camere Ziarul de Mioveni Protectia datelor

 • slide2.jpg
 • slide1.jpg
 • slide3.jpg
 • slide4.jpg

Piața “Dacia” se închide pentru deratizare

piata 2019Duminică, 9 august, de la ora 14.00, Piaţa Agroalimentară “Dacia” se va închide.

Măsura este necesară pentru a se efectua lucrări de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare şi de reparaţii curente.

Programul va reveni la normal de luni, 10 august, de la ora 10.00.

Spitalul orășenesc Mioveni angajează medici

spital mioveniSPITALUL ORĂȘENESC MIOVENI ANGAJEAZĂ 5 MEDICI CU SPECIALITATEA BOLI INFECTIOASE ȘI 4 MEDICI CU SPECIALITATEA ATI

În baza prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.ll din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19


Detalii ...


Spitalul orăşenesc Mioveni demarează procedura de angajare pe perioadă determinată, fără concurs, pe perioada Stării de Alertă, personal contractual, Sau prestări servicii pana la data de 31.12.2020

• 5 MEDICI CU SPECIALITATEA BOLI INFECTIOASE

• 4 MEDICI CU SPECIALITATEA ATI

Condiţii generale de participare pentru toate posturile:

 • vechime in specialitate 1 an;
 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • are o stare de să nătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitatate (se acceptă şi documentul primit· electronic de la medicul de familie al candidatului);
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnat pentru să vârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legă tură cu serviciul, care împiedică înfă ptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

Dosarele de înscriere se depun la biroul resurse umane al Spitalului Orăşenesc Mioveni.

Documente necesare pentru înscriere si Condiţii de studii si vechime:

 • cererea în care se menţionează postul, adresată conducă torului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare - Anexa nr. 2;
 • declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulementul General privind protecţia datelor), cu modifică rile ulterioare - Anexa nr. 5;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau · în specialitatea studiilor solicitate, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează - Anexa nr. 3;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe email de la medicul de familie al candidatului);
 • declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu - Anexa nr. 4;
 • aviz de libera practica eliberata de Colegiul Medicilor;
 • asigurare de răspundere civila.

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE:

Conform Metodologiei privind ocuparea fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, În baza art.ll din Legea nr. 55/2020, privind unele mă suri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 905 din 26 mai 2020, în situaţia în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar pentru selecţia dosarelor sunt admişi mai mulţi candidaţi, se organizează proba de interviu.

BENEFICII:

TOATE DREPTURILE SALARIALE PREVĂZUTE DE LEGE, CAZARE, MASA SI TRANSPORT

Relații suplimentare la telefon 0730 013 970 sau pe site-ul spitalului accesând link-ul de mai jos: http://spitalmioveni.ro


Măsuri de luptă împotriva COVID!

Sedinta CLSU MioveniSedinta CLSU MioveniJoi, 23 iulie 2020, reprezentanții Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă s-au reunit pentru a stabili planul măsurilor suplimentare, în vederea prevenirii îmbolnăvirilor cu noul coronavirus.

CLSU Mioveni a stabilit un pachet de 22 măsuri. Puteti descarca mai jos Hotărârea nr.4 / 23.07.2020, privind stabilirea Planului local de monitorizare a respectării și aplicării regulilor stabilite pentru limitarea propagării virusului SARS-CoV-2 pe teritoriul orașului Mioveni pentru perioada 23.07.2020- 29.07.2020.

Descarca (vezi) Hotarare nr. 4 - CLSU - Mioveni

 

În atenția cetățenilor orașului Mioveni

atentieÎncepând de astăzi, pentru o perioadă de cel mult o săptămână, capacitatea de testare a laboratorului de analize din cadrul Spitalului Mioveni se va reduce. Situația intervine ca urmare a unor probleme de natură tehnică care au survenit la unul dintre echipamentele medicale ce alcătuiesc linia de testare pentru infecțiile cu noul coronavirus.

Până la remedierea acestei situații, prioritară va fi testarea pacienților Spitalului Orășenesc Mioveni și testarea persoanelor deja programate până la acest moment. Vă asigurăm de faptul că nicio programare deja confirmată nu va fi refuzată, însă persoanele care doresc să efectueze testări la cerere vor trebui să mai aștepte o perioadă scurtă de timp.

Echipa managerială a spitalului și conducerea laboratorului depun toate eforturile pentru a remedia situația cât mai rapid.
Persoanele care, din diverse motive, se grabesc pot apela la serviciile celorlalte laboratoare de tastare care funcționează în județul Argeș.
Vă mulțumim pentru înțelegere!

În atenția părinților! Creșele din Mioveni vor fi deschise pe timpul verii

cresa iul aug 2020Așa cum v-am informat, Ministerul Educației și Ministerul Sănătății au elaborat normele în baza cărora vor fi deschise creșele și grădinițele.

Având în vedere aceste norme și solicitărilor venite din partea părinților, reprezentanții Primăriei Mioveni, ai DSP Argeș și ai ISJ Argeș au decis deschiderea creșelor în orașul Mioveni, începând cu  1 iulie 2020.

Astfel, în perioada 18-22 iunie, se pot face  înscrieri pentru creșele din oraș, în condiții speciale, reglementate de normativele legale în vigoare  NUMAI pentru perioada IULIE – AUGUST 2020, și  NUMAI pentru beneficiarii ce au avut o prezență constanta în cadrul Creșei, pe parcursul anului 2019 – 2020.

PRIORITAR vor fi soluționate cererile  privind beneficiarii ai căror părinți – ambii, sunt salariați și au domiciliul pe raza Orasului Mioveni.

Cererea de înscriere se poate descărca de pe www.emioveni.ro sau poate fi solicitată de la sediul instituției(ofițerul de serviciu).

Aceasta poate fi trimisă pe adresa apl_mioveni@ag.e-adm.ro  sau poate fi depusă  la sediul Primăriei Mioveni(ofițerul de serviciu), în perioada 18-22 iunie, inclusiv sambăta și duminica.

Data limită de depunere a  acestor cereri va fi luni, 22 iunie, ora 24.00.

DESCARCĂ CEREREA

Stiri si noutati

Colectare deșeuri reciclabile

Primăria orașului Mioveni vă prezintă graficul de colectare a deșeurilor reciclabile pentru anul 2020, pentru abonații casnici.

Conform angajamentelor pe mediu, asumate de statul român prin autoritățile publice, pentru reducerea cantităților de deșeuri reciclabile care se pierd prin nevalorificare, cât și pentru atingerea obiectivului anual de reducere a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare, respectiv de 50%, cetățenii și agenții economici de pe raza orașului Mioveni au obligația de a asigura precolectarea separată, în recipiente distincte.

Important: Deșeurile de hârtie – carton, plastic și sticlă nu trebuie să fie amestecate. Sacul cu deșeurile reciclabile va fi scos la poartă, de unde este ridicat de către angajații societății SC Financiar Urban SA sau SC CXA ECO PLAST CLEAR SRL.

Descarca graficul

Angajari & Concursuri

Votați pentru proiectul ”Street Art Mioveni”!

Street ARTAșa cum v-am informat, Primăria orașului Mioveni a aplicat și a reușit să câștige proiectul ”Street Art” în cadrul programului ”Europa pentru Cetățeni”, componenta 2 ”Angajament Democratic și Participare Civică”, măsura ”Rețele de orașe”.

Proiectul a fost inițiat și se va implementa în cadrul unui parteneriat extins cu orașe și organizații din alte 12 țări europene: Italia, Franța, Bosnia și Herțegovina, Portugalia, Kosovo, Olanda, Slovenia, Serbia, Polonia, Spania, Albania și Letonia.

Lansarea proiectului ”Street Art” a avut loc în data de 12 decembrie printr-o ședință online cu toți partenerii proiectului pentru cunoașterea reciprocă, prezentarea activității și experienței fiecărui partener, pentru stabilirea datelor următoarelor activități.

Astfel, prima activitate locală constă în identificarea zonelor țintă, a obiectivelor al căror aspect va fi efectiv îmbunătățit prin aplicarea artei stradale.

Pentru aceasta tinerii din Mioveni sunt îndemnați să voteze una din cele cinci propuneri din lista de mai jos.

 1. Parcare Supraterană Piața “Dacia” din Mioveni
 2. Zidul de sprijin din spatele Sălii Sporturilor Mioveni
 3. Centrala Termică CT6A, Mioveni (Zona blocurilor H36-H38)
 4. Centrala termică CT4A, Mioveni(Zona blocului A11)
 5. Podeț Pleașa, cartier Colibași(str. Maior Gheorghe Filipescu, cartier Colibași).

Votul poate fi exprimat în perioada 3 martie - 1 mai 2020, online prin intermediul aplicației Mioveni City App, sau accesand LINK-UL, ori pe formularul care va fi pus la dispoziția cetățenilor la compartimentul Registratură de la parterul Primăriei Mioveni.

Va fi ales obiectivul cu cele mai multe voturi, iar imaginea ce va fi realizată va fi selectată printr-o competiție ce se va derula în perioada 10/6/2020 – 10/1/2021, urmând ca muralul să fie realizat efectiv în intervalul 01.03.2021 - 01.09.2021.

Scopul acestui program este de a încuraja participarea civică și democratică a cetățenilor, prin cunoașterea procesului de creare a politicilor Uniunii Europene, dar și prin promovarea oportunităților pentru voluntariat și implicarea socială / interculturală.

Street Art este o formă de exprimare artistică ce permite implicarea comunităților și regenerarea imaginii anumitor zone și poate dezvolta sentimentul de identitate, solidaritate și înțelegere reciprocă.

DESCOPERĂ NOUA APLICAȚIE MIOVENI CITY APP!

mioveni cityAplicația Mioveni City App este o platformă digitală interactivă în care pot fi găsite toate informațiile utile, agenda evenimentelor, ghid turistic, locații pentru petrecerea timpului liber și chiar social media sau news, însă există și un domeniu unde pot fi sesizate și raportate instant diverse incidente.
Principalele două componente ale aplicației sunt Ghidul Turistic Digital și Modulul de Raportări Incidente.

Ghidul Turistic Digital conține informații legate de obiective de interes turistic, trasee și rute turistice, agenda de evenimente culturale sau spectacole ale orașului, unitățile de cazare din oraș, restaurante, pub-uri, cafenele etc. Acest modul al Aplicației Mioveni City App se adresează, în mod direct, turiștilor români și străini, dar și comunității locale, agenții economici având la dispoziție un nou mijloc de promovare, centralizat, modern și rapid, unde își pot prezenta oferta de servicii pe care o pot actualiza în timp real.

De asemenea, prin modulul de Raportări Incidente, aplicația vine în ajutorul autorităților locale, care pot afla de diferite probleme, avarii, accidente într-un timp mult mai scurt, iar prin intermediul aplicației pot comunica măsurile concrete luate în rezolvarea acestora.
Un plus al Aplicatiei Mioveni City App constă în sistemul de notificări.
Astfel, cetățenii pot opta pentru a primi notificări pe telefonul mobil în legătură cu șantiere și lucrări publice, străzi închise, întreruperi ale alimentării cu apă și energie electrică, comunicate din partea administrației locale și altele.
Aplicaţia este un bun instrument de planificare a calendarului cultural, al evenimentelor sportive sau de orice alt tip, organizate în oraș. Pot fi aflate informaţii precise despre locul de desfăşurare, a modului de acces la eveniment şi, cel mai important, aplicaţia asigură asistenţă în orientare pe baza hărţilor Google.
Aplicația se poate descărca de pe Google Play pentru telefoanele cu sistem Andorid, sau de pe iOS App Store pentru iPhone.

google play 1 apple store 1

Nomenclatorul stradal din Mioveni a fost actualizat

mioveni micA fost actualizat nomenclatorul stradal al orașului Mioveni. Potrivit documentului, au apărut noi denumiri de străzi, s-au modificat anumite amplasamente și s-a delimitat Bulevardul Dacia.

Redăm mai jos din Hotărârea cu nr. 109 din 16.07.2020:

Se completează Nomenclatorul stradal al oraşului Mioveni, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Mioveni nr.39/30.04.2015, cu următoarele denumiri de străzi:

 • Aleea Marin Sorescu, situată în Racoviţa, de la intersecţia cu b-dul Dacia până la proprietatea privată cu nr. 114 din str. Nicolae Racoviceanu;
 • Calea Racoviţa, situată în Racoviţa, delimitează UAT Mioveni (Racoviţa) de UAT Davideşti (satul Conţeşti);
 • Str. Viitorului, situată în Clucereasa, de la intersecţia cu calea Câmpulungului până la calea ferată;
 • Str. Constantin Stroe, situată în Mioveni, de la str. 7 Septembrie 1485 (poarta 8 a Uzinei Dacia) până la poarta 9;
 • Str. Dealul Bisericii, situată în Racoviţa, de la intersecţia cu b-dul Dacia până la crâng;
 • Str. Pascal Unguran, situată în Racoviţa, de la intersecţia cu str. Dealul Viilor până la vâlcea;
 • Str. Prietenei, situată în Clucereasa, de la intersecţia cu calea Câmpulungului până la limita administrativă a UAT Mioveni cu UAT Dârmăneşti.

Se modifică amplasamentul următoarelor străzi, astfel:

 • La str. Automobiliştilor se adaugă artera spre str. Preot Constantin Gh. Frînculescu, de la proprietăţile cu nr.: 8A, 8B şi următoarele;
 • str. Dealul Viilor, se extinde până la pădure şi se adaugă artera de la proprietăţile cu nr. 39A – 39C;
 • la str. Dealul Viilor 2 se adaugă artera din spatele proprietăţilor cu nr. 24 - 36;
 • la str. Primăverii se adugă artera de la proprietăţile cu nr. 14A – 14C;
 • La Aleea Poienii se adugă următoarele artere laterale: de la proprietatea cu nr. 44 se înfundă la proprietatea cu nr. 68; || de la proprietatea cu nr. 20A se înfundă la proprietatea cu nr. 30; || de la proprietatea cu nr. 37, 37A şi următoarele; || de la proprietatea cu nr. 39, 39A şi următoarele;
 • La str. Piscul Ilinii se adaugă artera laterală, de la proprietăţile cu nr.: 28A, 30A, 30B
 • La str. Dinicu Golescu se adugă: artera laterală stadionilui (de la proprietăţile cu nr.: 71A, 71B şi următoarele) || artera din faţa SRM TRANSGAZ;
 • La str. George Topârceanu se adaugă artera spre proprietăţile cu nr.: 18B şi următoarele, 19B, şi următoarele;
 • La str. Stejarului se adaugă artera de la proprietăţile cu nr.: 34, 34B şi următoarele,  35, 35A şi următoarele;
 • B-dul Dacia se introduce în nomenclator, astfel: în satul aparţinător Racoviţa: de la limita administrativă a UAT Mioveni cu UAT Ţiţeşti (satul Valea Stânii) până la blocuri (bl. M1 – bl. H1); ||  în Mioveni: de la blocuri (bl. M1 – bl. H1) până la DN 73E (centura); || în satul aparţinător Colibaşi: de la DN 73E (centura) până la podul peste râul Doamnei (cimitirul Colibaşi).

Pentru mai multe detalii se poate consulta pagina de internet a instituției: http://www.emioveni.ro, secțiunea ,,Monitorul Oficial Local- Hotărârile autorității deliberative - Hotărâri Adoptate”.

Notă:Se vor scuti de la plata cheltuielilor ocazionate de schimbarea actelor de identitate cetăţenii care locuiesc pe străzile a căror denumire a fost modificată şi ale căror imobile au fost renumerotate, cu ocazia actualizării nomenclatorului stradal.