2008
Nr. 7 - Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Mioveni - data 17.07.2008
Nr. 6 - Constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mioveni - data 20.06.2008
Nr. 5 - Alegerea viceprimarului orasului Mioveni - data 20.06.2008
Nr. 4 - Alegerea presedintelui de sedinţă - data 20.06.2008
Nr. 3 - Declaratia de constituire a Consiliului Local Mioveni - data 20.06.2008
Nr. 2 - Validarea mandatelor consilierilor Consiliului Local Mioveni - data 20.06.2008
Nr. 1 - Constituirea comisiei de validare a Consiliului Local Mioveni - data 20.06.2008


Repertoriu legislativ 2004 - 2008


Nr. 67 - Prevederile art. 1 din H.C.L.Nr. 64/22.05.2008 se modifica - data 19.06.2008
Nr. 66 - Se aproba contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 364.775, 98 euro, cu o maturitate de patru ani - data 19.06.2008
Nr. 65 - Se aproba achizitionarea de utilaje si echipamente in vederea finalizarii lucrarilor la statia de epurare - data 20.06.2008
Nr. 64 - Se aproba redistribuirea a sase muncitori de la Statia de Epurare, Sector Apa-Canal, infiintarea unui post de automatist si transformarea unui post de referent in biolog - data 22.05.2008
Nr. 63 - Incepand cu data de 22.05.2008 se aproba tariful de canalizare de 0.53 lei/mc fara T.V.A. - data 20.06.2008
Nr. 62 - Se aproba extinderea cu 285 mp a suprafetei de teren concesionate firmei S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A. in zona Piata Big din orasul Mioveni - data 22.05.2008
Nr. 61 - Se aproba indicatoriI tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Amenajare spatii de parcare pentru zonele: blocuri H36 - H39, L6 - L9, CT2, F3"- data 22.05.2008
Nr. 60 - Se aproba concesionarea prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata de 85 mp apartinand domeniului privat al orasului Mioveni, situat pe strada Uzinii, langa blocul V2E din orasul Mioveni in vederea amenajarii unei terase a viitorului restaurant Bella Italia - data 22.05.2008
Nr. 59 - Se aproba studiul de oportunitatea in vederea cesionarii prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata de 105 mp situat pe strada Col. D. Giurascu din orasul Mioveni - data 22.05.2008
Nr. 58 - Se aproba extinderea cu 31.50 mp a suprafetei de teren concesionate firmei S.C. STEFI ANDROX S.R.L. langa blocul P3a - data 22.05.2008
Nr. 57 - Se aproba organizarea unei licitatii publica deschise in vederea inchirierii unui teren in suprafata de 14 mp situat in curtea scolii Liviu Rebreanu din orasul Mioveni - data 22.05.2008
Nr. 56 - Se aproba concesionarea fara licitatie publica, dl. Marcu Marin, Pufu Madalin si Pufu Laurentiu, a unei teren propietate privata a orasului Mioveni, in suprafata de 300 mp - data 22.05.2008
Nr. 55 - Se aproba concesionarea prin licitatie publica deschisa a unei teren in suprafata de 490 mp apartinand domeniului public al orasului Mioveni, situat in zona Baza de Agrement a orasului Mioveni, pentru amplasarea unei hale de prestari servicii - data 22.05.2008
Nr. 54 - Se aproba Regulamentul de Organizare si functionare a Serviciului de iluminat public al orasului Mioveni - data 22.05.2008
Nr. 53 - Se aproba Planul de ocuparea a functiilor publice din cadrul Primariei orasului Mioveni si serviciilor publice din cadrul institutiei pe anul 2008 - data 22.05.2008
Nr. 52 - Transformarea functiilor vacante prevazute in statul de functii la biroul Dezvoltare Locala - data 22.05.2008
Nr. 51 - Se aproba infiintarea "Registrului local de evidenta a spatiilor verzi in orasul Mioveni"- data 22.05.2008
Nr. 50 - Se aproba ca fond de rezerva constituit odata cu aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 - data 22.05.2008
Nr. 49 - Se alege prsedintele de sedinta dl. consilier local Tudor Marian, incepand cu data 22.05.2008 pe o perioada de 2 luni consecutiv - data 22.05.2008
Nr. 48 - Se aproba finantarea in completare a cheltuielilor curente pentru functionarea si exploatarea sistemului public de distributie a apei potabile - data 17.04.2008
Nr. 47 - Se aproba asocierea dintre Consiliul Local al orasului MiovenI si Consiliului Judetean Arges in vederea realizarii unor proiecte de dezvoltare si modernizare a infrastructurii de transporturi - data 17.04.2008
Nr. 46 - Se revoca hotararile Consiliului orasenesc Colibasi:Nr. 13/16.03.1995 si 30/18.05.1995 - data 17.04.2008
Nr. 45 - Se respinge proiectul de hotarare cu privire la "declararea ca vacant a locului ocupat de dl. Udroiu Bogdan, in cadrul Consiliului Local al orasului Mioveni ca urmare a incetarii de drept a mandatului de consilier local, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a pierderii calitatii de membru al Partidului Democrat-Liberal, pe a carui lista a fost ales"- data 17.04.2008
Nr. 44 - Se valideaza mandatul de consilier local al d-lui Crai Gheorghe Stefan - data 17.04.2008
Nr. 43 - Se modifica componenta comisiei de validare constituita prin H.C.L.Nr. 1/22.06.2004 - data 17.04.2008
Nr. 42 - Se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Nicolae Tudose, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a interventiei starii de imcompatibilitate - data 17.04.2008
Nr. 41 - Se aproba studiul de oportunitatea in vederea cesionarii prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata de 32.3 mp situat in spatele blocului P17 din orasul Mioveni, pentru extinderea spatiului cmercial existent - data 17.04.2008
Nr. 40 - Se aproba construirea unui imobil Gradinita 4 grupe cu program prelungit si cresa 2 grupe zona blocurilor A - data 17.04.2008
Nr. 39 - Se aproba veniturile provenite din valorificari si vanzari - data 17.04.2008
Nr. 38 - Se transforma postul vacant de referent debutant, pe studii medii din cadrul Compartimentului Relatii cu Romii, in post de inspector debutant, pe studii superioare de lunga durata - data 17.04.2008
Nr. 37 - Consiliul Local al orasului Mioveni, lud. Arges, isi insuseste proiectul stemei orasului Mioveni, varianta I - data 27.03.2008
Nr. 36 - Se aproba modificarea bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Mioveni pe anul 2008 - data 27.03.2008
Nr. 35 - Se aproba studiul de oportunitatea in vederea cesionarii prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata de 24 mp situat pe B-dul Dacia in orasul Mioveni in pentru amplasare unor panouri publicitare - data 27.03.2008
Nr. 34 - Se aproba studiul de oportunitatea in vederea cesionarii prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata de 490 mp situat in Baza de Agrement din orasul Mioveni - data 27.03.2008
Nr. 33 - Se aproba studiul de oportunitatea in vederea cesionarii prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata de 85 mp situat langa blocul V2E, pentru amenajarea unei terase - data 27.03.2008
Nr. 32 - Se aproba concesionarea prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata de 51,50 mp apartinand domeniului privat al orasului Mioveni, situat langa blocul V2E in vederea construirii unui spatiu comercial - data 27.03.2008
Nr. 31 - Se aproba concesionarea prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata de 60 mp situat in curtea scolii Colibasi - data 27.03.2008
Nr. 30 - Se aproba organizarea unei licitatii publice deschise in vederea inchirierii terenului in suprafata de 17 mp situat in fata pizzeriei Giugiuca - data 27.03.2008
Nr. 29 - Se aproba executarea in conditiile legii a lucrarilor la urmatoarele obiective de interventii - data 27.03.2008
Nr. 28 - Se aproba executarea in conditiile legii a lucrarilor la urmatoarele obiective de interventii - data 27.03..2008
Nr. 27 - Se aproba executarea in conditiile legii a lucrarilor la urmatoarele obiective de interventii - data 27.03.2008
Nr. 26 - Se aproba incetarea contractului de concesiuneNr. 10881/15.08.2005 - data 27.03.2008
Nr. 25 - Se aproba intocmirea unui studiu de fezabilitate, in veerea construirii pe domeniul public si privat al orasului Mioveni a unui drum de centura si a unui pod in punctul "La semnal"- data 27.03.2008
Nr. 24 - Se aproba majorarea cu 75% a salariilor de baza ale d-nei Iordache Margareta Iulia - sef birou si d-rei Dinescu Mihaela Cristina - inspector biroul Dezvoltare Locala pentru initierea si dezvoltarea proiectlor cu finantare sau cofinantare internationala - data 27.03.2008
Nr. 23 - Se constituie unitatea de implementare pentru proiectul "Extinderea sistemului de canalizare al orasului Mioveni "- data 27.03.2008
Nr. 22 - Se aproba marirea cotizatiei pentru Asociatia oraselor din Romania - data 27.03.2008
Nr. 21 - Se aproba infiintarea unui numar de 35 de posturi d muncitori necalificati in cadrul organigramei si al statului de functii ale Serviciului de Administrare a Domeniului Public Mioveni - data 06.03.2008
Nr. 20 - Modificarea bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Mioveni pe anul 2008 - data 06.03.2008
Nr. 19 - Imputernicirea Primarului orasului Mioveni sa reprezinte orasul Mioveni in litigiile cu S.C. Gesan S.R.L. - data 06.03.2008
Nr. 18 - Imputernicirea Primarului orasului Mioveni sa reprezinte orasul Mioveni in litigiile cu S.C. Impex Carolina S.R.L. - data 06.03.2008
Nr. 17 - Imputernicirea Primarului orasului Mioveni sa reprezinte orasul Mioveni in litigiile cu A.F. Voica Julieta - data 06.03.2008
Nr. 16 - Imputernicirea Primarului orasului Mioveni sa reprezinte orasul Mioveni in litigiile cu S.C. Jupanu Comerce S.R.L. - data 06.03.2008
Nr. 15 - Imputernicirea Primarului orasului Mioveni sa reprezinte orasul Mioveni in litigiile cu S.C. Scubi Dubi S.R.L. - data 06.03.2008
Nr. 14 - Alegerea presedintelui de sedinţă pe o perioada de 2 luni consecutive - data 06.03.2008
Nr. 13 - Obligatiile operatoriloi\agentilor economici care transporta si depoziteaza gunoiul menajer in Rampa de gunoi a orasului Mioveni, jud. Arges, pe suprafata data in administrare Consiliului Judetean Arges - data 25.02.2008
Nr. 12 - Darea in administrare, pe termen de 2 ani, Consiliului Judetean Arges, a suprafetei de 10.000 mp din rampa de depozitare a deseurilor menajere, situata in cartierul Racovita - data 25.02.2008
Nr. 11 - Aprobarea organigramei si a statutul de functii ale Primariei orasului Mioveni precum si ale serviciilor publice din cadrul institutiei - data 14.02.2008
Nr. 10 - Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Mioveni pe anul 2008 - data 14.02.2008
Nr. 9 - CInfiintarea Serviciului de iluminat public, serviciu cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Local Mioveni - data 14.02.2008
Nr. 8 - Atribuirea in folosinta gratuita a spatiului in suprafata de 9 mp situat in incinta Primariei orasului Mioveni, pe o perioada de 5 ani, Asociatiei Intercomunitarea "Valea Argesului"- data 14.02..2008
Nr. 7 - Aprobarea tarifului de distribuire a apei potsbile incepand cu 01.03.2008 - data 14.02.2008
Nr. 6 - Amplasarea pentru amenajare a 30 de platforme in suprafata de 30 mp fiecare, pentru colectarea deseurilor biodegradabile - data 17.01.2008
Nr. 5 - Se aproba studiul de oportunitate in vederea concesionarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 51.50 mp situai langa blocul V2E - data 17.01.2008
Nr. 4 - Se aproba studiul de oportunitate in vederea concesionarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 60 mp situai in curtea scolii Colibasi - data 17.01.2008
Nr. 3 - Prelungirea contractului de inchiriere pentru sediul organizatiei Mioveni a Partidului Democrat - data 17.01.2008
Nr. 2 - Instituirea si stabilirea taxei hoteliere pe anul 2008 - data 17.01.2008
Nr. 1 - Alegerea presedintelui de sedinţă - data 17.01.2008