camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

 • slide8.jpg
 • slide1.jpg
 • slide11.jpg
 • slide9.jpg
 • slide10.jpg
 • slide7.jpg
 • slide3.jpg
 • slide6.jpg
 • slide5.jpg
 • slide2.jpg
 • slide4.jpg

O nouă campanie de dezinsecție la Mioveni!

Primăria Mioveni anunță demararea unei noi acțiuni de dezinsecție pe domeniul public, scări de bloc(subsol și casa scării), precum și în clădirile instituțiilor publice.

Operațiunea se va desfășura în perioada 2 - 4 august 2021, între orele 00.30 – 05.00 (domeniul public) / 08.30 – 17.00 (spații închise), în funcție de condițiile meteorologice.

Detalii


dddServiciile menționate sunt realizate de firma CORAL IMPEX SRL, iar substanțele utilizate sunt:

 • Dezinsecție spații exterioare - Cymina Plus;
 • Dezinsecție spații interioare, scări de bloc – K-Othrine WG 250;
 • Dezinsecție spatii interioare, instituții publice – Super Killer EC 25.

Produsele folosite sunt avizate de Comisia Națională a Produselor Biocide, se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide şi fac parte din grupele Xn (gr. III), respectiv Xi (gr. IV) de toxicitate.

Facem apel către asociaţiile de locatari/proprietari să permită accesul agenților DDD în subsolul blocurilor în zilele de 2 - 4 august 2021, așa încât să se poată efectua serviciile de dezinsecție.

În perioada 2-3 august 2021, se vor efectua tratamente de dezinsecție – combatere țânțari.

În cazul în care condiţiile meteorologice vor împiedica desfaşurarea acestor servicii, perioada de efectuare va fi comunicată ulterior.

Apicultorii sunt rugați ca, în perioada menţionată, să ia toate măsurile care se impun în vederea protejării familiilor de albine, în caz contrar UAT - Orașul Mioveni și S.C. Coral Impex S.R.L. sunt absolvite de orice responsabilitate.
Totodată, vă rugăm să supravegheaţi cu atenţie copiii şi animalele de companie pentru a nu intra în raza de acţiune a aparatelor, deoarece contactul repetat şi prelungit al substanţelor cu pielea şi ochii poate cauza iritaţii.

Măsuri de prim ajutor în caz de:

 • Inhalare: se va duce pacientul la aer proaspăt.
 • Contact cu pielea: se va spăla din abundență imediat și cu atenție cu apă și săpun.
 • Contact cu ochii: se va spăla imediat cu apă cel puțin 15 minute.
 • Înghițire substanțe insecticide/dezinfectante: NU se provoacă voma, nu există antidot, este necesar un tratament simptomatic.
 • În caz de ingerare accidentală de produse raticide se va merge de urgență la Spitalul de Urgență Mioveni, iar antidotul recomandat de producator este vitamina K.

În toate situațiile se va consulta medicul.

În atenția asociațiilor de proprietari de pe raza orașului Mioveni


Părțile comune dintr-un condominiu


Întreținerea și repararea părților comune ale unei clădiri cu mai multe apartamente au generat și vor mai genera discuții între proprietarii dintr-un bloc.

Având în vedere nelămuririle existente în cadrul asociațiilor de proprietari referitor la cheltuielile suportate de către toți proprietarii, care generează nemulțumiri și duc la degradarea relațiilor dintre vecini, trebuie avute în vedere prevederile Legii 196/2018 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor.

Părți comune - părțile din clădire și/sau din terenul aferent acesteia care nu sunt proprietăți individuale și sunt destinate folosinței tuturor proprietarilor sau unora dintre aceștia, precum și alte bunuri care, potrivit legii sau voinței părților, sunt în folosință comună.

Părțile comune din condominiu, dacă actele de proprietate nu prevăd altfel, sunt următoarele:terenul pe care se află clădirea, compus atât din suprafața construită, cât și din cea neconstruită necesară, potrivit naturii sau destinației construcției, pentru a asigura exploatarea normală a acesteia;fundația; clădirea propriu-zisă, elementele de echipament comun, inclusiv părțile de canalizare aferente, care traversează proprietățile private; locurile de trecere, scările și casa scărilor și coridoarele;pereții perimetrali și despărțitori dintre proprietăți și/sau spațiile comune; subsolul; coșurile de fum; holurile; instalațiile de apă și canalizare, electrice, de telecomunicații, de gaze de la branșament/racord până la punctul de distribuție către părțile aflate în proprietate individuală; canalele pluviale; paratrăsnetele; antenele colective; podul; pivnițele, boxele, spălătoria, uscătoria; ascensorul; interfonul - partea de instalație de pe proprietatea comună; structura de rezistență; fațadele; acoperișul; terasele.

Proprietarii din condominii trebuie să adopte un document scris cu privire la regulile și condițiile de folosință a părților comune ale condominiului și normele de conduită și bună vecinătate dintre proprietari, numit Regulament al condominiului.

Toti proprietarii unui imobil tip bloc(mai mult de 3 unități locative cu proprietari diferiți), trebuie sa funcționeze ca asociație de proprietari. Potrivit legislației în vigoare, proprietarii membri ai asociatiei de proprietari au obligația să aprobe un fond de reparații anual, necesar pentru repararea și îmbunătățirea proprietății comune. Fondul de reparații se utilizează numai pentru consolidarea condominiului, pentru repararea și îmbunătățirea proprietății comune.

PARTILE COMUNE- acoperișul blocului, instalațiile de apă și canalizare comune din subsol și de alimentare/evacuare de la subsol în apartamente, iluminatul pe scară, casa scării

Deteriorarea acoperișului și a instalațiilor sanitare din subsolul blocului(prin inundarea permanentă a subsolului) cauzează slăbirea structurii de rezistență a blocurilor.

Astfel că întreținerea și/sau repararea proprietății comune, a terasei blocului, a subsolului, casei scarii se face cu participarea financiară a tuturor proprietarilor de apartamente din bloc, indiferent de etajul la care locuiesc.

Ce este de făcut?

A. În cazul implicării Asociației de Proprietari

Proprietarii afectați înștiințeaza în scris Asociația de Proprietari despre necesitatea efectuării hidroizolației terasei blocului sau reparării/înlocuirii instalațiilor sanitare din subsol, în scopul aprobării lucrării în cadrul unei adunări generale. Pentru reparații de valoare mare, cum este cazul terasei, înlocuirii de coloane de apa potabilă și coloane de evacuare apa menajeră, hotărârea aparține adunării generale. Pentru lucrări de valoare mai mică, urgente, decizia poate fi luată cu acordul majorității proprietarilor de pe tronsonul respectiv.

Comitetul executiv are obligația întocmirii bugetului de venituri și cheltuilei ale asociației de proprietari, care va include și investițiile de forma reparațiilor majore și va fi supus aprobării adunării generale.

În baza mandatului acordat de adunarea generală, în urma ofertelor primite (cel putin 2), comitetul negociază valoare contractului, modul de plată, lucrările care vor fi efectuate, durata lucrărilor, termenul de garantie a lucrarii executate.

Contractul de execuție este semnat de președintele asociației de proprietari, fiind persoana care reprezintă asociația în legătură cu terții.

În baza contractului semnat, pe baza facturilor emise de prestator, plata este făcuta de către administrator conform graficului (avans, rate, etc) cu aprobarea președintelui asociației.

La sfârșitul executării lucrării, se întocmește Proces verbal de receptie a lucrării, act ce dovedește efectuarea lucrării. Comisia de recepție a lucrării este formată din președinte, membrii comitetului executiv, administrator.

Costul lucrării este introdus în lista de plată proporțional cu cota care revine fiecărui proprietar, de către administrator.

Niciun proprietar nu este scutit de la plata ce-i revine, indiferent de etajul la care are proprietatea.

Nu administratorul decide dacă, când și cu cine se fac lucrările. Hotărârea este a proprietarilor. Înainte de contractarea lucrarii, administratorul calculează cât revine fiecărui proprietar și îi înștiințeaza prin afișare la avizier și pe baza de tabel, de luare la cunoștiință. Suma necesară efectuării lucrării este introdusă în lista de plată, în scopul strângerii fondului de reparații necesar pentru executarea lucrării.

B. În cazul în care, deși constituită, asociatia de proprietari nu mai are reprezentanți legali, comitet executiv, președinte și nu are angajat administrator.

Terasa blocului nu este doar în proprietatea celor de la ultimul etaj. Terasa este proprietate comună a tuturor proprietarilor.

Proprietarii de la ultimul etaj se implică în repararea acoperișului degradat ca urmare a unei necesități stringente.

În acest caz proprietarul/proprietarii de la ultimul etaj care a/au efectuat lucrarea pe cheltuiala proprie poate să-și recupereze cheltuielile de la ceilalți proprietari, pe cale amiabilă sau prin instanța de judecată.

Pentru efectuarea hidroizolatiei, proprietarii trebuie să înștiințeze, în scris, în cadrul unei ședințe pe scara/bloc și pe baza unui tabel, cu semnătura fiecărui proprietar din imobil, despre necesitatea refacerii acesteia.

Lucrarea trebuie făcută cu o firmă autorizată care a făcut o oferta și un deviz de plată iar cheltuielile se împart conform legii, pe cota parte indiviză.

Recepția lucrării se face de cel putin 2 proprietari implicați iar ca documente justificative pentru plata lucrării sunt facturile fiscale și chitanțele emise de prestator.

Procesul verbal de recepție este actul care dovedește că lucrarea a fost efectuată și recepționată.

La nivel de Asociație de Proprietari, este necesară și înlocuirea/stabilizarea țiglelor și a cărămizilor ornamentale care, datorită condițiilor climatice nefavorabile din ultima perioadă (vijelii) se pot desprinde și pot produce pagube materiale sau accidente.

Subsolurile inundate continuu duc la degradarea temeliei blocului, generează mirosuri insuportabile pe scara și în interiorul apartamentelor, afectând calitatea vieții tuturor proprietarilor, fiind necesară implicarea financiară a tuturor în repararea țevilor sparte chiar dacă sunt racordați individual la apa. Canalizarea este comuna, subsolul este parte comuna.

Lipsa iluminatului la nivel de scară, duce la situația în care nu este lumina electrica pe fiecare palier , fiind proprietari care si-au montat cate un bec la usa.

În vederea desfășurării în condiții legale a activității în cadrul condominiilor, este obligatoriu, conform legii, constituirea în Asociații de Proprietari a imobilelor cu mai mult de trei proprietari. In cazul Asociațiilor de Proprietari care nu mai au reprezentanți legali, este necesar să se reorganizeze și să-și actualizeze actele în vederea desfășurării în mod legal a activității.

Primăria orasului Mioveni, nu are obligații legale în întreținerea integrității structurale a blocurilor, în repararea teraselor, subsolurilor, iluminatul scarii, curățenia în interiorul blocurilor. Toate cheltuielile de întreținere a blocurilor revin proprietarilor.

Atenție!

În cazul în care pentru efectuarea lucrării de hidroizolație a terasei blocului se merge pe varianta existentă folosindu-se materiale care nu modifică arhitectura blocului, nu este necesar să existe Autorizație de Construire.

În cazul în care se dorește efectuarea de acoperiș tip șarpantă, este necesar obținerea Autorizației de Construire. Hotărârea privind efectuarea acoperișului tip șarpantă se ia în cadrul unei Adunări Generale, convocate legal, de către proprietarii membrii ai asociației.

Autorizația de Construire se eliberează de la Birou Urbanism din cadrul Primăriei orașului Mioveni, fiind necesare următoarele documente: Extras de Carte Funciară, Certificat de Urbanism, Expertiza tehnica, Proiect eleborat de un proiectant autorizat.

Primăria Orașului Mioveni vine în sprijinul cetățenilor prin consiliere în rezolvarea problemelor apărute în cadrul Asociațiilor de Proprietari prin intermediul Biroului Urbanism și Compartimentului Sprijin Asociaţii de Proprietari - Fond Locativ.

Relații suplimentare la telefon 0348/455444 interior 116.


SE DAU BANI DE LA STAT! APIA ANUNȚ PENTRU FERMIERII DIN MIOVENI

fermieri 2021Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că, până la data de 9 august 2021 inclusiv, primește cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, în conformitate cu OUG 58/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 632/28.06.2021.

Citeste mai mult

Beneficiari sunt crescătorii care dețin animale din speciile bovine (taurine și bubaline), respectiv persoane fizice, persoane juridice, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care au în posesie permanentă animale înscrise în RNE, în calitate de proprietar de animale și/sau proprietar de exploatație.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative pot fi depuse la Centrele APIA județene/locale sau transmise prin fax, poștă sau în format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagină a documentului transmis.

Plafonul total alocat este de 225.537.713,79 lei, repartizat astfel: 182.708.014,97 lei pentru efectivele de bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2021, la care se pot adăuga efectivele de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021; 42.829.698,82 lei pentru cantitatea de lapte valorificată în luna ianuarie 2021.

APIA – Aparat Central calculează cuantumul pe cap de animal prin raportarea plafonului (182.708.014,97 lei) la efectivul total de bovine eligibile, iar cuantumul pe tona de lapte prin raportarea plafonului (42.829.698,82 lei) la cantitatea totală de lapte eligibilă.

Valoarea ajutorului de stat se calculează pentru fiecare beneficiar în funcție de numărul de capete de bovine eligibile la care se poate adăuga și valoarea calculată în funcție de cantitățile de lapte, în tone, produse și valorificate, eligibile până la concurența plafonului de 225.000 euro la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Națională a României, valabil la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență.

Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2021. Nu se acordă plăți ulterior datei de 31 decembrie 2021 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Criterii de eligibilitate

Solicitanții acestui ajutor de stat trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 • Dețin minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2021, la care se pot adăuga și bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021, în exploatația cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE;
 • Au produs și valorificat lapte în luna ianuarie 2021;
 • Beneficiarul ajutorului de stat poate să fie diferit față de deținătorul animalelor la data de 31 ianuarie 2021 pentru următoarele cazuri, cu condiția ca data schimbării formei de organizare/radierii/decesului să fie cuprinsă între 31 ianuarie 2021 și data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovin;
 • Beneficiarul este persoană fizică autorizată – PFA, întreprindere individuală – II, întreprindere familială – IF, iar animalele figurează în RNE la data de 31 ianuarie 2021 pe CNP reprezentant PFA / II / IF;
 • Beneficiarul persoană fizică (CNP reprezentant PFA / II / IF), iar animalele figurează în RNE la data de 31 ianuarie 2021 pe CUI PFA / II / IF;
 • Beneficiarul este moștenitor, iar animalele figurează la data de 31 ianuarie 2021 pe CNP al persoanei decedate;
 • Să fie înregistrați în registrul unic de identificare și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA;
 • Să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment, la data de 31 decembrie 2019, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019;
 • Beneficiarii care solicită ajutor de stat pentru efectivul de bovine, pot solicita și ajutorul de stat pentru cantitatea de lapte produsă si valorificată;
 • Ajutorul de stat pentru cantitatea de lapte livrată și valorificată se acordă dacă beneficiarii solicită și ajutor de stat pentru efectivul de bovine.

Documente necesare

Cererile de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovin se depun la Centrele județene / locale ale APIA, respectiv al municipiului București, însoțite de:

a) documente generale:

 • copie de pe BI/CI a beneficiarului;
 • certificatul de înregistrare la Oficiului Național al Registrului Comerțului al beneficiarului;
 • împuternicire și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal, dacă este cazul;
 • coordonatele bancare/trezorerie;

b) documente justificative specifice:

1. pentru Ajutorul de stat care se acordă pentru efectivul de bovine:

 • documentul emis de utilizatorii Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA) din care rezultă efectivul de bovine cu vârsta de minimum 16 luni și / sau efectivul de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021, deținut de beneficiar în exploatația / exploatațiile cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, înscrisă /înscrise în cerere;
 • Documentul se va emite la solicitarea beneficiarului și va fi transmis în format electronic de către utilizatorii SNIIA către centrele locale / județene / al municipiului București APIA.

2. pentru ajutorul de stat care se acordă pentru cantitatea de lapte produsă și valorificată:

 • copie de pe contractul încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni cu un prim-cumpărător, valabil la data de 31 ianuarie 2021, însoţit de copii de pe factură / facturi sau de pe fila / filele din carnetul de comercializare al produselor din sectorul agricol pentru producătorul care a produs și valorificat lapte în luna ianuarie 2021;
 • copie de pe atestatul de producător, emis înainte de 1 ianuarie 2021 și valabil cel puțin până la data de 30 iunie 2021, însoțit de copie de pe fila / filele din carnetul de comercializare al produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoană fizică, din care rezultă cantitatea de lapte produs și valorificat în luna ianuarie 2021;
 • copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii/ documente fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care a efectuat valorificarea laptelui în luna ianuarie 2021 prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;
 • copie de pe factură/bonuri fiscale de valorificare a laptelui în luna ianuarie 2021 pentru PFA, II, IF şi SC;
 • copie de pe avizele de însoţire a mărfii care atestă livrarea şi copie de pe notele de intrare-recepţie în unitatea de procesare, din care să rezulte livrarea şi recepţia laptelui la unitatea proprie de procesare, în luna ianuarie, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.

Informații suplimentare la: http://www.apia.org.ro/files/news_files/CP_ajutor_de_stat_sector_bovin_Covid_19_29.06.2021.pdf.

 

Stiri si noutati

Colectare deșeuri reciclabile

Primăria orașului Mioveni vă prezintă graficul de colectare a deșeurilor reciclabile pentru anul 2021, pentru abonații casnici.

Important: Deșeurile de hârtie – carton, plastic și sticlă nu trebuie să fie amestecate. Sacul cu deșeurile reciclabile va fi scos la poartă, de unde este ridicat de către angajații societății SC Financiar Urban SA sau SC CXA ECO PLAST CLEAR SRL.
Graficul de colectare pentru deșeurile reciclabile de la populație este următorul:

Descarca graficul

Angajari & Concursuri