camere Ziarul de Mioveni Protectia datelor

Repertoriul legislativ 2019

Nr. 39 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi precum şi aprobarea cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitarea termică a clădirilor: "Şcoală - clădire principală P+2, Atelier Şcolar - P, Sală de Sport - P ce aparţin Liceului Tehnologic Construcţii de Masini Mioveni"

Nr. 38 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi precum şi aprobarea cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii: "Construire corp grădiniţă - completare subansamblu funcţional, Grădiniţa Campionii, oraşul Mioveni,judeţul Argeş"

Nr. 37 - privind "Aprobarea utilizării totale a excedentului bugetar al oraşului Mioveni în anul 2019."

Nr. 36 - privind "Dezmembrarea imobilului Punct Termic 4 situat în oraşul Mioveni, strada Petre Zugravu, identificat cu numărul cadastral 82828-CJ."

Nr. 35 - privind "Scoaterea la licitaţie publică pentru închiriere a două terenuri aparţinând domeniului public al oraşului Mioveni, în vederea amplasării unor staţii GPL."

Nr. 34 - Privind "Alipirea a două imobile situate în Oraşul Mioveni, Sat Racoviţa, B-dul Dacia nr. 131A şi 128B, identificate cu numerele cadastrale 81840 şi 85520."

Nr. 33 - privind "Stabilirea punctajului şi a criteriilor de repartizare spre închiriere a locuinţelor construite din fondurile unităţii administrative-teritoriale oraşul Mioveni din cadrul Blocului B - Grup Şcolar Colibaşi."

Nr. 32 - privind "Transformarea funcţiei de natură contractuală de inspector de specialitate, gradul IA, în funcţie publică de inspector, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul compartimentului Urmărire Venituri Persoane Fizice şi Amenzi, la biroul Urmărire Venituri."

Nr. 31 - privind "Scoaterea la licitaţie publică pentru închiriere, a 10 imobile situate în blocul B din incinta Liceului Tehnologic Construcţii de Maşini Colibaşi."

Nr. 30 - cu privire la aprobarea Graficului de execuţie a serviciilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în oraşul Mioveni pentru anul 2019

Nr. 29 - privind modificarea tarifelor serviciilor de salubrizare având ca obiect activităţile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie din oraşul Mioveni

Nr. 28 - privind "Acordul Unităţii administrativ - teritoriale a oraşului Mioveni prin Consiliul Local în vederea organizării unei licitaţii publice deschise pentru închirierea unui imobil situat în Mioveni, B-dul Dacia, bloc V2a, scara A, parter de către SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL."

Nr. 27 - privind vânzarea imobilului - clădire, fostul sediu al CAP Racoviţa

Nr. 26 - privind "Cedarea cu titlu gratuit în favoarea Protoieriei Mioveni a dreptului de folosinţă a imobilului-constructie situată în oraşul Mioveni sat Racoviţa Bd. Dacia nr. 128 C, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani"

Nr. 25 - privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Adminstraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I. SA"., a amplasamentelor aferente strazii Calea Racoviţa şi asigurarea condiţiilor in vederea executării obiectivului de investiţii "Pod peste Râul Argeşel, cartier Racoviţa -oraş Mioveni, între DN 73D şi DC 85"

Nr. 24 - cu privire la Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actulizaţi pentru obiectivul de investiţii "Pod peste Râul Argeşel, cartier Racoviţa - 85", actualizaţi în conformitate cu ultimele reglementări legale.

Nr. 23 - privind "Aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul oraşului Mioveni pentru perioada 2019- 2023."

Nr. 22 - privind "Aprobarea Planului Local de Actiune pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru anul 2019."

Nr. 21 - privind "Actualizarea componenţei Grupului de Lucru Local pentru asigurarea implementării Strategiei Guvernului de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, în oraşul Mioveni, judeţul Argeş."

Nr. 20 - privind „Aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din raza teritorială a Oraşului Mioveni, pentru anul şcolar 2019-2020".

Nr. 19 - privind "Realizarea unor activităţi de dezinfecţie la nivelul oraşului Mioveni in perioada 02-04 februarie 2019 pentru a preîntâmpina extinderea epidemiei de gripă."

Nr. 18 - privind "Aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului - constructie situată in oraşul Mioveni sat Racoviţa Bd. Dacia nr.128C în care a funcţionat Grădiniţa Racoviţa de Jos din unitate de învăţământ în imobil cu altă destinaţie la dispoziţia Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Mioveni, pentru stabilirea sediului Protoieriei Mioveni pentru o perioadă de 5 ani."

Nr. 17 - referitoare la "Validarea Dispoziţiei nr. 8/09.01.2019 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare (sursa A) pe anul 2018"

Nr. 16 - privind "Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Centrului Cultural Mioveni pentru perioada contractului de management 2018 - 2021."

Nr. 15 - privind "Stabilirea modului de acordare a normei de hrană personalului Politiei Locale Mioveni în anul 2019."

Nr. 14 - referitoare la "Aprobarea Programului obiectivelor de investiţii În continuare finanţate până la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Mioveni pe anul 2019"

Nr. 13 - referitoare la "Aprobarea modelului - cadru privind protocolul de colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş şi Unitatea Administrativ Teritorială orasu l Mioveni."

Nr. 12 - privind " Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Mioveni şi din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice de interes local subordonate Consiliului Local al orasului Mioveni, în cadrul Familiei ocupaţionale "Administraţie", începând cu data de 01.01.2019."

Nr. 11 - prin care se ia act de raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul II- 2018 la nivelul oraşului Mioveni

Nr. 10 - cu privire la "Aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfăşurată în semestrul II al anului 2018"

Nr. 9 - cu privire la "Alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului FÎLFĂNESCU SORIN ION începând cu luna Februarie 2019, pe o perioadă de 2 luni consecutiv ( Februarie 2019 - Martie 2019 )."

Nr. 8 - privind "Aprobarea Agendei proiectelor culturale pentru anul 2019"

Nr. 7 - privind" Aprobarea modelului - cadru al planului de măsuri şi activităţi pentru trimestrul I, anul 2019 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni."

Nr. 6 - privind "Scoaterea la licitaţie publică pentru închiriere, a unui teren aparţinând domeniului public al oraşului Mioveni, în vederea amenajării unei terase."

Nr. 5 - privind "Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Orăşenesc „Sf. Spiridon" Mioveni."

Nr. 4 - privind "Completarea şi modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Mioveni nr. 47 din 17.11.1999 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Mioveni."

Nr. 3 - privind "Stabilirea indemnizaţiilor personalului angajat şi voluntar pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţie şi la celelalte activităţi prevăzute în programul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Mioveni,judeţul Argeş."

Nr. 2 - privind "Aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al primarului oraşului Mioveni şi al serviciilor publice subordonate fără personalitate juridică."

Nr. 1 - referitoare la aprobarea "Planului de acţiune privind serviciile sociale la nivelul oraşului Mioveni,judeţul Argeş, pentru anul 2019"