camere Ziarul de Mioveni Protectia datelor

Proiecte de hotărâri - anul 2019

Proiect hotarare nr. 1 - cu privire la "Alegerea ca preşedinte de şedintă a domnului FÎLFĂNESCU SORIN ION începând cu luna Februarie 2019, pe o perioadă de 2 luni consecutiv ( Februarie 2019 - Martie 2019 ). "

Proiect hotarare nr. 2 - cu privire la "Aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfaşurată fn semestrul II al anului 2018"

Proiect hotarare nr. 3 - Prin care se ia act de raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul II - 2018 la nivelul oraşului Mioveni

Proiect hotarare nr. 4 - Referitor la "Aprobarea modelului - cadru privind protocolul de colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş şi Unitatea Administrativ Teritorială oraşul Mioveni."

Proiect hotarare nr. 5 - referitor la "Aprobarea Programului obiectivelor de investiţii în continuare finanţate până la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Mioveni pe anul 2019"

Proiect hotarare nr. 6 - referitor la" Validarea Dispoziţiei nr. 8/09.01.2019 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare (sursa A) pe anul 2018"

Proiect hotarare nr. 10 - privind stabilirea punctajului şi a criteriilor de repartizare spre închiriere a locuinţelor construite din fondurile unitătii administrative-teritoriale orasul Mioveni din cadrul Blocului B - Grup Şcolar Colibaşi

Proiect hotarare nr. 12 - privind "Aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului - constructie situată in oraşul Mioveni sat Racoviţa Bd. Dacia nr.128 C in care a functionat Gradinita Racovita de Jos din unitate de învătământ în imobil cu alta destinatie la dispoziţia Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Mioveni, pentru o perioadă de 5 ani."

Proiect hotarare nr. 13 - privind alipirea a două imobile situate în Oraşul Mioveni, Sat Racoviţa, B-dul Dacia nr. 131A şi 128B, identificate cu numerele cadastrale 81840 şi 85520

Proiect hotarare nr. 14 - privind "Analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul II al anului 2018 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi"

Proiect hotarare nr. 19 - privind "Realizarea unor activităţi de dezinfecţie la nivelul oraşului Mioveni în perioada 02-04 februarie 2019 pentru a preîntâmpina extinderea epidemiei de gripă. "

Proiect hotarare nr. 21 - privind "Acordul Unităţii administrativ - teritoriale a oraşului Mioveni prin Consiliul Local în vederea organizării unei licitaţii publice deschise pentru închirierea unui imobil situat în Mioveni, B-dul Dacia, bloc V2A, scara A, parter de către SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni Sri."

Proiect hotarare nr. 22 - privind "Cedarea cu titlu gratuit în favoarea Protoieriei Mioveni a dreptului de folosinţă a imobilului - constructie situată în oraşul Mioveni sat Racoviţa Bd. Dacia nr.128C, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani."

Proiect hotarare nr. 23 - cu privire la Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actulizaţi pentru obiectivul de investiţii "Pod peste Râul Argeşel, cartier Racoviţa - oraş Mioveni, între DN 73D şi DC 85", actualizaţi în conformitate cu ultimele reglementări legale.

Proiect hotarare nr. 24 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Cultural Mioveni

Proiect hotarare nr. 25 - privind "Aprobarea utilizării totale a excedentului bugetar al orasului Mioveni în anul 2019."

Proiect hotarare nr. 26 - privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Adminstraţiki Publice prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I. "S.A., a amplasamentelor aferente strazii Calea Racoviţa şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii "Pod peste Râul Argeşel, cartier Racoviţa - oraş Mioveni, între DN 73D şi DC 85"

Proiect hotarare nr. 27 - privind aprobarea desfiitarii unui numar de 8(opt)platforme de depozitare a deşeurilor menajere şi reciclabile situate în oraşul Mioveni, judeţul Argeş."

Proiect hotarare nr. 29 - privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi precum şi aprobarea cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii: "Construire corp grădiniţă -completare subansamblu funcţional, Grădiniţa Campionii, oraşul Mioveni,judeţul Argeş"

Proiect hotarare nr. 30 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi precum şi aprobarea cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitarea termică a clădirilor : "Şcoală- clădire principală P+2, Atelier Şcolar - P, Sală de Sport- P ce aparţin Liceului Tehnologic Construcţii de Masini Mioveni"

Proiect hotarare nr. 31 - privind aprobarea contractului de voluntariat-cadru care se va încheia între persoanele voluntare din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Mioveni şi Consiliul Local al oraşului Mioveni

Proiect hotarare nr. 33 - pentru aprobarea raportului Primarului oraşului Mioveni privind situaţia gestionarii bunurilor Unităţii Administrativ Teritoriale- Oraşul Mioveni pe anul 2018

Proiect hotarare nr. 35 - privind "Aprobarea contului de execuţie al oraşului Mioveni pe trimestrul IV al anului 2018."

Proiect hotarare nr. 36 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Politia Locala Mioveni

Proiect hotarare nr. 37 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu

Proiect hotarare nr. 38 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Liceul Teoretic "Iulia Zamfirescu"

Proiect hotarare nr. 39 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Şcoala Gimnazială "George Toparceanu"

Proiect hotarare nr. 40 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Şcoala Gimnazială Nr. 1 Mioveni

Proiect hotarare nr. 41 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Liceul Tehnologic Constructii de Masini Mioveni

Proiect hotarare nr. 42 - privind aprobarea raportului primarului oraşului Mioveni pe anul 2018 privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Proiect hotarare nr. 44 - pentru alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului Livezeanu Petre, începând cu luna aprilie 2019, pe o perioadă de 2 luni consecutiv (Aprilie 2019 - Mai 2019) pentru a conduce şedinţele consiliului şi pentru a semna hotărârile adoptate de acesta.

Proiect hotarare nr. 45 - cu privire la aprobarea indicatoriilor minimali de performanţă pentru anul 2019 necesari pentru evaluarea activităţii Poliţiei Locale Mioveni, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Proiect hotarare nr. 46 - prin care se aprobă Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Unităţii Administrativ Teritoriale -Oraşul Mioveni, pentru anul 2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.