camere centenar Protectia datelor

Proiecte de hotărâri - anul 2018

Proiect hotarare nr. 1 - pentru aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2017

Proiect hotarare nr. 2 - privind incetarea aplicabilitatii Art. 2 fin HCL nr. 96/16.09.2010

Proiect hotarare nr. 3 - privind aprobarea modelului-cadru al planului de masuri si activitati pentru trimestrul I, anul 2018 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Mioveni

Proiect hotarare nr. 5 - cu privire la Aprobarea Acordului de parteneriat intre ALDA - Asociatia Europeana pentru Democratie Locala si orasul Mioveni, judetul Arges, pentru proiectul WISE - While Innovating and Strengthening Europe (Inovand si consolidand Europa)

Proiect hotarare nr. 6 - cu privire la "Aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfasurata in semestrul II al anului 2017"

Proiect hotarare nr. 7 - cu privire la incetarea contractului de concesiune nr. 32142/18.12.2008, incheiat intre Consiliul Local Mioveni si SC DALGY KING SRL

Proiect hotarare nr. 8 - cu privire la "Extinderea cu 150mp a terenului concesionat firmei SC MARKET CIU PROSPER SRL

Proiect hotarare nr. 9 - prin care se ia act de raportul de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pentru semestrul II - 2017, la nivelul orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 10 - pentru modificarea art. 3 si art. 6 din HCL nr. 123 / 05.10.2017 privind aprobarea documentatiilor pentru organizarea si desfasurarea concursului de proiecte de management pentru Centrul Cultural Mioveni

Proiect hotarare nr. 11 - privind desemnarea conducerii interimare a Centrului Cultural Mioveni

Proiect hotarare nr. 12 - privind scoaterea la licitatie publica pentru inchiriere, a unui teren apartinand domeniului public al orasului Mioveni, in vederea amenajarii unei parcari

Proiect hotarare nr. 13 - cu privire la aprobarea Contractului cadru de prestari servicii privind activitatile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie utilizat in relatia comerciala cu beneficiarii (utilizatorii) de pe raza orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 14 - prin care se ia act de activitatea Politiei Locale Mioveni in perioada 10.06.2017 - 31.12.2017

Proiect hotarare nr. 15 - cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Construire Corp Gradinita - completare subansamblu functional", Gradinita Campionii, Mioveni, judetul Arges

Proiect hotarare nr. 16 - privind aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Construire Corp Gradinita - completare subansamblu functional", Gradinita Campionii, Mioveni, judetul Arges

Proiect hotarare nr. 17 - privind incetarea contractului individual de munca al d-lui Pirvu Dumitru Cristian - consilier juridic in cadrul aparatului permanent al Consiliului Local al orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 18 - cu privire la actualizarea Regulamentului de organizare si functionare a activitatilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie din cadrul serviciului de salubrizare, in orasul Mioveni

Proiect hotarare nr. 19 - privind aprobarea listei obiectivelor d investitii a orasului Mioveni pentru anul 2018

Proiect hotarare nr. 20 - privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Mioveni pentru anul 2018

Proiect hotarare nr. 21 - cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL pe anul 2018

Proiect hotarare nr. 22 - privind aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea termica a cladirilor: Scoala - cladire principala P+2, Atelier scolar - P, Sala de sport - P ce apartin Liceului Tehnologic Constructii de masini Mioveni"

Proiect hotarare nr. 23 - cu privire la repartizarea sumelor de la bugetul local al orasului Mioveni pentru activitatile culturale desfasurate in anul 2018

Proiect hotarare nr. 24 - privind stabilirea tarifelor de inchiriere a unor imobile din proprietatea orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 25 - pentru aprobarea programului anual privind acordarea de finantari neramburabile din fondurile bugetului local al UAT orasul Mioveni, pentru activitati nonprofit de interes general si local aferente anului 2018

Proiect hotarare nr. 26 - privind aprobarea cofinantarii investitiei "Infintarea sistemului de distributie gaze naturale in satul Clucereasa, apartinator orasului Mioveni, judetul Arges

Proiect hotarare nr. 28 - cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea termica a cladirilor: Scoala - cladire principala P+2, Atelier scolar - P, Sala de sport - P ce apartin Liceului Tehnologic Constructii de masini Mioveni"

Proiect hotarare nr. 29 - privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Mioveni

Proiect hotarare nr. 30 - pentru aprobarea concesionarii suprafetei de 244,8 mp din imobilul PT4 situat pe strada Petre Zugravu din orasul Mioveni, pentru amenajarea unui laborator de patiserie si cofetarie

Proiect hotarare nr. 31 - cu privire la aprobarea listei solicitantilor care indeplinesc conditiile de participare la licitatie pentru achizitionarea imobilelor din blocul T14 de pe strada 1 Decembrie - etapa a 6-a

Proiect hotarare nr. 32 - privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor, a conditiilor de participare la concurs, precum si a bibliografiei pentru concursul de ocupare a postului vacant de consilier juridic, gradul I, in cadrul aparatului permanent al Consiliului Local al orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 33 - prin care se ia act de demisia consilierului local Stoica V. Grigore si vacantarea mandatului de consilier local

Proiect hotarare nr. 34 - privind validarea mandatului unui consilier local si modificarea componentei unei comisii de specialitate

Proiect hotarare nr. 35 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salbrizare in orasul Mioveni

Proiect hotarare nr. 36 - cu privire la actualizarea componentei comisiei de evaluare a ofertelor privind inchirierea bunurilor din proprietatea publica sau privata a orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 37 - privind aprobarea contului de executie al orasului Mioveni pe trimestrul IV al anului 2017

Proiect hotarare nr. 38 - privind stabilirea modului de acordare a normei de hrana personalului Politiei Locale Mioveni in anul 2018

Proiect hotarare nr. 40 - cu privire la alegerea ca presedinte de sedinta a domnului Corcodel Ionut incepand cu luna aprilie 2018, pe o perioada de 2 luni consecutiv (Aprilie 2018 - Mai 2018)

Proiect hotarare nr. 41 - cu privire la aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al Unitatii Administrativ Teritoriale - Orasul Mioveni, pentru anul 2018

Proiect hotarare nr. 42 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a contributiei cofinantarii si a modelului de contract privind obiectivul de investitii "Extindere retea electrica de distributie pe strazile Dealul Viilor, Prunilor si Perilor, orasul Mioveni, judetul Arges, pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor casnici"

Proiect hotarare nr. 43 - prin care se ia act de Planul de masuri si activitati pentru trimestrul II, anul 2018 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Mioveni

Proiect hotarare nr. 44 - privind aprobarea raportului primarului orasului Mioveni pe anul 2017 privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale

Proiect hotarare nr. 45 - privind aprobarea rezultatului final al concursului organizat pentru ocuparea functiei de manager la Centrul Cultural Mioveni, a proiectului de management si a duratei contractului de management

Proiect hotarare nr. 46 - privind aprobarea infiintarii Centrului de Excelenta pentru Formarea Profesionala in Sistemul Dual la nivelul Orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 47 - cu privire la aprobarea modificarii preturilor la apa potabila si a tarifelor de canal epurare

Proiect hotarare nr. 48 - cu privire la aprobarea unor tarife pentru serviciile publice de administrare a domeniului public si privat de interes local in orasul Mioveni

Proiect hotarare nr. 49 - privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni si sinstitutiilor si serviciilor publice subordonate autoritatilor administratiei publice locale

Proiect hotarare nr. 50 - privind prelungirea mandatului domnului Ciobanu Viorel in functia de administrator unic si director general al SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL

Proiect hotarare nr. 51 - privind aprobarea organizarii si desfasurarii in cadrul Liceului Tehnologic Constructii de Masini Mioveni a concursului national "Olimpiada Nationala la disciplinele din aria curriculara "Tehnologii, domeniul Mecanica"

Proiect hotarare nr. 52 - privind vanzarea unui apartament-garsoniera si dependintele aferente, situat in orasul Mioveni, str. Muntenia, bl. E10, sc. B, ap. 35, et. 4, judetul Arges

Proiect hotarare nr. 53 - privind aprobarea acordarii burselor scolare elevilor din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza orasului Miveni pentru anul 2018

Proiect hotarare nr. 54 - privind aprobarea inlocuirii stemelor si sigiliilor existente in prezent cu noile modele ale acestora, conform dispozitiilor Legii nr. 146/2016 pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului

Proiect hotarare nr. 55 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Mioveni pe anull 2018

Proiect hotarare nr. 56 - cu privire la aprobarea organigramei si a statului de functii ale Centrului Cultural Mioveni

Proiect hotarare nr. 57 - cu privire la aprobarea raportului intocmit de catre Comisia de evaluare si selectie a proiectelor din domeniul sport pentru finantarea nerambursabila alocata de la bugetul local al UAT orasul Mioveni pentru anul 2018

Proiect hotarare nr. 58 - prin care Consiliul Local Mioveni ia act de "Planul de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale pe cursurile de apa al Comitetului LOcal pentru Situatii de Urgenta - oras Mioveni 2018-2021"

Proiect hotarare nr. 59 - privind aprobarea investitiei - extindere conducta de distributie gaze naturale pe strada Preot Constantin Ghe. Frinculescu, orasul Mioveni, judetul Arges

Proiect hotarare nr. 60 - privind indreptarea unei erori materiale existente in continutul HCL nr. 52 din 22.03.2018 referitoare la "Aprobarea concesionarii suprafetei de 244,8 mp din imobilul PT4 situat pe strada Petre Zugravu din orasul Mioveni, pentru amenajarea unui laborator de patiserie si cofetarie"

Proiect hotarare nr. 61 - privind "Aprobarea intocmirii Amenajamentului pastoral valabil pentru toate pajistile aflate pe raza UAT Orasul Mioveni, judetul Arges

Proiect hotarare nr. 63 - cu privire la aprobarea contractului de inchiriere cadru pentru suprafetele cu destinatie de locuinta sociala

Proiect hotarare nr. 64 - Privind sustinerea financiara de la bugetul local, a cheltuielilor pentru transportul eleviilor care sunt scolarizati la unitatile de invatamant de pe raza administrativ-teritoriala a orasului Mioveni, constand in subventionarea cu 75% din costul transportului pentru fiecare persoana, aprobat de Consiliul local al Orasului Moveni pe parcursul anului calendaristic-2018.

Proiect hotarare nr. 65 - prin care se ia act de contractul de management incheiat pentru Centrul Cultural Mioveni

Proiect hotarare nr. 66 - cu privire la Infiintarea unei firme cu raspundere limitata care urmeaza sa presteze servicii pentru functionarea serviciilor comunitare de utilitati publice de la nivelul orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 67 - privind aprobarea investitiei - extindere conducta de distributie gaze naturale pe strada Dealul Viilor, orasul Mioveni, judetul Arges

Proiect hotarare nr. 68 - privind aprobarea investitiei - extindere conducta de distributie gaze naturale pe strada Aleea Poenii, orasul Mioveni, judetul Arges

Proiect hotarare nr. 69 - cu privire la aprobarea accesului si efectuiarea de lucrari pe terenul proprietate a orasului Mioveni pentru introducerea retelelor de utilitati (apa, canalizare, energie electrica, gaze naturale, telefoni/internet)

Proiect hotarare nr. 70 - privind aprobarea efectuarii concediului de odihna restant, aferent anului 2017, de catre primarul orasului Mioveni - dl. Georgescu Ion, in cursul anului 2018

Proiect hotarare nr. 71 - privind aprobarea efectuarii concediului de odihna restant, aferent anului 2017, de catre viceprimarul orasului Mioveni - dl. Costache Aurel, in cursul anului 2018

Proiect hotarare nr. 72 - privind aprobarea actualizarii Strategiei de dezvoltare durabila a orasului Mioveni, judetul Arges, 2017-2027

Proiect hotarare nr. 73 - privind aprobarea deplasarii in Republica Populara Chineza a unei delegatii condusa de Primarul orasului Mioveni, in perioada 20-27 mai 2018

Proiect hotarare nr. 74 - privind aprobarea infiintarii Directiei de Asistenta Sociala, precum si aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni si institutiilor si serviciilor publice subordonate autoritatilor administratiei publice locale

Proiect hotarare nr. 75 - privind aprobarea modificarii si completarii structurii organizatorice a Spitalului Orasenesc "Sf. Spiridon Mioveni"

Proiect hotarare nr. 76 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Piste pentru biciclete, oras Mioveni, judetul Arges"

Proiect hotarare nr. 77 - prin care se ia act de receptia obiectivelor "Platforme subterane hidraulice de colectare selectiva a deseurilor menajere, oras Mioveni"

Proiect hotarare nr. 78 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Extindere retea apa si canalizare pe strada Radu lui Anghel, oras Mioveni, judetul Arges"

Proiect hotarare nr. 79 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Extindere sistem de colectare ape pluviale strada Mihail Sorbul, cartier Colibasi, oras Mioveni, judetul Arges"

Proiect hotarare nr. 80 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Extindere alimentare cu apa str. Dumitrascu Bratioanu, oras Mioveni, judetul Arges"

Proiect hotarare nr. 81 - prin care se ia act de receptia obiectivului "Echipamente fitness pentru dotare sala forta Grup Scolar Colibasi, oras Mioveni"

Proiect hotarare nr. 82 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Pictura in tehnica mozaic la catedrala cu hramul Sfintii Apostoli Petru si Pavel din orasul Mioveni"

Proiect hotarare nr. 83 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Alimentare cu energie electrica Centrul National de Informare si Promovare Turistica, oras Mioveni, judetul Arges"

Proiect hotarare nr. 84 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Regularizarea parau Adancata (str. I.D. Stefanescu), cartier Faget, oras Mioveni, judetul Arges"

Proiect hotarare nr. 85 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Instalatii climatizare birouri sediu Primarie, oras Mioveni"

Proiect hotarare nr. 86 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Instalatie gaze naturale gradinita Parasti, oras Mioveni"

Proiect hotarare nr. 87 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Instalatie utilizare gaze si apa calda menajera cantina sociala, oras Mioveni, judetul Arges"

Proiect hotarare nr. 88 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Balustrada din teava metalica zona bloc H6-H7, oras Mioveni, judetul Arges"

Proiect hotarare nr. 89 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Instalatie incalzire sala evenimente religioase biserica Egalitatii, oras Mioveni"

Proiect hotarare nr. 90 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Instalare generator electric KJ55-55KVA oras Mioveni, judetul Arges"

Proiect hotarare nr. 91 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Extindere alimentare cu apa cartier Racovita, str. General Lacatusu, oras Mioveni, judetul Arges"

Proiect hotarare nr. 92 - privind scoaterea la licitatie publica pentru inchiriere, a unui teren apartinand domeniului public al orasului Mioveni situat adiacent blocului E1"

Proiect hotarare nr. 93 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Modernizare intersectie strada Stadionului cu strada Pietei, oras Mioveni"

Proiect hotarare nr. 94 - privind aprobarea contului de executie al orasului Mioveni pe trimestrul I al anului 2018

Proiect hotarare nr. 95 - cu privire la alegerea ca presedinte de sedinta a domnului COSTACHE AUREL incepand cu luna iunie 2018, pe o perioada de 2 luni consecutiv (Iunie 2018 - Iulie 2018)

Proiect hotarare nr. 97 - pentru modificarea anexei la HCL nr. 18/25.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni si a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al orasului Mioveni, in cadrul Familiei ocupationale "Administratie ", incepand cu data de 0 1.07.2018

Proiect hotarare nr. 98 - privind transmiterea in folosinta gratuita, prin contract de comodat, catre S.C.Distributie Energie Oltenia S.A. a stalpilor de iluminat public si a prizei de pamant tip B3- OHM aferente lucrarii "Alimentare cu energie electrica a iluminatului public strada Aleea Poienii, orasul Mioveni"

Proiect hotarare nr. 99 - cu privire la aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Orasenesc "Sf. Spiridon" Mioveni

Proiect hotarare nr. 100 - cu privire la modificarea HCL nr. 80/26.04.2018 de aprobare a accesului si a efectuarii de lucrari pe terenul proprietate a orasului Mioveni pentru introducerea retelelor de utilitati (apa, canalizare, energie electrica, gaze naturale, telefonie/internet)

Proiect hotarare nr. 101 - privind aprobarea impozitelor si a taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2019

Proiect hotarare nr. 102 - cu privire la aprobarea deplasarii in Serbia, orasul Boljevac a ansamblului "Plai de dor" si a unei delegatii oficiale, in vederea participarii la festivalul de folclor, in perioada 07-10 iunie 2018

Proiect hotarare nr. 103 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza "Studiu de solutie" pentru alimentare cu energie electrica a obiectivului de investitii Sala Sporturilor, orasul Mioveni, judetul Arges

Proiect hotarare nr. 104 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare strazi oras Mioveni, judetul Arges"

Proiect hotarare nr. 105 - prin care se aproba Intelegerea de Cooperare dintre orasul Mioveni, judetul Arges din Romania si comuna Gazzo, provincia Padova, regiunea Veneto din Republica Italiana

Proiect hotarare nr. 106 - privind aprobarea planului de masuri de colectare selectiva a deseurilor reciclabile provenite de la populatie si agentii economici in orasul Mioveni

Proiect hotarare nr. 107 - pentru aprobarea raportului primarului orasului Mioveni privind situatia gestionarii bunurilor Unitatii Administrativ Teritoriale - orasul Mioveni pe anul 2017

Proiect hotarare nr. 108 - cu privire la "Incheierea unui act aditional privind extinderea ccu 186 mp a terenului concesionat firmei S.C. CIU STY SERV S.R.L. conform contractului nr. 6609/14.06.2002, teren in suprafat de 1600 mp situat in cartierul Racovita, B-dul Dacia nr. 115 bis

Proiect hotarare nr. 109 - privind "Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Mioveni pe anul 2018

Proiect hotarare nr. 110 - cu privire la "Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Pod peste Argesel, cartier Racovita - oras Mioveni, intre DN 73D si DC85"

Proiect hotarare nr. 111 - privind prelungirea valabilitatii contractului de inchiriere nr. 15058/09.06.2008 avand ca obiect terenul in suprafata de 14 mp situat in curtea scolii Liviu Rebreanu din orasul Mioveni pe care este amplasat un container metalic proprietate a S.C. RCS&RDS S.A.

Proiect hotarare nr. 112 - prin care se ia act de Planul de masuri si activitati pentru trimestrul III, anul 2018 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Mioveni

Proiect hotarare nr. 113 - cu privire la alegerea ca presedinte de sedinta a doamnei CULCUS ARGENTINA ELENA incepand cu luna August 2018, pe o perioada de 2 luni consecutiv (august 2018 - septembrie 2018)

Proiect hotarare nr. 114 - privind prelungirea mandatului domnului Ciobanu Viorel in functia de administrator unic si director general al SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL

Proiect hotarare nr. 115 - cu privire la Aprobarea listei solicitantilor care indeplinesc conditiile de participare la licitatie pentru achizitionarea imobilelor din blocul T14 de pe str. 1 Decembrie - etapa a 8-a"