camere Ziarul de Mioveni Protectia datelor

Repertoriul legislativ 2019

Nr. 94 - cu privire la "Aprobarea Raportului întocmit de către Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor din domeniul sport pentru finantarea nerambursabilă alocată de la bugetul local al UAT Oraşul Mioveni pentru anul 2019."

Nr. 93 - privind "Aprobarea iniţierii demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al oraşului Mioveni,judeţul Argeş, aprobat prin HCL nr 32/15.04.2010."

Nr. 92 - privind încadrarea Centrului Cultural Mioveni în categoria instituţiilor gazdă de spectacole de proiecte şi/sau concerte cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al oraşului Mioveni, precum şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

Nr. 91 - privind repartizarea în vederea închirierii a şapte garsoniere din cadrul Blocului B al Grupului Şcolar, oraş Mioveni, judeţul Argeş

Nr. 90 - privind Aprobarea Acordului de parteneriat între comuna Gazzo, Republica Italiană şi oraşul Mioveni,judeţul Argeş, România pentru implementarea proiectului RUN4EU, câştigat în cadrul programului ERASMUS + SPORT

Nr. 89 - cu privire la "Alegerea ca preşedinte de şedință a domnului MANDU ION începând cu luna iunie 2019, pe o perioadă de 2 luni consecutiv (Iunie 2019 - Iulie 2019)."

Nr. 88 - privind "Scutirea de la plata chiriei a domnului Bunescu Ovidiu-Pompiliu persoană cu handicap accentuat"

Nr. 87 - privind "Aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Centrului Cultural Mioveni "

Nr. 86 - referitoare la acordul de principiu al Unităţii Administrativ -Teritoriale a oraşului Mioveni prin Consiliul Local privind utilizarea bazei sportive "Stadion Orăşenesc Mioveni" de către A.F.C. Chindia Târgovişte.

Nr. 85 - privind "Scoaterea la licitaţie publică pentru închiriere, a unui spaţiu comercial aparţinând domeniului public al oraşului Mioveni, în vederea amenajării unei săli de fitness."

Nr. 84 - privind "Scoaterea la licitaţie publică pentru închiriere, a unui teren aparţinând domeniului public al oraşului Mioveni, în vederea amplasării unui chioşc pentru comercializarea florilor."

Nr. 83 - privind "Completarea şi modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Mioveni nr. 47 din 17.11.1999 -Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Mioveni."

Nr. 82 - prin care "Se ia act de Planul de măsuri şi activităţi pentru trimestrul II, anul 2019 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni."

Nr. 81 - cu privire la "Extinderea reţelei de distribuţie a gazelor naturale în satul Făgetu, oraş Mioveni."

Nr. 80 - privind obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici şi a altor persoane juridice precum şi a cetăţenilor pentru buna gospodărire a oraşului Mioveni, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestuia

Nr. 79 - privind aprobarea formularului reprezentând procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor aplicate de către Serviciul Poliţia Locală Mioveni

Nr. 78 - pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 61/22.03.2018 privind "Aprobarea înfiinţării Centrului de Excelenţă pentru Formarea Profesională in Sistemul Dual la nivelul Oraşului Mioveni".

Nr. 77 - privind "Aprobarea deplasării unei delegaţii oficiale care va participa în luna mai la sărbătorirea zilelor localităţii Petrich din Bulgaria"

Nr. 76 - privind aprobarea Regulamentului / Ghidului Solicitantului de finanţare nerambursabilă din fondurile de la bugetul local al UAT Oraşul Mioveni pentru proiecte şi programe sportive

Nr. 75 - privind "Aprobarea programului anual privind acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului local al UAT Oraşul Mioveni, pentru activităţi nonprofit de interes general şi local aferente anului 2019."

Nr. 74 - pentru "Aprobarea raportului Primarului oraşului Mioveni privind situaţia gestionarii bunurilor Unităţii Administrativ Teritoriale - Oraşul Mioveni pe anul 2018."

Nr. 73 - privind "Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural Mioveni pe anul 2019."

Nr. 72 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Directia de asistentă, Socială a orasului Mioveni, si Grădiniţa cu program normal "CAMPIONII" Mioveni

Nr. 71 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de asistenţă Socială a UATO Mioveni şi Grădiniţa cu program normal "Florile Soarelui" Mioveni

nr. 70 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de asistenţă Socială din cadrul UATO Mioveni şi gradinitele aflate în subordinea Şcolii Gimnaziale Nr.1 Mioveni

nr. 69 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Grădinita cu program prelungit "Tic Pitic" Mioveni

Nr. 68 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de asistenţă Socială din cadrul UATO Mioveni şi gradinitele aflate in subordinea Scolii Gimnaziale "Liviu Rebreanu"

Nr. 67 - referitor la "Validarea Dispoziţiei nr. 489/25.03.2019 privind modificarea sediului unei secţii de votare din oraşul Mioveni, judeţul Argeş."

Nr. 66 - prin care se ia act de protocolul de colaborare privind desfăşurarea campaniei "Verde pentru Viaţă!" încheiat între Unitatea administrativ - teritorială Oraşul Mioveni, Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni, SC Financiar Urban SRL şi ADI Servsal Argeş

Nr. 65 - prin care se ia act de protocolul de colaborare privind desfăşurarea campaniei "Verde pentru Viaţă!" încheiat intre Unitatea administrativ - teritorială Oraşul Mioveni, Şcoala generală Liviu Rebreanu, SC Financiar Urban SRL şi ADI Servsal Argeş

Nr. 64 - prin care se ia act de protocolul de colaborare privind desfăşurarea campaniei "Verde pentru Viaţă!" încheiat între Unitatea administrativ - teritorială Oraşul Mioveni, Şcoala Gimnazială George Topârceanu , SC Financiar Urban SRL şi ADI Servsal Argeş

Nr. 63 - prin care se ia act de protocolul de colaborare privind desfoşurarea campaniei "Verde pentru Viaţă!" încheiat între Unitatea administrativ - teritorială Oraşul Mioveni, Liceul Teoretic Iulia Zamfirescu, SC Financiar Urban SRL şi ADI Servsal Argeş

Nr. 62 - prin care se ia act de protocolul de colaborare privind desfoşurarea campaniei "Verde pentru Viaţă!" încheiat intre Unitatea administrativ - teritoarială Oraşul Mioveni, Şcoala Gimnazială nr. 1 Mioveni, SC Financiar Urban SRL şi ADI Servsal Argeş.

Nr. 61 - privind "Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL pe anul 2019."

Nr. 60 - privind " Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului Mioveni pe anul 2019 precum şi estimările acestora pentru anii 2020-2022."

Nr. 59 - privind "Aprobarea Listei obiectivelor de investiţii a oraşului Mioveni pentru anul 2019."

Nr. 58 - cu privire la aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Unităţii Administrativ Teritoriale - Oraşul Mioveni, pentru anul 2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Nr. 57 - Se aprobă indicatorii minimali de performanţă pentru anul 2019 necesari pentru evaluarea activităţii Poliţiei Locale Mioveni, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Nr. 56 - Se aprobă organizarea unei licitaţii publice deschise pentru închirierea unui teren aparţinând domeniului public al oraşului Mioveni, în vederea amenajării unei parcări.

Nr. 55 - Se alege preşedinte de şedinţă domnul Livezeanu Petre, începând cu luna aprilie 2019, pe o perioadă de 2 luni consecutiv (Aprilie 2019 - Mai 2019) pentru a conduce şedinţele consiliului şi pentru a semna hotărârile adoptate de acesta.

Nr. 54 - Se aprobă raportul primarului oraşului Mioveni pe anul 2018 privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Nr. 53 - Hotaraste modificarea articolului 1 din HCL nr. 33/25.08.2016 cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Mioveni în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Mioveni

Nr. 52 - Se aprobă schimbarea denumirii Spitalului Orăşenesc „Sf. Spiridon" Mioveni, în Spitalul Orăşenesc Mioveni.

Nr. 51 - Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Centrului Cultural Mioveni, conform anexei nr. 1-organigrama şi anexa nr. 2-statul de funcţii, la prezenta hotărâre.

Nr. 50 - Se ia act de stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2018 în conformitate cu datele din raportul de specialitate al Biroului Fond Funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Mioveni, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Nr. 49 - Se aprobă clasificarea locuinţelor aflate în patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale oraş Mioveni, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Nr. 48 - privind "Aprobarea desfiinţării unui număr de 8(opt) platforme de depozitare a deşeurilor menajere şi reciclabile situate în oraşul Mioveni, judeţul Argeş."

Nr. 47 - privind "Aprobarea contractului de voluntariat-cadru care se va încheia între persoanele voluntare din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Mioveni si Consiliul Local al orasului Mioveni."

Nr. 46 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni

Nr. 45 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a orasului Mioveni si Scoala Gimnazială Nr. 1 Mioveni

Nr. 44 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Şcoala Gimnazială „George Topârceanu"

Nr. 43 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Liceul Teoretic "Iulia Zamfirescu"

Nr. 42 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a orasului Mioveni şi Scoala Gimnazială "Liviu Rebreanu".

Nr. 41 - prin care Consiliul Local ia act de protocolul de colaborare între Direcţia de Asistentă Socială a orasului Mioveni si Politia locală Mioveni.

Nr. 40 - privind "Aprobarea contului de execuţie al oraşului Mioveni pe trimestrul IV al anului 2018."

Nr. 39 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi precum şi aprobarea cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitarea termică a clădirilor: "Şcoală - clădire principală P+2, Atelier Şcolar - P, Sală de Sport - P ce aparţin Liceului Tehnologic Construcţii de Masini Mioveni"

Nr. 38 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi precum şi aprobarea cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii: "Construire corp grădiniţă - completare subansamblu funcţional, Grădiniţa Campionii, oraşul Mioveni,judeţul Argeş"

Nr. 37 - privind "Aprobarea utilizării totale a excedentului bugetar al oraşului Mioveni în anul 2019."

Nr. 36 - privind "Dezmembrarea imobilului Punct Termic 4 situat în oraşul Mioveni, strada Petre Zugravu, identificat cu numărul cadastral 82828-CJ."

Nr. 35 - privind "Scoaterea la licitaţie publică pentru închiriere a două terenuri aparţinând domeniului public al oraşului Mioveni, în vederea amplasării unor staţii GPL."

Nr. 34 - Privind "Alipirea a două imobile situate în Oraşul Mioveni, Sat Racoviţa, B-dul Dacia nr. 131A şi 128B, identificate cu numerele cadastrale 81840 şi 85520."

Nr. 33 - privind "Stabilirea punctajului şi a criteriilor de repartizare spre închiriere a locuinţelor construite din fondurile unităţii administrative-teritoriale oraşul Mioveni din cadrul Blocului B - Grup Şcolar Colibaşi."

Nr. 32 - privind "Transformarea funcţiei de natură contractuală de inspector de specialitate, gradul IA, în funcţie publică de inspector, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul compartimentului Urmărire Venituri Persoane Fizice şi Amenzi, la biroul Urmărire Venituri."

Nr. 31 - privind "Scoaterea la licitaţie publică pentru închiriere, a 10 imobile situate în blocul B din incinta Liceului Tehnologic Construcţii de Maşini Colibaşi."

Nr. 30 - cu privire la aprobarea Graficului de execuţie a serviciilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în oraşul Mioveni pentru anul 2019

Nr. 29 - privind modificarea tarifelor serviciilor de salubrizare având ca obiect activităţile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie din oraşul Mioveni

Nr. 28 - privind "Acordul Unităţii administrativ - teritoriale a oraşului Mioveni prin Consiliul Local în vederea organizării unei licitaţii publice deschise pentru închirierea unui imobil situat în Mioveni, B-dul Dacia, bloc V2a, scara A, parter de către SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL."

Nr. 27 - privind vânzarea imobilului - clădire, fostul sediu al CAP Racoviţa

Nr. 26 - privind "Cedarea cu titlu gratuit în favoarea Protoieriei Mioveni a dreptului de folosinţă a imobilului-constructie situată în oraşul Mioveni sat Racoviţa Bd. Dacia nr. 128 C, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani"

Nr. 25 - privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Adminstraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I. SA"., a amplasamentelor aferente strazii Calea Racoviţa şi asigurarea condiţiilor in vederea executării obiectivului de investiţii "Pod peste Râul Argeşel, cartier Racoviţa -oraş Mioveni, între DN 73D şi DC 85"

Nr. 24 - cu privire la Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actulizaţi pentru obiectivul de investiţii "Pod peste Râul Argeşel, cartier Racoviţa - 85", actualizaţi în conformitate cu ultimele reglementări legale.

Nr. 23 - privind "Aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul oraşului Mioveni pentru perioada 2019- 2023."

Nr. 22 - privind "Aprobarea Planului Local de Actiune pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru anul 2019."

Nr. 21 - privind "Actualizarea componenţei Grupului de Lucru Local pentru asigurarea implementării Strategiei Guvernului de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, în oraşul Mioveni, judeţul Argeş."

Nr. 20 - privind „Aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din raza teritorială a Oraşului Mioveni, pentru anul şcolar 2019-2020".

Nr. 19 - privind "Realizarea unor activităţi de dezinfecţie la nivelul oraşului Mioveni in perioada 02-04 februarie 2019 pentru a preîntâmpina extinderea epidemiei de gripă."

Nr. 18 - privind "Aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului - constructie situată in oraşul Mioveni sat Racoviţa Bd. Dacia nr.128C în care a funcţionat Grădiniţa Racoviţa de Jos din unitate de învăţământ în imobil cu altă destinaţie la dispoziţia Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Mioveni, pentru stabilirea sediului Protoieriei Mioveni pentru o perioadă de 5 ani."

Nr. 17 - referitoare la "Validarea Dispoziţiei nr. 8/09.01.2019 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare (sursa A) pe anul 2018"

Nr. 16 - privind "Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Centrului Cultural Mioveni pentru perioada contractului de management 2018 - 2021."

Nr. 15 - privind "Stabilirea modului de acordare a normei de hrană personalului Politiei Locale Mioveni în anul 2019."

Nr. 14 - referitoare la "Aprobarea Programului obiectivelor de investiţii În continuare finanţate până la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Mioveni pe anul 2019"

Nr. 13 - referitoare la "Aprobarea modelului - cadru privind protocolul de colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş şi Unitatea Administrativ Teritorială orasu l Mioveni."

Nr. 12 - privind " Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Mioveni şi din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice de interes local subordonate Consiliului Local al orasului Mioveni, în cadrul Familiei ocupaţionale "Administraţie", începând cu data de 01.01.2019."

Nr. 11 - prin care se ia act de raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul II- 2018 la nivelul oraşului Mioveni

Nr. 10 - cu privire la "Aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfăşurată în semestrul II al anului 2018"

Nr. 9 - cu privire la "Alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului FÎLFĂNESCU SORIN ION începând cu luna Februarie 2019, pe o perioadă de 2 luni consecutiv ( Februarie 2019 - Martie 2019 )."

Nr. 8 - privind "Aprobarea Agendei proiectelor culturale pentru anul 2019"

Nr. 7 - privind" Aprobarea modelului - cadru al planului de măsuri şi activităţi pentru trimestrul I, anul 2019 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni."

Nr. 6 - privind "Scoaterea la licitaţie publică pentru închiriere, a unui teren aparţinând domeniului public al oraşului Mioveni, în vederea amenajării unei terase."

Nr. 5 - privind "Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Orăşenesc „Sf. Spiridon" Mioveni."

Nr. 4 - privind "Completarea şi modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Mioveni nr. 47 din 17.11.1999 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Mioveni."

Nr. 3 - privind "Stabilirea indemnizaţiilor personalului angajat şi voluntar pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţie şi la celelalte activităţi prevăzute în programul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Mioveni,judeţul Argeş."

Nr. 2 - privind "Aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al primarului oraşului Mioveni şi al serviciilor publice subordonate fără personalitate juridică."

Nr. 1 - referitoare la aprobarea "Planului de acţiune privind serviciile sociale la nivelul oraşului Mioveni,judeţul Argeş, pentru anul 2019"