camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

Proiecte de hotărâri - anul 2020


Inainte de alegerile locale din data de 27.09.2020

Proiect hotarare nr. 1 - Cu privire la "Aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfăşurată în semestrul II al anului 2019"

Proiect hotarare nr. 2 - privind aprobarea protocolului de colaborare cadru între Unitatea Admnistrativ Teritorială a oraşului Mioveni prin Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Poliţia locală Mioveni

Proiect hotarare nr. 3 - Prin care se ia act de raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul II- 2019 la nivelul oraşului Mioveni

Proiect hotarare nr. 4 - privind acceptarea unei donaţii având ca obiect terenul în suprafaţă de 1614 mp situat în oraşul Mioveni, sat Clucereasa, punct "La Rudari", judeţul Argeş, identificat cu nr. cadastral 85241

Proiect hotarare nr. 5 - prin care se ia act de prelungirea prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 42,24 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfiişoară activitatea Laboratorul Dentar S.C. SORA DENTISTART S.R.L.

Proiect hotarare nr. 6 - prin care se ia act de prelungirea prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 34,18 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de medicină generală Dr. Eşanu Claudia

Proiect hotarare nr. 7 - privind "Analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul II al anului 2019 şi menţinerea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi conform art 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 50/21.03.2019. "

Proiect hotarare nr. 8 - privind Aprobarea Acordului de parteneriat între comuna Arcugnano, Republica Italiană şi oraşul Mioveni, judeţul Argeş, România pentru implementarea proiectului STREET ART (STAR), câştigat în cadrul programului EUROPA PENTRU CETĂTENI

Proiect hotarare nr. 9 - privind aprobarea Graficului de execuţie a serviciilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în oraşul Mioveni pentru perioada 01 martie-03 iunie 2020

Proiect hotarare nr. 10 - privind "Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritorială a oraşului Mioveni Mioveni pe anul 2020 precum şi estimările acestora pentru anii 2021-2023."

Proiect hotarare nr. 11 - privind "Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural Mioveni pe anul 2020."

Proiect hotarare nr. 12 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Ştefan Adrian.

Proiect hotarare nr. 13 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al firmei Servicii Generale Mioveni SRL

Proiect hotarare nr. 14 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al firmei Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL

Proiect hotarare nr. 15 - privind aprobarea programului anual privind acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale a Oraşului Mioveni, pentru activităţi nonprofit de interes local şi general care cuprind proiecte şi programe sportive

Proiect hotarare nr. 18 - rivind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Orăşenesc Mioveni

Proiect hotarare nr. 19 - privind aprobarea liniilor de gardă în cadrul Spitalului Orăşenesc Mioveni

Proiect hotarare nr. 20 - privind aprobarea contului de execuţie al oraşului Mioveni pe trimestrul IV al anului 2019

Proiect hotarare nr. 21 - privind acordarea unui sprijin financiar în vederea organizării unei excursii documentare la Lagărul de exterminare Auschwitz II-Birkenau-Polonia, elevilor care au obţinut rezultate deosebite la olimpiade, concursuri şcolare şi concursuri sportive în anul 2019

Proiect hotarare nr. 22 - privind aprobarea nivelul tarifelor practicate de Spitalul Orăşenesc Mioveni pentru serviciile medicale şi investigaţii paraclinice solicitate la cerere

Proiect hotarare nr. 23 - pentru aprobarea modalităţii de atribuire a contractelor între persoane juridice controlate de către Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Mioveni

Proiect hotarare nr. 24 - privind "Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritorială a oraşului Mioveni pe anul 2020"

Proiect hotarare nr. 25 - privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a contribuţiei cofinanţării obiectivului de investiţii: "Extindere reţea electrică joasă tensiune pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici din oraşul Mioveni, sat Racoviţa, strada Calea Boteni, judeţul Argeş"

Proiect hotarare nr. 26 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Mioveni prin Direcţia de Asistenţă Socială şi gradiniţele aflate în subordinea Şcolii Gimnaziale "Liviu Rebreanu"

Proiect hotarare nr. 27 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială prin Direcţia de Asistenţă Socială Mioveni şi grădiniţele aflate în subordinea Şcolii Gimnaziale Nr.1 Mioveni

Proiect hotarare nr. 28 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Mioveni prin Direcţia de Asistenţă Socială Mioveni şi Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu

Proiect hotarare nr. 29 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Mioveni prin Direcţia de Asistenţă Socială Mioveni şi Şcoala Gimnazială Nr. 1 Mioveni

Proiect hotarare nr. 30 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Mioveni prin Direcţia de Asistenţă Socială Mioveni şi Şcoala Gimnazială „George Topârceanu"

Proiect hotarare nr. 31 - privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne pentru realizarea unor investiţii publice de interes local

Proiect hotarare nr. 32 - privind trecerea unor locuinţe din fondul locativ al Unităţii Administrativ-teritoriale a oraşului Mioveni în fondul de locuinţe de serviciu şi aprobarea procedurii privind atribuirea unor apartamente, cu destinaţia locuinţe de serviciu

Proiect hotarare nr. 33 - cu privire la aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare în oraşul Mioveni - activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare prin contract de achiziţie publică de servicii şi aprobarea documentaţiei de atribuire

Proiect hotarare nr. 34 - privind "Aprobarea raportului primarului oraşului Mioveni pe anul 2019 privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale."

Proiect hotarare nr. 35 - privind transmiterea în folosinţă gratuită, prin contract de comodat, către S.C.Distribuţie Energie Oltenia S.A., a stâlpilor şi a prizelor de pământ aferente lucrării „Alimentare cu energie electrică iluminat public Aleea Mihail Sorbul 2, oraşul Mioveni,jud.Argeş"

Proiect hotarare nr. 36 - privind "Aprobarea indicatorilor minimali de performanţă pentru anul 2020 necesari pentru evaluarea activitătii politiei locale Mioveni"

Proiect hotarare nr. 37 - privind "Aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Unităţii Administrativ-Teritoriale -Oraşul Mioveni, pentru anul 2020"

Proiect hotarare nr. 38 - privind "Alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului consilier local Ţurlea Ciprian Mihail începând cu luna aprilie 2020, pe o perioadă de 2 luni consecutiv (Aprilie 2020 - Mai 2020)."

Proiect hotarare nr. 39 - privind aprobarea modelului - cadru al planului de măsuri şi activităţi pentru trimestrul II, anul 2020 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni

Proiect hotarare nr. 40 - prin care se ia act de protocolul de colaborare între Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Mioveni prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Asocia!ia „Zămbeşte şi Dăruieşte" prin Centrul de zi „Aripi pentru lngeri"

Proiect hotarare nr. 41 - Privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2021

Proiect hotarare nr. 42 - privind "Scutirea de la plata chiriei a doamnei Stan Lăcrămioara persoană cu handicap accentuat"

Proiect hotarare nr. 43 - privind acceptarea unei donaţii având ca obiect terenul în suprafaţă de 2017 mp situat în oraşul Mioveni, Strada Egalităţii, punct "Brutărea",judeţul Argeş, identificat cu nr. cadastral 85119

Proiect hotarare nr. 44 - privind stabilirea compensaţiilor în bani cu titlu de indemnizaţie pentru toate categoriile de personal, angajat şi voluntar pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţie şi la celelalte activităţi prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Mioveni, judeţul Argeş

Proiect hotarare nr. 45 - privind Aprobarea utilizării Fondului de rezervă bugetară pentru finanţarea cheltuielilor urgente stabilite în urma instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României

Proiect hotarare nr. 46 - privind prorogarea termenului de plată până la data de 30 iunie 2020 pentru taxele şi impozitele locale prevăzute în HCL nr.125/18.07.2019 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2020.

Proiect hotarare nr. 47 - privind "Completarea Anexei la Hotărârea nr. 180/26.09.2019 - aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al oraşului Mioveni în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ."

Proiect hotarare nr. 48 - cu privire la aprobarea Raportului întocmit de către Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor şi programelor din domeniul sport pentru finantarea nerambursabilă alocată din fondurile bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale a Oraşului Mioveni pentru anul 2020

Proiect hotarare nr. 49 - privind reglementarea dreptului de acces gratuit al societăţii Telekom România Mobile Communications S.A. asupra imobilului Spital Orăşenesc Mioveni în vederea construirii, instalării, operării şi întreţinerii unui sistem de telecomunicaţiiâ

Proiect hotarare nr. 50 - prin care se ia act de Hotărârea nr. 3/27.03.2020 a Comitelului local pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Mioveni, judeţul Argeş

Proiect hotarare nr. 51 - privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Centrului Cultural Mioveni pentru anul 2019

Proiect hotarare nr. 52 - privind darea in administrare a bunurilor rezultate în urma finalizării unor obiective de investiţii de pe raza Unităţii Administrativ-Teritoriale Oraşul Mioveni

Proiect hotarare nr. 53 - pentru aprobarea raportului Primarului oraşului Mioveni privind situaţia gestionării bunurilor Unităţii Administrativ Teritoriale - Oraşul Mioveni pe anul 2019

Proiect hotarare nr. 54 - prin care se ia act de protocolul de colaborare între Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Mioveni prin Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi SC CLASIC MARKET SRL

Proiect hotarare nr. 55 - cu privire la aprobarea investiţiei - extindere conductă de distribuţie gaze naturale pe strada Dumitraşcu Brătianu, oraş Mioveni, judetul Argeş.

Proiect hotarare nr. 56 - privind aprobarea reducerii cuantumului chiriilor şi redevenţelor, datorate de către locatarii şi concesionarii persoane fizice şi juridice care au închiriat şi concesionat bunuri care fac parte din patrimoniul public şi privat al Unităţii administrativ - teritoriale a oraşului Mioveni pentru perioada 01.06.2020 - 31.12.2020

Proiect hotarare nr. 57 - cu privire la aprobarea cheltuielilor specifice pentru carantina in perioada pandemiei de coronavirus COVID si decontarea din bugetul Ministerului Sanatatii, a cheltuielilor pentru carantina, derulate de catre UNitatea Administrativ Teritoriala a orasului Mioveni reprezentata de catre Consiliul Local al orasului Mioveni in baza contractului incheiat cu Directia de Sanatate Publica a judetului Arges

Proiect hotarare nr. 58 - privind aprobarea protocolului de colaborare- cadru între Unitatea Admmistrativ Teritorială a oraşului Mioveni prin Direcţia de Asistenţă Socială Mioveni şi Liceul Teoretic "Iulia Zamfirescu"

Proiect hotarare nr. 59 - privind aprobarea protocolului de colaborare- cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Mioveni prin Direcţia de Asistenţă Socială Mioveni şi Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni

Proiect hotarare nr. 60 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Lică Mândra

Proiect hotarare nr. 61 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Andrei Elena Daniela.

Proiect hotarare nr. 62 - privind "Alegerea ca preşedinte de şedinJă a domnului consilier local UNGUREANU CONSTANTIN-AUREL începând cu luna Iunie 2020, pe o perioadă de 2 luni consecutiv (Junie 2020-Iulie 2020)."

Proiect hotarare nr. 63 - privind îndreptarea erorilor materiale înscrise în articolul 3 aliniatul 1 şi 2 din Hotărârea Consiliului Local al oraşului Mioveni, judeţul Argeş nr. 72/16.04.2020 privind trecerea unor locuinţe din fondul locativ al Unităţii Administrativ -Teritoriale a oraşului Mioveni în fondul de locuinţe de serviciu şi aprobarea procedurii privind atribuirea unor apartamente, cu destinaţia de locuinţe de serviciu

Proiect hotarare nr. 64 - privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Unităţii Administrativ Teritoriale a Oraşului Mioveni

Proiect hotarare nr. 65 - privind" Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţii Administrativ Teritoriale a oraşului Mioveni pe anul 2020"

Proiect hotarare nr. 66 - referitor la aprobarea Regulamentului de acordare de tablete cu abonament de internet inclus pentru asigurarea egalităţii de şanşe privind finalizarea de către elevi a anului şcolar, precum şi pentru continuarea procesului de învăţare online

Proiect hotarare nr. 67 - privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei, cu o maturitate de 10 ani pentru asigurarea finanţării unor investiţii publice de interes local

Proiect hotarare nr. 68 - privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în vederea atribuirii contractelor de concesiunea bunurilor din patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale Oraşul Mioveni

Proiect hotarare nr. 70 - privind rectificarea bugetului Unitatii administrativ teritoriale - orasul Mioveni pentru institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii

Proiect hotarare nr. 71 - privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 27,15 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de medicină sportivă S.C. SANOVITA NICO MED S.R.L.

Proiect hotarare nr. 72 - privind acordarea unui ajutor de minimis în anul 2020 pentru majorarea capitalului social al firmei Servicii Generale Mioveni SRL

Proiect hotarare nr. 73 - privind instituirea unor facilităţi fiscale constând în anularea unor obligaţii accesorii şi aprobarea procedurii de acordare a anulării acestora precum şi în scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020

Proiect hotarare nr. 74 - privind aprobarea închirierii terenului în suprafaţă de 10 mp situat pe Bd.Dacia în faţa blocului S2 - pentru amenajarea unei terase

Proiect hotarare nr. 75 - privind concesionarea prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţă de 35,99 mp cu destinaţia de cabinet medical situat în Dispensarul Mioveni, etajul 1

Proiect hotarare nr. 76 - privind aprobarea închirierii terenului în suprafaţă de 12,5 mp situat pe Bd.Dacia în faţa blocului P7 - pentru amenajarea unei terase.

Proiect hotarare nr. 78 - referitor la prelungirea perioadei de depunere şi soluţionarea cererilor de acordare de tablete cu abonament de internet inclus pentru elevii înscrişi în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza oraşului Mioveni

Proiect hotarare nr. 79 - privind aprobarea Planului de măsuri şi activităţi pentru trimestrul III, anul 2020 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni

Proiect hotarare nr. 80 - privind aprobarea Graficului de execuţie a serviciilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în oraşul Mioveni pentru perioada 03 iunie- 31 decembrie 2020

Proiect hotarare nr. 81 - privind "Rectificarea bugetului pe anul 2020.”

Proiect hotarare nr. 82 - privind repartizarea în vederea închirierii a două locuinţe de serviciu din fondul locativ al Unităţii Administrativ-Teritoriale a oraşului Mioveni, judeţul Argeş

Proiect hotarare nr. 83 - privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Oraşului Mioveni a imobilului "teren în suprafaţă de 6975 mp, cu nr.cadastral 85219”

Proiect hotarare nr. 84 - privind transmiterea în administrarea entităţilor competente a bunurilor rezultate ca urmare a finalizării unor obiective de investiţii de pe raza Unităţii Administrativ-Teritoriale Oraşul Mioveni

Proiect hotarare nr. 85 - privind aprobarea contractului de parteneriat - cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Mioveni prin Direcţia de Asistenţă Socială Mioveni şi Asociaţia "Zâmbeşte şi Dăruieşte” prin Centrul de zi "Aripi pentru îngeri” pentru susţinerea, îmbunătăţirea şi dezvoltarea serviciilor necesare recuperării copiilor cu nevoi speciale din cadrul comunităţii oraşului Mioveni

Proiect hotarare nr. 86 - privind actualizarea Nomenclatorului stradal al oraşului Mioveni şi a adreselor poştale

Proiect hotarare nr. 87 - privind aprobarea Acordului de parteneriat cadru între Unitatea Administrativ-Teritorială a Oraşului Mioveni, Asociaţia "Corabia pentru arhitectură" , Asociaţia "Împreună pentru oraşul Mioveni -2017” şi Parohia Mioveni II Nord - Biserica Sf. Gheorghe pentru realizarea proiectului "Consolidarea, Restaurarea şi Conservarea Bisericii Sf. Gheorghe, oraşul Mioveni, judeţul Argeş"

Proiect hotarare nr. 88 - privind Aprobarea Metodogiei de aplicare a Legii nr. 35/ 2020 referitoare la "Acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă".

Proiect hotarare nr. 89 - privind aprobarea finanţării de către Unitatea Administrativ Teritorială a Oraşului Mioveni pentru susţinerea proiectului "Reconstrucţia clădirii existente în grădiniţa de copii tip P+E din strada Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 116, sat Măgdăceşti, raionul Criuleni" din Republica Moldova

Proiect hotarare nr. 90 - Cu privire la modificarea şi completarea articolului nr. 6 din Regulamentul privind acordarea distincţiei «Diploma de aur» şi a unui premiu, familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul acordării distincţiei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Mioveni nr. 156/30.08.2018

Proiect hotarare nr. 91 - privind repartizarea în vederea închirierii unei locuinţe de serviciu din fondul locativ al Unităţii Administrativ-Teritoriale a oraşului Mioveni, judeţul Argeş

Proiect hotarare nr. 92 - privind mandatarea primarului oraşului Mioveni în calitatea sa de reprezentant al unităţii administrativ teritoriale a oraşului Mioveni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeş, să voteze pentru aprobarea Actului adiţional nr.3 la Contractul de Concesiune nr.069/15.03.2012 pentru serviciile de colectare a deşeurilor municipale, transportul, operarea şi întreţinerea staţiei de transfer şi a punctului verde de colectare din Judeţul Argeş

Proiect hotarare nr. 93 - Privind „Menţinerea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană, a costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere, suportate de părinte/reprezentant legal pentru copiii care frecventează creşa în oraşul Mioveni în anul şcolar 2020- 2021, la nivelul calculat pentru anul şcolar anterior".

Proiect hotarare nr. 94 - Cu privire la "Aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfăşurată în semestrul I al anului 2020"

Proiect hotarare nr. 95 - privind aprobarea raportului de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul I - 2020 la nivelul oraşului Mioveni

Proiect hotarare nr. 96 - privind "Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020."

Proiect hotarare nr. 97 - privind acordarea dreptului de acces asupra imobilului Grădiniţa Clucereasa apartinând domeniului public al oraşului Mioveni, pentru realizarea proiectului „Sistem infonnţţional pentru managementul integrat al apelor-etapa II" dezvoltat de către Administraţia Naţională "Apele Romane"

Proiect hotarare nr. 98 - privind acordarea dreptului de acces asupra imobilului Primăria Mioveni apartinând domeniului public al oraşului Mioveni, pentru realizarea proiectului „Sistem informaţional pentru managementul integrat al apelor-etapa II" dezvoltat de către Administraţia Naţională "Apele Romane"

Proiect hotarare nr. 99 - la proiectul de hotărâre privind aprobarea Fişei de calcul pent/u stabilirea chiriei nominale pentru locuinţele sociale situate în oraşul Mioveni, a cuantumurilor chiriilor nominale pentru locuinţele sociale, precum şi a regulilor privind chiria locuinţei sociale

Proiect hotarare nr. 100 - Privind "Alegerea ca preşedinte de şedinJă a domnului consilier local BACIU ION-MARIUS începând cu luna August 2020, pe o perioadă de 2 luni consecutiv (August 2020 - Septembrie 2020)."

Proiect hotarare nr. 101 - privind stabilirea apartenenţei unor bunuri imobile la domeniul public al Unităţii Administrativ Teritoriale a Oraşului Mioveni

Proiect hotarare nr. 102 - cu privire la "Aprobarea Raportului de progres privind stadiul îndeplinirii obiectivelor din Planul Local de Acţiune pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru semestrul I al anului 2020 la nivelul oraşului Mioveni, judeţul Argeş."

Proiect hotarare nr. 103 - privind modificarea Hotărârii nr.76/27.08.2015 privind aprobarea contractului de transmitere în administrare către Centrul Cultural Mioveni a unor imobile din proprietatea oraşului Mioveni şi a dotărilor aferente acestora şi prelungirea contractului de administrare nr.22840/30.09.2015

Proiect hotarare nr. 104 - privind încheierea unui act adiţional la contractul nr.19125/04.10.2011 încheiat între Unitatea Administrativ - Teritorială a Oraşului Mioveni şi S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L.

Proiect hotarare nr. 105 - privind acceptarea unei donaţii având ca obiect terenul în suprafaţă de 1499 mp situat în oraşul Mioveni, punct ”Curăţătura, judeţul Argeş, identificat cu nr. cadastral 85668

Proiect hotarare nr. 106 - privind acceptarea unei donaţii având ca obiect terenul în suprafaţă de 726 mp situat în oraşul Mioveni, strada Inginer Vasile Costescu nr. 24B, punct "Curăţătura, judeţul Argeş, identificat cu nr. cadastral 86057

Proiect hotarare nr. 107 - privind aprobarea accesării finanţării pentru echipamente COVID-19, prin proiectul „Consolidarea capacităţii sistemului medical public de gestionare a situaţiei de urgenţă cauzată de criza COVID-19, în judeţul Argeş

Proiect hotarare nr. 108 - cu privire la aprobarea investiţiei - extindere conductă de distribuţie gaze naturale pe strada Dealul lui Dună, oraşul Mioveni, judeţul Argeş

Proiect hotarare nr. 109 - privind modalitatea de întocmire a registrului agricol al oraşului Mioveni pentru perioada 2020-2024

Proiect hotarare nr. 110 - privind ”analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru trimestrul I şi II al anului 2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi"

Proiect hotarare nr. 111 - privind aprobarea accesării finanţării pentru echipamente, necesare protejării sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate COVID-19, prin proiectul ”Consolidarea capacităţii sistemului medical public de gestionare a situaţiei de urgenţă cauzată de criza COVID-19, în judeţul Argeş

Proiect hotarare nr. 113 - privind aprobarea contului de execuţie al oraşului Mioveni pe trimestrul II al anului 2020

Proiect hotarare nr. 115 - privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a ofertelor depuse în vederea atribuirii contractelor de concesiune a bunurilor din patrimoniul unităţii administrativ - teritoriale Oraşul Mioveni

Proiect hotarare nr. 116 - cu privire la modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Mioveni nr. 59/19.05.2016 privind “Aderarea oraşului Mioveni la Asociaţia Europeană pentru Democraţie Locală (ALDA)

Proiect hotarare nr. 117 - privind "Rectificarea bugetului local pe anul 2020.”

Proiect hotarare nr. 118 - privind "Aprobarea închirierii a două terenuri situate pe Bulevardul Dacia, oraş Mioveni, pentru amplasarea de chioşcuri de comercializare presă şi produse complementare"

Proiect hotarare nr. 119 - privind transmiterea în folosinţă gratuită către S.C. Distribuţie Energie Oltenia S.A. a capacităţilor energetice corespunzătoare cotei de proprietate a Unităţii Administrativ-Teritoriale Oraşul Mioveni realizate prin cofinanţarea obiectivului de investiţii „Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică strada Prunilor, oraşul Mioveni, judeţul Argeş

Proiect hotarare nr. 120 - Privind declanşarea procedurii prealabile către Ministerul Finanţelor Publice şi unităţilor subordonate acestuia, în legătură cu formularea unei cereri scrise prin care să aprobe plata integrală a sumelor defalcate din impozitul pe venitul estimat încasat la bugetul de stat, la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale a Oraşului Mioveni pe al cărei teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit şi rămasă restantă pentru anul 2020

Proiect hotarare nr. 121 - privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.56/17.11.2016 pentru transmiterea în folosinţă gratuită a unei autospeciale din proprietatea oraşului Mioveni, către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Căpitan Puică Nicolae” al judeţului Argeş

Proiect hotarare nr. 122 - privind stabilirea apartenenţei unor bunuri imobile la domeniul public al Unităţii Administrativ Teritoriale a Oraşului Mioveni

Proiect hotarare nr. 123 - privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului ”Punct termic PT1”, situat pe strada Livezilor din oraşul Mioveni.

Proiect hotarare nr. 124 - privind aprobarea Convenţiei de colaborare între SC PUBLITRANS 2000 S.A. şi Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Mioveni

Proiect hotarare nr. 125 - Privind aprobarea Planului de măsuri şi activităţi pentru trimestrul IV, anul 2020 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni.

Proiect hotarare nr. 126 - cu privire la aprobarea investiţiei - extindere conductă de distribuţie gaze naturale pe Bulevardul Dacia punct ” Dealul Bisericii”, oraşul Mioveni, judeţul Argeş.

Proiect hotarare nr. 127 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Garaj Detaşamentul de Pompieri, oraş Mioveni”

Proiect hotarare nr. 128 - privind transmiterea în administrarea entităţilor competente a bunurilor finalizării unor obiective de investiţii de pe raza Unităţii Administrativ-Teritoriale Oraşul Mioveni în perioada 01.04.2020 - 31.08.2020

Proiect hotarare nr. 129 - privind transmiterea în folosinţă gratuită către S.C. Distribuţie Energie Oltenia S.A. a capacităţilor energetice corespunzătoare cotei de proprietate a U.A.T. Oraşul Mioveni realizate prin cofinanţarea obiectivului de investiţii „ Extindere reţea electrică JT în vederea alimentării cu energie electrică abonaţi casnici strada Dinicu Golescu, oraşul Mioveni Judeţul Argeş

Proiect hotarare nr. 130 - privind "Rectificarea bugetului local"

Proiect hotarare nr. 131 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnişoarei Dobre Iris Andreea

Proiect hotarare nr. 132 - cu privire la aprobarea investiţiei - extindere conductă de distribuţie gaze naturale pe strada Perilor, oraşul Mioveni, judeţul Argeş

Proiect hotarare nr. 133 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a regulamentului Local de urbanism pentru schimbarea terenului şi reglementare urbanistică în vederea realizării investiţiei „Construire sediu firmă-birouri şi atelier confecţii metalice” propus în Oraşul Mioveni, sat Colibaşi, bulevardul Dacia, nr. 233

Proiect hotarare nr. 134 - Privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Mioveni care să facă parte din Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale ”George Topârceanu"

Proiect hotarare nr. 135 - Privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Mioveni care să facă parte din Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale ”Liviu Rebreanu”

Proiect hotarare nr. 136 - Privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Mioveni care să facă parte din Consiliul de administraţie al Şcolii Postliceale Sanitare "Chirstiana” Mioveni

Proiect hotarare nr. 137 - privind aprobarea bugetului revizuit şi a listei actualizate a echipamentelor şi consumabilelor medicale propuse pentru a fi achiziţionate în cadrul proiectului "Consolidarea capacităţii sistemului medical de gestionare a situaţiei de urgenţă cauzată de criza COVID-19, în judeţul Argeş

Proiect hotarare nr. 138 - Privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Mioveni care să facă parte din Consiliul de administraţie al Grădiniţei cu program prelungit „ TIC-PITIC ”

Proiect hotarare nr. 139 - pentru modificarea art. 3 şi art. 4 din Hotărârea Consiliului Local Mioveni nr. 72/16.04.2020 privind trecerea unor locuinţe din fondul locativ al unităţii administrative-teritoriale a oraşului Mioveni în fondul de locuinţe de serviciu şi aprobarea procedurii privind atribuirea unor apartamente, cu destinaţie locuinţă de serviciu

Proiect hotarare nr. 140 - privind reactualizarea componenţei Comisiei de analiză şi repartiţie a locuinţelor din fondul locativ

Proiect hotarare nr. 141 - Privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Mioveni care să facă parte din Consiliul de administraţie al Grădiniţei cu program normal ”Florile Soarelui”

Proiect hotarare nr. 142 - Privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Mioveni care să facă parte din Consiliul de administraţie al Grădiniţei cu program normal "Campionii"

Proiect hotarare nr. 143 - cu privire la aprobarea investiţiei - extindere conductă de distribuţie gaze naturale pe Bulevardul Dacia, satul Colibaşi, oraşul Mioveni, judeţul Argeş.

Proiect hotarare nr. 144 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.76/27.08.2015 cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea contractului de transmitere în administrare către Centrul Cultural Mioveni a unor imobile din proprietatea oraşului Mioveni şi a dotărilor aferente acestora, în sensul completării listei bunurilor aflate în administrarea Centrului Cultural

Proiect hotarare nr. 145 - pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Mioveni nr. 16/17.01.2019 privind ”Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Centrului Cultural Mioveni pentru perioada contractului de management 2018-2021

Proiect hotarare nr. 146 - Privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Mioveni care să facă parte din Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic „Construcţii de Maşini Mioveni”

Proiect hotarare nr. 147 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii SISTEM DE DIGITALIZARE SPITAL ORĂŞENESC MIOVENI - Sistem digital integrat pentru urmărirea pacientului critic şi platforma de comunicare

Proiect hotarare nr. 148 - privind aprobarea cotei de participare a unităţii administrativ-teritoriale oraşul Mioveni la realizarea investiţiei-extindere conductă de distribuţie gaze naturale pe strada Dealul lui Dună, oraşul Mioveni, judeţul Argeş şi stabilirea modalităţii de înregistrare în patrimoniu a bunurilor rezultate

Proiect hotarare nr. 149 - privind ”Scutirea de la plata chiriei a domnului Muscel Ion persoană cu handicap accentuat

Proiect hotarare nr. 150 - privind aprobarea scutirii de la plata chiriei a societăţilor comerciale care desfăşoară activitate comercială în incinta unităţilor şcolare de pe raza unităţii administrativ teritoriale a oraşului Mioveni, pe perioada stării de alertă sau de urgenţă, după caz

Proiect hotarare nr. 151 - prin care se ia act de finalizarea în perioada 01.09.2020- 30.09.2020 a unor obiective de investiţii de pe raza Unităţii Administrativ-Teritoriale Oraşul Mioveni

Proiect hotarare nr. 152 - privind transmiterea în folosinţă gratuită prin contract de comodat către S.C. Distribuţie Energie Oltenia S.A., a stâlpilor şi a prizelor de pământ aferente lucrării „Extindere reţea de iluminat public DN 73D (Pod Getica -Valea Stânii), oraşul Mioveni, judeţul Argeş

Proiect hotarare nr. 154 - Privind "Desemnarea reprezentantului Consililui Local al oraşului Mioveni în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii constituită la nivelul Liceului Teoretic «Iulia Zamfirescu» Mioveni pentru anul şcolar 2020-2021.

Proiect hotarare nr. 155 - Privind ”Desemnarea reprezentantului Consililui Local al oraşului Mioveni în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii constituită la nivelul Grădiniţei cu program prelungit «Tic-Pitic» Mioveni pentru anul şcolar 2020-2021.

Proiect hotarare nr. 156 - Privind "Desemnarea reprezentantului Consililui Local al oraşului Mioveni în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii constituită la nivelul Liceului Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni pentru anul şcolar 2020 -2021.”

Proiect hotarare nr. 157 - Privind "Desemnarea reprezentantului Consililui Local al oraşului Mioveni în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii constituită la nivelul Şcolii Gimnaziale «George Topîrceanu» Mioveni pentru anul şcolar 2020-2021.

Proiect hotarare nr. 158 - Privind ”Desemnarea reprezentantului Consililui Local al oraşului Mioveni în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii constituită la nivelul Şcolii Gimnaziale nr.1 Mioveni pentru anul şcolar 2020-2021.”

Proiect hotarare nr. 159 - Privind ”Desemnarea reprezentantului Consililui Local al oraşului Mioveni în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii constituită la nivelul Şcolii Gimnaziale «Liviu Rebreanu» Mioveni pentru anul şcolar 2020 -2021.

Proiect hotarare nr. 160 - privind actualizarea componenţei „Comisiei de analiză a cererilor şi de repartizare a locuinţelor sociale aflate în proprietatea publică a oraşului Mioveni”

Proiect hotarare nr. 161 - Privind Alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului consilier local BARANGĂ ION pentru şedinţa extraordinară din luna octombrie 2020 .”

Proiect hotarare nr. 162 - Privind ”Desemnarea reprezentantului Consililui Local al oraşului Mioveni în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii constituită la nivelul Grădiniţei cu program normal «Campionii» Mioveni pentru anul şcolar 2020-2021.

Proiect hotarare nr. 163 - privind aprobarea rectificării bugetului local al unităţii administrativ teritoriale a oraşului Mioveni şi virării de credite bugetare pe anul 2020.

Proiect hotarare nr. 165 - privind aprobarea preluării în proprietate privată și trecerii în proprietatea publică a orașului Mioveni a imobilului ”teren” în suprafață de 826 mp, identificat cu număr cadastral 840/10, înscris în cartea funciară nr. 80902 a orașului Mioveni


Dupa alegerile locale din data de 27.09.2020


Proiect hotarare nr. 1 - Privind alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului consilier local BARANGĂ ION începând cu luna noiembrie 2020, pe o perioadă de 3 luni consecutiv.

Proiect hotarare nr. 2 - Privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Mioveni, pe principalele domenii de activitate.

Proiect hotarare nr. 3 - Cu privire la modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al orașului Mioveni nr. 5/16 .01.2020 privind aprobarea Regulamentului referitor la regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale a Orașului Mioveni alocate pentru activități nonprofit de interes local și care cuprind proiecte și programe sportive

Proiect hotarare nr. 4 - privind ”Acordarea distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, pentru fiecare dintre cele 26 de cupluri care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2020.

Proiect hotarare nr. 5 - privind aprobarea rectificării bugetului local al unității administrativ teritoriale a orașului Mioveni pe anul 2020, secțiunea de funcționare și dezvoltare.

Proiect hotarare nr. 6 - Referitor la completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 2/05.11.2020 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Mioveni, pe principalele domenii de activitate

Proiect hotarare nr. 7 - privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare” al orașului Mioveni, județul Argeș, domnului Soare George Mădălin

Proiect hotarare nr. 8 - privind ”Aprobarea acordării burselor şcolare elevilor din învățământul preuniversitar de stat de pe raza orașului Mioveni pentru anul școlar 2020-2021”

Proiect hotarare nr. 9 - privind aprobarea documentației ”Actualizarea Planului Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism, oraș Mioveni, județul Argeș”

Proiect hotarare nr. 10 - prin care se ia act de finalizarea în perioada 23.09.2020 – 20.10.2020 a unor obiective de investiții de pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Orașul Mioveni

Proiect hotarare nr. 11 - Privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Mioveni care să facă parte din Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Mioveni

Proiect hotarare nr. 12 - Privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Mioveni care să facă parte din Consiliul de administrație al Liceului Teoretic ,,Iulia Zamfirescu”

Proiect hotarare nr. 13 - Privind aprobarea contului de execuție al orașului Mioveni pe trimestrul III al anului 2020

Proiect hotarare nr. 14 - Privind achiziționarea unor servicii de consultanță juridică, de asistență și reprezentare juridică pentru apărarea intereselor SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL

Proiect hotarare nr. 15 - Privind achiziționarea unor servicii de consultanță juridică, de asistență și reprezentare juridică pentru apărarea intereselor Unității Administrativ Teritoriale a orașului Mioveni pentru anul 2021

Proiect hotarare nr. 16 - Privind alegerea Viceprimarului orașului Mioveni, județul Argeș

Proiect hotarare nr. 17 - privind aprobarea accesării finanțării pentru echipamente IT necesare desfășurării procesului educațional în mediul online, prin proiectul ”Echipamente IT pentru unitățile de învățământ din orașul Mioveni, în contextul crizei COVID 19”

Proiect hotarare nr. 18 - privind acceptarea unei donații având ca obiect terenul în suprafață de 1057 mp situat în orașul Mioveni, Punct ”Mesteceni”, tarla 3, Parcela 82,83, județul Argeș, identificat cu nr. cadastral 84535

Proiect hotarare nr. 19 - privind modificarea poziției 871 din anexa la Hotărârea Consiliului Local Mioveni nr. 89/30.09.2015 cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Mioveni nr. 47/1999-Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Mioveni

Proiect hotarare nr. 20 - privind ”rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL pe anul 2020.

Proiect hotarare nr. 21 - privind stabilirea apartenenței la domeniul public al Orașului Mioveni a imobilului ”teren” în suprafață de 302 mp, identificat cu număr cadastral 82372, înscris în cartea funciară nr. 82372 a orașului Mioveni

Proiect hotarare nr. 22 - Privind „Aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din raza teritorială a Orașului Mioveni, pentru anul școlar 2021-2022”.

Proiect hotarare nr. 23 - cu privire la aprobarea ”Planului de acţiuni şi lucrări de interes local privind repartizarea orelor de muncă beneficiarilor venitului minim garantat pe anul 2021”

Proiect hotarare nr. 24 - Privind aprobarea modelului –cadru al planului de măsuri și activități pentru trimestrul I, anul 2021 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni

Proiect hotarare nr. 25 - privind aprobarea accesării finanțării pentru echipamente de protecție personală și dezinfectanți necesare desfășurării procesului educațional, prin proiectul ” Echipamente de protecție personală și dezinfectanți pentru unitățile de învățământ din orașul Mioveni”

Proiect hotarare nr. 26 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Proiect hotarare nr. 27 - privind acceptarea unei donații având ca obiect terenul în suprafață de 469 mp situat în orașul Mioveni, strada Piscul Ilinii, județul Argeș, identificat cu nr. cadastral 81724

Proiect hotarare nr. 28 - privind aprobarea Regulamentului de finanțare nerambursabilă stabilit la nivelul Unității Administrativ Teritoriale a Orașului Mioveni pe anul 2021 din fondurile bugetului local alocate pentru activități nonprofit de interes local și care cuprind proiecte și programe sportive

Proiect hotarare nr. 29 - Referitor la aprobarea planului de acțiune privind serviciile sociale la nivelul orașului Mioveni, județul Argeș, pentru anul 2021

Proiect hotarare nr. 30 - privind aprobarea prelungirii până la data de 30.04.2021 a reducerii cuantumului chiriilor și redevențelor datorate de către locatarii și concesionarii persoane fizice care realizează venituri din activități economice în mod independent, respectiv persoane juridice care desfășoară activitate economică pe raza Unității administrativ – teritoriale a orașului Mioveni care au închiriat și concesionat bunuri din domeniul public și privat al Unității administrativ - teritoriale a orașului Mioveni

Proiect hotarare nr. 31 - privind aprobarea Graficului de execuție a serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție îń orașul Mioveni pentru perioada 01 ianuarie- 31 decembrie 2021

Proiect hotarare nr. 32 - privind stabilirea modului de acordare a normei de hrană personalului Poliției Locale Mioveni în anul 2021

Proiect hotarare nr. 33 - privind efectuarea unui schimb de imobile - terenuri

Proiect hotarare nr. 34 - prin care se ia act de procesul verbal nr. 32684/10.12.2020 al Comisiei pentru analiza și stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor de serviciu

Proiect hotarare nr. 35 - cu privire la ”Aprobarea Raportului de progres privind stadiul îndeplinirii obiectivelor din Planul Local de Acțiune pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru semestrul II al anului 2020 la nivelul orașului Mioveni

Proiect hotarare nr. 36 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Mioveni pe anul 2020

Proiect hotarare nr. 37 - privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Mioveni nr. 15/19.11.2020 referitoare la ”Aprobarea acordării burselor şcolare elevilor din învățământul preuniversitar de stat de pe raza orașului Mioveni pentru anul școlar 2020-2021”

Proiect hotarare nr. 38 - privind aprobarea închirierii unor bunuri din domeniul public al orașului Mioveni.

Proiect hotarare nr. 39 - cu privire la modificarea articolului 3 aliniatul 1 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al orașului Mioveni nr 108/ 16.07.2020 privind instituirea unor facilități fiscale constând în anularea unor obligații accesorii și aprobarea procedurii de acordare a anulării acestora precum și în scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020

Proiect hotarare nr. 40 - privind ”Alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului consilier local Corcodel Ionuț începând cu luna Februarie 2021, pe o perioadă de două luni consecutiv (Februarie 2021 – Martie 2021).”

Proiect hotarare nr. 41 - Privind ”analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru trimestrul III și IV al anului 2020 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. ”

Proiect hotarare nr. 42 - Privind aprobarea prelungirii mandatului domnului Tudose Nicolae în funcția de administrator unic și director general la Societatea Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni SRL